152/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2001 do 31.12.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

152
ZÁKON
zo 6. apríla 2001,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení zákona č. 468/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 47/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1994 Z. z. a zákona č. 404/2000 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 18 ods. 2 písm. a) sa za slová „ročná účtovná závierka“ vkladajú slová „overená audítorom určeným Slovenskou komorou audítorov žrebom zo zoznamu audítorov5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z. a zákona č. 228/2000 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa bodka za prvou vetou nahrádza bodkočiarkou, za ktorou sa vkladajú slová: „zmluvu o audítorskej činnosti uzavrie vždy, ak bol určený žrebom na základe osobitného zákona.3b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:
„3b)
Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 18 sa dopĺňa písmeno l), ktoré znie:
„l)
určuje žrebom audítora na overenie účtovnej závierky podľa osobitného zákona;5a) ak u určeného audítora existuje prekážka výkonu audítorskej činnosti (§ 5), žrebovanie sa zopakuje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 18 ods. 2 písm. a) zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.