70/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.03.2000 do 31.12.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

70
ZÁKON
z 15. februára 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 1 sa za slová „viacerých okresov“ vkladajú slová „podľa intenzity poľnohospodárskej výroby, veľkosti a štruktúry potravinárskeho priemyslu a hustoty a štruktúry distribučnej a obchodnej siete; sídla regionálnych veterinárnych správ s miestnou príslušnosťou pre určené okresy11a) sú uvedené v prílohe k tomuto zákonu“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 10 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 70/2000 Z. z.
SÍDLA REGIONÁLNYCH VETERINÁRNYCH SPRÁV
Bratislavský kraj
1.
Regionálna veterinárna správa Bratislava-mesto so sídlom v Bratislave pre územný obvod okresov Bratislava I., Bratislava II., Bratislava III., Bratislava IV. a Bratislava V.
2.
Regionálna veterinárna správa Senec so sídlom v Senci pre územný obvod okresov Senec, Pezinok a Malacky.
Trnavský kraj
1.
Regionálna veterinárna správa Trnava so sídlom v Trnave pre územný obvod okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany.
2.
Regionálna veterinárna správa Dunajská Streda so sídlom v Dunajskej Strede pre územný obvod okresu Dunajská Streda.
3.
Regionálna veterinárna správa Galanta so sídlom v Galante pre územný obvod okresu Galanta.
4.
Regionálna veterinárna správa Senica so sídlom v Senici pre územný obvod okresov Senica a Skalica.
Trenčiansky kraj
1.
Regionálna veterinárna správa Trenčín so sídlom v Trenčíne pre územný obvod okresov Trenčín a Bánovce nad Bebravou.
2.
Regionálna veterinárna správa Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom pre územný obvod okresov Nové Mesto nad Váhom a Myjava.
3.
Regionálna veterinárna správa Púchov so sídlom v Púchove pre územný obvod okresov Púchov, Považská Bystrica a Ilava.
4.
Regionálna veterinárna správa Prievidza so sídlom v Prievidzi pre územný obvod okresov Prievidza a Partizánske.
Nitriansky kraj
1.
Regionálna veterinárna správa Nitra so sídlom v Nitre pre územný obvod okresov Nitra a Zlaté Moravce.
2.
Regionálna veterinárna správa Topoľčany so sídlom v Topoľčanoch pre územný obvod okresu Topoľčany.
3.
Regionálna veterinárna správa Nové Zámky so sídlom v Nových Zámkoch pre územný obvod okresu Nové Zámky.
4.
Regionálna veterinárna správa Komárno so sídlom v Komárne pre územný obvod okresu Komárno.
5.
Regionálna veterinárna správa Levice so sídlom v Leviciach pre územný obvod okresu Levice.
6.
Regionálna veterinárna správa Šaľa so sídlom v Šali pre územný obvod okresu Šaľa.
Žilinský kraj
1.
Regionálna veterinárna správa Žilina so sídlom v Žiline pre územný obvod okresov Žilina a Bytča.
2.
Regionálna veterinárna správa Čadca so sídlom v Čadci pre územný obvod okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto.
3.
Regionálna veterinárna správa Dolný Kubín so sídlom v Dolnom Kubíne pre územný obvod okresov Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo.
4.
Regionálna veterinárna správa Martin so sídlom v Martine pre územný obvod okresov Martin a Turčianske Teplice.
5.
Regionálna veterinárna správa Liptovský Mikuláš so sídlom v Liptovskom Mikuláši pre územný obvod okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok.
Banskobystrický kraj
1.
Regionálna veterinárna správa Banská Bystrica so sídlom v Banskej Bystrici pre územný obvod okresov Banská Bystrica a Brezno.
2.
Regionálna veterinárna správa Lučenec so sídlom v Lučenci pre územný obvod okresov Lučenec a Poltár.
3.
Regionálna veterinárna správa Veľký Krtíš so sídlom vo Veľkom Krtíši pre územný obvod okresu Veľký Krtíš.
4.
Regionálna veterinárna správa Rimavská Sobota so sídlom v Rimavskej Sobote pre územný obvod okresov Rimavská Sobota a Revúca.
5.
Regionálna veterinárna správa Zvolen so sídlom vo Zvolene pre územný obvod okresov Zvolen, Detva a Krupina.
6.
Regionálna veterinárna správa Žiar nad Hronom so sídlom v Žiari nad Hronom pre územný obvod okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.
Prešovský kraj
1.
Regionálna veterinárna správa Poprad so sídlom v Poprade pre územný obvod okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.
2.
Regionálna veterinárna správa Prešov so sídlom v Prešove pre územný obvod okresov Prešov a Sabinov.
3.
Regionálna veterinárna správa Bardejov so sídlom v Bardejove pre územný obvod okresu Bardejov.
4.
Regionálna veterinárna správa Vranov nad Topľou so sídlom vo Vranove nad Topľou pre územný obvod okresu Vranov nad Topľou.
5.
Regionálna veterinárna správa Svidník so sídlom vo Svidníku pre územný obvod okresov Svidník a Stropkov.
6.
Regionálna veterinárna správa Humenné so sídlom v Humennom pre územný obvod okresov Humenné, Medzilaborce a Snina.
7.
Regionálna veterinárna správa Stará Ľubovňa so sídlom v Starej Ľubovni pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa.
Košický kraj
1.
Regionálna veterinárna správa Košice-mesto so sídlom v Košiciach pre územný obvod okresov Košice I., Košice II., Košice III. a Košice IV.
2.
Regionálna veterinárna správa Košice-okolie so sídlom v Košiciach pre územný obvod okresu Košice-okolie.
3.
Regionálna veterinárna správa Michalovce so sídlom v Michalovciach pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance.
4.
Regionálna veterinárna správa Rožňava so sídlom v Rožňave pre územný obvod okresu Rožňava.
5.
Regionálna veterinárna správa Spišská Nová Ves so sídlom v Spišskej Novej Vsi pre územný obvod okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.
6.
Regionálna veterinárna správa Trebišov so sídlom v Trebišove pre územný obvod okresu Trebišov.