148/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2001 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

148
ZÁKON
z 5. apríla 2001,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1997 Z. z. a zákona č. 76/2000 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na žiadateľa podľa § 7 písm. b), ak je žiadateľom obec, ktorá žiada poskytnutie podpory na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), a byty sú určené na nájom pre obyvateľov obce za podmienok, ktoré ustanoví všeobecne záväzné nariadenie obce.17ca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17ca znie:
„17ca)
§ 6 ods. 1 prvá veta zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 2 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 11.
2.
V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
ak je žiadateľom podľa § 7 písm. b) obec, ktorá požiadala o podporu podľa § 10 ods. 2, tak aj minimálny čas, v ktorom bude obec stavbu vlastniť a dávať byty do nájmu obyvateľom obce.“.
3.
Za § 15b sa vkladá § 15c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15c
Prechodné ustanovenie
Žiadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a neboli overené podľa § 11 ods. 1 do 1. mája 2001, sa posudzujú podľa tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.