9/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.01.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

9
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 12 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z.
opatrenie zo 7. januára 2000 č. 1/2000, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb zo zahraničia, do zahraničia a voči cudzozemcom.
Toto opatrenie ustanovuje postup bánk pri uskutočňovaní platieb zo zahraničia, do zahraničia a voči cudzozemcom. Určuje postup bánk pri označovaní účelu platieb a dokladovanie účelu platieb zo zahraničia, do zahraničia a cudzozemcom.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. septembra 1998 č. 14, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia a voči cudzozemcom (oznámenie č. 326/1998 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 20. januára 2000.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 1/2000 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.