78/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2000 do 30.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

78
ZÁKON
z 8. februára 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods.1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na ďalšie účely podľa tohto zákona.“.
2.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Správu fondu vykonáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).2)“.
3.
V § 2 ods. 4 sa slová „štátnej správy“ nahrádzajú slovom „samosprávy“.
4.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Použitie prostriedkov fondu
Prostriedky fondu možno použiť na
a)
vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky,
b)
nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi po skončení prevádzky jadrového zariadenia,4a)
c)
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy,
d)
príspevky na ochranu života a zdravia obyvateľov a na ochranu a rozvoj životného prostredia pre obce v oblastiach ohrozenia4b) jadrovými zariadeniami vo výške 1 % z predajnej ceny elektrickej energie vyrobenej v jadrových elektrárňach ročne pre každú oblasť ohrozenia jadrovým zariadením,
e)
kúpu pozemkov na zriadenie úložísk rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva,
f)
výdavky súvisiace s činnosťou fondu do 0,3 % ročných príjmov fondu,
g)
výskum a vývoj v oblasti vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi po skončení prevádzky jadrového zariadenia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:
„4a)
§ 19 ods. 1 zákona č. 130/1998 Z. z.
4b)
§ 3 ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 347/1998 Z. z.“.
5.
V § 5 ods. 2 sa za slová „rádioaktívnych odpadov“ vkladá čiarka a slová „osobe určenej na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy, a obci v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením“.
6.
Slová „jadrovoenergetické“ a „likvidácia jadrovoenergetického zariadenia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona a v právnych predpisoch vydaných na jeho vykonanie okrem názvu fondu nahrádzajú slovami „jadrové“ a „vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky“ v príslušnom tvare.
7.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2, 3, 4 a 6 znejú:
„1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
2)
§ 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
3)
§ 36 ods. 10 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
4)
§ 6 ods. 2 písm. a) a ods. 3 a § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
6)
§ 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.