54/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2000 do 31.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

54
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 7. februára 2000,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B sa vykonáva najskôr v prvom dni desiateho týždňa života.
(6)
Očkovanie proti invazívnym hemofilovým infekciám, ktoré sú vyvolané typom b, sa vykonáva najskôr v prvom dni desiateho týždňa života.“.
2.
V nadpise § 4 sa vypúšťajú slová „pri výkone svojho zamestnania alebo práce“.
3.
V § 4 ods. 1 prvá veta znie:
„Očkovanie proti tuberkulóze sa vykonáva u zamestnancov liečební pre dlhodobo chorých, v iných zdravotníckych zariadeniach u zamestnancov pracujúcich na oddeleniach tuberkulózy a respiračných chorôb, patológie, súdneho lekárstva a v laboratóriách mikrobiologickej diagnostiky a u osôb pracujúcich vo veterinárnych zariadeniach a pri ošetrovaní a zabíjaní zvierat postihnutých tuberkulózou.“.
4.
V § 4 ods. 2 sa vkladajú nové písmená a) a b), ktoré znejú:
„a)
novorodencov matiek pozitívnych na HBsAg,
b)
osôb pripravovaných na hemodialýzu alebo u hemodialyzovaných osôb, ak sa očkovanie nemohlo vykonať pred hemodialýzou,“.
Doterajšie písmená a) až e) sa označujú ako písmená c) až g).
5.
V § 4 ods. 2 v novooznačenom písmene f) sa na konci pripájajú slová: „a detí umiestnených v týchto zariadeniach,“.
6.
V § 4 ods. 2 v novooznačenom písmene g) sa vypúšťajú slová „pri výkone práce“.
7.
V § 8 písm. a) sa slová „ústavoch sociálnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „zariadeniach sociálnych služieb“.
8.
V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú slová „u detí aj“.
9.
V § 11 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová: „kópiu tlačiva zašle aj Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv.3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 42 ods. 2 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.“.
10.
V § 15 odsek 1 znie:
„(1)
Lekár, ktorý zistí u osoby prenosné ochorenie, má podozrenie na prenosné ochorenie, zistí úmrtie na prenosné ochorenie, alebo zistí, že osoba je nosičom choroboplodných zárodkov, ktoré môžu spôsobiť prenosné ochorenie, oznámi túto skutočnosť, ak sa ďalej neustanovuje inak, príslušnému štátnemu zdravotnému ústavu a ošetrujúcemu lekárovi na tlačive, ktorého vzor je v prílohe č. 4; novozistené ochorenie na tuberkulózu oznámi aj do centrálneho registra tuberkulózy. Tieto skutočnosti súčasne zaznačí do zdravotnej dokumentácie osoby.“.
11.
V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ochorenie alebo podozrenie na prenosnú detskú obrnu vrátane akútnej chabej obrny, na osýpky, meningokokovú meningitídu, choleru, mor a na ďalšie nákazy s priebehom ohrozujúcim život, rýchlo šíriace sa nákazy a epidémie sa ihneď hlásia príslušnému štátnemu zdravotnému ústavu osobne, telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
12.
V § 15 v novooznačenom odseku 6 sa slová „v odsekoch 1 až 4“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 1 až 5“.
13.
V § 16 ods. 2 sa slová „ústavoch sociálnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „zariadeniach sociálnych služieb“.
14.
V § 16 ods. 3 sa slová „na infekčnom oddelení“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2“.
15.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v ubytovacích zariadeniach,“ a slová „v očistných kúpeľoch a“.
16.
V § 22 odsek 1 znie:
„(1)
Odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závažných činností
a)
dokladom o získaní vzdelania na
1.
lekárskej fakulte,
2.
farmaceutickej fakulte,
3.
fakulte zdravotníctva a sociálnej práce,
4.
veterinárnej fakulte,
5.
chemickotechnologickej fakulte,
6.
stavebnej fakulte v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby,
7.
fakulte so zameraním na prácu v potravinárstve,
8.
strednej zdravotníckej škole,
9.
hotelovej škole,
10.
strednej škole alebo na odbornom učilišti zameranom na prácu v potravinárstve a na prácu vo farmaceutickej výrobe,
11.
strednej priemyselnej škole stavebnej v študijnom odbore vodohospodárske stavby,
12.
strednom odbornom učilišti vodohospodárskom,
13.
strednej škole alebo na odbornom učilišti v študijnom odbore kozmetička a v učebnom odbore kaderník, alebo
b)
osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností, ktoré vydáva štátny okresný hygienik.6)“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2000.
Tibor Šagát v. r.