151/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2001 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

151
ZÁKON
zo 6. apríla 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z., zákona č. 133/1998 Z. z. a zákona č. 256/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Daňovníkom dane nie je dedič, ak ním je dieťa poručiteľa a jeho potomkovia, manžel poručiteľa, rodičia poručiteľa a ostatní príbuzní v priamom rade.“.
2.
V § 12 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „dane z dedičstva,“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z., zákonom č. 133/1998 Z. z., zákonom č. 256/2000 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.