18/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

18
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 15. decembra 2000
o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 33 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a)
kontrole úžitkovosti hospodárskych zvierat,
b)
kontrole dedičnosti a testovaní úžitkových vlastností hospodárskych zvierat,
c)
kontrole zdravia, kontrole dedičnosti a testovaní zdravia hospodárskych zvierat,
d)
hodnotení zovňajška hospodárskych zvierat,
e)
založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra a vedení predpísanej evidencie,
f)
overovaní pôvodu hospodárskych zvierat.
§ 2
Na účely tejto vyhlášky
a)
kontrola úžitkovosti hospodárskych zvierat je základné šľachtiteľské opatrenie, ktorého cieľom je zistiť výkonnosť určitého zvieraťa v určených znakoch a vlastnostiach,
b)
kontrola dedičnosti hospodárskych zvierat (ďalej len „genetické hodnotenie“) je šľachtiteľské opatrenie, ktorého cieľom je stanovenie alebo odhad plemennej hodnoty určitého zvieraťa pre určený znak alebo súhrn znakov na základe poznania výkonnosti jeho potomkov alebo aj ďalších blízkych príbuzných jedincov,
c)
kontrola zdravia a genetické hodnotenie zdravia hospodárskych zvierat je šľachtiteľské opatrenie, ktorého cieľom je hodnotenie zdravia zvieraťa a jeho dedičnosti na základe poznania zdravia hodnoteného zvieraťa a zdravia jeho potomkov a ďalších blízkych príbuzných jedincov,
d)
hodnotenie hospodárskych zvierat sú postupy stanovenia alebo odhadu rodokmeňovej, úžitkovej a plemennej hodnoty jednotlivých zvierat na základe údajov kontroly úžitkovosti, genetického hodnotenia, kontroly zdravia a dedičnosti zdravia, ako aj na základe hodnotenia typu, konštitúcie a zovňajška hodnoteného zvieraťa,
e)
overovanie pôvodu hospodárskych zvierat je overovanie pravosti biologického pôvodu zvieraťa, ktorý je uvedený v plemenárskych dokladoch, medzinárodne uznanými biologicko-genetickými laboratórnymi testmi v akreditovaných laboratóriách,
f)
predpísaná evidencia je evidencia základných údajov slúžiaca na presnú identifikáciu plemenného zvieraťa a jeho hodnoty,
g)
hydinou sú druhy Gallus domesticus, morky, kačice, husi, perličky, kačice pižmové, bažanty, japonské prepelice.
DRUHÁ ČASŤ
HOVÄDZÍ DOBYTOK
§ 3
Kontrola úžitkovosti
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva kontrolou
a)
mliekovej úžitkovosti,
b)
mäsovej úžitkovosti,
c)
výkrmnosti a jatočnej hodnoty,
d)
rastu a vývoja,
e)
nepriamych úžitkových vlastností.
§ 4
Kontrola mliekovej úžitkovosti
(1)
Kontrola mliekovej úžitkovosti sa vykonáva na účely objektívneho zisťovania množstva vyprodukovaného mlieka a jeho základných zložiek dojnicami v jednotlivých normovaných laktáciách za celý produktívny život dojnice. Zistené údaje sú záväzné na určenie alebo na odhad úžitkovej hodnoty plemenníc, rodokmeňovej a plemennej hodnoty plemenníc a plemenníkov, pre potreby chovateľov, pre potreby plemennej knihy, na uznávanie, prehodnocovanie a zrušovanie šľachtiteľských chovov a na vypracovanie a uskutočnenie šľachtiteľských programov a postupov.
(2)
Kontrola mliekovej úžitkovosti sa vykonáva priamo v chovoch na žiadosť chovateľov na základe zmluvy s poverenou plemenárskou organizáciou.
(3)
Poverená plemenárska organizácia môže kontrolu mliekovej úžitkovosti v chove zaviesť, ak
a)
zvieratá zaradené do kontroly mliekovej úžitkovosti sú trvalo označené a evidované1) poverenou plemenárskou organizáciou,
b)
dojnice zaradené do kontroly mliekovej úžitkovosti sú ustajnené v tej istej maštali,
c)
úroveň mliekovej a reprodukčnej úžitkovosti je vzhľadom na plemennú príslušnosť na primeranej úrovni a za posledné tri roky má vzostupnú tendenciu,
d)
technologické systémy chovu a osobitne technológie dojenia umožňujú spoľahlivé vykonávanie kontroly mliekovej úžitkovosti v chove,
e)
zdravotná situácia v chove zodpovedá požadovaným veterinárnym kritériám na zavedenie kontroly mliekovej úžitkovosti.
§ 5
Kontrola mäsovej úžitkovosti
(1)
Kontrola mäsovej úžitkovosti sa vykonáva na účely objektívneho hodnotenia reprodukčných ukazovateľov stád mäsových plemien hovädzieho dobytka, hodnotenia rastovej schopnosti potomstva plemenníc a plemenníkov mäsových plemien pred odstavom a hodnotenia rastovej schopnosti potomstva po odstave. Zistené údaje sú záväzné a využívajú sa na posúdenie úžitkovej hodnoty jednotlivých zvierat v stádach mäsových plemien, na vypracovanie pripárovacích plánov v stádach pre potreby chovateľov, pre potreby plemennej knihy, na uznávanie, prehodnocovanie a zrušovanie šľachtiteľských chovov a na vypracovanie a uskutočnenie šľachtiteľských programov a postupov.
(2)
Kontrola mäsovej úžitkovosti sa vykonáva priamo v chovoch na žiadosť chovateľov na základe zmluvy s poverenou plemenárskou organizáciou, v ktorej sa upravia záväzky a povinnosti zmluvných strán.
(3)
Poverená plemenárska organizácia môže kontrolu mäsovej úžitkovosti v chove zaviesť, ak
a)
zvieratá zaradené do kontroly mäsovej úžitkovosti sú trvalo označené a evidované1) poverenou plemenárskou organizáciou,
b)
technologické systémy chovu a osobitne technológie manipulácie so zvieratami mäsových plemien sú spoľahlivé na vykonávanie kontroly mäsovej úžitkovosti v chove,
c)
zdravotná situácia v chove zodpovedá požadovaným veterinárnym kritériám na zavedenie kontroly mäsovej úžitkovosti.
(4)
Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky kontroly mäsovej úžitkovosti a pravidelne ich zverejňuje; oznámenie o zverejnení sa vyhlási vo vestníku ministerstva.
§ 6
Kontrola výkrmnosti a jatočnej hodnoty
(1)
Kontrola výkrmnosti a jatočnej hodnoty sa vykonáva pri plemenách kombinovaného a mäsového úžitkového typu na účely objektívneho zisťovania rastu živej hmotnosti a skladby jatočného tela. Kontrola výkrmnosti a jatočnej hodnoty plemenných býkov sa vykonáva počas testu vlastnej úžitkovosti, a ak ide o potomstvo plemenných býkov, počas výkrmu. Zistené údaje sú záväzné na odhad plemennej hodnoty, pre potreby plemennej knihy, chovateľov a na vypracovanie a uskutočnenie šľachtiteľských programov.
(2)
Kontrola výkrmnosti v rámci testu vlastnej úžitkovosti plemenníkov sa vykonáva v odchovniach plemenných býkov, prípadne u chovateľa v poľnom teste vlastnej úžitkovosti podľa metodických postupov poverenej plemenárskej organizácie.
(3)
Kontrola výkrmnosti a jatočnej hodnoty potomstva testovaných býkov sa vykonáva v staniciach výkrmnosti a jatočnej hodnoty, prípadne v poľnom teste potomstva podľa metodických postupov poverenej plemenárskej organizácie.
(4)
Údaje získané z testu vlastnej úžitkovosti a testu potomstva sa používajú pri genetickom hodnotení mäsovej úžitkovosti.
§ 7
Kontrola rastu a vývoja
(1)
Kontrola rastu a vývoja sa vykonáva kontrolou úžitkovosti teliat a mladého hovädzieho dobytka. Účelom tejto kontroly je sledovanie a hodnotenie úrovne odchovu teliat a mladého hovädzieho dobytka s cieľom zabezpečiť reprodukciu stáda. Kontrola úžitkovosti teliat a mladého hovädzieho dobytka je tiež pravidelné zisťovanie a vyhodnocovanie údajov o hmotnosti zvierat. Zistené údaje sa využívajú na hodnotenie stád, slúžia pre potreby chovateľov, pre potreby plemennej knihy, na uznávanie, prehodnocovanie a zrušovanie šľachtiteľských chovov a na vypracovanie a uskutočnenie šľachtiteľských programov a postupov.
(2)
Kontrola teliat a mladého hovädzieho dobytka sa vykonáva priamo v chovoch na žiadosť chovateľov na základe zmluvy s poverenou plemenárskou organizáciou, v ktorej sa upravia záväzky a povinnosti zmluvných strán.
(3)
Poverená plemenárska organizácia môže kontrolu teliat a mladého hovädzieho dobytka v chove zaviesť, ak
a)
zvieratá zaradené do kontroly sú trvalo označené a evidované1) poverenou plemenárskou organizáciou,
b)
zdravotná situácia v chove zodpovedá požadovaným veterinárnym kritériám na zavedenie kontroly teliat a mladého hovädzieho dobytka.
(4)
Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky kontroly teliat a mladého hovädzieho dobytka a pravidelne ich zverejňuje; oznámenie o zverejnení sa vyhlási vo vestníku ministerstva.
§ 8
Kontrola nepriamych úžitkových vlastností
(1)
Nepriame úžitkové vlastnosti sú neoddeliteľnou súčasťou moderných šľachtiteľských programov hovädzieho dobytka. Plemenné hodnoty zisťované v rámci genetického hodnotenia sa využívajú na zostavenie komplexných selekčných indexov. Selekčné kritériá zo skupiny nepriamych úžitkových vlastností sa pre ich nízku dedivosť a obťažnosť v zisťovaní uskutočňujú pomocou celopopulačných postupov, predovšetkým genetickým hodnotením býkov. Do skupiny nepriamych úžitkových vlastností, ktoré významne ovplyvňujú produkciu a ekonomiku chovu, zaraďujeme najmä dojiteľnosť, perzistenciu laktácie, počet somatických buniek v mlieku, prežiteľnosť a dĺžku produkčného veku, hodnotenie priebehu pôrodov a podielu mŕtvo narodených teliat a hodnotenie zovňajška.
(2)
Hodnotenie dojiteľnosti, perzistencie laktácie a počtu somatických buniek v mlieku vykonáva poverená plemenárska organizácia v súčinnosti s uznanými chovateľskými organizáciami na účely genetického hodnotenia a uskutočnenia šľachtiteľského programu jednotlivých plemien hovädzieho dobytka.
(3)
Hodnotenie priebehu pôrodov a podielu mŕtvo narodených teliat sa vykonáva priamo v chovoch. Kontrolu vykonáva poverená plemenárska organizácia v spolupráci s uznanými chovateľskými organizáciami a veterinárnou službou na zabezpečenie genetického hodnotenia.
(4)
Hodnotenie prežiteľnosti a dĺžky produkčného veku komplexne zabezpečuje poverená plemenárska organizácia na účely genetického hodnotenia v rámci systému kontroly úžitkovosti.
§ 9
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností sa vykonávajú na účely určenia alebo odhadu plemennej hodnoty pre sledované hospodársky významné znaky a vlastnosti. Uskutočňujú sa zisťovaním a vyhodnocovaním úrovne sledovaných znakov a vlastností pri potomstve testovaných zvierat.
§ 10
Genetické hodnotenie
(1)
Genetickým hodnotením je genetické hodnotenie
a)
mliekovej úžitkovosti,
b)
nepriamych úžitkových vlastností,
c)
mäsovej úžitkovosti, výkrmnosti a jatočnej hodnoty.
(2)
Genetické hodnotenie môže vykonávať len poverená plemenárska organizácia svojimi odborne spôsobilými zamestnancami a za spoluúčasti chovateľov.
(3)
Do genetického hodnotenia mliekovej úžitkovosti, genetického hodnotenia dojiteľnosti a ďalších dohodnutých nepriamych úžitkových vlastností sa zaraďujú
a)
všetky do inseminácie vybrané plemenníky uznaných mliekových a kombinovaných plemien, pre ktoré sa vedú plemenné knihy,
b)
všetky plemennice uvedených plemien, ktoré sa do plemenitby vybrali ako matky býkov,
c)
plemennice vyššie uvedených plemien v chovoch so zavedenou kontrolou mliekovej úžitkovosti a ďalších dohodnutých nepriamych úžitkových vlastností.
(4)
Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti a genetické hodnotenie nepriamych úžitkových vlastností sa uskutočňujú prostredníctvom kontroly mliekovej úžitkovosti a nepriamych úžitkových vlastností samičích potomkov skúšaných plemenníkov a plemenníc v chovoch, ktoré sú zapojené do týchto kontrol.
(5)
Do genetického hodnotenia mäsovej úžitkovosti a výkrmnosti a jatočnej hodnoty sa zaraďujú uznanými chovateľskými organizáciami vybrané plemenníky mäsových a kombinovaných plemien, pre ktoré sa vedú plemenné knihy.
(6)
Genetické hodnotenie mäsovej úžitkovosti, výkrmnosti a jatočnej hodnoty sa uskutočňuje skúškami
a)
výkrmnosti a jatočnej hodnoty samčieho potomstva skúšaných plemenníkov v uznaných zariadeniach,
b)
výkrmnosti samčieho potomstva skúšaných plemenníkov v poľných testoch v chovoch uznaných chovateľskou organizáciou.
(7)
Poverené plemenárske organizácie vykonávajú genetické hodnotenie na základe zmlúv uzavretých s chovateľmi alebo s vlastníkmi skúšaných plemenníkov a plemenníc, v ktorých sa upravia záväzky a povinnosti zmluvných strán.
(8)
Poverené plemenárske organizácie spracúvajú a zverejňujú výsledky genetického hodnotenia najmenej raz za šesť mesiacov; oznámenie o zverejnení sa vyhlási vo vestníku ministerstva.
(9)
Súčasťou genetického hodnotenia je lineárne hodnotenie zovňajška potomstva plemenných býkov vykonávané uznanou chovateľskou organizáciou.
(10)
Sledovanie a vyhodnocovanie ďalších údajov v genetickom hodnotení sa vykonávajú podľa podmienok uvedených v plemennej knihe.
§ 11
Kontrola zdravia, genetické hodnotenie zdravia a testovanie zdravia
Kontrola zdravia, genetické hodnotenie zdravia a testovanie zdravia zahŕňajú kontrolu zdravia, genetické hodnotenie zdravia a testovanie zdravia
a)
býčkov v odchovniach plemenných býkov,
b)
plemenných býkov v inseminačných staniciach,
c)
potenciálnych matiek plemenných býkov,
d)
plemenníc v šľachtiteľských chovoch, vo vybraných chovoch a v chovoch s matkami plemenných býkov,
e)
všetkých prvôstok v kontrole úžitkovosti,
f)
plemenníc darkýň embryí,
g)
potomstva plemenných býkov zaradených do testácie,
h)
v ďalších chovoch určených Štátnou veterinárnou správou Slovenskej republiky.2)
§ 12
Hodnotenie hovädzieho dobytka a hodnotenie zovňajška
(1)
Hodnotenie sa vykonáva v rámci určitej populácie na účely výberu kvalitných plemenných zvierat a ich plemenitby s cieľom postupného zlepšovania celej populácie.
(2)
Hovädzí dobytok sa v závislosti od veku, telesného vývinu, poznania miery jeho úžitkovosti a poznania výkonnosti jeho potomkov alebo výkonnosti ďalších príbuzných jedincov hodnotí podľa
a)
pôvodu a miery úžitkovosti predkov,
b)
plemenného a úžitkového typu, konštitúcie a zovňajška,
c)
výsledkov kontroly miery vlastnej úžitkovosti,
d)
výsledkov genetického hodnotenia výkonnosti potomkov alebo ďalších príbuzných jedincov,
e)
výsledkov kontroly zdravia a genetického hodnotenia zdravia.
(3)
Hodnotenie vykonávajú
a)
výberové komisie pre jednotlivé skupiny plemien hovädzieho dobytka,
b)
poverené plemenárske organizácie a uznané chovateľské organizácie svojimi odborne spôsobilými zamestnancami (hodnotiteľmi) v súčinnosti s orgánmi veterinárnej starostlivosti, ak ide o samičiu populáciu,
c)
uznané chovateľské organizácie svojimi odborne spôsobilými zamestnancami (hodnotiteľmi), ak ide o plemennice na účely šľachtenia a plemenitby (lineárne hodnotenie zovňajška).
§ 13
Založenie a vedenie plemennej knihy, založenie a vedenie plemenného registra a vedenie predpísanej evidencie
(1)
Plemenná kniha a plemenný register dokumentujú cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie genetickej úrovne celej populácie určitého plemena v záujme zvyšovania výkonnosti, hospodárnosti a konkurencieschopnosti jednotlivých chovov a plemena ako celku.
(2)
V plemennej knihe a plemennom registri sa evidujú najmä identifikačné údaje zvieraťa, názov chovateľa, vlastníka a držiteľa, údaje o predkoch, plemenné hodnoty predkov, vlastná úžitkovosť, vlastné plemenné hodnoty a pri plemenniciach pripúšťanie.
(3)
Potvrdenie o pôvode je doklad o zápise zvierat v plemennej knihe alebo v plemennom registri vystavený príslušnou uznanou chovateľskou organizáciou.
§ 14
Overovanie pôvodu
(1)
Overovanie pôvodu sa vykonáva na účely potvrdenia pravosti pôvodu rodičov (rodiča) určitého zvieraťa uvedených v plemenárskych dokladoch.
(2)
Overovanie pôvodu sa vykonáva medzinárodne uznanými biologicko-genetickými laboratórnymi metódami v špeciálnych akreditovaných laboratóriách za dohodnutú cenu.3)
(3)
Overovanie pôvodu vykonáva poverená plemenárska organizácia.
(4)
Overovanie pôvodu sa vykonáva, ak ide o
a)
plemenné býky pred ich zaradením do plemenitby,
b)
potenciálne matky býkov,
c)
teľatá – býčky od troch rokov veku vybrané do odchovní plemenných býkov,
d)
potomstvo testovaných plemenných býkov náhodne,
e)
potomstvo testovaných plemenných býkov vykúpených do stanice výkrmnosti a jatočnej hodnoty v rozsahu najmenej 30 %,
f)
zvieratá v chovoch uznaných ako šľachtiteľské náhodne v rozsahu určenom uznanou chovateľskou organizáciou.
(5)
Overovanie pôvodu sa vykonáva na požiadanie kontrolných orgánov, uznanej chovateľskej organizácie alebo chovateľa.
(6)
Poverená plemenárska organizácia vydá potvrdenie o overení pôvodu žiadateľovi, zahraničným laboratóriám a na požiadanie vydá kompletný protokol.
TRETIA ČASŤ
KONE
§ 15
Kontrola úžitkovosti
(1)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva na účely objektívneho zisťovania a hodnotenia úžitkových vlastností. Výsledky kontroly úžitkovosti slúžia chovateľom a sú podkladom na výber do plemenitby.
(2)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva
a)
základnou kontrolou úžitkovosti žrebcov počas testovacieho obdobia ukončeného skúškami výkonnosti v uznaných skúšobných zariadeniach,
b)
špeciálnou kontrolou úžitkovosti žrebcov, ktoré neabsolvovali skúšky výkonnosti v uznaných skúšobných zariadeniach na základe vlastnej športovej výkonnosti podľa rozhodnutia uznanej chovateľskej organizácie jednotlivých plemien,
c)
kontrolou úžitkovosti kobýl pripravovaných do plemenitby v šľachtiteľských a chránených chovoch,
d)
kontrolou úžitkovosti, skúškami výkonnosti anglického plnokrvníka a klusákov na dostihoch.
(3)
Kontrolu úžitkovosti vykonávajú uznané chovateľské organizácie na žiadosť chovateľov alebo vlastníkov skúšaných plemenníkov a plemenníc na základe zmluvy, v ktorej sa upravia záväzky a povinnosti zmluvných strán.
§ 16
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností sa vykonávajú na účely určenia alebo odhadu plemennej hodnoty pre sledované hospodársky významné znaky a vlastnosti. Uskutočňujú sa zisťovaním a vyhodnocovaním úrovne sledovaných znakov a vlastností pri potomstve testovaných zvierat.
§ 17
Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia
(1)
Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia sa vykonávajú pri plemenných koňoch určených výberovou komisiou.
(2)
Kontrola zdravia a testovanie zdravia sa okrem odseku 1 vykonávajú v chovoch určených Štátnou veterinárnou správou Slovenskej republiky.2)
§ 18
Hodnotenie koní a hodnotenie zovňajška
(1)
Hodnotenie sa vykonáva v rámci určitej populácie na účely výberu kvalitných plemenných zvierat a ich plemenitby s cieľom postupného zlepšovania celej populácie.
(2)
Kone sa v závislosti od veku, telesného vývinu, poznania ich úžitkovosti a poznania úžitkovosti ich potomkov alebo úžitkovosti ďalších príbuzných jedincov hodnotia podľa
a)
pôvodu a úžitkovosti ich predkov,
b)
plemenného a úžitkového typu, konštitúcie a zovňajška,
c)
výsledkov kontroly úžitkovosti,
d)
výsledkov genetického hodnotenia,
e)
výsledkov kontroly zdravia a genetického hodnotenia zdravia.
(3)
Hodnotenie vykonáva
a)
výberová komisia,
b)
poverená plemenárska organizácia a uznané chovateľské organizácie svojimi odborne spôsobilými zamestnancami (hodnotiteľmi) v súčinnosti s orgánmi veterinárnej starostlivosti.
§ 19
Založenie a vedenie plemennej knihy, založenie a vedenie plemenného registra a vedenie predpísanej evidencie
(1)
Plemenná kniha a plemenný register dokumentujú cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie genetickej úrovne celej populácie určitého plemena v záujme zvyšovania výkonnosti, hospodárnosti a konkurencieschopnosti jednotlivých chovov a plemena ako celku.
(2)
V plemennej knihe a plemennom registri sa evidujú najmä identifikačné údaje zvieraťa, názov chovateľa, vlastníka a držiteľa, údaje o predkoch, plemenné hodnoty predkov, vlastná úžitkovosť, vlastné plemenné hodnoty a pri plemenniciach pripúšťanie.
(3)
Potvrdenie o pôvode je doklad o zápise zvierat v plemennej knihe alebo v plemennom registri vystavený príslušnou uznanou chovateľskou organizáciou.
§ 20
Overovanie pôvodu
(1)
Overovanie pôvodu sa vykonáva na účely potvrdenia pravosti pôvodu rodičov (rodiča) určitého zvieraťa uvedených v plemenárskych dokladoch.
(2)
Overovanie pôvodu sa vykonáva medzinárodne uznanými biologicko-genetickými laboratórnymi metódami v špeciálnych akreditovaných laboratóriách za dohodnutú cenu.3)
(3)
Overovanie pôvodu vykonáva poverená plemenárska organizácia.
(4)
Overovanie pôvodu sa vykonáva na požiadanie kontrolných orgánov, uznanej chovateľskej organizácie, chovateľa alebo vlastníka.
(5)
Poverená plemenárska organizácia vydá potvrdenie o overení pôvodu žiadateľovi, zahraničným laboratóriám a na požiadanie vydá kompletný protokol.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OŠÍPANÉ
§ 21
Kontrola úžitkovosti
(1)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva na účely objektívneho zisťovania ukazovateľov reprodukčnej úžitkovosti, vlastnej úžitkovosti, výkrmnosti a jatočnej hodnoty a ukazovateľov kvality mäsa plemenných ošípaných. Údaje z kontroly úžitkovosti slúžia chovateľom na záznamy do plemenných kníh a sú záväznými podkladmi na určenie úžitkovosti ošípaných. Slúžia ako zdroj údajov pri odhade plemenných hodnôt ošípaných, ktoré sa určujú geneticko-štatistickými metódami. Sú záväznými podkladmi na uznávanie, prehodnocovanie a zrušovanie šľachtiteľských chovov a iných šľachtiteľských jednotiek a na vypracovanie a uskutočnenie šľachtiteľských programov a postupov kríženia.
(2)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva priamo v chovoch alebo v uznaných skúšobných zariadeniach.
(3)
Kontrole úžitkovosti podliehajú šľachtiteľské chovy, iné šľachtiteľské jednotky a inseminačné stanice kancov.
(4)
Kontrola úžitkovosti v úžitkových chovoch sa vykonáva na žiadosť chovateľa, ktorú predkladá poverenej plemenárskej organizácii.
(5)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva pri kančekoch a kancoch, prasničkách a prasniciach, ktoré sú trvalo označené.
(6)
Kontrola úžitkovosti sa riadi podľa jednotného systému na získavanie, spracúvanie, vyhodnocovanie a uchovávanie údajov ukazovateľov úžitkovosti ošípaných zaznamenávaných na predpísaných tlačivách a elektronických médiách používaných pre počítačové systémy.
(7)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva
a)
kontrolou reprodukčných vlastností kancov a prasníc vykonávanou v poľných testoch,
b)
skúškami vlastnej úžitkovosti mladých plemenných ošípaných vykonávanými v poľnom teste,
c)
skúškami výkrmnosti a jatočnej hodnoty vykonávanými v staničnom teste,
d)
skúškami kvality mäsa vykonávanými v poľných testoch a staničných testoch.
(8)
Kontrole úžitkovosti reprodukčných vlastností podliehajú
a)
kance a prasnice v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách,
b)
kance v inseminačných staniciach,
c)
kance a prasnice v úžitkových chovoch, v ktorých sa zaviedla kontrola úžitkovosti.
(9)
Kontrole vlastnej úžitkovosti v poľnom teste podliehajú všetky kančeky a prasničky zo šľachtiteľských chovov a iných šľachtiteľských jednotiek, ktoré sú určené na ďalšiu plemenitbu.
(10)
Kontrole kvality mäsa v rámci skúšok vlastnej úžitkovosti vykonávaných v poľných testoch podliehajú
a)
vybrané kančeky a prasničky materských plemien zo šľachtiteľských chovov a iných šľachtiteľských jednotiek,
b)
vybrané kančeky a prasničky otcovských plemien zo šľachtiteľských chovov.
(11)
Kontrole úžitkovosti, výkrmnosti a jatočnej hodnoty vrátane skúšok kvality mäsa vykonávaných v staničných testoch podliehajú
a)
všetky kance pôsobiace v šľachtiteľských chovoch,
b)
vybrané kance z iných šľachtiteľských jednotiek,
c)
vybrané prasnice zo šľachtiteľských chovov a z iných šľachtiteľských jednotiek,
d)
vybrané kance z inseminačných staníc,
e)
vybrané kance a prasnice z chovov, v ktorých sa zaviedla kontrola úžitkovosti,
f)
finálne produkty úžitkového hybrida.
(12)
Kontrola úžitkovosti, výkrmnosti a jatočnej hodnoty sa vykonáva v uznaných skúšobných zariadeniach skúškami výkrmnosti a jatočnej hodnoty samčieho a samičieho potomstva testovaných kancov a prasníc.
(13)
Kontrolu úžitkovosti v šľachtiteľských chovoch, iných šľachtiteľských jednotkách a chovoch vykonáva poverená plemenárska organizácia na základe zmluvy uzavretej s chovateľom, v ktorej sa upravia záväzky a povinnosti zmluvných strán.
(14)
Kontrolu úžitkovosti kancov v inseminačných staniciach vykonáva poverená plemenárska organizácia na základe zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom, v ktorej sa upravia záväzky a povinnosti zmluvných strán.
(15)
Údaje ukazovateľov úžitkovosti spracúva, vyhodnocuje a uchováva poverená plemenárska organizácia podľa jednotného systému na získavanie, spracúvanie, vyhodnocovanie a uchovávanie údajov ukazovateľov úžitkovosti ošípaných zaznamenávaných na predpísaných tlačivách a elektronických médiách používaných pre počítačové systémy.
(16)
Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky kontroly úžitkovosti a pravidelne ich zverejňuje; oznámenie o zverejnení sa vyhlási vo vestníku ministerstva.
§ 22
Genetické hodnotenie
(1)
Genetické hodnotenie vykonáva poverená plemenárska organizácia a uskutočňuje sa pomocou viacznakového animal modelu s použitím lineárneho modelu. Cieľom je stanovenie odhadu plemenných hodnôt, ktoré sú záväznými podkladmi na selekciu a šľachtenie.
(2)
Genetické hodnotenie sa vykonáva ako hodnotenie
a)
reprodukčných ukazovateľov z poľných testov,
b)
ukazovateľov vlastnej úžitkovosti z poľných testov,
c)
ukazovateľov výkrmnosti a jatočnej hodnoty zo staničných testov.
(3)
Odhad plemennej hodnoty sa počíta pre jednotlivé kvantitatívne a kvalitatívne úžitkové vlastnosti.
(4)
Odhad plemennej hodnoty sa počíta na kančeky a kance, prasničky a prasnice materských a otcovských plemien v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách.
(5)
Odhad plemennej hodnoty sa počíta na kance materských a otcovských plemien v inseminačných staniciach, ktoré majú potomstvo v šľachtiteľských chovoch alebo iných šľachtiteľských jednotkách.
(6)
Poverená plemenárska organizácia spracúva a zverejňuje výsledky genetického hodnotenia v pravidelných intervaloch; oznámenie o zverejnení sa vyhlási vo vestníku ministerstva.
§ 23
Kontrola zdravia
Kontrola zdravia sa vykonáva kontrolou zdravia
a)
kancov a prasníc, ako aj ich potomstva v šľachtiteľských chovoch,
b)
kancov v inseminačných staniciach,
c)
kancov a prasníc v iných šľachtiteľských jednotkách,
d)
ošípaných z úžitkových chovov s kontrolou úžitkovosti,
e)
ošípaných na selekčných a sanitných bitúnkoch,
f)
ošípaných v skúšobných zariadeniach výkrmnosti a jatočnej hodnoty a v odchovniach plemenných kančekov.
§ 24
Hodnotenie ošípaných a hodnotenie zovňajška
(1)
Hodnotenie sa vykonáva v rámci určitej populácie na účely výberu kvalitných plemenných zvierat na ďalšie šľachtenie s cieľom postupného genetického zlepšovania celej populácie.
(2)
Ošípané sa v závislosti od veku, telesného vývinu, poznania miery ich úžitkovosti a poznania miery úžitkovosti ich potomkov alebo výkonnosti ďalších príbuzných jedincov hodnotia podľa
a)
pôvodu a miery úžitkovosti predkov,
b)
plemenného a úžitkového typu, konštitúcie a zovňajška,
c)
výsledkov kontroly úžitkovosti a miery vlastnej úžitkovosti,
d)
výsledkov genetického hodnotenia, miery úžitkovosti potomkov alebo ďalších príbuzných jedincov,
e)
výsledkov kontroly zdravia.
(3)
Hodnotenie vykonávajú
a)
výberové komisie,
b)
poverené plemenárske organizácie a uznané chovateľské organizácie svojimi odborne spôsobilými zamestnancami (hodnotiteľmi) v súčinnosti s orgánmi veterinárnej starostlivosti.
(4)
Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky hodnotenia a pravidelne ich zverejňuje; oznámenie o zverejnení sa vyhlási vo vestníku ministerstva.
§ 25
Založenie a vedenie plemennej knihy, založenie a vedenie plemenného registra a vedenie predpísanej evidencie
(1)
Plemenná kniha a plemenný register dokumentujú cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie genetickej úrovne celej populácie určitého plemena v záujme zvyšovania výkonnosti, hospodárnosti a konkurencieschopnosti jednotlivých chovov a plemena ako celku.
(2)
V plemennej knihe a plemennom registri sa evidujú najmä identifikačné údaje zvieraťa, názov chovateľa, vlastníka a držiteľa, údaje o predkoch, plemenné hodnoty predkov, vlastná úžitkovosť, vlastné plemenné hodnoty a pri plemenniciach pripúšťanie.
(3)
Potvrdenie o pôvode je doklad o zápise zvierat v plemennej knihe alebo v plemennom registri vystavený príslušnou uznanou chovateľskou organizáciou.
§ 26
Overovanie pôvodu
(1)
Overovanie pôvodu sa vykonáva na účely potvrdenia pravosti pôvodu rodičov (rodiča) určitého zvieraťa uvedených v plemenárskych dokladoch.
(2)
Overovanie pôvodu sa vykonáva medzinárodne uznanými biologicko-genetickými laboratórnymi metódami v špeciálnych akreditovaných laboratóriách za dohodnutú cenu.3)
(3)
Overovanie pôvodu vykonáva poverená plemenárska organizácia.
(4)
Overovanie pôvodu sa vykonáva, ak ide o
a)
plemenné kance pred ich zaradením do plemenitby,
b)
skupiny zvierat z testovacích staníc vybraných po danom otcovi náhodne.
(5)
Overovanie pôvodu sa vykonáva na požiadanie kontrolných orgánov, uznanej chovateľskej organizácie alebo chovateľa.
(6)
Poverená plemenárska organizácia vydá potvrdenie o overení pôvodu žiadateľovi, zahraničným laboratóriám a na požiadanie vydá kompletný protokol.
PIATA ČASŤ
OVCE A KOZY
§ 27
Kontrola úžitkovosti oviec
(1)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva na účely objektívneho zisťovania a hodnotenia úžitkových vlastností jednotlivých oviec, celých stád a chovov. Údaje zistené kontrolou úžitkovosti sú určené pre potreby chovateľov, sú záväznými podkladmi na určenie úžitkových a plemenných hodnôt oviec, genetické hodnotenie oviec, na zápisy do plemenných kníh, uznávanie, prehodnocovanie a zrušovanie šľachtiteľských chovov a iných šľachtiteľských jednotiek, na vypracovanie a uskutočnenie šľachtiteľských programov a postupov.
(2)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva kontrolou
a)
reprodukčných vlastností,
b)
intenzity rastu jahniat,
c)
mliekovej úžitkovosti.
(3)
Kontrola úžitkovosti je kontrolou
a)
reprodukčných vlastností v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách bez ohľadu na chované plemeno,
b)
intenzity rastu jahniat v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách bez ohľadu na chované plemeno,
c)
mliekovej úžitkovosti vo vybraných šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách mliekových plemien a plemien s kombinovanou úžitkovosťou.
(4)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva v chovoch na žiadosť chovateľa na základe zmluvy s poverenou plemenárskou organizáciou, v ktorej sa upravia záväzky a povinnosti zmluvných strán.
(5)
Poverená plemenárska organizácia môže kontrolu úžitkovosti v chove zaviesť, ak
a)
navrhované zvieratá do kontroly úžitkovosti sú trvalo označené,
b)
technologické systémy chovu, úroveň výživy, organizácia práce a zooveterinárna starostlivosť sú na požadovanej úrovni z hľadiska vývinu a realizácie reprodukčných a produkčných schopností zvierat a zodpovedajú ich fyziologickým nárokom,
c)
zdravotná situácia v chove zodpovedá ustanoveným veterinárnym kritériám na zavedenie kontroly úžitkovosti.
(6)
Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky kontroly úžitkovosti a pravidelne ich zverejňuje; oznámenie o zverejnení sa vyhlási vo vestníku ministerstva.
§ 28
Kontrola úžitkovosti kôz
(1)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva na účely objektívneho zistenia a hodnotenia úžitkových vlastností jednotlivých zvierat, celých stád a chovov. Údaje zistené kontrolou úžitkovosti slúžia pre potreby chovateľov, sú záväznými podkladmi na určenie úžitkových hodnôt kôz, genetické hodnotenie kôz, na zápisy do plemenných kníh, uznávanie, prehodnocovanie a zrušovanie šľachtiteľských chovov a iných šľachtiteľských jednotiek, na vypracovanie a uskutočnenie šľachtiteľských programov a postupov.
(2)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva kontrolou
a)
reprodukčných vlastností,
b)
mliekovej úžitkovosti.
(3)
Kontrole reprodukčných vlastností a kontrole mliekovej úžitkovosti podliehajú kozy v šľachtiteľských chovoch.
(4)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva v chovoch na žiadosť chovateľa na základe zmluvy s poverenou plemenárskou organizáciou, v ktorej sa upravia záväzky a povinnosti zmluvných strán.
(5)
Poverená plemenárska organizácia môže kontrolu úžitkovosti v chove zaviesť, ak
a)
zvieratá zaradené do kontroly úžitkovosti sú trvalo označené,
b)
v chove zaradenom do kontroly úžitkovosti je minimálne 30 kôz alebo v rámci jedného kontrolného obvodu (strediska) je u chovateľov najmenej 5 kôz,
c)
technologické systémy chovu, úroveň výživy, organizácia a zooveterinárna starostlivosť sú na požadovanej úrovni z hľadiska vývinu a realizácie reprodukčných schopností zvierat a zodpovedajú ich fyziologickým nárokom,
d)
zdravotná situácia v chove zodpovedá ustanoveným veterinárnym kritériám na zavedenie kontroly úžitkovosti.
(6)
Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky kontroly úžitkovosti a pravidelne ich zverejňuje; oznámenie o zverejnení sa vyhlási vo vestníku ministerstva.
§ 29
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností oviec a kôz
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností oviec a kôz sa vykonávajú na účely odhadu ich plemennej hodnoty pre sledované hospodársky významné znaky a vlastnosti. Uskutočňujú sa zisťovaním a vyhodnocovaním úrovne sledovaných znakov a vlastností pri potomstve testovaných zvierat.
§ 30
Genetické hodnotenie oviec
(1)
Genetické hodnotenie sa vykonáva genetickým hodnotením
a)
reprodukčných schopností podľa indexu reprodukcie bahníc,
b)
intenzity rastu jahniat,
c)
mliekovej úžitkovosti,
d)
výkrmnosti a jatočnej hodnoty.
(2)
Genetické hodnotenie reprodukčných schopností a genetické hodnotenie intenzity rastu jahniat sa vykonávajú pri baranoch zo šľachtiteľských chovov a iných šľachtiteľských jednotiek.
(3)
Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti sa vykonáva pri baranoch z chovov zapojených do kontroly mliekovej úžitkovosti.
(4)
Genetické hodnotenie výkrmnosti a jatočnej hodnoty sa vykonáva pri baranoch zo šľachtiteľských chovov a iných šľachtiteľských jednotiek určených uznanou chovateľskou organizáciou po dohode s chovateľom a poverenou plemenárskou organizáciou.
(5)
Genetické hodnotenie výkrmnosti a jatočnej hodnoty sa vykonáva skúškami výkrmnosti a jatočnej hodnoty potomstva skúšaných baranov v uznaných skúšobných zariadeniach.
(6)
Poverená plemenárska organizácia vykonáva genetické hodnotenie na základe zmlúv s chovateľmi, v ktorých sa upravia záväzky a povinnosti zmluvných strán.
(7)
Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky genetického hodnotenia a pravidelne ich zverejňuje; oznámenie o zverejnení sa vyhlási vo vestníku ministerstva.
§ 31
Genetické hodnotenie kôz
(1)
Genetické hodnotenie sa vykonáva genetickým hodnotením
a)
reprodukčných schopností podľa indexu reprodukcie,
b)
mliekovej úžitkovosti.
(2)
Genetické hodnotenie sa vykonáva pri plemenných capoch v šľachtiteľských chovoch.
(3)
Poverená plemenárska organizácia vykonáva genetické hodnotenie na základe zmlúv s chovateľmi, v ktorých sa upravia záväzky a povinnosti zmluvných strán.
(4)
Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky genetického hodnotenia a pravidelne ich zverejňuje; oznámenie o zverejnení sa vyhlási vo vestníku ministerstva.
§ 32
Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia oviec a kôz
Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia sa vykonávajú kontrolou zdravia, genetickým hodnotením a testovaním zdravia pri
a)
plemenných baranoch v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách, v inseminačných staniciach baranov, v skúšobných zariadeniach výkrmnosti a jatočnej hodnoty, prípadne v odchovniach mladých plemenných baránkov,
b)
bahniciach v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách,
c)
v ďalších chovoch určených Štátnou veterinárnou správou Slovenskej republiky.
§ 33
Hodnotenie oviec a kôz a hodnotenie zovňajška
(1)
Hodnotenie sa vykonáva na účely výberu kvalitných plemenných zvierat a ich plemenitby s cieľom postupného genetického zlepšovania celej populácie.
(2)
Ovce a kozy sa v závislosti od veku, telesného vývinu, poznania ich úžitkovosti a poznania úžitkovosti ich potomkov alebo úžitkovosti ďalších príbuzných jedincov hodnotia podľa
a)
pôvodu, miery úžitkovosti predkov,
b)
plemenného a úžitkového typu, konštitúcie a zovňajška,
c)
výsledkov kontroly miery vlastnej úžitkovosti,
d)
výsledkov genetického hodnotenia, miery úžitkovosti potomkov alebo ďalších príbuzných jedincov,
e)
výsledkov kontroly zdravia a genetického hodnotenia zdravia.
(3)
Hodnotenie vykonávajú
a)
výberové komisie hodnotením plemenníkov,
b)
uznané chovateľské organizácie a poverená plemenárska organizácia svojimi odborne spôsobilými zamestnancami (hodnotiteľmi) v súčinnosti s orgánmi veterinárnej starostlivosti hodnotením plemenníc.
§ 34
Založenie a vedenie plemennej knihy, založenie a vedenie plemenného registra a vedenie predpísanej evidencie
(1)
Plemenná kniha a plemenný register dokumentujú cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie genetickej úrovne celej populácie určitého plemena v záujme zvyšovania výkonnosti, hospodárnosti a konkurencieschopnosti jednotlivých chovov a plemena ako celku.
(2)
V plemennej knihe a plemennom registri sa evidujú najmä identifikačné údaje zvieraťa, názov chovateľa, vlastníka a držiteľa, údaje o predkoch, plemenné hodnoty predkov, vlastná úžitkovosť, vlastné plemenné hodnoty a pri plemenniciach pripúšťanie.
(3)
Potvrdenie o pôvode je doklad o zápise zvierat v plemennej knihe alebo plemennom registri vystavený príslušnou uznanou chovateľskou organizáciou.
§ 35
Overovanie pôvodu oviec a kôz
(1)
Overovanie pôvodu sa vykonáva na účely potvrdenia pravosti pôvodu rodičov (rodiča) určitého zvieraťa uvedených v plemenárskych dokladoch.
(2)
Overovanie pôvodu sa vykonáva medzinárodne uznanými biologicko-genetickými laboratórnymi metódami v špeciálnych akreditovaných laboratóriách za dohodnutú cenu.3)
(3)
Overovanie pôvodu vykonáva poverená plemenárska organizácia.
(4)
Overovanie pôvodu pri ovciach sa vykonáva, ak ide o
a)
plemenné barany pôsobiace v chovoch na základe výberu poverenej plemenárskej organizácie a chovateľov,
b)
vybrané plemenné baránky pripravované na základný výber zo šľachtiteľských chovov a pri ich matkách v rozsahu 30 %.
(5)
Overovanie pôvodu pri ovciach sa vykonáva na požiadanie kontrolných orgánov, uznanej chovateľskej organizácie alebo chovateľa.
(6)
Poverená plemenárska organizácia vydá potvrdenie o overení pôvodu žiadateľovi, zahraničným laboratóriám a na požiadanie vydá kompletný protokol.
ŠIESTA ČASŤ
HYDINA
§ 36
Kontrola úžitkovosti
(1)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva na účely objektívneho zistenia a hodnotenia úrovne úžitkových vlastností jednotlivých zvierat a skupín zvierat vytvárajúcich selekčné jednotky. Údaje zistené kontrolou úžitkovosti sa zapisujú do centrálneho registra plemenárskych údajov a sú záväznými podkladmi na hodnotenie a selekciu plemenného materiálu, uznávanie, prehodnocovanie a zrušovanie šľachtiteľských chovov a iných šľachtiteľských jednotiek.
(2)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva kontrolou
a)
reprodukčných vlastností,
b)
rastovej intenzity,
c)
výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty.
(3)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva v
a)
šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách,
b)
samostatných liahenských zariadeniach, ktoré nakupujú násadové vajcia z uznaných chovov.
(4)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva v chovoch na žiadosť chovateľa na základe zmluvy s poverenou plemenárskou organizáciou, v ktorej sa upravia záväzky a povinnosti zmluvných strán.
(5)
Poverená plemenárska organizácia vykonáva kontrolu úžitkovosti v chove, ak
a)
je známy pôvod,
b)
v chove sa uskutočňuje zámerná selekcia a plemenitba s určeným chovateľským cieľom,
c)
technologický systém chovu, úroveň výživy, organizácia práce a zooveterinárna starostlivosť sú na požadovanej úrovni z hľadiska vývinu produkčných schopností zvierat a zodpovedajú ich fyziologickým nárokom,
d)
zdravotná situácia chovu zodpovedá ustanoveným veterinárnym kritériám na zavedenie kontroly úžitkovosti hydiny.
(6)
Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky kontroly úžitkovosti a pravidelne ich zverejňuje; oznámenie o zverejnení sa vyhlási vo vestníku ministerstva.
§ 37
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností
(1)
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností sa vykonávajú na účely určenia alebo odhadu plemennej hodnoty pre sledované hospodársky významné znaky a vlastnosti. Uskutočňujú sa zisťovaním a vyhodnocovaním úrovne sledovaných znakov a vlastností pri potomstve testovaných zvierat.
(2)
Genetické hodnotenie sa vykonáva genetickým hodnotením
a)
reprodukčných vlastností,
b)
rastovej intenzity,
c)
výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty.
(3)
Genetické hodnotenie vykonáva poverená plemenárska organizácia.
(4)
Genetické hodnotenie úžitkových vlastností sa vykonáva v
a)
šľachtiteľských chovoch,
b)
testovacích staniciach kontroly úžitkovosti,
c)
chránených chovoch.
(5)
Genetickému hodnoteniu reprodukčných vlastností a rastovej intenzity podliehajú obidve pohlavia v šľachtiteľských chovoch.
(6)
Genetické hodnotenie výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty sa vykonáva v chovoch navrhnutých uznávacou komisiou.
(7)
Poverená plemenárska organizácia vykonáva genetické hodnotenie na základe zmluvy s chovateľmi, v ktorej sa upravia záväzky a povinnosti zmluvných strán.
(8)
Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky genetického hodnotenia a pravidelne ich zverejňuje; oznámenie o zverejnení sa vyhlási vo vestníku ministerstva.
§ 38
Kontrola zdravia a genetické hodnotenie zdravia
(1)
Kontrola zdravia a genetické hodnotenie zdravia sa vykonávajú kontrolou zdravia samičieho a samčieho pohlavia a ich potomstva v šľachtiteľských chovoch, iných šľachtiteľských jednotkách a staniciach kontroly úžitkovosti.
(2)
Kontrola zdravia sa vykonáva podľa osobitného predpisu.4)
§ 39
Hodnotenie hydiny a hodnotenie zovňajška
(1)
Hodnotenie sa vykonáva v rámci určitej populácie na účely výberu kvalitných plemenných zvierat a ich rozmnožovania s cieľom postupného zlepšovania celej populácie.
(2)
Hydina sa v závislosti od veku, telesného vývinu, poznania jej úžitkovosti a poznania úžitkovosti jej potomkov alebo úžitkovosti ďalších príbuzných jedincov hodnotí podľa
a)
pôvodu predkov,
b)
plemenného a úžitkového typu, konštitúcie a zovňajška,
c)
výsledkov vlastnej kontroly úžitkovosti,
d)
výsledkov kontroly zdravia.
(3)
Hodnotenie vykonáva uznávacia komisia v súčinnosti s orgánmi veterinárnej starostlivosti.
§ 40
Overovanie pôvodu
(1)
Overovanie pôvodu sa vykonáva na účely potvrdenia pravosti pôvodu rodičov (rodiča) určitého zvieraťa uvedených v plemenárskych dokladoch.
(2)
Overovanie pôvodu sa vykonáva medzinárodne uznanými biologicko-genetickými laboratórnymi metódami v špeciálnych akreditovaných laboratóriách za dohodnutú cenu.3)
(3)
Overovanie pôvodu vykonáva poverená plemenárska organizácia.
(4)
Overovanie pôvodu sa vykonáva na požiadanie kontrolných orgánov, uznanej chovateľskej organizácie alebo chovateľa.
(5)
Poverená plemenárska organizácia vydá potvrdenie o overení pôvodu žiadateľovi, zahraničným laboratóriám a na požiadanie vydá kompletný protokol.
SIEDMA ČASŤ
PŠTROSY
§ 41
Kontrola úžitkovosti
(1)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva na účely objektívneho zistenia a hodnotenia úrovne úžitkových vlastností jednotlivých zvierat a skupín zvierat vytvárajúcich selekčné jednotky. Údaje zistené kontrolou úžitkovosti sa zapisujú do plemennej knihy a sú záväznými podkladmi na hodnotenie a selekciu plemenného materiálu, uznávanie, prehodnocovanie a zrušovanie šľachtiteľských chovov a iných šľachtiteľských jednotiek.
(2)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva kontrolou
a)
reprodukčných vlastností,
b)
rastovej intenzity,
c)
výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty.
(3)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva v
a)
šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách.
b)
samostatných liahenských zariadeniach, ktoré nakupujú násadové vajcia z uznaných chovov.
(4)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva v chovoch na žiadosť chovateľa na základe zmluvy s poverenou plemenárskou organizáciou, v ktorej sa upravia záväzky a povinnosti zmluvných strán.
(5)
Poverená plemenárska organizácia vykonáva kontrolu úžitkovosti v chove, ak
a)
sú v chove najmenej štyri nosnice,
b)
je známy ich pôvod,
c)
v chove sa uskutočňuje zámerná selekcia a plemenitba s určeným chovateľským cieľom,
d)
technologický systém chovu, úroveň výživy, organizácia práce a zooveterinárna starostlivosť sú na požadovanej úrovni z hľadiska vývinu produkčných schopností zvierat a zodpovedajú ich fyziologickým nárokom,
e)
zdravotná situácia chovu zodpovedá ustanoveným veterinárnym kritériám na zavedenie kontroly úžitkovosti pštrosov.
(6)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva na základe zmluvy medzi poverenou plemenárskou organizáciou a chovateľom, v ktorej sa upravia záväzky a povinnosti zmluvných strán.
(7)
Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky kontroly úžitkovosti a pravidelne ich zverejňuje; oznámenie o zverejnení sa vyhlási vo vestníku ministerstva.
§ 42
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností
(1)
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností sa vykonávajú na účely odhadu plemennej hodnoty pre sledované hospodársky významné znaky a vlastnosti. Uskutočňujú sa zisťovaním a vyhodnocovaním úrovne sledovaných znakov a vlastností pri potomstve testovaných zvierat.
(2)
Genetické hodnotenie sa vykonáva genetickým hodnotením
a)
reprodukčných vlastností,
b)
rastovej intenzity,
c)
výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty.
(3)
Genetické hodnotenie vykonáva poverená plemenárska organizácia.
(4)
Genetické hodnotenie úžitkových vlastností sa vykonáva v šľachtiteľských chovoch.
(5)
Genetické hodnotenie výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty sa vykonáva výkrmnými testmi potomstva v chovoch navrhnutých uznávacou komisiou.
(6)
Poverená plemenárska organizácia vykonáva genetické hodnotenie na základe zmluvy s chovateľmi, v ktorej sa upravia záväzky a povinnosti zmluvných strán.
(7)
Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky genetického hodnotenia a pravidelne ich zverejňuje; oznámenie o zverejnení sa vyhlási vo vestníku ministerstva.
§ 43
Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia
(1)
Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia sa vykonávajú kontrolou zdravia samičieho a samčieho pohlavia a ich potomstva v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách.
(2)
Kontrola zdravia sa vykonáva podľa osobitného predpisu.4)
§ 44
Hodnotenie pštrosov a hodnotenie zovňajška
(1)
Hodnotenie sa vykonáva v rámci určitej populácie na účely výberu kvalitných plemenných zvierat a ich rozmnožovania s cieľom postupného zlepšovania celej populácie.
(2)
Pštrosy sa v závislosti od veku, telesného vývinu, poznania ich úžitkovosti a poznania úžitkovosti ich potomkov alebo úžitkovosti ďalších príbuzných jedincov hodnotia podľa
a)
pôvodu predkov,
b)
plemenného a úžitkového typu, konštitúcie a zovňajška,
c)
výsledkov vlastnej kontroly úžitkovosti,
d)
výsledkov genetického hodnotenia úžitkovosti potomkov a ďalších príbuzných jedincov,
e)
výsledkov kontroly zdravia.
(3)
Hodnotenie vykonáva uznávacia komisia v súčinnosti s orgánmi veterinárnej starostlivosti.
§ 45
Overovanie pôvodu
(1)
Overovanie pôvodu sa vykonáva na účely potvrdenia pravosti pôvodu rodičov (rodiča) určitého zvieraťa uvedených v plemenárskych dokladoch.
(2)
Overovanie pôvodu sa vykonáva medzinárodne uznanými biologicko-genetickými laboratórnymi metódami v špeciálnych akreditovaných laboratóriách za dohodnutú cenu.3)
(3)
Overovanie pôvodu vykonáva poverená plemenárska organizácia.
(4)
Overovanie pôvodu sa vykonáva na požiadanie kontrolných orgánov, uznanej chovateľskej organizácie alebo chovateľa.
(5)
Poverená plemenárska organizácia vydá potvrdenie o overení pôvodu žiadateľovi, zahraničným laboratóriám a na požiadanie vydá kompletný protokol.
ÔSMA ČASŤ
KOŽUŠINOVÉ ZVIERATÁ A KRÁLIKY
§ 46
Kontrola úžitkovosti kožušinových zvierat
(1)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva na účely objektívneho zistenia a hodnotenia úrovne úžitkových vlastností jednotlivých zvierat a skupín zvierat vytvárajúcich selekčné jednotky. Údaje zistené kontrolou úžitkovosti slúžia chovateľom zvierat a sú záväznými podkladmi na hodnotenie a selekciu plemenného materiálu, uznávanie, prehodnocovanie a zrušovanie šľachtiteľských chovov a iných šľachtiteľských jednotiek.
(2)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva kontrolou
a)
reprodukčných vlastností,
b)
ukazovateľov kvality kožušiny,
c)
výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty,
d)
úžitkovosti kožušinových zvierat v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách.
(3)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva v chovoch na žiadosť chovateľa na základe zmluvy s poverenou plemenárskou organizáciou, v ktorej sa upravia záväzky a povinnosti zmluvných strán.
(4)
Poverená plemenárska organizácia vykonáva kontrolu úžitkovosti, ak
a)
je v chove najmenej 15 samíc,
b)
je známy ich pôvod,
c)
v chove sa uskutočňuje selekcia a plemenitba s určeným chovateľským cieľom,
d)
technologický systém chovu, úroveň výživy, organizácia práce a zooveterinárna starostlivosť sú na požadovanej úrovni a spĺňajú fyziologické nároky zvierat.
(5)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva na základe zmluvy medzi poverenou plemenárskou organizáciou a chovateľom, v ktorej sa upravujú záväzky a povinnosti zmluvných strán.
(6)
Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky kontroly úžitkovosti a pravidelne ich zverejňuje; oznámenie o zverejnení sa vyhlási vo vestníku ministerstva.
§ 47
Kontrola úžitkovosti králikov
(1)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva na účely objektívneho zistenia a hodnotenia úrovne úžitkových vlastností zvierat vytvárajúcich selekčné jednotky. Údaje zistené kontrolou úžitkovosti slúžia chovateľom a sú záväznými podkladmi na hodnotenie a selekciu plemenných zvierat, uznávanie, prehodnocovanie a zrušovanie šľachtiteľských chovov a iných šľachtiteľských jednotiek.
(2)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva kontrolou
a)
reprodukčných vlastností,
b)
rastovej intenzity,
c)
výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty.
(3)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách.
(4)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva v chovoch na žiadosť chovateľa na základe zmluvy s poverenou plemenárskou organizáciou, v ktorej sa upravia záväzky a povinnosti zmluvných strán.
(5)
Poverená plemenárska organizácia môže kontrolu úžitkovosti zaviesť, ak
a)
je v chove najmenej 40 samíc základného stáda,
b)
je známy pôvod zvierat základného stáda,
c)
v chove sa uskutočňuje selekcia a plemenitba so stanoveným chovateľským cieľom,
d)
technologický systém chovu, úroveň výživy, organizácia práce a veterinárna starostlivosť sú na požadovanej úrovni z hľadiska vývinu produkčných schopností zvierat a zodpovedajú ich fyziologickým nárokom,
e)
zdravotná situácia chovu zodpovedá ustanoveným veterinárnym kritériám na zavedenie kontroly úžitkovosti králikov.
(6)
Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky kontroly úžitkovosti a pravidelne ich zverejňuje; oznámenie o zverejnení sa vyhlási vo vestníku ministerstva.
§ 48
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností kožušinových zvierat
(1)
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností sa vykonávajú na účely určenia alebo odhadu plemennej hodnoty pre sledované hospodársky významné znaky a vlastnosti. Uskutočňujú sa zisťovaním a vyhodnocovaním úrovne sledovaných znakov a vlastností pri potomstve sledovaných zvierat.
(2)
Genetické hodnotenie sa vykonáva genetickým hodnotením
a)
reprodukčných vlastností,
b)
ukazovateľov kvality kožušiny,
c)
výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty.
(3)
Genetické hodnotenie úžitkovosti vykonáva poverená plemenárska organizácia.
(4)
Genetickému hodnoteniu reprodukčných vlastností a zovňajška podliehajú obidve pohlavia v šľachtiteľských chovoch.
(5)
Genetické hodnotenie výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty vybraných druhov kožušinových zvierat (nutrií riečnych a králikov domácich) sa vykonáva výkrmnými testmi potomstva v uznaných testovacích zariadeniach alebo v interných testoch navrhnutých uznávacou komisiou.
(6)
Poverená plemenárska organizácia vykonáva genetické hodnotenie na základe zmluvy medzi poverenou plemenárskou organizáciou a chovateľom, v ktorej sa upravujú záväzky a povinnosti zmluvných strán.
(7)
Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky genetického hodnotenia a pravidelne ich zverejňuje; oznámenie o zverejnení sa vyhlási vo vestníku ministerstva.
§ 49
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností králikov
(1)
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností sa vykonávajú na účely určenia alebo odhadu plemennej hodnoty pre sledované hospodársky významné znaky a vlastnosti. Uskutočňujú sa zisťovaním a vyhodnocovaním úrovne sledovaných znakov a vlastností potomstva testovaných zvierat.
(2)
Genetické hodnotenie úžitkových vlastností sa vykonáva v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách.
(3)
Genetické hodnotenie úžitkovosti sa vykonáva genetickým hodnotením
a)
reprodukčných vlastností,
b)
rastovej intenzity,
c)
výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty.
(4)
Genetické hodnotenie úžitkovosti vykonáva poverená plemenárska organizácia v testovacích zariadeniach.
(5)
Poverená plemenárska organizácia spracúva výsledky genetického hodnotenia a pravidelne ich zverejňuje; oznámenie o zverejnení sa vyhlási vo vestníku ministerstva.
§ 50
Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia kožušinových zvierat
(1)
Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia zahŕňajú kontrolu zdravia samičieho a samčieho pohlavia a ich potomstva v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách, chránených chovoch a staniciach kontroly úžitkovosti.
(2)
Kontrola zdravia sa vykonáva podľa osobitného predpisu.5)
§ 51
Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia králikov
(1)
Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia zahŕňajú kontrolu zdravia obidvoch pohlaví a ich potomstva v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách.
(2)
Kontrola zdravia sa vykonáva podľa osobitného predpisu.5)
§ 52
Hodnotenie kožušinových zvierat a hodnotenie zovňajška
(1)
Hodnotenie sa vykonáva na účely výberu kvalitných plemenných zvierat a ich rozmnožovania s cieľom postupného zlepšovania celej populácie.
(2)
Kožušinové zvieratá sa v závislosti od veku, telesného vývinu, poznania ich úžitkovosti a poznania úžitkovosti ich potomkov alebo úžitkovosti ďalších príbuzných jedincov hodnotia podľa
a)
pôvodu,
b)
plemenného typu a zovňajška,
c)
výsledkov kontroly vlastnej úžitkovosti,
d)
výsledkov genetického hodnotenia úžitkovosti potomkov a ďalších príbuzných jedincov,
e)
výsledkov kontroly zdravia.
(3)
Hodnotenie vykonáva uznaná chovateľská organizácia svojimi odborne spôsobilými zamestnancami (hodnotiteľmi) v súčinnosti s orgánmi veterinárnej starostlivosti.
§ 53
Hodnotenie králikov a hodnotenie zovňajška
(1)
Hodnotenie sa vykonáva na účely výberu kvalitných plemenných zvierat a ich rozmnožovania s cieľom postupného zlepšovania úžitkovosti populácie.
(2)
Králiky sa v závislosti od veku, fyziologického štádia vývinu, poznania ich vlastnej úžitkovosti, ako aj úžitkovosti potomkov a ich ďalších príbuzných jedincov hodnotia podľa
a)
pôvodu predkov a príbuzných jedincov,
b)
plemenného typu a zovňajška,
c)
výsledkov kontroly vlastnej úžitkovosti,
d)
výsledkov kontroly zdravia.
(3)
Hodnotenie vykonáva uznávacia komisia v súčinnosti s orgánmi veterinárnej starostlivosti.
§ 54
Overovanie pôvodu kožušinových zvierat
(1)
Overovanie pôvodu sa vykonáva na účely potvrdenia pravosti pôvodu rodičov (rodiča) určitého zvieraťa uvedených v plemenárskych dokladoch.
(2)
Overovanie pôvodu sa vykonáva medzinárodne uznanými biologicko-genetickými laboratórnymi metódami v špecializovaných akreditovaných laboratóriách za dohodnutú cenu.3)
(3)
Overovanie pôvodu vykonáva poverená plemenárska organizácia.
(4)
Overovanie pôvodu sa vykonáva na požiadanie kontrolných orgánov, uznanej chovateľskej organizácie alebo chovateľa.
(5)
Poverená plemenárska organizácia vydá potvrdenie o overení pôvodu žiadateľovi, zahraničným laboratóriám a na požiadanie vydá kompletný protokol.
§ 55
Overovanie pôvodu králikov
(1)
Overovanie pôvodu sa vykonáva na účely potvrdenia pravosti pôvodu rodičov (rodiča) určitého zvieraťa uvedených v plemenárskych dokladoch.
(2)
Overovanie pôvodu sa vykonáva medzinárodne uznanými biologicko-genetickými laboratórnymi metódami v špecializovaných akreditovaných laboratóriách za dohodnutú cenu.3)
(3)
Overovanie pôvodu vykonáva poverená plemenárska organizácia.
(4)
Overovanie pôvodu sa vykonáva na požiadanie kontrolných orgánov, uznanej chovateľskej organizácie alebo chovateľa.
(5)
Poverená plemenárska organizácia vydá potvrdenie o overení pôvodu žiadateľovi, zahraničným laboratóriám a na požiadanie vydá kompletný protokol.
DEVIATA ČASŤ
SLADKOVODNÉ RYBY
§ 56
Kontrola úžitkovosti
(1)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva pri plemenných rybách v šľachtiteľských chovoch.
(2)
Údaje zistené kontrolou úžitkovosti sa zapisujú do plemennej knihy a sú záväznými podkladmi na hodnotenie a selekciu plemenných rýb, uznávanie, prehodnocovanie a zrušovanie šľachtiteľských chovov.
(3)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva kontrolou
a)
reprodukčných vlastností,
b)
rastovej schopnosti,
c)
výťažnosti.
(4)
Kontrola reprodukčných vlastností sa vykonáva
a)
zisťovaním objemu a farby mlieča, stanovením pohyblivosti spermií,
b)
určením plodnosti gravimetricky, zisťovaním farby, tvaru a veľkosti ikier,
c)
určením oplodnenosti ikier.
(5)
Výťažnosť sa určí pomerom hmotností konzumovateľných častí tela k celkovej hmotnosti ryby v percentách.
§ 57
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností
(1)
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností sa vykonávajú v šľachtiteľských chovoch.
(2)
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností vykonáva poverená plemenárska organizácia na základe zmlúv s chovateľom, v ktorých sa upravia záväzky a povinnosti zmluvných strán.
§ 58
Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia
(1)
Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia zahŕňajú kontrolu zdravia obidvoch pohlaví a ich potomstva v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách.
(2)
Kontrola zdravia sa vykonáva podľa osobitného predpisu.5)
§ 59
Hodnotenie zovňajška
(1)
Hodnotenie zovňajška sa vykonáva v šľachtiteľských chovoch s dôrazom na mechanické poškodenie, zdravotný stav, sfarbenie, kondíciu a výživový stav.
(2)
Pri lososovitých rybách sa zisťuje celková dĺžka, dĺžka tela a hlavy, prsná výška, análna výška a šírka trupu.
(3)
Pri kaprovitých rybách sa zisťuje celková dĺžka, dĺžka tela, dĺžka chvostového násadca, dĺžka hlavy a výška a šírka trupu.
§ 60
Overovanie pôvodu
(1)
Overovanie pôvodu sa vykonáva na účely potvrdenia pravosti pôvodu rodičov (rodiča) určitého zvieraťa uvedených v plemenárskych dokladoch.
(2)
Overovanie pôvodu sa vykonáva medzinárodne uznanými biologicko-genetickými laboratórnymi metódami v špecializovaných akreditovaných laboratóriách za dohodnutú cenu.3)
(3)
Overovanie pôvodu vykonáva poverená plemenárska organizácia.
(4)
Overovanie pôvodu sa vykonáva na požiadanie kontrolných orgánov, uznanej chovateľskej organizácie alebo chovateľa.
(5)
Poverená plemenárska organizácia vydá potvrdenie o overení pôvodu žiadateľovi, zahraničným laboratóriám a na požiadanie vydá kompletný protokol.
DESIATA ČASŤ
VČELY MEDONOSNÉ
§ 61
Kontrola úžitkovosti
(1)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva kontrolou
a)
mednej úžitkovosti,
b)
produkcie vosku.
(2)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva priamo u chovateľa na základe zmluvy s poverenou plemenárskou organizáciou, v ktorej sa upravia záväzky a povinnosti zmluvných strán.
(3)
Kontrola mednej úžitkovosti zahŕňa sumárny výťažok medu v kg z jarnej, letnej a neskorej znášky.
(4)
Kontrola produkcie vosku zahŕňa množstvo vystavaného voskového diela vyjadreného v dm2 sumárne v priebehu celej produkčnej sezóny.
(5)
Kontrola úžitkovosti sa vykonáva v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách.
§ 62
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností
Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností sa vykonávajú na účely odhadu plemennej hodnoty pre sledované hospodársky významné znaky a vlastnosti. Uskutočňujú sa zisťovaním a vyhodnocovaním úrovne sledovaných znakov a vlastností pri potomstve.
§ 63
Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia
(1)
Kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia sa vykonávajú kontrolou
a)
zdravia dospelých včiel,
b)
zdravia včelieho plodu.
(2)
Kontrola zdravia sa vykonáva podľa osobitného predpisu.5)
§ 64
Hodnotenie včiel medonosných
Hodnotenie sa vykonáva najmä hodnotením
a)
reprodukčných vlastností,
b)
zimovateľnosti,
c)
jarného rastu,
d)
kondície na vrchole rozvoja,
e)
pichavosti,
f)
rozbiehavosti,
g)
rojivosti.
§ 65
Overovanie pôvodu
Overovanie pôvodu vykonáva poverená plemenárska organizácia pri plemenných matkách podľa morfologického merania telesných znakov, najmä
a)
kubitálneho indexu,
b)
dĺžky cuciaka,
c)
dĺžky a šírky krídla,
d)
zafarbenia 1. až 3. tergitu.
JEDENÁSTA ČASŤ
§ 66
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2001.
Pavel Koncoš v. r.
1)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 17/2001 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka.
2)
§ 8 zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 70/2000 Z. z.
3)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.
4)
§ 10 ods. 3 a 5 a § 23 ods. 1 písm. l) zákona č. 337/1998 Z. z. v znení zákona č. 70/2000 Z. z.
5)
Zákon č. 337/1998 Z. z. v znení zákona č. 70/2000 Z. z.