62/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2000 do 31.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

62
ZÁKON
z 8. februára 2000,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii v znení zákona č. 116/1998 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii v znení zákona č. 116/1998 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.
Doterajšie odseky 10, 11 a 12 sa označujú ako odseky 8, 9 a 10.
2.
V § 8 ods. 2 písmená b), c) a d) znejú:
„b)
do 300 000 Sk prevádzkovateľovi kina a prevádzkovateľovi technického zariadenia za porušenie povinností podľa § 4 ods. 4, 7 a 10 a § 5,
c)
do 500 000 Sk prevádzkovateľovi požičovne alebo predajne audiovizuálnych diel za porušenie povinností podľa § 4 ods. 5 až 7 a 10,
d)
do 250 000 Sk distributérovi audiovizuálneho diela za porušenie povinností podľa § 3 ods. 2 a § 4 ods. 2, 3, 7, 9 a 10.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.