478/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

478
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2000,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 306/1995 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení vyhlášky č. 88/1992 Zb., vyhlášky č. 568/1992 Zb., vyhlášky č. 147/1993 Z. z., vyhlášky č. 304/1993 Z. z., vyhlášky č. 24/1994 Z. z., vyhlášky č. 44/1994 Z. z., vyhlášky č. 372/1994 Z. z., vyhlášky č. 372/1997 Z. z. a vyhlášky č. 376/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 odsek 2 znie:
„(2)
Tuzemské motorové vozidlo vrátane motorového vozidla so zvláštnym evidenčným číslom:
Ročné
poistné
v Sk
a)
jednostopové motorové vozidlo a motorová trojkolka s hmotnosťou do 400 kg, so zdvihovým objemom valcov
1.
do 50 cm3 vrátane 300
2.
nad 50 cm3 do 350 cm3 vrátane 660
3.
nad 350 cm3 1 260
b)
osobný, dodávkový, špeciálny, malý nákladný automobil a pojazdný pracovný stroj s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg, motorová trojkolka s celkovou hmotnosťou nad 400 kg, so zdvihovým objemom valcov
1.
do 1 300 cm3 vrátane
alebo na elektrický pohon 1 920
2.
nad 1 300 cm3 do 1 800 cm3 vrátane 3 420
3.
nad 1 800 cm3 do 2 500 cm3 vrátane 5 700
4.
nad 2 500 cm3 8 640
c)
obytný automobil s celkovou hmotnosťou do 10 000 kg 3 960
d)
sanitný automobil, ak nie je podľa písmena b) ustanovená nižšia sadzba poistného 3 360
e)
automobily banskej a vodnej záchrannej služby trvale vybavené špeciálnymi prístrojmi na záchranu života a zásahové vozidlá jednotiek požiarnej ochrany, ak nie je podľa písmena b) ustanovená nižšia
sadzba poistného 3 360
f)
ťahač návesov 11 880
g)
ostatné automobily a pojazdný pracovný stroj s evidenčným číslom s celkovou hmotnosťou
1.
od 3 500 kg do 12 000 kg vrátane 10 920
2.
nad 12 000 kg 15 840
h)
poľnohospodársky alebo lesný traktor, motorové vozidlo používané výlučne na prevoz včelstiev s evidenčným číslom, pojazdný pracovný stroj bez evi-
denčného čísla alebo vysokozdvižný vozík 600
i)
motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor alebo traktor, ktorému sa evidenčné číslo
neprideľuje 120
j)
autobus určený na prevádzku iba v mestskej hromadnej doprave a trolejbus
1.
autobus 5 460
2.
trolejbus 2 940
k)
ostatné autobusy s celkovou hmotnosťou
1.
do 5 000 kg vrátane 10 740
2.
nad 5 000 kg 16 980
l)
prípojné vozidlo
1.
určené na ťahanie motorovými vozidlami s vý-
nimkou motorových vozidiel uvedených v písmenách a), f) a i)
1.1. s celkovou hmotnosťou do 750 kg
vrátane 120
1.2. s celkovou hmotnosťou nad 750 kg 240
2.
určené na ťahanie motorovým vozidlom
uvedeným v písmene f) – náves 3 960
3.
poistné za prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami uvedenými v písmenách a) a i) je zahrnuté v sadzbách poistného za tieto motorové vozidlá,
m)
za motorové vozidlo s právom prednostnej jazdy s výnimkou motorových vozidiel uvedených v písmenách d) a e) a za motorové vozidlo taxislužby alebo motorové vozidlo určené na požičiavanie sa platí poistné vo výške jedenapolnásobku príslušnej sadzby poistného podľa skupín motorových vozidiel uvedených v písmenách a) až k),
n)
za historické vozidlo5a) s prideleným evidenčným číslom sa platí poistné vo výške 3/12 príslušnej sadzby poistného, ktoré je členené podľa skupín motorových vozidiel uvedených v písmenách a) až k); za historické vozidlo5a) s prideleným zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno H5b) sa platí poistné vo výške 1/12 príslušnej sadzby poistného, ktoré je členené podľa skupín motorových vozidiel uvedených v písmenách a) až k).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:
„5a)
§ 2 písm. ba) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 405/2000 Z. z.
5b)
§ 48 ods. 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.“.
2.
Za § 27b sa vkladá § 27c, ktorý znie:
㤠27c
Sadzby poistného ustanovené touto vyhláškou sa po prvýkrát uplatnia pri platení poistného na rok 2001. Ustanovenie § 15 ods. 1 týmto nie je dotknuté.“.
3.
Slová „štátna poznávacia značka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „evidenčné číslo“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Brigita Schmögnerová v. r.