50/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.02.2000 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

50
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. februára 2000,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2000 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona č. 3/2000 Z. z. a čl. 120 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2000 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe k nariadeniu vlády v I. časti sa dopĺňajú lieky a celé riadky, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu vlády.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 50/2000 Z. z.
AT NÁZOV DOPLNOK VÝR. ŠTÁT PCL ÚZP PAC PRESK. OBM.
28409 POLLINEX RYE 300UT+800UT+2KU inj 3 x 0,5 ml AGT GB 3595,40 3595,40 0,00 I ALG
28410 POLLINEX TREE 300UT+800UT+2KU inj 3 x 0,5 ml AGT GB 3595,40 3595,40 0,00 I ALG
28203 POLLINEX TREE 2KU inj 3 x 0,5 ml AGT GB 4315,70 4315,70 0,00 I ALG
28202 POLLINEX RYE 2KU inj 3 x 0,5 ml AGT GB 4315,70 4315,70 0,00 I ALG