150/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2005 do 31.08.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

150
ZÁKON
zo 6. apríla 2001
o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postavenie, organizáciu a pôsobnosť daňových orgánov vo veciach
a)
daní vrátane penále, úrokov, zvýšenia dane a pokút podľa osobitných predpisov,1)
b)
poplatkov podľa osobitných predpisov,2) ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu,
c)
správy súdnych poplatkov súvisiacej s ich evidovaním a vysporiadaním podľa osobitného predpisu,3) ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu,
d)
štátneho dozoru nad prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier podľa osobitného predpisu.4)
§ 2
Organizácia daňových orgánov
(1)
Daňovými orgánmi sú Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „daňové riaditeľstvo“) a daňové úrady.
(2)
Na zabezpečenie výkonu niektorých činností daňového riaditeľstva daňové riaditeľstvo vytvára pracoviská daňového riaditeľstva, určuje rozsah ich činnosti a územný obvod pôsobnosti. Na zabezpečenie výkonu činnosti daňových úradov môže daňové riaditeľstvo vytvoriť pracoviská daňových úradov.
§ 3
Postavenie a pôsobnosť daňového riaditeľstva
(1)
Daňové riaditeľstvo sa zriaďuje pre územné obvody všetkých daňových úradov. Je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a je zamestnávateľom zamestnancov daňových orgánov.
(2)
Sídlom daňového riaditeľstva je Banská Bystrica.
(3)
Daňové riaditeľstvo riadi generálny riaditeľ. Generálny riaditeľ zodpovedá za činnosť daňových orgánov ministrovi financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva minister.
(4)
Vnútornú organizáciu daňového riaditeľstva schvaľuje minister na návrh generálneho riaditeľa.
(5)
Daňové riaditeľstvo
a)
zodpovedá za jednotné uplatňovanie osobitných predpisov1) daňovými orgánmi a navrhuje ich zmeny,
b)
určuje vnútornú organizáciu daňových úradov,
c)
navrhuje zmenu sídiel daňových úradov a ich počtu,
d)
vypracúva koncepciu rozvoja daňovej správy vrátane vzdelávania zamestnancov daňových orgánov a obcí,
e)
oznamuje orgánom činným v trestnom konaní podozrenia zo spáchania trestných činov v súvislosti s porušovaním osobitných predpisov,4a)
f)
vytvára, udržiava a prevádzkuje daňový informačný systém, vedie centrálny register všetkých daňových subjektov, aktualizuje bázu dát a poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,5)
g)
informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a o osobitných predpisoch.8)
(6)
Daňové riaditeľstvo priamo alebo prostredníctvom pracovísk daňového riaditeľstva
a)
vykonáva dohľad nad činnosťou daňových úradov a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
b)
vykonáva kontrolu dodržiavania práv a povinností daňových subjektov a vykonáva štátny dozor nad prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier podľa osobitného predpisu4) a na tento účel je oprávnené vstupovať do prevádzkových priestorov daňových subjektov alebo prevádzkovateľov lotérií a iných podobných hier,
c)
rozhoduje ako orgán najbližšie nadriadený vo vzťahu k daňovým úradom a obciam v daňovom konaní,6)
d)
rozhoduje v daňovom konaní o odvolaniach proti rozhodnutiam daňových úradov a obcí a preskúmava právoplatné rozhodnutia daňových úradov a obcí mimo odvolacieho konania, rozhoduje o povolení obnovy konania alebo nariaďuje obnovu konania, ak v daňovom konaní rozhodovalo v poslednom stupni,
e)
rozhoduje ako orgán najbližšie nadriadený vo vzťahu k daňovým úradom v správnom konaní podľa osobitného predpisu7) a v rozsahu podľa osobitného predpisu,4)
f)
vykonáva vzájomnú medzinárodnú spoluprácu vo veciach daní podľa medzinárodných zmlúv na základe poverenia ministerstva,
g)
je oprávnené vykonať daňovú kontrolu alebo opakovanú daňovú kontrolu, ktorá inak patrí do pôsobnosti daňových úradov.
§ 4
Pôsobnosť daňových úradov
(1)
Daňové úrady sa zriaďujú pre územný obvod obce, časti obce alebo viacerých obcí, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Daňový úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ. Riaditeľa vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ daňového riaditeľstva. Riaditeľ za činnosť daňového úradu zodpovedá generálnemu riaditeľovi daňového riaditeľstva.
(3)
Daňový úrad
a)
vykonáva správu daní podľa osobitného predpisu,5) v rámci ktorej najmä
1.
eviduje a registruje daňové subjekty,
2.
eviduje a účtuje daňové príjmy,
3.
vyhľadáva neregistrované daňové subjekty,
4.
vymáha daňové nedoplatky vrátane nedoplatkov na zrušených daniach a na odvodoch platných do 31. decembra 1992,
5.
vypracúva metodiku daňovej kontroly a plán daňovej kontroly,
6.
riadi pracovisko daňového úradu,
7.
kontroluje daňové subjekty,
b)
vykonáva na žiadosť daňového riaditeľstva analýzu uplatňovania osobitných predpisov,1)
c)
rozhoduje v daňovom konaní podľa osobitného predpisu,5) a to aj v prípadoch, keď sa daň vyrubuje na základe kontroly vykonanej dožiadaným daňovým úradom alebo daňovým riaditeľstvom alebo vykonanej spoločne,
d)
rozhoduje v správnom konaní,7)
e)
kontroluje vyberanie poplatkov a vymáha ich podľa osobitného predpisu;2) vykonáva správu súdnych poplatkov súvisiacu s ich evidovaním a vysporiadaním podľa osobitného predpisu,3)
f)
informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a o osobitných predpisoch,8)
g)
oznamuje orgánom činným v trestnom konaní podozrenia zo spáchania trestných činov v súvislosti s porušovaním osobitných predpisov,4a) o čom podáva informáciu daňovému riaditeľstvu,
h)
vykonáva vzájomnú medzinárodnú spoluprácu vo veciach daní podľa medzinárodných zmlúv na základe poverenia ministerstva,
i)
vykonáva štátny dozor nad prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier podľa osobitného predpisu,4)
j)
vytvára, udržiava, prevádzkuje a aktualizuje bázu dát daňového informačného systému a poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,5)
k)
zabezpečuje spracovanie súhrnných účtovných výkazov predkladaných obcami.
(4)
Daňové úrady majú spôsobilosť byť účastníkmi súdneho konania a samostatne konať pred súdom v rámci svojej pôsobnosti (§ 1). Za daňový úrad koná pred súdom riaditeľ daňového úradu alebo ním poverený zamestnanec.
(5)
Daňové úrady pôsobia v týchto sídlach:
Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Bratislava VI, Malacky, Pezinok, Senec, Trnava, Dunajská Streda, Šamorín, Veľký Meder, Galanta, Sereď, Sládkovičovo, Hlohovec, Piešťany, Senica, Šaštín-Stráže, Skalica, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Dubnica nad Váhom, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Nováky, Púchov, Nitra I, Nitra II, Vráble, Komárno, Hurbanovo, Kolárovo, Levice, Šahy, Želiezovce, Nové Zámky, Štúrovo, Šurany, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce, Žilina I, Žilina II, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Banská Bystrica I, Banská Bystrica II, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Fiľakovo, Revúca, Rimavská Sobota, Tornaľa, Veľký Krtíš, Zvolen, Nová Baňa, Žiar nad Hronom, Prešov I, Prešov II, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Poprad, Svit, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice V, Moldava nad Bodvou, Gelnica, Michalovce, Veľké Kapušany, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Kráľovský Chlmec.
(6)
Územné obvody v pôsobnosti daňových úradov sú uvedené v prílohe č. 1. Pôsobnosť daňových úradov pre oblasť hazardných hier je uvedená v prílohe č. 2.
(7)
Zriaďuje sa Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty. Sídlom Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty je Bratislava. Do pôsobnosti Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty prechádzajú vybrané daňové subjekty, ktoré sú v pôsobnosti Daňových úradov Bratislava I až VI, Daňového úradu Malacky, Daňového úradu Pezinok, Daňového úradu Senec. Na účely tohto zákona sa vybraným daňovým subjektom rozumie
a)
banka a pobočka zahraničnej banky,8a)
b)
poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne a zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne,8b)
c)
daňový subjekt, ktorý dosiahol ročný obrat viac ako 1 000 000 000 Sk; zmena príslušnosti tohto daňového subjektu k Daňovému úradu pre vybrané daňové subjekty nastáva k 1. januáru roka nasledujúceho po roku, v ktorom dosiahol ročný obrat 1 000 000 000 Sk; ak ročný obrat pri takomto daňovom subjekte poklesne pod ustanovenú hranicu, príslušnosť k Daňovému úradu pre vybrané daňové subjekty zostáva zachovaná počas dvoch rokov od uplynutia roku, v ktorom došlo k poklesu ročného obratu pod ustanovenú hranicu.
(8)
Ročným obratom sa na účely odseku 7 pri daňovom subjekte účtujúcom v sústave podvojného účtovníctva rozumie súhrn výnosov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie8c) a pri daňovom subjekte účtujúcom v sústave jednoduchého účtovníctva súhrn príjmov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie.8c)
§ 5
Právna ochrana zamestnancov daňových orgánov
Zamestnanci daňových orgánov majú pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,5) alebo v súvislosti s nimi postavenie verejných činiteľov.9) Policajný zbor poskytuje zamestnancom daňových orgánov ochranu podľa osobitného predpisu.10)
§ 6
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Zamestnanci daňových orgánov sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojho zamestnania. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo výkonu činnosti.
(2)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 1 neplatí voči orgánom činným v trestnom konaní.
§ 7
Zamestnanci daňových orgánov nesmú zárobkovo vykonávať kontrolnú, daňovú ani účtovnú, poradenskú alebo podobnú činnosť pre daňové subjekty. Zároveň nesmú vykonávať činnosť audítorov,11) komerčných právnikov,12) advokátov,13) daňových poradcov,14) ani nesmú byť členmi riadiacich alebo dozorných orgánov obchodných spoločností.
§ 8
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)
Daňové orgány podľa doterajších právnych predpisov,15) ktorých sídla sú zhodné so sídlami uvedenými v § 3 ods. 2 a v § 4 ods. 5, sa považujú za daňové orgány zriadené podľa tohto zákona.
(2)
Kontrola dotácií, príspevkov alebo návratných finančných výpomocí poskytnutých zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu štátneho fondu, pokút, odvodov a iných sankcií, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu16) alebo štátneho fondu (ďalej len „nedaňové prostriedky“), vykonávaná k 30. aprílu 2001 daňovými úradmi, prípadne Ústredným daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky, prechádza k 1. máju 2001 na správy finančnej kontroly,17) ak nie sú podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu5) aj po 1. máji 2001 v pôsobnosti daňových orgánov. Kontrolu nedaňových prostriedkov začatú daňovým orgánom a neskončenú do 30. apríla 2001, s výnimkou kontroly nedaňových prostriedkov, ktorá je podľa osobitného predpisu18) v pôsobnosti správy finančnej kontroly, skončí ten orgán, ktorý ju začal. Rozhodnutie vo veci vydá príslušný daňový úrad, ktorý tieto nedaňové prostriedky16) aj vymáha. O opravných prostriedkoch proti takýmto rozhodnutiam rozhoduje orgán najbližšie vyššieho stupňa nadriadený orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal.
(3)
Správa nedaňových prostriedkov, prípadne ich vymáhanie vykonávané k 30. aprílu 2001 daňovými úradmi, prechádza k 1. máju 2001 na subjekt, do ktorého vecnej pôsobnosti správa týchto nedaňových prostriedkov patrí, ak osobitný predpis16) neustanovuje inak; ak tento subjekt nie je orgánom štátnej správy, prechádza naň správa nedaňových prostriedkov s výnimkou rozhodovania podľa všeobecných predpisov o správnom konaní,7) ak osobitný predpis neustanovuje inak. Ak k 30. aprílu 2001 neskončili daňové úrady konania vo veciach nedaňových prostriedkov, ktorých správa prechádza k 1. máju 2001 na iný subjekt, dokončia tieto konania daňové úrady podľa doterajších predpisov. Na rozhodovanie o opravných prostriedkoch sa vzťahuje odsek 2 posledná veta.
(4)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používajú na označenie orgánu slová „Ústredné daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky“, rozumie sa tým „Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky“.
(5)
Správa daní, ktorú vykonávali k 30. aprílu 2001 daňové úrady, ktoré nie sú od 1. mája 2001 daňovými úradmi podľa tohto zákona, prechádza na príslušné daňové úrady.
§ 8a
(1)
Správa daní, ktorú vykonávali k 30. aprílu 2002 daňové úrady, ktoré nie sú od 1. mája 2002 príslušné na správu daní vybraných daňových subjektov podľa § 4 ods. 7, prechádza dňom 1. mája 2002 na Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty.
(2)
Daňové subjekty uvedené v § 4 ods. 7 písm. a) a b) sa stávajú vybranými daňovými subjektmi dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3)
Daňové subjekty, ktoré dosiahli ročný obrat podľa § 4 ods. 7 písm. c) za zdaňovacie obdobie roka 2000, sa stávajú vybranými daňovými subjektmi dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak tieto daňové subjekty nedosiahli v roku 2001 a nedosiahnu v roku 2002 obrat podľa § 4 ods. 7 písm. c), prestávajú byť vybranými daňovými subjektmi od 1. januára 2004.
§ 8b
Zrušuje sa Úrad daňového preverovania.
§ 8c
Konanie podľa osobitného predpisu4) začaté pred 15. decembrom 2005 dokončí daňový úrad, ktorý toto konanie začal.
§ 9
Zrušujú sa:
1.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona č. 219/1999 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 640/1992 Zb., ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov v znení vyhlášky č. 69/1994 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly sa mení a dopĺňa takto:
§ 3 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
kontroluje vyberanie súdnych poplatkov podľa osobitného predpisu.7)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:“.
„7) Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 150/2001 Z. z.
OBVODY V PÔSOBNOSTI DAŇOVÝCH ÚRADOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA I
Bratislava – mestská časť Staré Mesto,
DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA II
Bratislava – mestská časť Ružinov okrem katastrálneho územia Prievoz a katastrálneho územia Trnávka,
DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA III
Bratislava – mestská časť Nové Mesto,
Bratislava – mestská časť Rača,
Bratislava – mestská časť Vajnory,
DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA IV
Bratislava – mestská časť Devín,
Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves,
Bratislava – mestská časť Dúbravka,
Bratislava – mestská časť Karlova Ves,
Bratislava – mestská časť Lamač,
Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica,
DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA V
Bratislava – mestská časť Čunovo,
Bratislava – mestská časť Jarovce,
Bratislava – mestská časť Petržalka,
Bratislava – mestská časť Rusovce,
DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA VI
Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice,
Bratislava – mestská časť Vrakuňa,
Bratislava – katastrálne územie Prievoz a katastrálne územie Trnávka mestskej časti Ružinov,
DAŇOVÝ ÚRAD MALACKY
Malacky, Borinka, Gajary, Jablonové, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Malé Leváre, Marianka, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Sološnica, Studienka, Stupava, Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhorie, Záhorská Ves, Závod, Zohor,
DAŇOVÝ ÚRAD PEZINOK
Pezinok, Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Limbach, Modra, Píla, Slovenský Grob, Svätý Jur, Šenkvice, Štefanová, Viničné, Vinosady, Vištuk,
DAŇOVÝ ÚRAD SENEC
Senec, Bernolákovo, Blatné, Boldog, Čataj, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Chorvátsky Grob, Igram, Ivanka pri Dunaji, Kalinkovo, Kaplna, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Reca, Rovinka, Tomášov, Tureň, Veľký Biel, Vlky, Zálesie,
DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz, Borová, Brestovany, Bučany, Buková, Cífer, Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné Lovčice, Dolné Orešany, Horná Krupá, Horné Dubové, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, Kátlovce, Košolná, Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč, Opoj, Pavlice, Radošovce, Ružindol, Slovenská Nová Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Šelpice, Špačince, Šúrovce, Trstín, Vlčkovce, Voderady, Zavar, Zeleneč, Zvončín,
DAŇOVÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA
Dunajská Streda, Baka, Bodíky, Dobrohošť, Dolný Bar, Dunajský Klátov, Gabčíkovo, Holice, Horná Pôtoň, Horné Mýto, Horný Bar, Jahodná, Jurová, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany, Kútniky, Lúč na Ostrove, Mad, Malé Dvorníky, Michal na Ostrove, Ohrady, Orechová Pôtoň, Povoda, Trhová Hradská, Trstená na Ostrove, Veľké Blahovo, Veľké Dvorníky, Vieska, Vojka nad Dunajom, Vrakúň, Vydrany,
DAŇOVÝ ÚRAD ŠAMORÍN
Šamorín, Báč, Bellova Ves, Blahová, Blatná na Ostrove, Čakany, Čenkovce, Hubice, Hviezdoslavov, Janíky, Kvetoslavov, Kyselica, Lehnice, Macov, Mierovo, Nový Život, Oľdza, Rohovce, Štvrtok na Ostrove, Trnávka, Veľká Paka, Zlaté Klasy,
DAŇOVÝ ÚRAD VEĽKÝ MEDER
Veľký Meder, Baloň, Boheľov, Čiližská Radvaň, Dolný Štál, Kľúčovec, Medveďov, Ňárad, Okoč, Padáň, Pataš, Sap, Topoľníky,
DAŇOVÝ ÚRAD GALANTA
Galanta, Čierna Voda, Čierny Brod, Dolné Saliby, Dolný Chotár, Gáň, Horné Saliby, Kajal, Košúty, Kráľov Brod, Matúškovo, Mostová, Tomášikovo, Topoľnica, Trstice, Váhovce, Vozokany,
DAŇOVÝ ÚRAD SEREĎ
Sereď, Dolná Streda, Pata, Pusté Sady, Šalgočka, Šintava, Šoporňa, Vinohrady nad Váhom, Zemianske Sady,
DAŇOVÝ ÚRAD SLÁDKOVIČOVO
Sládkovičovo, Abrahám, Hoste, Jánovce, Jelka, Pusté Úľany, Veľká Mača, Veľké Úľany, Veľký Grob,
DAŇOVÝ ÚRAD HLOHOVEC
Hlohovec, Bojničky, Červeník, Dolné Otrokovce, Dolné Trhovište, Dolné Zelenice, Dvorníky, Horné Otrokovce, Horné Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové, Kľačany, Koplotovce, Leopoldov, Madunice, Merašice, Pastuchov, Ratkovce, Sasinkovo, Siladice, Tekolďany, Tepličky, Trakovice, Žlkovce,
DAŇOVÝ ÚRAD PIEŠŤANY
Piešťany, Banka, Bašovce, Borovce, Dolný Lopašov, Drahovce, Dubovany, Ducové, Hubina, Chtelnica, Kočín-Lančár, Krakovany, Moravany nad Váhom, Nižná, Ostrov, Pečeňady, Prašník, Rakovice, Ratnovce, Sokolovce, Šípkové, Šterusy, Trebatice, Veľké Kostoľany, Veľké Orvište, Veselé, Vrbové,
DAŇOVÝ ÚRAD SENICA
Senica, Cerová, Častkov, Dojč, Hlboké, Hradište pod Vrátnom, Jablonica, Koválov, Osuské, Plavecký Peter, Podbranč, Prietrž, Prievaly, Rohov, Rovensko, Rybky, Smrdáky, Sobotište, Šajdíkove Humence,
DAŇOVÝ ÚRAD ŠAŠTÍN-STRÁŽE
Šaštín-Stráže, Bílkove Humence, Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, Čáry, Kuklov, Kúty, Lakšárska Nová Ves, Moravský Svätý Ján, Sekule, Smolinské, Štefanov,
DAŇOVÝ ÚRAD SKALICA
Skalica, Brodské, Dubovce, Gbely, Holíč, Chropov, Kátov, Kopčany, Koválovec, Letničie, Lopašov, Mokrý Háj, Oreské, Petrova Ves, Popudinské Močidľany, Prietržka, Radimov, Radošovce, Trnovec, Unín, Vrádište,
DAŇOVÝ ÚRAD TRENČÍN
Trenčín, Adamovské Kochanovce, Bobot, Dolná Poruba, Dolná Súča, Drietoma, Dubodiel, Horná Súča, Horňany, Horné Srnie, Hrabovka, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kostolná-Záriečie, Krivosúd-Bodovka, Melčice-Lieskové, Mníchova Lehota, Motešice, Nemšová, Neporadza, Omšenie, Opatovce, Petrova Lehota, Selec, Skalka nad Váhom, Soblahov, Svinná, Štvrtok, Trenčianska Teplá, Trenčianska Turná, Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Mitice, Trenčianske Stankovce, Trenčianske Teplice, Veľká Hradná, Veľké Bierovce, Zamarovce,
DAŇOVÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
Bánovce nad Bebravou, Borčany, Brezolupy, Cimenná, Čierna Lehota, Dežerice, Dolné Naštice, Dubnička, Dvorec, Haláčovce, Horné Naštice, Chudá Lehota, Krásna Ves, Kšinná, Libichava, Ľutov, Malá Hradná, Malé Hoste, Miezgovce, Nedašovce, Omastiná, Otrhánky, Pečeňany, Podlužany, Pochabany, Pravotice, Prusy, Ruskovce, Rybany, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Šišov, Timoradza, Trebichava, Uhrovec, Uhrovské Podhradie, Veľké Držkovce, Veľké Hoste, Veľké Chlievany, Vysočany, Zlatníky, Žitná-Radiša,
DAŇOVÝ ÚRAD DUBNICA NAD VÁHOM
Dubnica nad Váhom, Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Horná Poruba, Ilava, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Nová Dubnica, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie, Zliechov,
DAŇOVÝ ÚRAD MYJAVA
Myjava, Brestovec, Brezová pod Bradlom, Bukovec, Hrašné, Chvojnica, Jablonka, Kostolné, Košariská, Krajné, Podkylava, Polianka, Poriadie, Priepasné, Rudník, Stará Myjava, Vrbovce,
DAŇOVÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Nové Mesto nad Váhom, Beckov, Bošáca, Brunovce, Čachtice, Častkovce, Dolné Srnie, Haluzice, Horná Streda, Hôrka nad Váhom, Hrádok, Kálnica, Kočovce, Lúka, Modrová, Modrovka, Moravské Lieskové, Nová Bošáca, Nová Lehota, Nová Ves nad Váhom, Očkov, Pobedim, Podolie, Potvorice, Považany, Stará Lehota, Trenčianske Bohuslavice, Višňové, Zemianske Podhradie,
DAŇOVÝ ÚRAD STARÁ TURÁ
Stará Turá, Bzince pod Javorinou, Hrachovište, Lubina, Vaďovce,
DAŇOVÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE
Partizánske, Bošany, Brodzany, Hradište, Chynorany, Ješkova Ves, Klátova Nová Ves, Kolačno, Krásno, Livina, Livinské Opatovce, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Nadlice, Nedanovce, Ostratice, Pažiť, Skačany, Turčianky, Veľké Kršteňany, Veľké Uherce, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nitrou,
DAŇOVÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
Považská Bystrica, Bodiná, Brvnište, Čelkova Lehota, Dolná Mariková, Dolný Lieskov, Domaniža, Ďurďové, Hatné, Horná Mariková, Horný Lieskov, Jasenica, Klieština, Kostolec, Malé Lednice, Papradno, Plevník-Drienové, Počarová, Podskalie, Prečín, Pružina, Sádočné, Slopná, Stupné, Sverepec, Udiča, Vrchteplá, Záskalie,
DAŇOVÝ ÚRAD PRIEVIDZA
Prievidza, Bojnice, Cigeľ, Handlová, Chrenovec-Brusno, Chvojnica, Jalovec, Kanianka, Kľačno, Kocurany, Koš, Lazany, Lipník, Malá Čausa, Malinová, Nedožery-Brezany, Nitrianske Pravno, Opatovce nad Nitrou, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno, Sebedražie, Šutovce, Tužina, Veľká Čausa,
DAŇOVÝ ÚRAD NOVÁKY
Nováky, Bystričany, Čavoj, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Dlžín, Dolné Vestenice, Horná Ves, Horné Vestenice, Kamenec pod Vtáčnikom, Kostolná Ves, Lehota pod Vtáčnikom, Liešťany, Nevidzany, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nitrica, Oslany, Podhradie, Radobica, Rudnianska Lehota, Seč, Temeš, Valaská Belá, Zemianske Kostoľany,
DAŇOVÝ ÚRAD PÚCHOV
Púchov, Beluša, Dohňany, Dolná Breznica, Dolné Kočkovce, Horná Breznica, Horovce, Kvašov, Lazy pod Makytou, Lednica, Lednické Rovne, Lúky, Lysá pod Makytou, Mestečko, Mojtín, Nimnica, Streženice, Visolaje, Vydrná, Záriečie, Zubák,
DAŇOVÝ ÚRAD NITRA I
mestské časti: Dražovce, Chrenová, Janíkovce, Krškany, Staré Mesto, Štitáre,
obce: Branč, Cabaj-Čápor, Čechynce, Čeľadice, Dolné Obdokovce, Golianovo, Hosťová, Ivanka pri Nitre, Malý Cetín, Malý Lapáš, Mojmírovce, Paňa, Pohranice, Poľný Kesov, Svätoplukovo, Štefanovičová, Veľká Dolina, Veľký Cetín, Veľký Lapáš, Vinodol,
DAŇOVÝ ÚRAD NITRA II
mestské časti: Čermáň, Klokočina, Kynek, Lužianky, Mlynárce, Párovské Háje, Zobor,
obce: Alekšince, Báb, Čab, Čakajovce, Dolné Lefantovce, Horné Lefantovce, Hruboňovo, Jarok, Jelenec, Jelšovce, Kapince, Kolíňany, Lehota, Ľudovítová, Lukáčovce, Lužianky, Malé Zálužie, Nitrianske Hrnčiarovce, Nové Sady, Podhorany, Rišňovce, Rumanová, Šurianky, Veľké Zálužie, Výčapy-Opatovce, Zbehy, Žirany,
DAŇOVÝ ÚRAD VRÁBLE
Vráble, Babindol, Čifáre, Klasov, Lúčnica nad Žitavou, Malé Chyndice, Melek, Nová Ves nad Žitavou, Tajná, Telince, Veľké Chyndice, Žitavce,
DAŇOVÝ ÚRAD KOMÁRNO
Komárno, Bátorove Kosihy, Búč, Čalovec, Iža, Kameničná, Klížska Nemá, Kravany nad Dunajom, Marcelová, Moča, Patince, Radvaň nad Dunajom, Veľké Kosihy, Virt, Vrbová nad Váhom, Zlatná na Ostrove,
DAŇOVÝ ÚRAD HURBANOVO
Hurbanovo, Bajč, Dulovce, Chotín, Imeľ, Martovce, Modrany, Mudroňovo, Nesvady, Pribeta, Svätý Peter, Šrobárová,
DAŇOVÝ ÚRAD KOLÁROVO
Kolárovo, Bodza, Bodzianske Lúky, Brestovec, Číčov, Dedina Mládeže, Holiare, Lipové, Okoličná na Ostrove, Sokolce, Tôň, Trávnik, Zemianska Olča,
DAŇOVÝ ÚRAD LEVICE
Levice, Bajka, Bátovce, Beša, Bohunice, Bory, Brhlovce, Čajkov, Devičany, Dolná Seč, Dolný Pial, Domadice, Drženice, Hontianske Trsťany, Horná Seč, Horný Pial, Hronské Kľačany, Hronské Kosihy, Iňa, Jabloňovce, Jesenské, Kalná nad Hronom, Kozárovce, Krškany, Lok, Lula, Malé Kozmálovce, Mýtne Ludany, Nová Dedina, Nový Tekov, Pečenice, Podlužany, Pukanec, Rybník, Santovka, Starý Hrádok, Starý Tekov, Tehla, Tekovský Hrádok, Tlmače, Uhliská, Veľké Kozmálovce, Veľký Ďur, Vyšné nad Hronom, Žemberovce, Žemliare,
DAŇOVÝ ÚRAD ŠAHY
Šahy, Bielovce, Demandice, Dolné Semerovce, Hokovce, Horné Semerovce, Horné Turovce, Hrkovce, Ipeľské Úľany, Ipeľský Sokolec, Kubáňovo, Lontov, Pastovce, Plášťovce, Sazdice, Slatina, Tupá, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom,
DAŇOVÝ ÚRAD ŽELIEZOVCE
Želiezovce, Čaka, Čata, Farná, Hontianska Vrbica, Hronovce, Jur nad Hronom, Keť, Kukučínov, Kuraľany, Malé Ludince, Málaš, Nýrovce, Ondrejovce, Plavé Vozokany, Pohronský Ruskov, Sikenica, Šalov, Šarovce, Tekovské Lužany, Turá, Veľké Ludince, Zalaba, Zbrojníky,
DAŇOVÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
Nové Zámky, Andovce, Bánov, Bešeňov, Branovo, Čechy, Dubník, Dvory nad Žitavou, Jasová, Jatov, Kolta, Komoča, Palárikovo, Rúbaň, Semerovo, Strekov, Tvrdošovce, Veľké Lovce, Zemné,
DAŇOVÝ ÚRAD ŠTÚROVO
Štúrovo, Bajtava, Belá, Bíňa, Bruty, Gbelce, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný Most, Leľa, Ľubá, Malá nad Hronom, Malé Kosihy, Mužla, Nána, Nová Vieska, Obid, Pavlová, Salka, Sikenička, Svodín, Šarkan,
DAŇOVÝ ÚRAD ŠURANY
Šurany, Bardoňovo, Černík, Dedinka, Dolný Ohaj, Hul, Kmeťovo, Komjatice, Lipová, Maňa, Michal nad Žitavou, Mojzesovo, Podhájska, Pozba, Radava, Rastislavice, Trávnica, Úľany nad Žitavou, Veľký Kýr, Vlkas,
DAŇOVÝ ÚRAD ŠAĽA
Šaľa, Diakovce, Dlhá nad Váhom, Hájske, Horná Kráľová, Kráľová nad Váhom, Močenok, Neded, Selice, Tešedíkovo, Trnovec nad Váhom, Vlčany, Žihárec,
DAŇOVÝ ÚRAD TOPOĽČANY
Topoľčany, Ardanovce, Belince, Biskupová, Blesovce, Bojná, Čeľadince, Čermany, Dvorany nad Nitrou, Hajná Nová Ves, Horné Chlebany, Horné Obdokovce, Horné Štitáre, Hrušovany, Chrabrany, Jacovce, Kamanová, Koniarovce, Kovarce, Krnča, Krtovce, Krušovce, Kuzmice, Lipovník, Ludanice, Lužany, Malé Ripňany, Nemčice, Nemečky, Nitrianska Blatnica, Nitrianska Streda, Norovce, Oponice, Orešany, Podhradie, Prašice, Práznovce, Preseľany, Radošina, Rajčany, Solčany, Solčianky, Súlovce, Svrbice, Šalgovce, Tesáre, Tovarníky, Tvrdomestice, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany, Velušovce, Vozokany, Závada,
DAŇOVÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE
Zlaté Moravce, Beladice, Čaradice, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Hostie, Hosťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, Kostoľany pod Tribečom, Ladice, Lovce, Machulince, Malé Vozokany, Mankovce, Martin nad Žitavou, Nemčiňany, Neverice, Nevidzany, Obyce, Skýcov, Sľažany, Slepčany, Tekovské Nemce, Tesárske Mlyňany, Topoľčianky, Velčice, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou, Volkovce, Zlatno, Žikava,
DAŇOVÝ ÚRAD ŽILINA I
ulice: Hálkova, Rosinská cesta, Veľká okružná, Vojtecha Spanyola, Vysokoškolákov, Závodská cesta,
mestské časti: Staré mesto, Celulózka, Hruštiny, Žilinské Rosinky, Nová Žilina, Nový Chlmec, Vlčince I-IV, Hájik, mestská časť severne od Závodskej cesty, Brodno, Budatín, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Závodie, Žilinská Lehota,
obce: Belá, Bitarová, Brezany, Divina, Divinka, Dolná Tižina, Gbeľany, Horný Hričov, Hôrky, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Ovčiarsko, Stráňavy, Stráža, Strečno, Teplička nad Váhom, Terchová, Varín,
DAŇOVÝ ÚRAD ŽILINA II
mestské časti: Hliny I-VIII, Malá Praha, Solinky, Bôrik, Malý Diel, Veľký Diel, mestská časť južne od Závodskej cesty, Bánová, Bytčica,
obce: Čičmany, Dlhé Pole, Dolný Hričov, Ďurčiná, Fačkov, Hričovské Podhradie, Jasenové, Kamenná Poruba, Kľače, Konská, Kunerad, Lietava, Lietavská Lúčka, Lietavská Svinná-Babkov, Malá Čierna, Paština Závada, Podhorie, Porúbka, Rajec, Rajecká Lesná, Rajecké Teplice, Rosina, Stránske, Svederník, Šuja, Turie, Veľká Čierna, Višňové, Zbyňov,
DAŇOVÝ ÚRAD BYTČA
Bytča, Hlboké nad Váhom, Hvozdnica, Jablonové, Kolárovice, Kotešová, Maršová-Rašov, Petrovice, Predmier, Súľov-Hradná, Štiavnik, Veľké Rovné,
DAŇOVÝ ÚRAD ČADCA
Čadca, Čierne, Dlhá nad Kysucou, Dunajov, Klokočov, Klubina, Korňa, Krásno nad Kysucou, Makov, Nová Bystrica, Olešná, Oščadnica, Podvysoká, Radôstka, Raková, Skalité, Stará Bystrica, Staškov, Svrčinovec, Turzovka, Vysoká nad Kysucou, Zákopčie, Zborov nad Bystricou,
DAŇOVÝ ÚRAD DOLNÝ KUBÍN
Dolný Kubín, Bziny, Dlhá nad Oravou, Habovka, Horná Lehota, Chlebnice, Istebné, Jasenová, Kraľovany, Krivá, Leštiny, Malatiná, Medzibrodie nad Oravou, Nižná, Oravská Poruba, Oravský Biely Potok, Oravský Podzámok, Osádka, Párnica, Podbiel, Pokryváč, Pribiš, Pucov, Sedliacka Dubová, Veličná, Vyšný Kubín, Zázrivá, Zuberec, Žaškov,
DAŇOVÝ ÚRAD KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Kysucké Nové Mesto, Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Kysucký Lieskovec, Lodno, Lopušné Pažite, Nesluša, Ochodnica, Povina, Radoľa, Rudina, Rudinka, Rudinská, Snežnica,
DAŇOVÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Liptovský Mikuláš, Beňadiková, Bobrovček, Bobrovec, Bobrovník, Bukovina, Demänovská Dolina, Dúbrava, Galovany, Gôtovany, Huty, Hybe, Ižipovce, Jakubovany, Jalovec, Jamník, Konská, Kráľova Lehota, Kvačany, Lazisko, Liptovská Anna, Liptovská Kokava, Liptovská Porúbka, Liptovská Sielnica, Liptovské Beharovce, Liptovské Kľačany, Liptovské Matiašovce, Liptovský Hrádok, Liptovský Ján, Liptovský Ondrej, Liptovský Peter, Liptovský Trnovec, Ľubeľa, Malatíny, Malé Borové, Malužiná, Nižná Boca, Partizánska Ľupča, Pavčina Lehota, Pavlova Ves, Podtureň, Pribylina, Prosiek, Smrečany, Svätý Kríž, Trstené, Uhorská Ves, Vavrišovo, Važec, Veľké Borové, Veterná Poruba, Vlachy, Východná, Vyšná Boca, Závažná Poruba, Žiar,
DAŇOVÝ ÚRAD MARTIN
Martin, Belá-Dulice, Benice, Blatnica, Bystrička, Ďanová, Diaková, Dolný Kalník, Dražkovce, Folkušová, Horný Kalník, Karlová, Kláštor pod Znievom, Košťany nad Turcom, Krpeľany, Laskár, Ležiachov, Lipovec, Necpaly, Nolčovo, Podhradie, Príbovce, Rakovo, Ratkovo, Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Slovany, Socovce, Sučany, Šútovo, Trebostovo, Trnovo, Turany, Turčianska Štiavnička, Tučianske Jaseno, Turčianske Kľačany, Turčiansky Ďur, Turčiansky Peter, Valča, Vrícko, Vrútky, Záborie, Žabokreky,
DAŇOVÝ ÚRAD NÁMESTOVO
Námestovo, Babín, Beňadovo, Bobrov, Breza, Brezovica, Čimhová, Hladovka, Hruštín, Klin, Krušetnica, Liesek, Lokca, Lomná, Mútne, Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Rabčice, Sihelné, Suchá Hora, Štefanov nad Oravou, Trstená, Tvrdošín, Ťapešovo, Vasiľov, Vavrečka, Vitanová, Zábiedovo, Zákamenné, Zubrohlava,
DAŇOVÝ ÚRAD RUŽOMBEROK
Ružomberok, Bešeňová, Hubová, Ivachnová, Kalameny, Komjatná, Likavka, Liptovská Lúžna, Liptovská Osada, Liptovská Štiavnica, Liptovská Teplá, Liptovské Revúce, Liptovský Michal, Lisková, Ľubochňa, Lúčky, Ludrová, Martinček, Potok, Sliače, Stankovany, Štiavnička, Švošov, Turík, Valaská Dubová,
DAŇOVÝ ÚRAD TURČIANSKE TEPLICE
Turčianske Teplice, Abramová, Blažovce, Bodorová, Borcová, Brieštie, Budiš, Čremošné, Dubové, Háj, Horná Štubňa, Ivančiná, Jasenovo, Jazernica, Kaľamenová, Liešno, Malý Čepčín, Moškovec, Mošovce, Ondrašová, Rakša, Rudno, Sklené, Slovenské Pravno, Turček, Veľký Čepčín,
DAŇOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA I
ulice: 29. augusta, 9. mája, Agátová, Astrová, Azalková, B. Nemcovej, Cesta k nemocnici, Cesta k Smrečine, Cesta na amfiteáter, ČSA, Čsl. pionierov, Dimitrovova, Dobšinského, Družstevná, F. Bystrého, Hečkova, Horná, Horné záhrady, Hronské predmestie, Hviezdoslavova, Jegorova, Jesenského, Jurovského, Kapitulská, Kollárova, Komenského, Kukučínova, Laskomerská, Lesná, Ľ. Ondrejova, Matuškova, MDŽ, Medený Hámor, Michajlovgradská, Mičinská cesta, Na Starej tehelni, Na Uhlisku, Nábrežie Dukl. hrdinov, Nám. L. Svobodu, Nám. Š. Moyzesa, Partizánska cesta, Pod Jesenským vŕškom, Pod Kalváriou, Pod rybou, Pod Turičkou, Pod Urpínom, Prof. Sáru, Revolučná, Robotnícka, Rudlovská cesta, Severná, Skuteckého, Školská, Šoltésovej, Timravy, Tr. SNP, Železničiarska, Žltý piesok,
mestské časti: Jakub, Kostiviarska, Majer, Rudlová, Sásová, Senica, Šalková, Uľanka,
obce: Baláže, Brusno, Hiadeľ, Kynceľová, Ľubietová, Lučatín, Medzibrod, Moštenica, Môlča, Nemce, Podkonice, Pohronský Bukovec, Poniky, Povrazník, Priechod, Selce, Slovenská Ľupča, Strelníky,
DAŇOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA II
ulice: Bagarova, Bakossova, Bottova, Cesta na štadión, Dolná, Dolná Strieborná, Družby, F. Švantnera, Gagarinova, Gorkého, Horná Strieborná, Hurbanova, Hutná, Internátna, J. Chalupku, J. Cikkera, J. Kráľa, Jilemnického, Katovná, Komsomolská, Kozmonautov, Krížna, Kuzmányho, Kyjevské nám., kpt. Nálepku, Lazovná, M. Hattalu, M. Hodžu, M. Rázusa, Mládežnícka, Moskovská, Murgašova, Na Troskách, Nám. SNP, Nám. Vajanského, Národná, Nešporova, Nová, Nové Kalištie, Okružná, Oremburská, Rutkaya, Nedeckého, Sadová, Slnečná, Spojová, Stoličková, Strieborné nám., Šalgotarjánska, Štádlerovo nábrežie, Švermova, T. Vansovej, Tajovského, THK, Tulská, Wolkerova, Záhradná,
mestské časti: Iliaš, Kráľová, Kremnička, Podlavice, Radvaň, Rakytovce, Skubín,
obce: Badín, Čerín, Dolná Mičiná, Dolný Harmanec, Donovaly, Dúbravica, Harmanec, Horná Mičiná, Horné Pršany, Hrochoť, Hronsek, Kordíky, Králiky, Malachov, Motyčky, Oravce, Riečka, Sebedín-Bečov, Staré Hory, Špania Dolina, Tajov, Turecká, Vlkanová,
DAŇOVÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA
Banská Štiavnica, Baďan, Banská Belá, Banský Studenec, Beluj, Dekýš, Ilija, Kozelník, Močiar, Počúvadlo, Podhorie, Prenčov, Svätý Anton, Štiavnické Bane, Vysoká,
DAŇOVÝ ÚRAD BREZNO
Brezno, Bacúch, Beňuš, Braväcovo, Bystrá, Čierny Balog, Dolná Lehota, Drábsko, Heľpa, Horná Lehota, Hronec, Jarabá, Jasenie, Lom nad Rimavicou, Michalová, Mýto pod Ďumbierom, Nemecká, Osrblie, Podbrezová, Pohorelá, Pohronská Polhora, Polomka, Predajná, Ráztoka, Sihla, Šumiac, Telgárt, Valaská, Vaľkovňa, Závadka nad Hronom,
DAŇOVÝ ÚRAD DETVA
Detva, Detvianska Huta, Dúbravy, Horný Tisovník, Hriňová, Klokoč, Korytárky, Kriváň, Látky, Podkriváň, Slatinské Lazy, Stará Huta, Stožok, Vígľaš, Vígľašská Huta-Kalinka,
DAŇOVÝ ÚRAD KRUPINA
Krupina, Bzovík, Cerovo, Čabradský Vrbovok, Čekovce, Devičie, Dolné Mladonice, Dolný Badín, Domaníky, Drážovce, Drienovo, Dudince, Hontianske Moravce, Hontianske Nemce, Hontianske Tesáre, Horné Mladonice, Horný Badín, Jalšovík, Kozí Vrbovok, Kráľovce-Krnišov, Lackov, Ladzany, Lišov, Litava, Medovarce, Rykynčice, Sebechleby, Selce, Senohrad, Sudince, Súdovce, Terany, Trpín, Uňatín, Zemiansky Vrbovok, Žibritov,
DAŇOVÝ ÚRAD LUČENEC
Lučenec, Ábelová, Boľkovce, Breznička, Budiná, Cinobaňa, České Brezovo, Divín, Dobroč, Ďubákovo, Gregorova Vieska, Halič, Hradište, Jelšovec, Kalinovo, Kokava nad Rimavicou, Kotmanová, Krná, Lehôtka, Lentvora, Lovinobaňa, Ľuboreč, Lupoč, Mašková, Málinec, Mikušovce, Mládzovo, Mýtna, Nové Hony, Ozdín, Panické Dravce, Píla, Pinciná, Podrečany, Polichno, Poltár, Praha, Rovňany, Ružiná, Stará Halič, Šoltýska, Točnica, Tomášovce, Trenč, Tuhár, Uhorské, Utekáč, Veľká nad Ipľom, Veľká Ves, Vidiná, Zlatno,
DAŇOVÝ ÚRAD FIĽAKOVO
Fiľakovo, Belina, Biskupice, Bulhary, Buzitka, Čakanovce, Čamovce, Fiľakovské Kováče, Holiša, Kalonda, Lipovany, Mučín, Nitra nad Ipľom, Pleš, Prša, Radzovce, Rapovce, Ratka, Šiatorská Bukovinka, Šávoľ, Šíd, Šurice, Trebeľovce, Veľké Dravce,
DAŇOVÝ ÚRAD REVÚCA
Revúca, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hrlica, Hucín, Chyžné, Jelšava, Kameňany, Leváre, Licince, Lubeník, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Muráň, Muránska Dlhá Lúka, Muránska Huta, Muránska Lehota, Muránska Zdychava, Nandraž, Ploské, Prihradzany, Rákoš, Ratková, Ratkovské Bystré, Revúcka Lehota, Rybník, Sása, Sirk, Šivetice, Turčok,
DAŇOVÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA
Rimavská Sobota, Babinec, Bátka, Belín, Blhovce, Bottovo, Budikovany, Cakov, Čerenčany, Čierny Potok, Číž, Dolné Zahorany, Dražice, Drienčany, Drňa, Dubno, Dubovec, Dulovo, Gemerček, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Gortva, Hajnáčka, Hnúšťa, Hodejov, Hodejovec, Horné Zahorany, Hostice, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Husiná, Jesenské, Jestice, Klenovec, Kociha, Konrádovce, Kraskovo, Krokava, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Martinová, Nižný Skálnik, Nová Bašta, Orávka, Ožďany, Padarovce, Pavlovce, Petrovce, Poproč, Potok, Radnovce, Rakytník, Ratkovská Lehota, Ratkovská Suchá, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Janovce, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Stará Bašta, Studená, Sušany, Sútor, Šimonovce, Širkovce, Španie Pole, Tachty, Teplý Vrch, Tisovec, Tomášovce, Uzovská Panica, Večelkov, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vieska nad Blhom, Vyšný Skálnik, Zacharovce, Žíp,
DAŇOVÝ ÚRAD TORNAĽA
Tornaľa, Abovce, Barca, Držkovce, Figa, Gemer, Gemerská Ves, Gemerské Michalovce, Hubovo, Chanava, Chrámec, Chválová, Ivanice, Janice, Kaloša, Kesovce, Kráľ, Lenartovce, Lenka, Levkuška, Neporadza, Otročok, Polina, Rašice, Riečka, Rimavská Seč, Rumince, Skerešovo, Stránska, Štrkovec, Valice, Včelince, Višňové, Vlkyňa, Vyšné Valice, Zádor, Žiar,
DAŇOVÝ ÚRAD VEĽKÝ KRTÍŠ
Veľký Krtíš, Balog nad Ipľom, Bátorová, Brusník, Bušince, Čebovce, Čeláre, Čelovce, Červeňany, Dačov Lom, Dolinka, Dolná Strehová, Dolné Plachtince, Dolné Strháre, Ďurkovce, Glabušovce, Horná Strehová, Horné Plachtince, Horné Strháre, Hrušov, Chrastince, Chrťany, Ipeľské Predmostie, Kamenné Kosihy, Kiarov, Kleňany, Koláre, Kosihovce, Kosihy nad Ipľom, Kováčovce, Lesenice, Ľuboriečka, Malá Čalomija, Malé Straciny, Malé Zlievce, Malý Krtíš, Modrý Kameň, Muľa, Nenince, Nová Ves, Obeckov, Olováry, Opatovská Nová Ves, Opava, Pôtor, Pravica, Príbelce, Sečianky, Seľany, Senné, Sklabiná, Slovenské Ďarmoty, Slovenské Kľačany, Stredné Plachtince, Sucháň, Suché Brezovo, Širákov, Šuľa, Trebušovce, Veľká Čalomija, Veľká Ves nad Ipľom, Veľké Straciny, Veľké Zlievce, Veľký Lom, Vieska, Vinica, Vrbovka, Záhorce, Závada, Zombor, Želovce,
DAŇOVÝ ÚRAD ZVOLEN
Zvolen, Babiná, Bacúrov, Breziny, Budča, Bzovská Lehôtka, Dobrá Niva, Dubové, Hronská Breznica, Kováčová, Lešť, Lieskovec, Lukavica, Michalková, Očová, Ostrá Lúka, Pliešovce, Podzámčok, Sása, Sielnica, Sliač, Tŕnie, Turová, Veľká Lúka, Zvolenská Slatina, Železná Breznica,
DAŇOVÝ ÚRAD NOVÁ BAŇA
Nová Baňa, Brehy, Hodruša-Hámre, Horné Hámre, Hrabičov, Hronský Beňadik, Kľak, Malá Lehota, Orovnica, Ostrý Grúň, Píla, Rudno nad Hronom, Tekovská Breznica, Veľká Lehota, Veľké Pole, Voznica, Žarnovica, Župkov,
DAŇOVÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM
Žiar nad Hronom, Bartošova Lehôtka, Bzenica, Dolná Trnávka, Dolná Ves, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Horná Ždaňa, Horná Ves, Hronská Dúbrava, Ihráč, Janova Lehota, Jastrabá, Kopernica, Kosorín, Krahule, Kremnica, Kremnické Bane, Kunešov, Ladomerská Vieska, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Lovčica-Trubín, Lúčky, Lutila, Nevoľné, Pitelová, Prestavlky, Prochot, Repište, Sklené Teplice, Slaská, Stará Kremnička, Trnavá Hora, Vyhne,
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV I
mestská časť Prešov I, Abranovce, Brestov, Bretejovce, Čelovce, Červenica, Demjata, Drienov, Drienovská Nová Ves, Dulova Ves, Fulianka, Haniska, Chmeľov, Chmeľovec, Janovík, Kapušany, Kendice, Kokošovce, Lada, Lemešany, Lesíček, Ličartovce, Lipníky, Lúčina, Mirkovce, Nemcovce, Okružná, Petrovany, Podhorany, Podhradík, Proč, Pušovce, Ruská Nová Ves, Seniakovce, Šarišská Poruba, Šarišská Trstená, Šarišské Bohdanovce, Trnkov, Tuhrina, Varhaňovce, Vyšná Šebastová, Záborské, Zlatá Baňa, Žehňa,
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV II
mestská časť Prešov II, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fintice, Fričovce, Geraltov, Gregorovce, Hendrichovce, Hermanovce, Hrabkov, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Chminianske Jakubovany, Janov, Klenov, Kojatice, Krížovany, Kvačany, Lažany, Lipovce, Ľubotice, Ľubovec, Malý Slivník, Malý Šariš, Medzany, Miklušovce, Mošurov, Ondrašovce, Ovčie, Radatice, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Teriakovce, Terňa, Tulčík, Veľký Slivník, Veľký Šariš, Víťaz, Záhradné, Žipov, Župčany,
DAŇOVÝ ÚRAD BARDEJOV
Bardejov, Abrahámovce, Andrejová, Bartošovce, Becherov, Beloveža, Bogliarka, Brezov, Brezovka, Buclovany, Cigeľka, Dubinné, Frička, Fričkovce, Gaboltov, Gerlachov, Hankovce, Harhaj, Hažlín, Hertník, Hervartov, Hrabovec, Hrabské, Hutka, Chmeľová, Janovce, Jedlinka, Kľušov, Kobyly, Kochanovce, Komárov, Koprivnica, Kožany, Krivé, Kríže, Kružlov, Kučín, Kurima, Kurov, Lascov, Lenartov, Lipová, Livov, Livovská Huta, Lopúchov, Lukavica, Lukov, Malcov, Marhaň, Mikulášová, Mokroluh, Nemcovce, Nižná Polianka, Nižná Voľa, Nižný Tvarožec, Oľšavce, Ondavka, Ortuťová, Osikov, Petrová, Poliakovce, Porúbka, Raslavice, Regetovka, Rešov, Richvald, Rokytov, Smilno, Snakov, Stebnícka Huta, Stebník, Stuľany, Sveržov, Šarišské Čierne, Šašová, Šiba, Tarnov, Tročany, Vaniškovce, Varadka, Vyšná Polianka, Vyšná Voľa, Vyšný Kručov, Vyšný Tvarožec, Zborov, Zlaté,
DAŇOVÝ ÚRAD HUMENNÉ
Humenné, Adidovce, Baškovce, Brekov, Brestov, Brestov nad Laborcom, Čabalovce, Čabiny, Černina, Čertižné, Dedačov, Gruzovce, Habura, Hankovce, Hažín nad Cirochou, Hrabovec nad Laborcom, Hrubov, Hudcovce, Chlmec, Jabloň, Jankovce, Jasenov, Kalinov, Kamenica nad Cirochou, Kamienka, Karná, Kochanovce, Košarovce, Koškovce, Krásny Brod, Lackovce, Lieskovec, Ľubiša, Lukačovce, Maškovce, Medzilaborce, Modra nad Cirochou, Myslina, Nechválova Polianka, Nižná Jablonka, Nižná Sitnica, Nižné Ladičkovce, Ňagov, Ohradzany, Oľka, Oľšinkov, Pakostov, Palota, Papín, Porúbka, Prituľany, Ptičie, Radvaň nad Laborcom, Repejov, Rohožník, Rokytov pri Humennom, Rokytovce, Rovné, Roškovce, Ruská Kajňa, Ruská Poruba, Slovenská Volová, Slovenské Krivé, Sopkovce, Sukov, Svetlice, Topoľovka, Turcovce, Udavské, Valaškovce, Valentovce, Veľopolie, Víťazovce, Volica, Výrava, Vyšná Jablonka, Vyšná Sitnica, Vyšné Ladičkovce, Vyšný Hrušov, Závada, Závadka, Zbojné, Zbudská Belá, Zbudské Dlhé, Zubné,
DAŇOVÝ ÚRAD KEŽMAROK
Kežmarok, Abrahámovce, Bušovce, Červený Kláštor, Havka, Holumnica, Hradisko, Huncovce, Ihľany, Javorina, Jezersko, Jurské, Krížová Ves, Lechnica, Lendak, Ľubica, Majere, Malá Franková, Malý Slavkov, Matiašovce, Mlynčeky, Osturňa, Podhorany, Rakúsy, Reľov, Slovenská Ves, Stará Lesná, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Stráne pod Tatrami, Toporec, Tvarožná, Veľká Franková, Veľká Lomnica, Vlková, Vlkovce, Vojňany, Vrbov, Výborná, Zálesie, Žakovce,
DAŇOVÝ ÚRAD LEVOČA
Levoča, Baldovce, Beharovce, Bijacovce, Brutovce, Buglovce, Dlhé Stráže, Doľany, Domaňovce, Dravce, Dúbrava, Granč-Petrovce, Harakovce, Jablonov, Klčov, Korytné, Kurimany, Lúčka, Nemešany, Nižné Repaše, Oľšavica, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce, Pongrácovce, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, Studenec, Torysky, Uloža, Vyšné Repaše, Vyšný Slavkov,
DAŇOVÝ ÚRAD POPRAD
Poprad, Gánovce, Hozelec, Hôrka, Hranovnica, Jánovce, Kravany, Mlynica, Spišská Teplica, Spišské Bystré, Spišský Štiavnik, Švábovce, Tatranská Javorina, Veľký Slavkov, Vernár, Vikartovce, Vydrník,
DAŇOVÝ ÚRAD SVIT
Svit, Batizovce, Gerlachov, Liptovská Teplička, Lučivná, Mengusovce, Nová Lesná, Štrba, Štôla, Šuňava, Vysoké Tatry, Ždiar,
DAŇOVÝ ÚRAD SABINOV
Sabinov, Bajerovce, Bodovce, Brezovica, Brezovička, Červená Voda, Červenica pri Sabinove, Ďačov, Daletice, Drienica, Dubovica, Hanigovce, Hubošovce, Jakovany, Jakubova Voľa, Jakubovany, Jarovnice, Kamenica, Krásna Lúka, Krivany, Lipany, Lúčka, Ľutina, Milpoš, Nižný Slavkov, Olejníkov, Oľšov, Ostrovany, Pečovská Nová Ves, Poloma, Ratvaj, Ražňany, Renčišov, Rožkovany, Šarišské Dravce, Šarišské Michaľany, Šarišské Sokolovce, Tichý Potok, Torysa, Uzovce, Uzovské Pekľany, Uzovský Šalgov, Vysoká,
DAŇOVÝ ÚRAD SNINA
Snina, Belá nad Cirochou, Brezovec, Čukalovce, Dlhé nad Cirochou, Dúbrava, Hostovice, Hrabová Roztoka, Jalová, Kalná Roztoka, Klenová, Kolbasov, Kolonica, Ladomirov, Michajlov, Nová Sedlica, Osadné, Parihuzovce, Pčoliné, Pichne, Príslop, Runina, Ruská Volová, Ruský Potok, Stakčín, Stakčínska Roztoka, Strihovce, Šmigovec, Topoľa, Ubľa, Ulič, Uličské Krivé, Zboj, Zemplínske Hámre,
DAŇOVÝ ÚRAD STARÁ ĽUBOVŇA
Stará Ľubovňa, Čirč, Ďurková, Forbasy, Hajtovka, Haligovce, Hniezdne, Hraničné, Hromoš, Chmeľnica, Jakubany, Jarabina, Kamienka, Kolačkov, Kremná, Kyjov, Lacková, Legnava, Lesnica, Litmanová, Lomnička, Ľubotín, Malý Lipník, Matysová, Mníšek nad Popradom, Nižné Ružbachy, Nová Ľubovňa, Obručné, Orlov, Plaveč, Plavnica, Podolínec, Pusté Pole, Ruská Voľa nad Popradom, Starina, Stráňany, Sulín, Šambron, Šarišské Jastrabie, Údol, Veľká Lesná, Veľký Lipník, Vislanka, Vyšné Ružbachy,
DAŇOVÝ ÚRAD STROPKOV
Stropkov, Baňa, Breznica, Breznička, Brusnica, Bukovce, Bystrá, Bžany, Duplín, Gribov, Havaj, Chotča, Jakušovce, Kolbovce, Korunková, Kožuchovce, Krišľovce, Kručov, Krušinec, Lomné, Makovce, Malá Poľana, Miková, Miňovce, Mrázovce, Nižná Olšava, Olšavka, Potoky, Potôčky, Soľník, Staškovce, Šandal, Tisinec, Tokajík, Turany nad Ondavou, Varechovce, Veľkrop, Vislava, Vladiča, Vojtovce, Vyškovce, Vyšná Olšava, Vyšný Hrabovec,
DAŇOVÝ ÚRAD SVIDNÍK
Svidník, Belejovce, Beňadikovce, Bodružal, Cernina, Cigla, Dlhoňa, Dobroslava, Dubová, Dukovce, Fijaš, Giraltovce, Havranec, Hrabovčík, Hunkovce, Jurkova Voľa, Kalnište, Kapišová, Kečkovce, Kobylnice, Korejovce, Kračúnovce, Krajná Bystrá, Krajná Poľana, Krajná Porúbka, Krajné Čierno, Kružlová, Kuková, Kurimka, Ladomirová, Lužany pri Topli, Lúčka, Matovce, Medvedie, Mestisko, Mičakovce, Miroľa, Mlynárovce, Nižná Jedľová, Nižná Pisaná, Nižný Komárnik, Nižný Mirošov, Nižný Orlík, Nová Polianka, Okrúhle, Príkra, Pstriná, Radoma, Rakovčík, Rovné, Roztoky, Soboš, Stročín, Svidnička, Šarbov, Šarišský Štiavnik, Šemetkovce, Štefurov, Vagrinec, Valkovce, Vápeník, Vyšná Jedľová, Vyšná Pisaná, Vyšný Komárnik, Vyšný Mirošov, Vyšný Orlík, Železník, Želmanovce,
DAŇOVÝ ÚRAD VRANOV NAD TOPĽOU
Vranov nad Topľou, Babie, Banské, Benkovce, Bystré, Cabov, Čaklov, Čičava, Čierne nad Topľou, Ďapalovce, Davidov, Detrík, Dlhé Klčovo, Ďurďoš, Giglovce, Girovce, Hanušovce nad Topľou, Hencovce, Hermanovce nad Topľou, Hlinné, Holčíkovce, Jasenovce, Jastrabie nad Topľou, Juskova Voľa, Kamenná Poruba, Kladzany, Komárany, Kučín, Kvakovce, Majerovce, Malá Domaša, Matiaška, Medzianky, Merník, Michalok, Nižný Hrabovec, Nižný Hrušov, Nižný Kručov, Nová Kelča, Ondavské Matiašovce, Pavlovce, Petkovce, Petrovce, Piskorovce, Poša, Prosačov, Radvanovce, Rafajovce, Remeniny, Rudlov, Ruská Voľa, Sačurov, Sečovská Polianka, Sedliská, Skrabské, Slovenská Kajňa, Soľ, Štefanovce, Tovarné, Tovarnianska Polianka, Vavrinec, Vechec, Vlača, Vyšný Kazimír, Vyšný Žipov, Zámutov, Zlatník, Žalobín,
DAŇOVÝ ÚRAD KOŠICE I
Košice – mestská časť Džungľa,
Košice – mestská časť Kavečany,
Košice – mestská časť Sever,
Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce,
Košice – mestská časť Staré Mesto,
Košice – mestská časť Ťahanovce,
DAŇOVÝ ÚRAD KOŠICE II
Košice – mestská časť Lorinčík,
Košice – mestská časť Luník IX,
Košice – mestská časť Myslava,
Košice – mestská časť Pereš,
Košice – mestská časť Poľov,
Košice – mestská časť Sídlisko KVP,
Košice – mestská časť Šaca,
Košice – mestská časť Západ,
DAŇOVÝ ÚRAD KOŠICE III
Košice – mestská časť Dargovských hrdinov,
Košice – mestská časť Košická Nová Ves,
DAŇOVÝ ÚRAD KOŠICE IV
Košice – mestská časť Barca,
Košice – mestská časť Juh,
Košice – mestská časť Krásna,
Košice – mestská časť Nad jazerom,
Košice – mestská časť Šebastovce,
Košice – mestská časť Vyšné Opátske,
DAŇOVÝ ÚRAD KOŠICE V
Bačkovík, Baška, Belža, Beniakovce, Bidovce, Blažice, Bočiar, Bohdanovce, Boliarov, Budimír, Bukovec, Bunetice, Čakanovce, Čaňa, Čižatice, Družstevná pri Hornáde, Ďurďošík, Ďurkov, Geča, Gyňov, Haniska, Herľany, Hodkovce, Hrašovík, Hýľov, Chrastné, Kalša, Kecerovce, Kecerovský Lipovec, Kechnec, Kokšov-Bakša, Kostoľany nad Hornádom, Košická Belá, Košická Polianka, Košické Oľšany, Košický Klečenov, Kráľovce, Kysak, Malá Ida, Malá Lodina, Milhosť, Mudrovce, Nižná Hutka, Nižná Kamenica, Nižná Myšľa, Nižný Čaj, Nižný Klátov, Nová Polhora, Nový Salaš, Obišovce, Olšovany, Opátka, Opiná, Ploské, Rákoš, Rankovce, Rozhanovce, Ruskov, Sady nad Torysou, Seňa, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Sokoľ, Sokoľany, Svinica, Šemša, Trebejov, Trsťany, Trstené pri Hornáde, Vajkovce, Valaliky, Veľká Ida, Veľká Lodina, Vtáčkovce, Vyšná Hutka, Vyšná Kamenica, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Vyšný Klátov, Zlatá Idka, Ždaňa,
DAŇOVÝ ÚRAD MOLDAVA NAD BODVOU
Buzica, Cestice, Čečejovce, Debraď, Drienovec, Dvorníky-Včeláre, Hačava, Háj, Hosťovce, Chorváty, Janík, Jasov, Komárovce, Medzev, Mokrance, Moldava nad Bodvou, Nižný Lánec, Nováčany, Paňovce, Peder, Perín-Chym, Poproč, Rešica, Rudník, Štós, Turnianska Nová Ves, Turňa nad Bodvou, Vyšný Medzev, Zádiel, Žarnov,
DAŇOVÝ ÚRAD GELNICA
Gelnica, Helcmanovce, Henclová, Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Kojšov, Margecany, Mníšek nad Hnilcom, Nálepkovo, Prakovce, Richnava, Smolnícka Huta, Smolník, Stará Voda, Švedlár, Úhorná, Veľký Folkmar, Závadka, Žakarovce,
DAŇOVÝ ÚRAD MICHALOVCE
Michalovce, Bánovce nad Ondavou, Bracovce, Budkovce, Čečehov, Dúbravka, Falkušovce, Hatalov, Hažín, Hnojné, Horovce, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Jovsa, Kačanov, Kaluža, Klokočov, Krásnovce, Kusín, Lastomír, Laškovce, Lesné, Ložín, Lúčky, Malčice, Malé Raškovce, Markovce, Moravany, Nacina Ves, Oreské, Palín, Pavlovce nad Uhom, Petrikovce, Petrovce nad Laborcom, Poruba pod Vihorlatom, Pozdišovce, Pusté Čemerné, Rakovec nad Ondavou, Senné, Slavkovce, Sliepkovce, Staré, Strážske, Stretava, Stretavka, Suché, Šamudovce, Trhovište, Trnava pri Laborci, Tušice, Tušická Nová Ves, Vinné, Voľa, Vrbnica, Vysoká nad Uhom, Zalužice, Závadka, Zbudza, Zemplínska Široká, Zemplínske Kopčany, Žbince,
DAŇOVÝ ÚRAD VEĽKÉ KAPUŠANY
Veľké Kapušany, Bajany, Beša, Budince, Čičarovce, Čierne Pole, Drahňov, Ižkovce, Kapušianske Kľačany, Krišovská Liesková, Maťovské Vojkovce, Oborín, Ptrukša, Ruská, Veľké Raškovce, Veľké Slemence, Vojany,
DAŇOVÝ ÚRAD ROŽŇAVA
Rožňava, Ardovo, Betliar, Bohúňovo, Bôrka, Brdárka, Bretka, Brzotín, Čierna Lehota, Čoltovo, Čučma, Dedinky, Dlhá Ves, Dobšiná, Drnava, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Gemerská Poloma, Gočaltovo, Gočovo, Hanková, Henckovce, Honce, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Kobeliarovo, Koceľovce, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Kružná, Kunova Teplica, Lipovník, Lúčka, Markuška, Meliata, Nižná Slaná, Ochtiná, Pača, Pašková, Petrovo, Plešivec, Rakovnica, Rejdová, Rochovce, Roštár, Rozložná, Rožňavské Bystré, Rudná, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec, Slavoška, Slavošovce, Stratená, Štítnik, Vlachovo, Vyšná Slaná,
DAŇOVÝ ÚRAD SOBRANCE
Sobrance, Baškovce, Beňatina, Bežovce, Blatná Polianka, Blatné Remety, Blatné Revištia, Bunkovce, Fekišovce, Hlivištia, Horňa, Husák, Choňkovce, Inovce, Jasenov, Jenkovce, Kolibabovce, Koňuš, Koromľa, Krčava, Kristy, Lekárovce, Nižná Rybnica, Nižné Nemecké, Orechová, Ostrov, Petrovce, Pinkovce, Podhoroď, Porostov, Porúbka, Priekopa, Remetské Hámre, Ruská Bystrá, Ruskovce, Ruský Hrabovec, Sejkov, Svätuš, Tašuľa, Tibava, Úbrež, Veľké Revištia, Vojnatina, Vyšná Rybnica, Vyšné Nemecké, Vyšné Remety, Záhor,
DAŇOVÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Spišská Nová Ves, Arnutovce, Betlanovce, Bystrany, Danišovce, Harichovce, Hincovce, Hnilčík, Hnilec, Hrabušice, Chrasť nad Hornádom, Iliašovce, Jamník, Kaľava, Kolinovce, Krompachy, Letanovce, Lieskovany, Markušovce, Matejovce nad Hornádom, Mlynky, Odorín, Olcnava, Oľšavka, Poráč, Rudňany, Slatvina, Slovinky, Smižany, Spišské Tomášovce, Spišské Vlachy, Spišský Hrušov, Teplička, Vítkovce, Vojkovce, Žehra,
DAŇOVÝ ÚRAD TREBIŠOV
Trebišov, Bačkov, Brehov, Brezina, Byšta, Cejkov, Čeľovce, Čerhov, Dargov, Dvorianky, Egreš, Hraň, Hrčeľ, Hriadky, Kašov, Kazimír, Kožuchov, Kravany, Kuzmice, Kysta, Lastovce, Luhyňa, Malá Tŕňa, Malé Ozorovce, Michaľany, Nižný Žipov, Novosad, Nový Ruskov, Parchovany, Plechotice, Sečovce, Sirník, Slivník, Slovenské Nové Mesto, Stanča, Stankovce, Trnávka, Veľaty, Veľká Tŕňa, Veľké Ozorovce, Višňov, Vojčice, Zbehňov, Zemplínska Nová Ves, Zemplínska Teplica, Zemplínske Hradište, Zemplínske Jastrabie, Zemplínsky Branč,
DAŇOVÝ ÚRAD KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
Kráľovský Chlmec, Bačka, Bara, Biel, Boľ, Borša, Boťany, Černochov, Čierna, Čierna nad Tisou, Dobrá, Klin nad Bodrogom, Ladmovce, Leles, Malé Trakany, Malý Horeš, Malý Kamenec, Poľany, Pribeník, Rad, Soľnička, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Svätuše, Svinice, Veľké Trakany, Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Vojka, Zatín, Zemplín.
Príloha č. 2 k zákonu č. 150/2001 Z. z. v znení zákona č. 534/2005 Z. z.
PÔSOBNOSŤ DAŇOVÝCH ÚRADOV PRE OBLASŤ HAZARDNÝCH HIER V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Daňový úrad územné obvody daňových úradov
DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA I Bratislava I
DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA II Bratislava II, Bratislava VI, Senec
DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA III Bratislava III, Pezinok
DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA V Bratislava V, Bratislava IV, Malacky
DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA Trnava, Piešťany, Hlohovec
DAŇOVÝ ÚRAD GALANTA Galanta, Sládkovičovo, Sereď
DAŇOVÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA Dunajská Streda, Šamorín, Veľký Meder
DAŇOVÝ ÚRAD SENICA Senica, Skalica, Šaštín Stráže
DAŇOVÝ ÚRAD NITRA I Nitra I, Nitra II, Topoľčany, Zlaté Moravce
DAŇOVÝ ÚRAD KOMÁRNO Komárno, Kolárovo, Hurbanovo, Štúrovo
DAŇOVÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY Nové Zámky, Šaľa, Šurany
DAŇOVÝ ÚRAD LEVICE Levice, Vráble, Želiezovce, Šahy
DAŇOVÝ ÚRAD ŽILINA I Žilina I, Žilina II, Kysucké Nové Mesto, Bytča
DAŇOVÝ ÚRAD MARTIN Martin, Turčianske Teplice
DAŇOVÝ ÚRAD DOLNÝ KUBÍN Dolný Kubín, Námestovo, Čadca
DAŇOVÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Liptovský Mikuláš, Ružomberok
DAŇOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA II Banská Bystrica II, Banská Bystrica I, Brezno
DAŇOVÝ ÚRAD LUČENEC Lučenec, Veľký Krtíš, Fiľakovo
DAŇOVÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA Rimavská Sobota, Tornaľa, Revúca
DAŇOVÝ ÚRAD ZVOLEN Zvolen, Detva, Nová Baňa, Banská Štiavnica,
Krupina, Žiar nad Hronom
DAŇOVÝ ÚRAD KOŠICE I Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV,
Košice V, Moldava nad Bodvou
DAŇOVÝ ÚRAD MICHALOVCE Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
DAŇOVÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES Spišská Nová Ves, Gelnica, Rožňava
DAŇOVÝ ÚRAD TREBIŠOV Trebišov, Kráľovský Chlmec
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV I Prešov I, Prešov II, Sabinov
DAŇOVÝ ÚRAD VRANOV Vranov, Humenné, Snina
DAŇOVÝ ÚRAD SVIDNÍK Svidník, Bardejov, Stropkov
DAŇOVÝ ÚRAD POPRAD Poprad, Svit, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa
DAŇOVÝ ÚRAD TRENČÍN Trenčín, Dubnica nad Váhom,
Bánovce nad Bebravou
DAŇOVÝ ÚRAD PRIEVIDZA Prievidza, Nováky, Partizánske
DAŇOVÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA Považská Bystrica, Púchov
DAŇOVÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Stará Turá
1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 554/2003 Z. z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 554/2003 Z. z.
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 171/2005 Z. z.
5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad § 3 ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
8)
Napríklad zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
8a)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8b)
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve.
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1994 Z. z.
13)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z.
14)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení neskorších predpisov.
16)
Napríklad § 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly.
18)
§ 44 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskroších predpisov.