475/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2000 do 11.05.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

475
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. decembra 2000,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia sa mení takto:
V § 6 ods. 1 sa slová „do 31. decembra 2002“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2000“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. decembra 2000.
Mikuláš Dzurinda v. r.