139/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.04.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

139
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. novembra 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach.
Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 9. marca 2001, na základe článku 20 ods. 1.
DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach
Vláda Slovenskej republiky a vláda Tureckej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),
berúc do úvahy, že porušovanie colných predpisov pôsobí negatívne na hospodárske, finančné, sociálne a obchodné záujmy ich štátov, ako aj na oprávnené záujmy obchodu,
uvedomujúc si potrebu spoločného postupu v boji proti nezákonnému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami,
berúc do úvahy dôležitosť zabezpečenia správneho vymeriavania a vyberania cla, daní a iných platieb pri dovoze alebo vývoze tovaru, ako aj správneho uplatňovania ustanovení o zákazoch, obmedzeniach a kontrole,
v presvedčení, že úsilie zamerané na zabránenie porušovania colných predpisov a úsilie zamerané na presné vyberanie dovozného a vývozného cla, daní a iných platieb možno vynakladať účinnejšie prostredníctvom spolupráce medzi colnými orgánmi,
rešpektujúc Odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu o vzájomnej administratívnej pomoci z 5. decembra 1953,
rešpektujúc taktiež ustanovenia Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961 upraveného Protokolom z roku 1972 a Dohovoru o psychotropných látkach z roku 1971 vypracovaného pod záštitou Organizácie Spojených národov, ako aj Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988,
dohodli sa takto:
Článok 1
Pojmy
Na účely tejto dohody
1.
„colné predpisy“ sú ustanovenia obsiahnuté vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré upravujú dovoz, vývoz a tranzit tovaru alebo akýkoľvek iný colný režim, ktoré sa týkajú cla, daní a iných platieb, ktoré vyberajú colné orgány, alebo opatrení o zákazoch, obmedzeniach alebo o kontrole,
2.
„porušenie colných predpisov“ je akékoľvek porušenie colných predpisov, ako aj pokus o ich porušenie,
3.
„colný orgán“ je v Slovenskej republike Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a v Tureckej republike Podsekretariát pre colnícku oblasť pri Úrade vlády,
4.
„dožadujúci colný orgán“ je príslušný colný orgán štátu zmluvnej strany, ktorý žiada o pomoc v colných záležitostiach,
5.
„dožiadaný colný orgán“ je príslušný colný orgán štátu zmluvnej strany, ktorý dostal žiadosť o pomoc v colných záležitostiach,
6.
„kontrolovaná dodávka“ je postup, ktorý umožňuje, aby nezákonné alebo podozrivé zásielky omamných a psychotropných látok a látok, ktoré ich nahrádzajú, boli prepustené z území, cez územia alebo na územia štátov zmluvných strán s vedomím a pod kontrolou príslušných orgánov v záujme zistenia osôb zúčastnených na nezákonnom obchodovaní s týmto tovarom,
7.
„informácie“ zahŕňajú okrem iného správy, záznamy, doklady, dokumentáciu aj v elektronickej forme, ako aj ich overené kópie,
8.
„osobné údaje“ sú údaje vzťahujúce sa na zistenú totožnosť alebo možnosť zistenia totožnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
9.
„osoba“ predstavuje akúkoľvek fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
Článok 2
Rozsah dohody
1.
Zmluvné strany prostredníctvom svojich colných orgánov a v súlade s ustanoveniami tejto dohody si navzájom poskytnú pomoc
a)
v záujme zabezpečenia správneho uplatňovania colných predpisov,
b)
v záujme zabezpečenia presného vymeriavania cla a daní,
c)
v záujme predchádzania prípadom porušovania colných predpisov, ich zisťovania a odhaľovania,
d)
v prípadoch doručovania dokumentov alebo oznamovania rozhodnutí týkajúcich sa uplatňovania colných predpisov,
e)
pri výmene technických skúseností s cieľom podporovať prácu colných orgánov.
2.
Pomoc sa podľa tejto dohody poskytne v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu dožiadanej zmluvnej strany a v rámci právomoci a možností dožiadaného colného orgánu. V prípade potreby môže colný orgán požiadať o súčinnosť iný príslušný orgán v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu dožiadanej zmluvnej strany.
3.
Táto dohoda nezahŕňa právnu pomoc v trestných veciach.
4.
Táto dohoda sa netýka medzinárodných dohovorov ani zmlúv z oblasti poskytovania právnej pomoci v trestných veciach, ktorých účastníkmi sú štáty zmluvných strán.
Článok 3
Vzájomná spolupráca
1.
Colné orgány si navzájom z vlastného podnetu alebo na požiadanie poskytnú všetky informácie, ktoré môžu pomôcť pri zabezpečovaní správneho uplatňovania colných predpisov
a)
pri vyberaní cla, daní a iných platieb colnými orgánmi, a informácie, ktoré pomôžu určiť colnú hodnotu tovaru na colné účely a zistiť jeho sadzobné zaradenie podľa colného sadzobníka,
b)
pri uplatňovaní zákazov a obmedzení pri vývoze a dovoze tovaru,
c)
pri použití pravidiel pôvodu, ktoré nie sú predmetom dohôd o obchodných výhodách uzavretých jednou zmluvnou stranou alebo obidvoma zmluvnými stranami.
2.
Ak dožiadaný colný orgán nemá požadovanú informáciu, pokúsi sa ju získať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu dožiadanej zmluvnej strany.
3.
Pri získavaní informácií postupuje dožiadaný colný orgán v svojom mene.
Článok 4
Informácie o pohybe tovaru
Colné orgány si na požiadanie navzájom poskytnú akékoľvek informácie o tom,
a)
či tovar dovezený na územie štátu jednej zmluvnej strany bol vyvezený z územia štátu druhej zmluvnej strany v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi,
b)
či tovar vyvezený z územia štátu jednej zmluvnej strany bol dovezený na územie štátu druhej zmluvnej strany v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi,
c)
do akého colného režimu bol tovar prepustený,
d)
či tovar, ktorému sa udelila výhoda pri vývoze z územia štátu jednej zmluvnej strany, bol náležite dovezený na územie štátu druhej zmluvnej strany; treba to chápať tak, že sa zároveň poskytne informácia o akýchkoľvek vykonaných colných kontrolných opatreniach, ktorým sa tento tovar podrobil.
Článok 5
Poskytnutie pomoci
1.
Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany poskytne z vlastného podnetu alebo na požiadanie colnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany informácie, ktoré súvisia s porušovaním colných predpisov a ktoré sa týkajú hlavne
a)
fyzických osôb, o ktorých je známe alebo ktoré sú podozrivé, že porušujú alebo porušili colné predpisy štátu druhej zmluvnej strany,
b)
pohybu tovaru, o ktorom je známe, že je predmetom nezákonnej prepravy na územie štátov zmluvných strán alebo z ich územia,
c)
dopravných prostriedkov a kontajnerov, o ktorých je známe alebo o ktorých je podozrenie, že sa použili na porušenie colných predpisov štátu druhej zmluvnej strany,
d)
nových spôsobov a prostriedkov používaných pri porušovaní colných predpisov,
e)
miest používaných na nezákonné uskladnenie tovaru na území štátu druhej zmluvnej strany.
2.
Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany poskytne z vlastného podnetu alebo na požiadanie colnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany informácie vrátane správ, záznamov z evidencie alebo overené kópie dokumentov, ktoré obsahujú všetky dostupné informácie o zistených alebo pripravovaných činnostiach, ktorými sa porušili alebo sa môžu porušiť colné predpisy štátu tejto zmluvnej strany.
Článok 6
Informácie
1.
Zmluvné strany budú požadovať originály informácií vrátane spisov a dokladov iba v prípadoch, ak by boli overené kópie nepostačujúce. Na základe žiadosti jednej zo zmluvných strán budú kópie takýchto spisov, dokladov a iných materiálov náležite overené.
2.
Poskytnuté originály informácií vrátane spisov a dokladov sa vrátia pri najbližšej príležitosti.
3.
Informácie poskytnuté podľa tejto dohody môže nahradiť informácia v elektronickej forme podaná v akejkoľvek podobe na rovnaký účel. Súčasne sa poskytnú všetky dôležité informácie týkajúce sa výkladu alebo použitia týchto informácií.
Článok 7
Dohľad nad osobami, tovarom a dopravnými prostriedkami
Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany z vlastného podnetu alebo na požiadanie colného orgánu štátu druhej zmluvnej strany v rámci svojej právomoci vykoná dohľad nad
a)
pohybom osôb vstupujúcich na územie a vystupujúcich z územia svojho štátu, o ktorých je známe alebo ktoré sú podozrivé, že porušili alebo môžu porušiť colné predpisy štátu druhej zmluvnej strany,
b)
všetkými dopravnými prostriedkami a kontajnermi, o ktorých je známe alebo o ktorých existuje podozrenie, že sa používajú na porušenie colných predpisov štátu druhej zmluvnej strany,
c)
pohybom tovaru, ktorým by na základe oznámenia colného orgánu štátu druhej zmluvnej strany mohlo dôjsť k nezákonnej preprave na územie alebo z územia jej štátu,
d)
miestami používanými na nezákonné uskladnenie tovaru na území štátu druhej zmluvnej strany.
Článok 8
Postup proti nezákonnému obchodu s niektorými druhmi tovaru
Colné orgány štátov zmluvných strán si navzájom bez meškania a z vlastného podnetu alebo na požiadanie po konzultácii a koordinácii s príslušnými orgánmi poskytnú príslušné informácie o činnostiach, ktoré súvisia s porušovaním colných predpisov štátu jednej zo zmluvných strán a ktoré sa týkajú pohybu a prepravy predovšetkým
a)
zbraní, streliva a výbušnín,
b)
citlivého a strategického tovaru, ktorý je predmetom osobitnej kontroly v súlade s medzinárodnými dohodami, mnohostrannými dohovormi a príslušnými záväzkami vo vzťahu k zákazu šírenia jadrových zbraní, ktorých sú zmluvné strany členmi,
c)
omamných a psychotropných látok,
d)
umeleckých predmetov a starožitností, ktoré majú historickú, kultúrnu alebo archeologickú hodnotou pre jednu zo zmluvných strán,
e)
jedov alebo látok, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie ľudí,
f)
tovaru, ktorý podlieha vysokej sadzbe cla, daní alebo iných platieb, predovšetkým prepravy alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.
Článok 9
Kontrolovaná dodávka
1.
Zmluvné strany prijmú v rámci svojich možností a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi nevyhnutné opatrenia, ktoré im umožnia náležite využiť kontrolovanú dodávku, s cieľom zistiť totožnosť osôb zapojených do nezákonnej prepravy omamných a psychotropných látok a prijať právne opatrenia proti nim.
2.
Rozhodnutia o využití kontrolovanej dodávky sa budú vykonávať jednotlivo pre každý prípad a v prípade potreby v súlade s akýmikoľvek úpravami alebo dohodami, ktoré sa mohli dosiahnuť v konkrétnom prípade. Ak je to nevyhnutné a je to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán, môžu sa vziať do úvahy dosiahnuté finančné úpravy a dohovory.
3.
Nezákonné zásielky uznané ako kontrolovaná dodávka môžu byť na základe vzájomného súhlasu príslušných orgánov zadržané alebo je možné povoliť, aby zásielky s obsahom omamných a psychotropných látok pokračovali v preprave v neporušenej forme, alebo ich možno zhabať, alebo čiastočne, prípadne úplne vymeniť.
Článok 10
Zisťovanie
1.
Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany na požiadanie colného orgánu štátu druhej zmluvnej strany vykoná všetky potrebné úradné zisťovania vrátane získavania informácií od expertov a svedkov alebo osôb podozrivých zo spáchania priestupku a vykoná overovanie, prehliadky a zisťovanie skutočností podľa tejto dohody.
2.
Dožiadaný colný orgán môže na požiadanie povoliť v najväčšej možnej miere, aby úradníci dožadujúceho colného orgánu boli prítomní na území štátu dožiadanej zmluvnej strany, ako aj pri úradnom zisťovaní, keď jeho úradníci zisťujú porušenie colných predpisov, ktoré je v záujme dožadujúceho colného orgánu.
3.
Úradníci dožadujúceho colného orgánu môžu vystupovať na území štátu dožiadanej zmluvnej strany v súlade s touto dohodou výhradne v poradnej funkcii. Títo úradníci nebudú mať povolené aktívne sa zúčastňovať na úradnom zisťovaní alebo používať akúkoľvek zákonnú alebo vyšetrovaciu právomoc, ktorú majú úradníci dožiadaného colného orgánu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu dožiadanej zmluvnej strany.
4.
Ak o to dožadujúci colný orgán požiada, bude oboznámený o čase a mieste úkonu, ktorý sa vykoná na základe žiadosti tak, aby mohol byť úkon koordinovaný.
5.
Úradníci dožadujúceho colného orgánu, ktorí sú oprávnení zisťovať porušenie colných predpisov, môžu žiadať, aby dožiadaný colný orgán prešetril príslušné účtovné záznamy, evidencie a iné doklady alebo dátové súbory a poskytol z nich kópie alebo aby poskytol akékoľvek informácie vzťahujúce sa na porušenie colných predpisov.
6.
Keď sa úradníci colného orgánu štátu jednej zmluvnej strany nachádzajú na území štátu druhej zmluvnej strany v prípadoch vymedzených touto dohodou, nesmú byť uniformovaní, nesmú mať pri sebe zbraň a sú povinní sa kedykoľvek preukázať úradným splnomocnením.
Článok 11
Znalci a svedkovia
1.
Na žiadosť colného orgánu štátu jednej zmluvnej strany colný orgán štátu druhej zmluvnej strany môže splnomocniť svojich úradníkov, ak s tým súhlasia, aby vystúpili ako znalci a svedkovia pri súdnych alebo správnych konaniach týkajúcich sa priestupkov prejednávaných na území štátu dožadujúcej zmluvnej strany a predložili predmety, listiny a iné doklady alebo ich overené kópie, ktoré môžu byť potrebné pri týchto konaniach. Úradníci poskytnú svedectvo o skutočnostiach, ktoré zistili pri výkone svojich povinností. Žiadosť na vystúpenie úradníka ako svedka alebo znalca bude presne stanovovať, v akom prípade a v akom rozsahu bude úradník vystupovať.
2.
Úradník, ktorý má vystúpiť ako svedok alebo znalec, má právo odmietnuť poskytnutie svedectva alebo výpovede, ak je splnomocnený alebo povinný urobiť tak na základe vnútroštátnych právnych predpisov svojho štátu alebo vnútroštátnych právnych predpisov štátu dožadujúcej zmluvnej strany.
Článok 12
Použitie informácií a dokumentov
1.
Informácie a iné oznámenia získané podľa tejto dohody sa môžu použiť len na účely uvedené v tejto dohode vrátane ich použitia v súdnom alebo správnom konaní. Takéto informácie alebo iné oznámenia sa môžu použiť na iné účely ako na účely uvedené v tejto dohode len s predchádzajúcim písomným súhlasom dožiadaného colného orgánu a po splnení podmienok a obmedzení, ak sa uplatňujú.
2.
Všetky informácie poskytnuté v akejkoľvek forme v rámci tejto dohody majú dôvernú povahu. Budú predmetom služobného tajomstva a budú chránené takým istým spôsobom ako rovnaký druh informácií a dokumentov platných podľa vnútroštátnych právnych predpisov na území štátu zmluvnej strany, ktorá ich prijala.
3.
Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa nevzťahujú na informácie, ktoré sa týkajú priestupkov vzťahujúcich sa na omamné a psychotropné látky. Také informácie sa môžu poskytnúť orgánom štátu dožadujúcej zmluvnej strany, ktoré sú priamo zodpovedné za boj proti nedovolenej preprave omamných a psychotropných látok. Tieto informácie sa však neposkytnú tretím krajinám.
4.
Colné orgány štátov zmluvných strán môžu v súlade s cieľom a v rozsahu tejto dohody použiť informácie a písomnosti získané zo svojich správ, svedectiev a záznamov počas úradného zisťovania alebo pri súdnom a správnom konaní.
Článok 13
Doručovanie a oznamovanie
Dožiadaný colný orgán v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu dožiadanej zmluvnej strany doručí alebo oznámi na žiadosť fyzickým osobám s trvalým bydliskom alebo právnickým osobám so sídlom na území štátu dožiadanej zmluvnej strany všetky dokumenty a rozhodnutia v rozsahu tejto dohody, ktoré vydal dožadujúci colný orgán.
Článok 14
Ochrana osobných údajov
Osobné údaje poskytnuté podľa tejto dohody možno použiť iba na účely stanovené v žiadosti o poskytnutie pomoci. Osobné údaje budú podliehať akýmkoľvek podmienkam, ktoré určí dožiadaný colný orgán, a budú dôverné a chránené podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu zmluvnej strany, ktorej colný orgán ich dostal.
Článok 15
Forma a obsah žiadosti o poskytnutie pomoci
1.
Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa tejto dohody sa vyhotovuje v písomnej forme. K žiadosti sa priložia informácie vrátane dokladov nevyhnutných na jej vybavenie. V naliehavej situácii sa môže prijať ústna žiadosť, ktorá sa musí bez meškania písomne potvrdiť.
2.
Žiadosť podľa odseku 1 tohto článku obsahuje tieto informácie:
a)
označenie dožadujúceho colného orgánu,
b)
požadované opatrenie,
c)
predmet a účel žiadosti,
d)
vnútroštátne právne predpisy, ktoré sa na prípad vzťahujú,
e)
presné a podrobné údaje o fyzických osobách a právnických osobách, ktoré sú predmetom zisťovania,
f)
zhrnutie relevantných skutočností, ktoré sa týkajú prípadu,
g)
vzťah medzi obsahom žiadosti o poskytnutie pomoci a záležitosťou, ktorej sa to týka.
3.
Žiadosť sa predkladá v anglickom jazyku alebo v inom jazyku prijateľnom pre dožiadaný colný orgán.
4.
Ak žiadosť nezodpovedá formálnym požiadavkám, dožiadaný colný orgán môže požadovať jej opravu alebo doplnenie, prijatie predbežných opatrení tým nie je dotknuté.
Článok 16
Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc
1.
Ak dožiadaná zmluvná strana dospeje k záveru, že pomoc by mohla spôsobiť porušenie suverenity, verejného poriadku, bezpečnosti alebo iných zásadných záujmov jej štátu, alebo by spôsobila porušenie priemyselného, obchodného alebo služobného tajomstva tejto zmluvnej strany, môže úplne alebo čiastočne odmietnuť poskytnutie pomoci alebo ju môže poskytnúť po splnení určitých podmienok alebo požiadaviek.
2.
Ak tejto žiadosti o pomoc nemožno vyhovieť, dožadujúcemu colnému orgánu sa to neodkladne oznámi s uvedením dôvodov odmietnutia poskytnutia pomoci.
3.
Ak colný orgán žiada o pomoc, ktorú sám nie je schopný poskytnúť, ak by ho o to požiadal colný orgán štátu druhej zmluvnej strany, upozorní na túto skutočnosť v svojej žiadosti. Dožiadaný colný orgán zváži, či tejto žiadosti vyhovie.
Článok 17
Náklady
1.
Colné orgány štátov zmluvných strán si nebudú uplatňovať nárok na úhradu nákladov, ktoré vznikli pri vykonávaní tejto dohody, s výnimkou nákladov na znalcov, svedkov, tlmočníkov a prekladateľov.
2.
Ak si vybavenie žiadosti o poskytnutie pomoci vyžaduje alebo bude vyžadovať náklady podstatného alebo mimoriadneho rozsahu, zmluvné strany sa navzájom dohodnú na stanovení podmienok, na základe ktorých sa žiadosť vybaví, ako aj na spôsobe, akým sa tieto náklady uhradia.
Článok 18
Vykonávanie
1.
Vykonávanie tejto dohody zabezpečujú colné orgány štátov zmluvných strán. Na tento účel sa colné orgány navzájom dohodnú o podrobnostiach vykonávania tejto dohody.
2.
Colné orgány štátov zmluvných strán sa môžu dohodnúť, že ich útvary poverené úradným zisťovaním, budú v priamom vzájomnom styku.
Článok 19
Územné uplatňovanie
Táto dohoda sa uplatňuje na colnom území Slovenskej republiky a na colnom území Tureckej republiky.
Článok 20
Nadobudnutie platnosti a skončenie platnosti
1.
Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym dňom po vzájomnom písomnom oznámení zmluvných strán diplomatickou cestou o tom, že boli splnené všetky podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre nadobudnutie platnosti tejto dohody.
2.
Táto dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí tri mesiace odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, riadne na to poverení, podpísali túto dohodu.

Dané v Bratislave 17. novembra 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, tureckom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Milan Jasenovec v. r.

Za vládu

Tureckej republiky:

Nevzat Saygilioglu v. r.