123/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

123
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 5. marca 2001,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o forme osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu vo vodnej doprave
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 14 ods. 8 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Odborná spôsobilosť dopravcu vo vodnej doprave (ďalej len „uchádzač“) na vodných cestách sa overuje skúškou pred skúšobnou komisiou.
(2)
Obsahom skúšky na získanie odbornej spôsobilosti dopravcu je overenie vedomostí z
a)
práva, a to
1.
občianskeho práva a obchodného práva,
2.
finančného práva,
3.
správneho práva,
4.
pracovného práva,
b)
riadenia dopravnej spoločnosti,
c)
podnikania na dopravnom trhu,
d)
technických požiadaviek na prevádzku vodnej dopravy,
e)
pravidiel plavebnej bezpečnosti plavidiel.
(3)
Obsahom skúšky na získanie odbornej spôsobilosti dopravcu na vodných cestách medzinárodného významu sú okrem vedomostí uvedených v odseku 3
a)
medzinárodné zmluvy o preprave tovarov na medzinárodných vodných cestách,
b)
colné a devízové predpisy,
c)
povinnosti dopravcu vo vzťahu k nariadeniam a smerniciam Európskeho spoločenstva a dvojstranným zmluvám o vnútrozemskej plavbe,
d)
plavebno-bezpečnostné predpisy uplatňované v rámci európskeho systému vodnej dopravy (Dunajská komisia, Rýnska komisia).
(4)
Rozsah jednotlivých častí skúšky je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
(1)
Skúška je ústna.
(2)
Každá časť ústnej skúšky sa hodnotí samostatne stupňami vyhovel alebo nevyhovel.
(3)
Ak uchádzač nevyhovel v niektorej časti skúšky, skúška ako celok sa hodnotí stupňom nevyhovel.
(4)
Uchádzač, ktorý nevyhovel, môže skúšku opakovať najskôr po pol roku odo dňa skúšky. Opakovaná skúška je v celom rozsahu novou skúškou.
(5)
Skúšobná komisia oznámi výsledok skúšky ministerstvu.
§ 3
Vzory osvedčení o odbornej spôsobilosti sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2001.
Jozef Macejko v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 123/2001 Z. z.
Rozsah jednotlivých častí skúšky
1.
Občianske právo:
a)
účastníci občianskoprávnych vzťahov,
b)
vecné právo (vlastnícke právo, držba, vydržanie, spoluvlastníctvo, právo k cudzej veci),
c)
zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie, predchádzanie hroziacim škodám a osobitná zodpovednosť,
d)
záväzkové právo (vznik, obsah a zánik záväzkov, kúpna zmluva, zmluva o dielo, nájomná zmluva, príkazná zmluva, sprostredkovateľská zmluva a zmluva o preprave),
e)
poistenie osôb a majetku a poistenie zodpovednosti za škodu,
f)
vymáhanie nárokov zo zodpovednosti pred všeobecnými súdmi.
2.
Obchodné právo:
a)
obchodné spoločnosti,
b)
obchodné záväzkové vzťahy (všeobecné ustanovenia, kúpna zmluva, zasielateľská zmluva, zmluva o preprave veci, zmluva o nájme dopravného prostriedku, zmluva o sprostredkovaní, mandátna zmluva),
c)
základné ustanovenia pre záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode,
d)
vymáhanie nárokov zo zodpovednosti pred všeobecnými a rozhodcovskými súdmi.
3.
Finančné právo:
a)
základy účtovníctva,
b)
poisťovníctvo,
c)
cenotvorba,
d)
dane a poplatky.
4.
Správne právo:
a)
kompetencie orgánov štátnej správy vo vodnej doprave,
b)
správne konanie.
5.
Pracovné právo:
a)
hlavné zásady,
b)
účastníci pracovnoprávnych vzťahov vrátane vzťahu zamestnávateľ a zamestnanci a vzťahu k štatutárnym orgánom,
c)
pracovný pomer vrátane vzniku pracovného pomeru, pracovnej zmluvy a jej náležitostí,
d)
zmena pracovného pomeru,
e)
skončenie pracovného pomeru,
f)
mzda vrátane náhrady mzdy pri prekážkach v práci a ostatných náhrad mzdy,
g)
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
h)
starostlivosť o zamestnancov vrátane pracovných podmienok zamestnancov všeobecne, žien a mladistvých,
i)
náhrada škody, predchádzanie škodám, zodpovednosť zamestnanca a zamestnávateľa,
j)
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
k)
právne úkony a ich neplatnosť,
l)
zabezpečenie, prechod a zánik práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov,
m)
lehoty a doby vrátane premlčania a zániku práva,
n)
úprava pracovných podmienok v lodnej doprave podľa Medzinárodnej organizácie práce.
6.
Riadenie dopravnej spoločnosti:
a)
organizácia spoločnosti,
b)
finančné hospodárenie spoločnosti,
c)
tvorba a rozdelenie zdrojov,
d)
hospodársky výsledok,
e)
účtovná závierka,
f)
obchodná a finančná politika spoločnosti,
g)
štatistika a prevádzková evidencia,
h)
riadenie a starostlivosť o ľudské zdroje.
7.
Podnikanie na dopravnom trhu:
a)
trhové podmienky, konkurencia, hodnotové vzťahy, koncesie, lízing, marketing a know-how,
b)
organizačné štruktúry v trhovom prostredí vrátane búrz, bánk, obchodno-finančných a poisťovacích spoločností, foriem účasti na trhu a ďalších špecifických štruktúr,
c)
ekonomicko-komerčné nástroje trhu vrátane dividendy, renty, kurzu, ceny, zisku parity, hypotéky a ďalších nástrojov,
d)
trhové operácie vrátane foriem ich uplatnenia: barter, devalvácia, diverzifikácia, damping, inflácia, revalvácia, faktoring, emisia a ďalšie,
e)
dopravné a prepravné podmienky a dokumenty vrátane kontraktov, konosamentov, charteru a ďalších prepravných podmienok.
8.
Technické požiadavky na prevádzku vodnej dopravy:
a)
základná charakteristika materiálno-technickej základne a infraštruktúry vodnej dopravy vrátane lodného parku, prístavov a lodných opravovní a ich výskumno-vývojového zabezpečenia,
b)
základné požiadavky na lodný park vrátane osobných lodí, nákladných lodí a lodných zostáv, technických a špeciálnych plavidiel, odlišností lodí zmiešanej plavby rieka – more vo vzťahu k námorným lodiam a odlišnosti malých plavidiel a športovorekreačných plavidiel,
c)
základné požiadavky na prístavy, prístavné bazény, prekladacie priestory, prekladacie zariadenia, sklady, skládky a ďalšie zariadenia prístavnej infraštruktúry,
d)
technológie prepráv vrátane požiadaviek na výber plavidiel, spôsoby nakladania a vykladania a uplatnenia kombinovaných dopravných systémov a špeciálnych technológií,
e)
registrácia lodí, štátna správa a dohľad, technický dozor a inšpekčné orgány a dozor nad určenými technickými zariadeniami, dopravou nebezpečných tovarov a ďalšími činnosťami,
f)
systémy údržby a opráv lodí, údržba počas prevádzky, opravovne lodí, technológie stavby a opráv, lodné zdvíhadlá a ďalšie faktory uplatňované v opravárenskej praxi,
g)
technické aspekty prevádzky lodí, noriem nakládky a vykládky a progresívne dopravné a prepravné systémy (kontajnerizácia, paletizácia),
h)
základné princípy tovaroznalectva, preprava veľkorozmerných a nebezpečných tovarov a ďalších špeciálnych tovarov,
i)
ekologické aspekty dopravy a prepravy tovarov vodnou dopravou.
9.
Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla:
a)
platné všeobecne záväzné právne predpisy vo vodnej doprave,
b)
poriadok plavebnej bezpečnosti na národných a medzinárodných vodných cestách,
c)
zásady prevádzkovo-pracovnej, požiarnej, ekologickej, sanitárnej a zdravotnej bezpečnosti,
d)
vybavenie plavidiel a zariadení záchrannými prostriedkami,
e)
plavebné nehody vrátane ich nahlasovacej povinnosti, spoločnej havárie, odborného prešetrenia nehodovosti, zodpovednosti za následky škôd pri nehode a ďalšie aspekty nehodovosti,
f)
opatrenia na predchádzanie nehodám v bežnej prevádzke a pri mimoriadnych situáciách.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 123/2001 Z. z.