102/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.03.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

102
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 25 ods. 4 zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
výnos z 23. februára 2001 č. 28/2001/3-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave.
Výnos ustanovuje podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave v cestnej doprave, v železničnej doprave, v lodnej doprave a v leteckej doprave.
Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2001.
Výnos je uverejnený v čiastke 6/2001 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.