51/2000 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

51
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 10. februára 2000
o školskej samospráve
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 301/1999 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o zložení orgánov školskej samosprávy, o spôsobe ich ustanovovania, o ich organizačnom zabezpečení a o obsahových náležitostiach štatútov orgánov školskej samosprávy.
§ 2
(1)
Rada školy alebo rada školského zariadenia (ďalej len „rada školy“) sa ustanovuje v základných školách, stredných školách (ďalej len „škola“) a školských zariadeniach1) na svojom ustanovujúcom zasadnutí.
(2)
Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia a žiakov príslušných stredných škôl zabezpečí riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia najneskôr 30 dní pred termínom určeným na ustanovenie okresnej školskej rady alebo krajskej školskej rady alebo v termíne skončenia jej funkčného obdobia. V rovnakom čase deleguje svojich zástupcov do rady školy obecné zastupiteľstvo a príslušná odborová organizácia; svojich zástupcov do rady školy delegujú aj orgány a organizácie, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní príslušnej školy alebo školského zariadenia.
(3)
Členov rady školy zvolia spomedzi seba pedagogickí zamestnanci školy alebo školského zariadenia rovnako ako nepedagogickí zamestnanci školy alebo školského zariadenia, rodičia žiakov školy alebo školského zariadenia a žiaci príslušnej strednej školy. Riaditeľ školy zvolá obvyklým spôsobom pedagogických zamestnancov, osobitne nepedagogických zamestnancov a v spolupráci so zástupcami rodičov a zástupcami žiakov strednej školy zvolá rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia a žiakov príslušnej strednej školy (ďalej len „voliteľ “). Voľby sa môžu uskutočniť, ak sa zišla nadpolovičná väčšina oprávnených voliteľov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voliteľov, riaditeľ zvolá týchto voliteľov znovu, pričom sa pri uskutočňovaní opakovaných volieb podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.
(4)
Kandidáta môže navrhnúť ktorýkoľvek z voliteľov. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je zakrúžkovaný určený alebo nižší počet kandidátov ustanovený pre túto skupinu voliteľov v rade školy podľa § 3.
(5)
Do rady školy podľa § 3 sú zvolení vo voľbách za členov rady školy tí zástupcovia pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia a zástupcovia žiakov príslušnej strednej školy, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voliteľov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním.
(6)
Na čele rady školy je predseda, ktorého zvolí rada školy zo svojich členov nadpolovičnou väčšinou členov rady školy.
(7)
Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy, riaditeľ školského zariadenia ani zástupca riaditeľa školského zariadenia.2)
(8)
Predsedom rady školy nemôže byť člen rady školy uvedený v § 3 ods. 5 písm. d).
§ 3
(1)
V základných školách a školských zariadeniach3) sa ustanovuje rada školy, ktorá má 11 členov; skladá sa spravidla z
a)
troch zástupcov pedagogických zamestnancov zvolených vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
b)
jedného nepedagogického zamestnanca zvoleného vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
c)
troch zástupcov rodičov žiakov zvolených vo voľbách rodičmi žiakov školy alebo školského zariadenia,
d)
dvoch delegovaných zástupcov príslušného obecného zastupiteľstva,
e)
jedného delegovaného zástupcu orgánu alebo organizácie, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v príslušnej škole alebo v príslušnom školskom zariadení,
f)
jedného delegovaného zástupcu príslušnej odborovej organizácie.
(2)
V základných školách a školských zariadeniach,4) ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10, sa ustanoví rada školy, ktorá má piatich členov; skladá sa spravidla z
a)
jedného pedagogického zamestnanca zvoleného vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
b)
jedného nepedagogického zamestnanca zvoleného vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
c)
jedného zástupcu rodičov žiakov zvoleného vo voľbách rodičmi žiakov školy alebo školského zariadenia,
d)
jedného delegovaného zástupcu príslušného obecného zastupiteľstva,
e)
jedného delegovaného zástupcu príslušnej odborovej organizácie.
(3)
V základnej škole alebo v školskom zariadení, kde je len jeden pedagogický zamestnanec, ktorý je zároveň vo funkcii riaditeľa základnej školy alebo školského zariadenia, sa rada školy ustanovuje bez pedagogického zamestnanca. V týchto základných školách alebo školských zariadeniach sa ustanoví rada školy, ktorá má piatich členov; skladá sa spravidla z
a)
jedného nepedagogického zamestnanca zvoleného vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia, ak je v príslušnej škole alebo v školskom zariadení len jeden nepedagogický zamestnanec, stáva sa členom rady školy,
b)
jedného zástupcu rodičov žiakov zvoleného vo voľbách rodičmi žiakov školy alebo školského zariadenia,
c)
jedného delegovaného zástupcu príslušného obecného zastupiteľstva,
d)
jedného delegovaného zástupcu orgánu alebo organizácie, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení,
e)
jedného delegovaného zástupcu príslušnej odborovej organizácie.
(4)
Rada školy v liečebno-výchovných sanatóriách, diagnostických centrách, reedukačných detských domovoch a v reedukačných domovoch pre mládež sa ustanovuje bez zástupcov rodičov.5) Rada školy má 11 členov; skladá sa spravidla
a)
zo štyroch pedagogických zamestnancov zvolených vo voľbách pedagogickými zamestnancami školského zariadenia,
b)
z jedného zástupcu nepedagogického zamestnanca zvoleného vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školského zariadenia,
c)
z dvoch delegovaných zástupcov príslušného obecného zastupiteľstva,
d)
z troch delegovaných zástupcov orgánov alebo organizácií, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v príslušnom školskom zariadení,
e)
z jedného delegovaného zástupcu príslušnej odborovej organizácie.
(5)
V stredných školách sa ustanoví rada školy, ktorá má 11 členov; skladá sa spravidla z
a)
dvoch pedagogických zamestnancov zvolených vo voľbách pedagogickými zamestnancami strednej školy,
b)
jedného nepedagogického zamestnanca zvoleného vo voľbách nepedagogickými zamestnancami strednej školy,
c)
troch zástupcov rodičov žiakov zvolených vo voľbách rodičmi žiakov strednej školy,
d)
jedného zástupcu žiakov zvoleného vo voľbách žiakmi príslušnej strednej školy,
e)
dvoch delegovaných zástupcov príslušného obecného zastupiteľstva,
f)
jedného delegovaného zástupcu orgánov alebo organizácií, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v príslušnej strednej škole,
g)
jedného delegovaného zástupcu príslušnej odborovej organizácie.
§ 4
(1)
Ustanovujúce zasadnutie rady školy v školách a školských zariadeniach zabezpečujú ich zriaďovatelia.
(2)
Rada školy na ustanovujúcom zasadnutí môže navrhnúť kandidátov do príslušnej okresnej školskej rady alebo krajskej školskej rady.
(3)
Príslušnosť rady školy podľa odseku 2 sa určuje podľa orgánu miestnej štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí škola alebo školské zariadenie.
(4)
Z ustanovujúceho zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä priebeh a výsledky volieb do rady školy, mená a priezviská členov rady školy, meno a priezvisko zvoleného predsedu rady školy a mená a priezviská kandidátov navrhnutých do príslušnej okresnej školskej rady alebo krajskej školskej rady. Zápisnicu podpisuje zriaďovateľ a zvolený predseda rady školy; vyhotovenie zápisnice zabezpečí riaditeľ školy alebo školského zariadenia. Prílohou zápisnice sú prezenčné listiny voliteľov.
(5)
Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zasiela predseda rady školy na príslušný okresný úrad alebo príslušný krajský úrad, a to najneskôr do troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy.
§ 5
(1)
Okresná školská rada sa ustanovuje v každom okrese.
(2)
Okresná školská rada má 11 členov; skladá sa spravidla z
a)
dvoch zástupcov pedagogických zamestnancov a jedného zástupcu nepedagogických zamestnancov navrhnutých radami škôl v územnom obvode okresného úradu,
b)
troch zástupcov rodičov žiakov navrhnutých radami škôl v územnom obvode okresného úradu,
c)
troch delegovaných zástupcov obecných zastupiteľstiev z územného obvodu okresného úradu,
d)
jedného delegovaného zástupcu orgánov alebo organizácií, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v územnom obvode okresného úradu,
e)
jedného delegovaného zástupcu príslušného odborového orgánu.
(3)
Členov okresnej školskej rady z kandidátov navrhnutých radami škôl v územnom obvode okresného úradu podľa odseku 2 zvolia predsedovia rád škôl vo voľbách hlasovaním. Voľby zabezpečí príslušný okresný úrad.6)
(4)
Voľby sa uskutočnia tak, že predsedovia rád škôl podľa odseku 3 zakrúžkujú počet kandidátov určených podľa odseku 2 písm. a) až c) na hlasovacom lístku.
(5)
Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy platných hlasovacích lístkov. Platné sú len tie hlasovacie lístky, na ktorých je zakrúžkovaný určený alebo nižší počet kandidátov podľa odseku 2 písm. a) až c).
(6)
Do okresnej školskej rady podľa odseku 3 sú zvolení členovia, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov sa o zvolení člena rady školy za príslušné skupiny podľa odseku 2 písm. a) až c) rozhodne žrebovaním.
(7)
Na čele okresnej školskej rady je predseda, ktorého zvolí okresná školská rada zo svojich členov nadpolovičnou väčšinou všetkých členov okresnej školskej rady.
(8)
Členom okresnej školskej rady nemôže byť zamestnanec okresného úradu, ktorý vykonáva pracovné činnosti na úseku školstva, mládeže a telesnej kultúry.2)
(9)
Ustanovujúce zasadnutie okresnej školskej rady zvolá príslušný okresný úrad.
(10)
Z ustanovujúceho zasadnutia okresnej školskej rady sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä priebeh a výsledky volieb do okresnej školskej rady, mená a priezviská členov okresnej školskej rady, meno a priezvisko zvoleného predsedu okresnej školskej rady a ďalšie dôležité skutočnosti týkajúce sa zasadnutia. Zápisnicu podpisuje zástupca okresného úradu a zvolený predseda okresnej školskej rady; vyhotovenie zápisnice zabezpečí okresný úrad. Prílohou zápisnice je prezenčná listina predsedov rád škôl.
§ 6
(1)
Krajská školská rada sa ustanovuje v každom kraji.
(2)
Krajská školská rada má 11 členov; skladá sa spravidla z
a)
dvoch zástupcov pedagogických zamestnancov a jedného zástupcu nepedagogických zamestnancov navrhnutých radami škôl v územnom obvode krajského úradu,
b)
troch zástupcov rodičov žiakov navrhnutých radami škôl v územnom obvode krajského úradu,
c)
dvoch delegovaných zástupcov obecných zastupiteľstiev z územného obvodu krajského úradu,
d)
jedného žiaka strednej školy navrhnutého radami škôl v územnom obvode krajského úradu,
e)
jedného delegovaného zástupcu orgánov alebo organizácií, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v územnom obvode krajského úradu,
f)
jedného delegovaného zástupcu odborového orgánu.
(3)
Členov krajskej školskej rady z kandidátov navrhnutých radami škôl v územnom obvode krajského úradu podľa odseku 2 zvolia vo voľbách predsedovia rád škôl. Voľby zabezpečí príslušný krajský úrad.6)
(4)
Voľby sa uskutočnia tak, že predsedovia rád škôl podľa odseku 3 zakrúžkujú počet kandidátov určených podľa odseku 2 písm. a) až c).
(5)
Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odovzdané hlasovacie lístky a zráta odovzdané hlasy platných hlasovacích lístkov. Platné sú len tie hlasovacie lístky, na ktorých je zakrúžkovaný určený alebo nižší počet kandidátov podľa odseku 2 písm. a) až c).
(6)
Do krajskej školskej rady podľa odseku 5 sú zvolení členovia, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov sa o zvolení člena rady školy za príslušné skupiny podľa odseku 2 písm. a) až c) rozhodne žrebovaním.
(7)
Na čele krajskej školskej rady je predseda, ktorého zvolí krajská školská rada zo svojich členov nadpolovičnou väčšinou všetkých členov krajskej školskej rady.
(8)
Členom krajskej školskej rady nemôže byť zamestnanec krajského úradu, ktorý vykonáva pracovné činnosti na úseku školstva, mládeže a telesnej kultúry.2)
(9)
Ustanovujúce zasadnutie krajskej školskej rady zvolá príslušný krajský úrad.
(10)
Z ustanovujúceho zasadnutia krajskej školskej rady sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä priebeh a výsledky volieb do krajskej školskej rady, mená a priezviská členov krajskej školskej rady, meno a priezvisko zvoleného predsedu krajskej školskej rady a ďalšie dôležité skutočnosti týkajúce sa zasadnutia. Zápisnicu podpisuje zástupca krajského úradu a zvolený predseda krajskej školskej rady. Vyhotovenie zápisnice zabezpečí krajský úrad. Prílohou zápisnice je prezenčná listina predsedov rád škôl.
§ 7
(1)
Ak má škola alebo školské zariadenie nižší počet zamestnancov ako 25, počet členov rady školy môže byť nižší ako 11. Zloženie a počet členov rady školy určí zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov školy alebo školského zariadenia, pričom dodržiava zásadu, že počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový.
(2)
Členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,
b)
vzdaním sa členstva,
c)
odvolaním delegovaného člena,
d)
z dôvodu, že člen sa stane osobou, ktorej postavenie je nezlučiteľné s funkciou člena,
e)
smrťou člena.
(3)
Predsedu orgánu školskej samosprávy môže príslušný orgán školskej samosprávy odvolať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, ak si neplní povinnosti.
(4)
Zriaďovateľ školy, zriaďovateľ školského zariadenia, okresný úrad a krajský úrad pred skončením funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy podľa tejto vyhlášky ustanovia orgány školskej samosprávy na ďalšie funkčné obdobie7) najneskôr 30 dní pred skončením funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy.
§ 8
(1)
Orgán školskej samosprávy sa vo svojej činnosti spravuje štatútom, ktorý obsahuje najmä
a)
úlohy orgánu školskej samosprávy,
b)
práva, povinnosti a zodpovednosť členov orgánu školskej samosprávy,
c)
pravidlá volieb a rokovania orgánu školskej samosprávy,
d)
vzťah orgánu školskej samosprávy k orgánom miestnej štátnej správy.
(2)
Orgán školskej samosprávy schvaľuje svoj štatút na svojom najbližšom zasadnutí po zvolení.
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Milan Ftáčnik v. r.