83/2000 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

83
ZÁKON
z 15. februára 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 znie:
㤠2
(1)
Poľnohospodársky pôdny fond tvoria poľnohospodárske pozemky, ktoré sú v katastri nehnuteľností1) členené na ornú pôdu, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady a trvalé trávne porasty.1a) Do poľnohospodárskeho pôdneho fondu patria aj pozemky, ktoré slúžia na zabezpečenie účelu využívania jednotlivých druhov pozemkov; ustanovenia osobitných predpisov2) zostávajú nedotknuté.
(2)
Vlastník, prípadne nájomca (ďalej len „vlastník“) pozemkov patriacich do poľnohospodárskeho pôdneho fondu je povinný podľa účelu jednotlivých druhov pozemkov1a) vykonávať také agrotechnické opatrenia, ktoré zaručujú ochranu, zachovanie a obnovu prirodzených vlastností poľnohospodárskej pôdy, predchádzajú výskytu a šíreniu burín, zabraňujú znehodnoteniu a poškodeniu poľnohospodárskej pôdy. Spôsob využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu musí zodpovedať prírodným podmienkam v danom území, zaručovať funkčnú spätosť prírodných procesov v krajinnom priestore a nesmie ohrozovať ekologickú stabilitu územia.2a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a, 2 a 2a znejú:
„1)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
1a)
§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
2)
Napríklad zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
2a)
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 3 ods. 2 sa slová „potrebný záväzný posudok príslušného orgánu životného prostredia4)“ nahrádzajú slovami „potrebné vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 9 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.
§ 53 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.“.
3.
V § 3 ods. 4 sa vypúšťajú slová „prípadne nájomca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“)“.
4.
V § 4 ods. 1 sa slová „Každý, kto“ nahrádzajú slovami „Vlastník, ktorý“.
5.
V § 4 ods. 3 sa slovo „Ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ a slovo „komisiou“ slovami „Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky“.
6.
V § 4 ods. 4 sa slovo „komisiou“ nahrádza slovami „Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky“.
7.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Opatrenia na odstránenie poškodenia
(1)
Kto svojou činnosťou alebo nečinnosťou poškodí prirodzené vlastnosti poľnohospodárskej pôdy alebo vyvolá hrozbu takéhoto poškodenia (ďalej len „poškodenie“), je povinný bezodkladne poškodenie odstrániť (§ 4 a 6). Ak tak neurobí, orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu rozhodnutím určí opatrenia na odstránenie poškodenia.
(2)
Orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu môže pred vydaním rozhodnutia o odstránení poškodenia rozhodnutím uložiť povinnosť tomu, kto spôsobil poškodenie, zabezpečiť vypracovanie odborného posúdenia poškodenia. Odborné posúdenie obsahuje stupeň, rozsah, príčiny a zdroj, ktorý spôsobil poškodenie. Súčasťou odborného posúdenia je návrh opatrení na odstránenie poškodenia poľnohospodárskej pôdy. Odborné posúdenie overuje ministerstvo.
(3)
Ak ten, kto poškodenie poľnohospodárskej pôdy spôsobil, nie je známy, vypracovanie odborného posúdenia zabezpečí orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu prostredníctvom Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu (§ 12). Finančné prostriedky vynaložené na vypracovanie odborného posúdenia uhradí Štátnemu fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu ten, kto poškodenie poľnohospodárskej pôdy spôsobil, ak sa stal známym.
(4)
Ak ten, kto spôsobil poškodenie poľnohospodárskej pôdy a tento stav neodstráni do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o určení opatrení podľa odseku 1, zaplatí pokutu do Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Povinnosť odstrániť poškodenie poľnohospodárskej pôdy zaplatením pokuty nezaniká.
(5)
Pokuta sa vypočíta podľa rozsahu poškodenia poľnohospodárskej pôdy. Výška finančnej pokuty do Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu sa ustanovuje ako pri odňatí poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu5a) takto:
a)
pri dočasnom znížení úrodnosti poľnohospodárskej pôdy 10 % sumy zodpovedajúcej odvodu pri dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy,
b)
pri dočasnej strate úrodnosti poľnohospodárskej pôdy 100 % sumy zodpovedajúcej odvodu pri dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy,
c)
pri vyhlásení osobitnej sústavy obhospodarovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu 30 % sumy zodpovedajúcej odvodu pri trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy.
(6)
Pokuta sa platí jednorazovo a je splatná do troch mesiacov odo dňa, keď rozhodnutie orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu o pokute za poškodenie nadobudlo právoplatnosť.
(7)
Pokuta do Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu sa platí bezhotovostným prevodom alebo v hotovosti poštovou poukážkou. Pri bezhotovostnom platení sa za deň platby považuje deň, keď suma bola odpísaná z účtu povinnej osoby v banke, a pri platení v hotovosti poukážkou deň, keď pošta hotovosť prijala. Ak pokuta nebola zaplatená včas a v celej výške, vzniká povinnosť zaplatiť penále podľa osobitného predpisu.5b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:
„5a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
5b)
§ 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 6 ods. 2 sa slová „životného prostredia“ nahrádzajú slovami „prírody a krajiny5c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5c znie:
„5c)
§ 54 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
§ 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
9.
V § 6 odsek 5 znie:
„(5)
Majetková ujma vzniknutá v dôsledku obmedzenia hospodárenia na poľnohospodárskom pôdnom fonde sa vypočíta z produkčno-ekonomického ocenenia bonitovaných pôdnoekologických jednotiek a koeficientu zníženia určeného na základe posúdenia vplyvu faktorov obmedzujúcich poľnohospodársku prvovýrobu podľa prílohy č. 1.“.
10.
§ 6 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Majetková ujma vzniknutá v dôsledku hospodárenia na poľnohospodárskom pôdnom fonde v imisne ohrozenom území sa vypočíta podľa prílohy č. 2.
(7)
Podmienkou úhrady majetkovej ujmy je vyhlásenie osobitnej sústavy obhospodarovania z niektorého dôvodu uvedeného v odseku 3. Majetková ujma podľa odsekov 5 a 6 sa uhrádza vlastníkovi a je splatná najneskôr do 30. septembra bežného roka.“.
11.
V § 7 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
osobitne chrániť poľnohospodársku pôdu najlepšej kvality zaradenú podľa kódu bonitovanej pôdnoekologickej jednotky5d) do kvalitatívne najlepších troch skupín poľnohospodárskych pôd nachádzajúcich sa v príslušnom katastrálnom území, ako aj ovocné sady, vinice, chmeľnice a poľnohospodársku pôdu, na ktorej boli vykonané hydromelioračné alebo iné opatrenia na zachovanie a zvýšenie úrodnosti,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5d znie:
„5d)
Príloha k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z.“.
12.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Možné budúce použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely sa posudzuje spravidla pri návrhoch územnoplánovacej dokumentácie, územnoplánovacích podkladov6) a pri návrhoch projektov pozemkových úprav.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 8 ods. 4 tretia veta znie: „Spôsob vykonania rekultivácie schvaľuje orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu rozhodnutím podľa odseku 1.“.
14.
V § 8 ods. 5 sa slová „príslušnému orgánu geodézie, kartografie a katastra“ nahrádzajú slovami „orgánu štátnej správy katastra nehnuteľností“.
15.
V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Poľnohospodársku usadlosť tvoria pozemky7) a súbor obytných stavieb a hospodárskych stavieb, ktoré slúžia na zabezpečovanie poľnohospodárskej prvovýroby vykonávanej samostatne hospodáriacim roľníkom s cieľom získať trvalý zdroj príjmov. Zastavaná plocha obytných stavieb môže tvoriť najviac tretinu zo zastavanej plochy hospodárskych stavieb.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 12a zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
16.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
V prípadoch uvedených v odseku 1 je žiadateľ povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskom pôdnom fonde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.“.
17.
V § 15 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
udeľuje v prvom stupni súhlas podľa § 7 ods. 2 a 3 k návrhom, ktoré presahujú územie kraja a ktoré podľa osobitných predpisov schvaľuje vláda Slovenskej republiky,“.
18.
V § 16 odsek 1 znie:
„(1)
Krajský úrad udeľuje v prvom stupni súhlas podľa § 7 ods. 2 a 3 k návrhom v rámci územia kraja okrem návrhov schvaľovaných vládou Slovenskej republiky a územia, ktoré patrí do zastavaného územia k 1. januáru 1990.“.
19.
V § 17 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „okrem konania podľa § 7“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 281/1997 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 384/1997 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 337/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z. a zákona č. 313/1999 Z. z. sa mení takto:
V prílohe k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vypúšťa položka č. 98.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2000 okrem § 6 ods. 7, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.
SPÔSOB VÝPOČTU MAJETKOVEJ UJMY NA CHRÁNEMOM PÔDNOM FONDE
Príloha č. 2 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.
SPÔSOB VÝPOČTU MAJETKOVEJ UJMY NA POĽNOHOSPODÁRSKOM PÔDNOM FONDE V IMISNE OHROZENOM ÚZEMÍ