488/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

488
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. decembra 2000,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona č. 3/2000 Z. z. a čl. 120 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia sa mení takto:
Príloha nariadenia vlády sa nahrádza novou prílohou, ktorá je prílohou k tomuto nariadeniu vlády.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 488/2000 Z. z.