50/2000 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

50
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. februára 2000,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2000 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona č. 3/2000 Z. z. a čl. 120 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2000 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe k nariadeniu vlády v I. časti sa dopĺňajú lieky a celé riadky, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu vlády.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 50/2000 Z. z.
AT NÁZOV DOPLNOK VÝR. ŠTÁT PCL ÚZP PAC PRESK. OBM.
28409 POLLINEX RYE 300UT+800UT+2KU inj 3 x 0,5 ml AGT GB 3595,40 3595,40 0,00 I ALG
28410 POLLINEX TREE 300UT+800UT+2KU inj 3 x 0,5 ml AGT GB 3595,40 3595,40 0,00 I ALG
28203 POLLINEX TREE 2KU inj 3 x 0,5 ml AGT GB 4315,70 4315,70 0,00 I ALG
28202 POLLINEX RYE 2KU inj 3 x 0,5 ml AGT GB 4315,70 4315,70 0,00 I ALG