481/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

481
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 20. decembra 2000
o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ustanovuje:
§ 1
Na účely tejto vyhlášky sa za materiálne náklady za sprístupnenie informácií považujú náklady na
a)
obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov,
b)
vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na papier,
c)
obstaranie obalu, a to najmä obálok,
d)
odoslanie infomácií, a to najmä na poštovné.
§ 2
Úhrada nákladov podľa § 1 sa určí ako súčet týchto nákladov.
§ 3
Žiadateľ1) môže uhradiť náklady podľa § 2 povinnej osobe2) takto:
a)
poštovou poukážkou,
b)
bezhotovostným prevodom na účet v banke,
c)
v hotovosti do pokladne.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Brigita Schmögnerová v. r.
1)
§ 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
2)
§ 2 zákona č. 211/2000 Z. z.