74/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.03.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

74
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. marca 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach.
Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny nót, t. j. 14. januára 2000, na základe článku 22 ods. 1.
Vláda Slovenskej republiky a vláda Bieloruskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),
berúc do úvahy, že porušovanie colných predpisov poškodzuje ekonomické, daňové, sociálne a obchodné záujmy ich štátov,
uvedomujúc si, že nezákonný obchod s omamnými a psychotropnými látkami predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie občanov a spoločnosti,
berúc do úvahy dôležitosť zabezpečenia presného vymeriavania cla, daní a iných platieb, ktoré sa vyberajú pri dovoze alebo vývoze tovaru, ako aj správne uplatňovanie ustanovení o zákazoch, obmedzeniach a kontrole pri dovoze alebo vývoze tovaru,
presvedčené, že úsilie o zabránenie porušovania colných predpisov a zabezpečenie správneho vyberania cla, daní a iných platieb možno vynakladať účinnejšie prostredníctvom spolupráce medzi colnými správami,
rešpektujúc Odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu o vzájomnej administratívnej spolupráci z 5. decembra 1953,
rešpektujúc Dohovor Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z 20. decembra 1988,
dohodli sa takto:
Článok 1
Pojmy
Na účely tejto dohody
a)
„colné predpisy“ sú zákony a všeobecne záväzné právne predpisy štátov oboch zmluvných strán, ktoré upravujú dovoz, vývoz a tranzit tovaru, ako aj peňažných prostriedkov, ktoré sa týkajú buď cla, daní a iných platieb, alebo opatrení o zákazoch, obmedzeniach alebo o kontrole pri dovoze alebo vývoze tovaru, ktorých vykonávaním sú poverené colné orgány,
b)
„porušenie colných predpisov“ znamená akékoľvek porušenie alebo pokus o porušenie colných predpisov,
c)
„kontrolovaná dodávka“ je metóda, ktorá umožňuje dovoz, vývoz alebo tranzit nezákonných alebo podozrivých dodávok omamných a psychotropných látok a látok, ktoré ich nahrádzajú, a iného nezákonným spôsobom prepravovaného tovaru a predmetov s vedomím a pod kontrolou kompetentných orgánov s cieľom zistiť osoby, ktoré majú účasť na obchodovaní s týmto tovarom,
d)
„colný orgán“ je v Slovenskej republike Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a v Bieloruskej republike Štátny colný výbor Bieloruskej republiky,
e)
„dožadujúci colný orgán“ je príslušný colný orgán zmluvnej strany, ktorý žiada o pomoc v colných otázkach,
f)
„dožiadaný colný orgán“ je príslušný colný orgán zmluvnej strany, ktorému je adresovaná žiadosť o pomoc v colných otázkach.
Článok 2
Rozsah dohody
1.
Zmluvné strany prostredníctvom svojich colných orgánov a v súlade s ustanoveniami tejto dohody
a)
potvrdzujú svoju snahu o zjednodušenie zákonnej prepravy tovaru a pohybu fyzických osôb a budú po vzájomnej dohode svojich colných orgánov robiť opatrenia na zdokonalenie colných systémov, metód a procedúr v záujme dosiahnutia tohto cieľa,
b)
vzájomne si poskytnú pomoc pri prevencii a preverovaní porušenia colných predpisov,
c)
na požiadanie si vzájomne poskytnú informácie na účely preverenia porušenia colných predpisov,
d)
prijímajú opatrenia na spoluprácu v oblasti skúmania, rozpracovania a skúšania nových colných postupov, školenia pracovníkov, výmeny odborníkov, ako aj v iných otázkach, ktoré si vyžadujú spoločný postup,
e)
usilujú sa o zladenie, zjednotenie a zdokonalenie colných postupov a režimov.
2.
Pomoc uvedenú v odseku 1 písm. b) a c) tohto článku možno poskytnúť na účely použitia v súdnych, správnych alebo iných konaniach v súvislosti s porušením colných predpisov.
3.
Pomoc v rámci tejto dohody sa poskytne v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu dožiadaného colného orgánu a v rámci právomocí a možností dožiadaného colného orgánu.
4.
Výklad ustanovení tejto dohody nebude viesť k obmedzeniu praktického poskytnutia vzájomnej pomoci, ktorá v súčasnosti existuje medzi zmluvnými stranami.
Článok 3
Formy spolupráce a vzájomnej pomoci
1.
Colné orgány si z vlastného podnetu alebo na požiadanie navzájom poskytnú všetky potrebné informácie v súlade s ustanoveniami tejto dohody.
2.
Colné orgány
a)
si vymieňajú skúsenosti týkajúce sa ich činnosti a informácie o nových prostriedkoch a metódach porušovania colných predpisov,
b)
sa navzájom informujú o podstatných zmenách colných predpisov štátov zmluvných strán, ako aj o kontrolných technických prostriedkoch a metódach ich používania a tiež posudzujú iné otázky, ktoré sú v ich záujme.
Článok 4
Dohľad nad osobami, tovarom a dopravnými prostriedkami
Colný orgán jednej zmluvnej strany z vlastného podnetu alebo na požiadanie colného orgánu druhej zmluvnej strany vykoná colný dohľad nad
a)
pohybom osôb, najmä vstupujúcich na územie a vystupujúcich z územia svojho štátu, o ktorých je známe alebo ktoré sú podozrivé, že porušili colné predpisy štátu druhej zmluvnej strany,
b)
pohybom tovaru, o ktorom je podozrenie alebo colný orgán druhej zmluvnej strany vie, že bol nezákonne dovezený na územie alebo vyvezený z územia jeho štátu,
c)
všetkými dopravnými prostriedkami, o ktorých je známe alebo existuje podozrenie, že sa používajú pri porušovaní colných predpisov štátu druhej zmluvnej strany,
d)
miestami určenými na uskladňovanie tovaru, ktorý sa môže stať predmetom nezákonného dovozu na územie štátu druhej zmluvnej strany.
Článok 5
Kontrolovaná dodávka
1.
Colné orgány na základe vzájomného súhlasu a dohody môžu využiť metódu kontrolovanej dodávky nezákonnej prepravy omamných a psychotropných látok a látok, ktoré ich nahrádzajú, a iného nezákonne prepravovaného tovaru a predmetov, aby zistili totožnosť osôb zapojených do tejto nezákonnej prepravy.
2.
Nezákonné zásielky, ktoré colné orgány zmluvných strán uznajú za kontrolované dodávky, možno zadržať alebo možno dovoliť pokračovanie takýchto zásielok bez porušenia, alebo ich možno zhabať, úplne alebo čiastočne vymeniť.
3.
Rozhodnutia o použití kontrolovanej dodávky sa budú vykonávať jednotlivo pre každý prípad a v prípade nevyhnutnosti možno vziať do úvahy dohody o finančnom vyrovnaní pri ich realizácii.
Článok 6
Boj proti nezákonnej preprave tovaru mimoriadneho významu
Colné orgány z vlastného podnetu alebo na požiadanie si bez meškania vzájomne poskytnú všetky potrebné informácie o zistených činoch pripravovaných alebo vykonaných, ktoré porušujú alebo môžu porušiť colné predpisy štátu jednej zo zmluvných strán v oblasti prepravy
a)
zbraní, nábojov, výbušnín a výbušných zariadení,
b)
starožitných a umeleckých predmetov, ktoré majú značnú historickú, umeleckú alebo archeologickú hodnotu pre jednu zo zmluvných strán,
c)
jedovatých látok, ako aj látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie ľudí,
d)
tovaru podliehajúceho vysokému clu a daniam,
e)
tovaru, ktorý má obzvlášť dôležitý význam, a strategického tovaru, na ktorý sa vzťahujú netarifné opatrenia v súlade so zoznamami odsúhlasenými colnými orgánmi.
Článok 7
Poskytovanie informácií
1.
Colné orgány si z vlastného podnetu alebo na požiadanie navzájom poskytnú všetky informácie, ktoré môžu pomôcť pri zabezpečení
a)
správneho vyberania cla, daní a iných platieb, ktoré vyberajú colné orgány, a hlavne informácie, ktoré pomôžu stanoviť colnú hodnotu tovaru a jeho zaradenie podľa colného sadzobníka,
b)
dodržiavania ustanovení o zákazoch a obmedzeniach pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru alebo o poskytnutí oslobodení od cla, daní a iných platieb,
c)
uplatňovania národných pravidiel pôvodu tovaru.
2.
V prípade, že dožiadaný colný orgán nemá požadovanú informáciu, o ktorej poskytnutie bol požiadaný, pokúsi sa získať túto informáciu v súlade s právnymi predpismi svojho štátu, pričom pri získavaní informácie postupuje vo vlastnom mene.
Článok 8
Informácie o vývoze a dovoze tovaru
Colné orgány si z vlastného podnetu alebo na požiadanie navzájom poskytnú informáciu,
a)
či bol tovar dovezený na územie štátu dožadujúcej zmluvnej strany zákonne vyvezený z územia štátu druhej zmluvnej strany,
b)
či bol tovar vyvezený z územia štátu dožadujúcej zmluvnej strany zákonne dovezený na územie štátu druhej zmluvnej strany.
Článok 9
Iné informácie
Colný orgán jednej zmluvnej strany z vlastného podnetu alebo na požiadanie poskytne colnému orgánu druhej zmluvnej strany všetky informácie, ktoré možno použiť v súvislosti s porušovaním colných predpisov štátu tejto zmluvnej strany, týkajúce sa najmä
a)
fyzických osôb a právnických osôb, o ktorých sa vie alebo existuje podozrenie, že porušili colné predpisy štátu druhej zmluvnej strany,
b)
tovaru, o ktorom sa vie alebo existuje podozrenie, že je predmetom nezákonnej prepravy,
c)
dopravných prostriedkov, o ktorých sa vie alebo existuje podozrenie, že sa používajú pri porušovaní colných predpisov štátu druhej zmluvnej strany.
Článok 10
Dokumenty
1.
Colný orgán jednej zmluvnej strany z vlastného podnetu alebo na požiadanie poskytne colnému orgánu druhej zmluvnej strany listiny, iné dôkazné prostriedky alebo overené kópie dokumentov, ktoré obsahujú všetky dostupné informácie o zistených alebo pripravovaných činnostiach, ktorými sa porušili alebo sa majú porušiť colné predpisy štátu druhej zmluvnej strany.
2.
Dokumenty uvedené v tejto dohode možno nahradiť informáciou v elektronickej podobe, podanou v akejkoľvek prijateľnej forme na rovnaký účel. Súčasne musia byť poskytnuté sprievodné materiály týkajúce sa výkladu alebo použitia týchto informácií.
3.
Originály dokumentov si možno vyžiadať len v prípadoch, ak je predloženie overených kópií nepostačujúce.
4.
Originály dokumentov získané od colného orgánu druhej zmluvnej strany sa musia vrátiť pri prvej možnej príležitosti.
Článok 11
Používanie informácií a dokumentov
1.
Informácie, dokumenty a iné oznámenia získané podľa tejto dohody sa používajú len na účely, ktoré sú uvedené v tejto dohode. Možno ich odovzdať alebo použiť na iný účel iba s výslovným súhlasom colného orgánu, ktorý tieto dokumenty poskytol.
2.
Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa nepoužívajú vo vzťahu k informáciám o porušeniach predpisov týkajúcich sa omamných a psychotropných látok. Takéto informácie možno odovzdať iným orgánom, ktoré sa bezprostredne zaoberajú bojom proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami.
3.
Colné orgány môžu v súlade s cieľom a v rozsahu tejto dohody využiť informácie a dokumenty získané na základe tejto dohody ako dôkaz v súdnom a správnom konaní. Použitie takých informácií a dokumentov ako dôkaz v súdnom a správnom konaní sa určuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán.
Článok 12
Utajenie informácií
Pre žiadosti, informácie, znalecké posudky a iné správy odovzdané v súlade s touto dohodou colnému orgánu jednej zmluvnej strany v akejkoľvek forme zabezpečí colný orgán, ktorý ich dostal, rovnaký režim utajenia, aký existuje v jeho štáte pre vlastné informácie podobného charakteru a obsahu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Článok 13
Preverovanie
1.
Po prijatí žiadosti colného orgánu jednej zmluvnej strany vykoná colný orgán druhej zmluvnej strany oficiálne preverovanie týkajúce sa činností, ktoré sú alebo môžu byť v rozpore s colnými predpismi štátu dožadujúceho colného orgánu. Výsledky takého preverovania sa odovzdávajú dožadujúcemu colnému orgánu.
2.
Preverovania uvedené v odseku 1 tohto článku sa vykonávajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu dožiadaného colného orgánu.
Článok 14
Prítomnosť poverených pracovníkov pri vykonávaní preverovania
1.
Poverení pracovníci colného orgánu jednej zmluvnej strany sa môžu v jednotlivých prípadoch so súhlasom colného orgánu druhej zmluvnej strany zúčastniť na území jeho štátu pri preverovaní porušenia colných predpisov štátu dožadujúceho colného orgánu.
2.
Poverení pracovníci colného orgánu jednej zmluvnej strany, ktorí sa nachádzajú na území štátu druhej zmluvnej strany v prípadoch vymedzených touto dohodou, sú povinní mať úradné splnomocnenie a preukázať sa ním. Nesmú byť v rovnošate a mať pri sebe zbraň.
Článok 15
Znalci a svedkovia
Ak o to súdy alebo príslušné orgány jednej zmluvnej strany v súvislosti s preverovaním porušenia colných predpisov požiadajú, colný orgán druhej zmluvnej strany môže splnomocniť svojich pracovníkov, aby vystúpili ako znalci alebo svedkovia pred súdmi alebo príslušnými orgánmi. Títo poverení pracovníci poskytnú svedectvo týkajúce sa skutočností, ktoré zistili pri plnení svojich služobných povinností. Žiadosť musí obsahovať presné údaje, v akej veci a v akom rozsahu bude poverený pracovník vypovedať.
Článok 16
Výnimky z povinnosti poskytovať pomoc
1.
V prípadoch, keď colný orgán jednej zmluvnej strany predpokladá, že splnenie žiadosti môže poškodiť suverenitu, bezpečnosť, spoločenský poriadok alebo akýkoľvek iný dôležitý záujem tejto zmluvnej strany, môže čiastočne alebo úplne odmietnuť spoluprácu predpokladanú touto dohodou alebo ju poskytnúť pri dodržaní určitých podmienok alebo požiadaviek.
2.
Ak sa pomoc odmietne, rozhodnutie o tom sa musí neodkladne oznámiť dožadujúcemu colnému orgánu v písomnej forme s odôvodnením.
3.
Ak colný orgán jednej zmluvnej strany žiada o pomoc, ktorú sám nie je schopný poskytnúť, upozorní na túto skutočnosť vo svojej žiadosti. Dožiadaný colný orgán uváži, či vyhovie takejto žiadosti.
Článok 17
Forma a obsah žiadosti o pomoc
1.
Žiadosť sa podľa tejto dohody musí predložiť v písomnej forme. Dokumenty nevyhnutné na vybavenie žiadosti musia byť k nej priložené. Vo výnimočných prípadoch možno prijať ústnu žiadosť, ktorá musí byť bez meškania potvrdená písomne.
2.
Žiadosť podľa odseku 1 tohto článku musí obsahovať tieto informácie:
a)
označenie dožadujúceho colného orgánu,
b)
druh preverovania,
c)
predmet a účel žiadosti,
d)
zákony a iné právne normy, ktoré sa na prípad vzťahujú,
e)
presné a úplné údaje o fyzických osobách a právnických osobách, ktoré sú cieľom preverovania,
f)
prehľad skutočností vzťahujúcich sa na prípad.
3.
Žiadosť sa musí predložiť v úradnom jazyku štátu dožiadaného colného orgánu alebo v inom jazyku prijateľnom pre dožiadaný i dožadujúci colný orgán.
Článok 18
Technická pomoc
Colné orgány si navzájom poskytnú technickú pomoc v oblasti colníctva, ktorá zahŕňa najmä
a)
výmenu pracovníkov colnej správy s cieľom zoznámenia sa s technickými prostriedkami používanými obidvoma colnými správami,
b)
školenie a pomoc pri zdokonaľovaní špeciálnych odborností pracovníkov colnej správy,
c)
výmenu informácií a skúseností o používaní kontrolných technických prostriedkov,
d)
výmenu odborníkov v colných otázkach,
e)
výmenu profesionálnych, vedeckých a technických údajov týkajúcich sa colných predpisov a postupov.
Článok 19
Náklady
1.
Všetky náklady súvisiace s plnením žiadosti podľa tejto dohody uhrádza dožiadaný colný orgán.
2.
Úhrada iných nákladov spojených s plnením tejto dohody môže byť predmetom osobitnej dohody medzi colnými orgánmi.
Článok 20
Vykonávanie dohody
1.
Vykonávaním tejto dohody sú poverené colné orgány. Tieto orgány sa dohodnú o podrobnostiach jej vykonávania.
2.
Colné orgány môžu zabezpečiť priame spojenie medzi svojimi útvarmi v oblasti boja proti pašovaniu a porušovaniu colných predpisov.
Článok 21
Územná platnosť dohody
Táto dohoda sa vykonáva na colných územiach Slovenskej republiky a Bieloruskej republiky.
Článok 22
Nadobudnutie platnosti a skončenie platnosti
1.
Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsiatym dňom po vzájomnom písomnom oznámení oboch zmluvných strán diplomatickou cestou, že boli splnené podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie platnosti tejto dohody.
2.
Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
Článok 23
Zmeny a doplnky dohody
Túto dohodu možno meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou. Všetky zmeny a doplnky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody a nadobudnú platnosť v súlade s postupom uvedeným v článku 22 ods. 1.
Dané v Bratislave 22. marca 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a bieloruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Slovenskej republiky:

Milan Jasenovec v. r.

Za vládu

Bieloruskej republiky:

Vikentij Vikentievič Makarevič v. r.