152/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 31.05.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

152
ZÁKON
zo 6. apríla 2001,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení zákona č. 468/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 47/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1994 Z. z. a zákona č. 404/2000 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 18 ods. 2 písm. a) sa za slová „ročná účtovná závierka“ vkladajú slová „overená audítorom určeným Slovenskou komorou audítorov žrebom zo zoznamu audítorov5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.