472/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

472
ZÁKON
z 13. decembra 2000
o štátnom rozpočte na rok 2001
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2001 sa rozpočtujú sumou 180 569 683 000 Sk, celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2001 sa určujú sumou 217 764 568 000 Sk.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 2001 sa určuje sumou 37 194 885 000 Sk; súhrnný schodok verejného rozpočtu na rok 2001 sa rozpočtuje sumou 37 848 885 000 Sk.
(3)
Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2001 je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Rozdelenie rozpočtových príjmov a výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2001 je uvedené v prílohách č. 2 a 3.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2001 do rozpočtov obcí poskytujú dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 4, v celkovej sume 2 270 000 000 Sk takto:
a)
582 000 000 Sk na výkon samosprávnych funkcií obcí s počtom obyvateľov s trvalým pobytom na území obce do 3 000 podľa stavu k 31. decembru 1999, pričom obce ich použijú na financovanie bežných výdavkov okrem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania,
b)
1 420 000 000 Sk na mestskú verejnú dopravu,
c)
155 000 000 Sk na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby,
d)
113 000 000 Sk na riešenie individuálnych potrieb obcí na zabezpečenie výkonu ich samosprávnych funkcií.
(6)
Prehľad záväzných limitov úhrad zo štátneho rozpočtu na náhradu za straty, častí strát alebo na iné vyrovnania dopravcom, ktorí zabezpečujú prepravné potreby osôb a služieb v prospech verejnosti na základe zmlúv o výkone vo verejnom záujme podľa osobitného zákona,1) je uvedený v prílohe č. 5.
(7)
Rezervy štátneho rozpočtu a účelové prostriedky jednotlivých rozpočtových kapitol sa v roku 2001 rozpočtujú v celkovej sume 115 356 371 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
§ 2
Príjem štátneho rozpočtu v roku 2001 z odvodu zostávajúceho zisku Národnej banky Slovenska podľa osobitného predpisu2) sa rozpočtuje sumou 5 000 000 000 Sk.
§ 3
(1)
Slovenský plynárenský priemysel, š. p., odvedie za rok 2001 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 5 000 000 000 Sk.
(2)
Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedie Slovenský plynárenský priemysel, š. p., na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu preddavky takto:
a)
v sume 2 500 000 000 Sk do 31. mája 2001,
b)
v sume 2 500 000 000 Sk do 30. novembra 2001.
(3)
Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2001.
(4)
Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži Slovenský plynárenský priemysel, š. p., prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu;3) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu3) ostávajú nedotknuté.
§ 4
(1)
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“) môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2001 uvedené v prílohách č. 2, 3 a 4 písm. d) a v prílohách č. 5 a 6.
(2)
Opatreniami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2001 ustanovený týmto zákonom.
§ 5
(1)
V roku 2001 sa do rozpočtov obcí poskytne časť z výnosu dane z príjmov fyzických osôb z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov zdaňovaných podľa osobitného zákona4) v sume 6 890 000 000 Sk.
(2)
V roku 2001 je výnos
a)
dane z príjmov právnických osôb z príjmov zdaňovaných podľa osobitného zákona5) vo výške 92,73 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 7,27 % príjmom rozpočtov obcí,
b)
cestnej dane vyberanej daňovými úradmi s územnou pôsobnosťou pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu vo výške 40 % príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva a vo výške 60 % príjmom rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
c)
cestnej dane vyberanej daňovými úradmi s územnou pôsobnosťou pre mesto Košice vo výške 40 % príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva a vo výške 60 % príjmom rozpočtu mesta Košice,
d)
cestnej dane vyberanej daňovými úradmi s územnou pôsobnosťou neuvedenou v písmenách b) a c) vo výške 60 % príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva a vo výške 40 % príjmom rozpočtov obcí.
(3)
Suma dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí, uvedená v odseku 1 sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1999.
(4)
Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 2 písm. a), z príjmov právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike sa vo výške 60 % rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1999 a vo výške 40 % podľa sídla daňovníka. Časť výnosu tejto dane z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí sa rozdelí pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1999.
(5)
Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 2 písm. d), sa rozdelí obciam v rámci územného obvodu príslušného daňového úradu pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1999; mestá uvedené v odseku 2 písm. b) a c) použijú tieto finančné prostriedky na výstavbu, opravu a údržbu prieťahov štátnych ciest vo vlastníctve mesta a miestnych komunikácií a ostatné výdavky s tým súvisiace a obce uvedené v odseku 2 písm. d) ich použijú na výstavbu, opravu a údržbu miestnych komunikácií a ostatné výdavky s tým súvisiace.
(6)
Príslušné daňové úrady poukazujú obciam pomernú časť dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov a príslušné časti výnosov daní z príjmov právnických osôb a cestnej dane mesačne spôsobom určeným v odsekoch 3 až 5; v rovnakom termíne sa poukazuje pomerná časť cestnej dane podľa odseku 2 písm. b) a c) hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave a mestu Košice.
(7)
Výnos dane z nehnuteľností je príjmom rozpočtu správcu tejto dane.
(8)
Výnos penále vyrubeného daňovými úradmi podľa osobitných zákonov6) je vo výške 50 % príjmom rozpočtu tej obce, ktorá porušenie daňových povinností písomne oznámila daňovému úradu.
§ 6
(1)
Štátna prémia poskytovaná stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného zákona7) sa v roku 2001 určuje najviac sumou 4 500 Sk.
(2)
Štátny príspevok podľa osobitného predpisu8) pre zmluvy uzavreté v roku 2001 sa určuje vo výške 5 % ročne.
§ 7
Štát platí v roku 2001 poistné na zdravotné poistenie9) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo výške 14 % z vymeriavacieho základu 2 400 Sk.
§ 8
Štát platí v roku 2001 poistné10) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na
a)
nemocenské poistenie vo výške 4,8 % z vymeriavacieho základu 2 400 Sk,
b)
dôchodkové zabezpečenie vo výške 28 % z vymeriavacieho základu 2 400 Sk.
§ 9
Národný úrad práce platí v roku 2001 poistné na
a)
zdravotné poistenie11) vo výške 14 % z vymeriavacieho základu 2 700 Sk,
b)
nemocenské poistenie12) vo výške 4,8 % z vymeriavacieho základu 2 700 Sk,
c)
dôchodkové zabezpečenie12) vo výške 28 % z vymeriavacieho základu 2 700 Sk.
§ 10
(1)
V roku 2001 môže vláda poskytnúť štátne záruky aj za bankové úvery pre Železnice Slovenskej republiky, pre Fond národného majetku Slovenskej republiky, pre Slovenskú konsolidačnú, a. s., a pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, pričom sa neuplatnia ustanovenia osobitného zákona;13) na takto poskytnuté štátne záruky sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.14)
(2)
V roku 2001 sa pri poskytovaní štátnych záruk za bankové úvery neuplatnia podmienky ustanovené osobitným predpisom,15) pričom súhrn novoposkytnutých štátnych záruk za bankové úvery podnikateľom a za dlhopisy vydané podnikateľom alebo za obdobné cenné papiere vydané podnikateľom v zahraničí v roku 2001 nepresiahne 24 % rozpočtovaných príjmov uvedených v § 1 ods. 1.
§ 11
Ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Slovenská informačná služba, sú povinné v roku 2001 odvádzať prebytky osobitného účtu, a to rozdiel medzi poistným na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie plateným podľa osobitného predpisu16) za osoby v služobnom pomere a vyplatenými dávkami podľa osobitných predpisov,17) na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu; tento odvod sa vykoná z osobitných účtov týchto ministerstiev18) a Slovenskej informačnej služby za rok 2001 za každý štvrťrok do 45 dní po skončení štvrťroka, ak osobitný predpis neustanoví inak.19)
§ 12
(1)
Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2001 je 64 414 563 000 Sk; ich prehľad a zdroje ich financovania na rok 2001 sú uvedené v prílohe č. 7.
(2)
Vláda je oprávnená v roku 2001 rozhodnúť o vydaní štátnych dlhopisov
a)
na krytie splátok štátneho dlhu z predchádzajúcich rokov splatných v roku 2001 v sume 44 454 503 000 Sk,
b)
na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 2000,
c)
na účely financovania výstavby diaľnic do sumy 6 910 000 000 Sk,
d)
na účely reštrukturalizácie bánk uvedených v osobitnom predpise20) do sumy 9 800 000 000 Sk,
e)
na účely reštrukturalizácie úverového portfólia bánk uvedených v osobitnom predpise20) do sumy 105 000 000 000 Sk.
(3)
Vláda je oprávnená v roku 2001 prevziať úvery
a)
od Svetovej banky na účely financovania projektu správy sociálnych dávok do sumy zodpovedajúcej v prepočte 39 000 000 USD,
b)
na účely reštrukturalizácie bánk uvedených v osobitnom predpise20) a na účely reštrukturalizácie podnikového sektora do sumy zodpovedajúcej v prepočte 400 000 000 USD,
c)
od Rozvojovej banky Rady Európy na účely rozvojových potrieb kultúry do sumy zodpovedajúcej v prepočte 3 200 000 EUR,
d)
z Fondu pre zahraničnú hospodársku spoluprácu na účely úhrad na výstavbu diaľnic do sumy zodpovedajúcej v prepočte 1 277 000 000 JPY,
e)
od Európskej investičnej banky na účely úhrad na výstavbu diaľnic do sumy zodpovedajúcej v prepočte 37 200 000 EUR,
f)
od Svetovej banky vo forme preddavku na prípravu projektu riadenia verejných financií do sumy zodpovedajúcej v prepočte 1 000 000 USD,
g)
od Svetovej banky vo forme preddavku na prípravu projektu správy sociálnych dávok do sumy zodpovedajúcej v prepočte 370 000 USD.
(4)
Ak sa na účely reštrukturalizácie úverového portfólia bánk uvedených v osobitnom predpise20) vydajú štátne dlhopisy podľa odseku 2 písm. e), môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky pohľadávku vzniknutú z ich predaja vložiť ako nepeňažný vklad do základného imania právnických osôb, na ktoré prešli pohľadávky z úverov v rámci reštrukturalizácie úverového portfólia bánk uvedených v osobitnom predpise,20) pričom sa neuplatnia ustanovenia osobitného zákona.21)
(5)
Schodok štátneho rozpočtu podľa § 1 ods. 2 možno v roku 2001 zvýšiť len o sumu prostriedkov získaných vydaním štátnych dlhopisov uvedených v odseku 2 písm. c) a d), použitých v roku 2001 a o sumu úverov podľa odseku 3 použitých v roku 2001.
§ 13
(1)
Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Železničnej polície a colníkov22) na rok 2001 sa zvýšia o 3 % od 1. septembra 2001.
(2)
Funkčné platy profesionálnych vojakov23) na rok 2001 sa zvýšia o 3 % od 1. septembra 2001.
(3)
Percentuálny podiel na výpočet ďalšieho služobného príjmu profesionálnych vojakov24) sa v roku 2001 určuje vo výške 50 %.
(4)
V súlade s osobitným zákonom25) sa upravené stupnice platových taríf na rok 2001 uplatnia od 1. júla 2001; ďalšie upravené stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov na rok 2001 sa uplatnia od 1. septembra 2001.
§ 14
(1)
Rozpočtovými opatreniami26) možno meniť účelovosť prostriedkov uvedených v prílohe č. 6, rozpočtovaných pre poľnohospodársko-potravinársky komplex v sume 7 503 269 000 Sk len na základe rozhodnutia vlády.
(2)
Vrátenie časti zaplatenej dane z motorovej nafty podľa osobitného zákona27) sa v roku 2001 určuje úhrnnou sumou 1 600 000 000 Sk.
§ 15
(1)
V roku 2001 je rozpočtová organizácia, ktorá je vysokou školou (ďalej len „vysoká škola“), oprávnená viesť účet osobitného financovania vysokej školy.
(2)
Zdrojom účtu osobitného financovania vysokej školy sú prostriedky štátneho rozpočtu zodpovedajúce skutočne dosiahnutým vyšším príjmom vysokej školy s výnimkou príjmov podľa osobitného predpisu.28) Prevod na účet osobitného financovania vysokej školy možno vykonať štvrťročne preddavkovo po skončení každého štvrťroka do výšky skutočne dosiahnutých vyšších príjmov ku koncu príslušného štvrťroka po odpočítaní už vykonaných preddavkov. Za skutočne dosiahnuté vyššie príjmy s výnimkou príjmov podľa osobitného predpisu28) v príslušnom štvrťroku sa považujú príjmy, ktoré presiahnu
a)
v prvom štvrťroku 25 % ročných rozpočtovaných príjmov,
b)
v druhom štvrťroku 50 % ročných rozpočtovaných príjmov,
c)
v treťom štvrťroku 75 % ročných rozpočtovaných príjmov.
(3)
V štvrtom štvrťroku po presiahnutí 100 % ročných rozpočtovaných príjmov možno vykonávať prevody na účet osobitného financovania vysokej školy priebežne.
(4)
Vysoká škola je oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov o sumu prevodov na účet osobitného financovania vysokej školy podľa odsekov 2 a 3.
(5)
Ak vysoká škola nesplní rozpočtované ročné príjmy a vykonala preddavky podľa odsekov 2 a 3, je povinná vrátiť sumu zodpovedajúcu nesplneniu rozpočtovaných ročných príjmov z účtu osobitného financovania vysokej školy na príjmový účet štátneho rozpočtu. Pri posudzovaní splnenia rozpočtovaných ročných príjmov sa vychádza z celkového objemu príjmov zníženého o vykonané preddavky. Ak zostatok na účte osobitného financovania vysokej školy nepostačuje na vykonanie odvodu, vysoká škola viaže vo svojom rozpočte príslušný objem výdavkov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(6)
Prostriedky na účte osobitného financovania vysokej školy možno použiť na krytie rozpočtovo nezabezpečených výdavkov vysokej školy s výnimkou výdavkov na výplatu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní.
(7)
Vysoká škola je povinná viesť evidenciu jednotlivých zdrojov účtu osobitného financovania vysokej školy a evidenciu výdavkov o použití prostriedkov účtu osobitného financovania vysokej školy podľa rozpočtovej klasifikácie. Údaje o použití prostriedkov účtu osobitného financovania vysokej školy a údaje o zdrojoch tohto účtu podľa evidencie predkladá vysoká škola svojmu zriaďovateľovi do 30 dní po uplynutí štvrťroka; zriaďovateľ je povinný zasielať prehľad zdrojov a výdavkov týchto účtov Ministerstvu financií Slovenskej republiky do 45 dní po uplynutí príslušného štvrťroka.
(8)
Zostatok účtu osobitného financovania vysokej školy k 31. decembru 2001 neprepadá a prechádza do nasledujúceho rozpočtového roka. Zostatok tohto účtu je vysoká škola oprávnená použiť do konca roku 2002 v súlade s odsekom 6, ak osobitný predpis neustanoví inak.
§ 16
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 472/2000 Z. z.
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2001
(v tis. Sk)
Ukazovateľ Štátny rozpočet
A. Daňové príjmy 158 087 000
Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 58 702 000
v tom: daň z príjmov fyzických osôb 27 600 000
v tom: zo závislej činnosti a funkčných požitkov 22 900 000
z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti 4 700 000
daň z príjmov právnických osôb 18 602 000
dane z príjmov vyberané zrážkou 12 500 000
Daň z majetku 1 600 000
Domáce dane na tovary a služby 93 705 000
z toho daň z pridanej hodnoty 64 950 000
spotrebné dane 28 750 000
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 4 080 000
v tom: dovozné clo 3 900 000
ostatné colné príjmy 180 000
B. Nedaňové príjmy 21 276 287
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 10 034 026
z toho: Národnej banky Slovenska 5 000 000
Administratívne a iné poplatky a platby 7 072 800
Kapitálové príjmy 326 346
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 1 005 965
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov 117 310
Iné nedaňové príjmy 2 719 840
C. Granty a transfery 6 396
Transfery 6 396
D. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí 1 200 000
I. PRÍJMY spolu 180 569 683
Prísľub finančných prostriedkov z EU (PHARE a predvstupové fondy) 14 000 000
Memorandová položka (príjmy z privatizácie) 7 800 000
A. Bežné výdavky 201 649 318
Transfery 20 890 118
v tom: podnikateľským subjektom 12 219 794
z toho: na úlohy rozvoja vedy a techniky 202 375
štátnym fondom 8 670 324
Verejná spotreba obyvateľstva 96 111 579
v tom: transfery poisťovniam 17 796 260
dávky a príspevky sociálnej pomoci, štátne sociálne dávky vrátane príspevku na bývanie 12 422 883
dávky sociálneho zabezpečenia 16 056 441
zariadenia sociálnych služieb, ďalšie sociálne služby a príspevky neštátnym subjektom a obciam, ostatné sociálne zabezpečenie 5 026 704
dotácia pre NÚP na dohodnuté verejnoprospešné pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných 1 500 000
školstvo a vzdelávanie 33 096 999
zdravotníctvo 1 216 987
kultúra 3 415 283
ostatné 5 580 022
Verejná spotreba štátu 59 407 381
v tom: obrana a bezpečnosť 24 715 586
správa a súdy 20 096 252
v tom: súdy a prokuratúry 2 344 035
finančná správa 3 579 046
krajské a okresné úrady 4 554 274
ostatné 9 618 897
veda a technika 3 102 667
ostatné 11 492 876
Štátny dlh - úroky 23 639 240
Transfery obciam 1 601 000
B. Kapitálové výdavky spolu 15 426 483
Kapitálové aktíva 7 536 515
Kapitálové transfery 7 889 968
podnikateľským subjektom 3 564 756
obciam 806 500
C. Úvery, pôžičky a účasť na majetku 688 767
II. VÝDAVKY spolu 217 764 568
I. - II. Prebytok (+), schodok (-) - 37 194 885
Memorandová položka (realizácia štátnych záruk za bankové úvery) 7 800 000

Príloha č. 2 k zákonu č. 472/2000 Z. z.
PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2001
(v tis. Sk)
Kapitola Záväzný ukazovateľ
a 1
Kancelária Národnej rady SR 15 000
Kancelária prezidenta SR 200
Úrad vlády SR 273 000
Ústavný súd SR 200
Najvyšší súd SR 10
Generálna prokuratúra SR 6 000
Najvyšší kontrolný úrad SR 200
Slovenská informačná služba 4 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR 120 000
Ministerstvo obrany SR 150 000
Ministerstvo vnútra SR 121 456
Ministerstvo spravodlivosti SR 144 200
Ministerstvo financií SR 107 287
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR
Ministerstvo životného prostredia SR 22 500
Ministerstvo školstva SR 190 600
Ministerstvo zdravotníctva SR 79 155
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 5 700
Ministerstvo kultúry SR 5 000
Ministerstvo hospodárstva SR 23 843
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 172 350
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 2 500
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 415 000
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 5 200
Štatistický úrad SR 6 000
Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad jadrového dozoru SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR 1 300
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 1 035
Protímonopolný úrad SR
Správa štátnych hmotných rezerv SR 25 000
Štátny dlh SR
Všeobecná pokladničná správa
Slovenská akadémia vied 9 288
Slovenský rozhlas
Slovenská televízia
Tlačová agentúra SR
Krajský úrad Bratislava 77 938
Krajský úrad Trnava 97 289
Krajský úrad Trenčín 102 781
Krajský úrad Nitra 129 000
Krajský úrad Žilina 99 722
Krajský úrad Banská Bystrica 109 332
Krajský úrad Prešov 122 195
Krajský úrad Košice 115 005
Úhrn 2 759 286

Príloha č. 3 k zákonu č. 472/2000 Z. z.
VÝDAVKY .TÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2001
(v tis. Sk)
Kapitola Výdavky spolu 600 610 640 V tom: 700 720 V tom: 800
Bežné výdavky Mzdy, platy, služobne príjmy a ostatné osobné vyrovnania Bežné transfery 64101 643 Kapitálové výdavky Kapitálové transfery 722 723 Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splácanie istiny
príspevkovým organizáciám dotácie donefin.št. podnikov, akc. spol. a družstiev kapitálové transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám kapitálové transfery nefinančným subjektom
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kancelária Národnej rady SR 791 506 496 806 205 740 3 301 &nbsp &nbsp 294 700 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Kancelária prezidenta SR 116 814 60 714 20 439 2 610 &nbsp &nbsp 56 100 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Úrad vlády SR 490 168 382 418 91 806 92 256 &nbsp &nbsp 107 750 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Ústavný súd SR 40 415 35 415 17 805 &nbsp &nbsp &nbsp 5 000 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Najvyšší súd SR 77 527 74 527 50 322 &nbsp &nbsp &nbsp 3 000 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Generálna prokuratúra SR 655 350 615 350 399 759 &nbsp &nbsp &nbsp 40 000 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Najvyšší kontrolný úrad SR 113 545 103 545 56 657 30 &nbsp &nbsp 10 000 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Slovenská informačná služba 845 420 765 420 &nbsp 25 000 &nbsp &nbsp 80 000 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Ministerstvo zahraničných vecí SR 2 299 134 1 879 134 733 759 310 260 8 860 &nbsp 420 000 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Ministerstvo obrany SR 16 722 693 16 430 493 4 990 836 1 000 000 95 556 29 000 292 200 83 000 &nbsp &nbsp &nbsp
Ministerstvo vnútra SR 12 617 052 11 082 052 6 072 077 413 029 188 500 &nbsp 1 535 000 40 950 6 000 &nbsp &nbsp
Ministerstvo spravodlivosti SR 4 154 088 3 742 688 1 926 428 97 311 &nbsp &nbsp 411 400 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Ministerstvo financií SR 4 810 250 4 160 250 2 090 870 73 436 &nbsp &nbsp 650 000 100 &nbsp &nbsp &nbsp
Ministerstvo pre správu a privatizáciu NM SR 42 451 40 451 16 089 &nbsp &nbsp &nbsp 2 000 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Ministerstvo životného prostredia SR 1 157 483 1 107 483 129 176 452 703 237 578 &nbsp 50 000 22 500 &nbsp &nbsp &nbsp
Ministerstvo školstva SR 7 705 008 6 910 208 2 970 706 952 283 122 620 &nbsp 794 800 35 000 &nbsp &nbsp &nbsp
Ministerstvo zdravotníctva SR 17 264 637 14 801 137 687 823 13 312 166 156 115 &nbsp 2 463 500 2 315 000 &nbsp &nbsp &nbsp
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 22 725 903 22 686 103 154 448 22 378 546 23 631 &nbsp 39 800 160 &nbsp &nbsp &nbsp
Ministerstvo kultúry SR 2 372 834 2 072 834 78 180 1 837 148 958 428 59 000 300 000 231 600 &nbsp &nbsp &nbsp
Ministerstvo hospodárstva SR 1 793 893 1 442 893 219 871 645 110 65 500 486 000 351 000 318 000 &nbsp 125 500 &nbsp
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 12 696 759 10 056 759 407 526 8 432 027 373 758 6 903 269 2 640 000 2 570 000 &nbsp 2 450 000 &nbsp
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 5 457 316 5 417 316 34 100 5 293 975 17 200 6 375 40 000 15 000 &nbsp &nbsp &nbsp
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 148115 135 615 62 306 489 324 &nbsp 12 500 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Štatistický úrad SR 308 372 298 372 146 932 26 430 25 900 &nbsp 10 000 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Úrad pre verejné obstarávanie 53 861 49 761 17 622 &nbsp &nbsp &nbsp 4 100 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Úrad jadrového dozoru SR 80 539 73 039 17 986 26 841 &nbsp &nbsp 7 500 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Úrad priemyselného vlastníctva SR 53 338 48 338 22 658 &nbsp &nbsp &nbsp 5 000 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 251 059 152 059 33 466 20 150 14 930 &nbsp 99 000 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Protimonopolný úrad SR 31 140 29 140 12 280 &nbsp &nbsp &nbsp 2 000 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Správa štátnych hmotných rezerv SR 464 009 356 009 26 212 180 &nbsp &nbsp 108 000 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Štátny dlh SR 23 639 240 23 639 240 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Všeobecná pokladničná správa 15 541 293 12 736 220 1 681 453 7 449 405 &nbsp 166 500 2 116 306 1 570 756 115 000 649 256 688 767
- z toho dotácie do obcí 2 407 500 1 601 000 &nbsp 1 601 000 &nbsp &nbsp 806 500 806 500 &nbsp &nbsp &nbsp
Slovenská akadémia vied 878 143 827 586 260 508 327 804 296 915 &nbsp 50 557 8 100 &nbsp &nbsp &nbsp
Slovenský rozhlas 251 100 251 100 &nbsp 251 100 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Slovenská televízia 259 200 259 200 &nbsp 259 200 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Tlačová agentúra SR 47 820 47 820 &nbsp 47 820 47 820 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Krajský úrad Bratislava 4 805 953 4 595 953 2 051 352 1 161 712 383 144 53 000 210 000 4 780 &nbsp &nbsp &nbsp
Krajský úrad Trnava 4 859 645 4 634 645 1 767 621 1 743 570 440 411 109 000 225 000 39 775 &nbsp &nbsp &nbsp
Krajský úrad Trenčín 5 213 504 5 013 504 1 886 667 1 852 530 548 592 121 000 200 000 17 200 1 500 &nbsp &nbsp
Krajský úrad Nitra 6 450 020 6 250 020 2 171 512 2 646 947 584 915 121 000 200 000 24 345 2 000 &nbsp &nbsp
Krajský úrad Žilina 6 335 803 6 065 803 2 277 956 2 321 496 661 804 121 000 270 000 49 000 &nbsp &nbsp &nbsp
Krajský úrad Banská Bystrica 6 762 563 6 502 563 2 370 044 2 564 132 601 867 164 000 260 000 27 152 &nbsp &nbsp &nbsp
Krajský úrad Prešov 8 051 914 7 811 914 2 653 229 3 409 270 718 953 164 000 240 000 34 000 &nbsp &nbsp &nbsp
Krajský úrad Košice 8 061 977 7 813 707 2 573 680 3 513 787 635 528 146 000 248 270 8 550 &nbsp &nbsp &nbsp

Príloha č. 4 k zákonu č. 472/2000 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM NA ROK 2001
(v tis. Sk)
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu
a 1 2 3
Spolu 1 601 000 669 000 2 270 000
z toho:
a) dotácia na výkon samosprávnych funkcií 582 000 582 000
b) dotácia na mestskú verejnú dopravu 967 000 453 000 1 420 000
v tom:
Banská Bystrica 47 000 27 000 74 000
Bratislava 627 000 204 000 831 000
Košice 183 000 162 000 345 000
Prešov 57 000 33 000 90 000
Žilina 53 000 27 000 80 000
c) dotácia na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby 155 000 155 000
d) dotácia na riešenie individuálnych potrieb obcí na zabezpečenie výkonu ich samosprávnych funkcií 52 000 61 000 113 000

Príloha č. 5 k zákonu č. 472/2000 Z. z.
BEŽNÉ TRANSFERY PRE KRAJSKÉ ÚRADY NA ZABEZPEČENIE VEREJNEJ PRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY NA ROK 2001
(na pokrytie úbytku tržieb z titulu poskytovania zliav cestovného a na zabezpečenie obslužnosti územia)
(v tis. Sk)
Kraj/mesto Bežný transfer z toho: MVD
a 1 2
Krajský úrad Bratislava 53000 2 200
v tom: Malacky 900
Pezinok 1 300
Krajský úrad Trnava 109 000 12 200
v tom: Dunalská Streda 400
Galanta 1 000
Sereď 400
Hlohovec 700
Piešťany 1 000
Senica nad Myjavou 500
Trnava 8 200
Krajský úrad Trenčín 121 000 16 700
v tom: Bánovce nad Bebravou 400
Handlová 400
Nové Mesto nad Váhom 600
Partizánske 600
Považská Bystrica 3 400
Prievidza 2 900
Puchov 2 800
Trenčín 5 600
Krajský úrad Nitra 121 000 22 200
v tom: Komárno 1 100
Levice 500
Nitra 16 400
Nové Zámky 600
Šahy 300
Sala 200
Štúrovo 1 100
Šurany 500
Topoľčany 1 000
Zlaté Moravce 500
Krajský úrad Žilina 121 000 20 000
v tom: Čadca 2 500
Dolný Kubín 1 100
Kysucké Nové Mesto 300
Liptovský Mikuláš 2 000
Martin 12 100
Ružomberok 2 000
Krajský úrad Banská Bystrica 164 000 21 300
v tom: Lučenec 2 400
Rimavská Sobota 1 500
Zvolen 13 000
Žiar nad Hronom 4 400
Krajský úrad Prešov 164 000 16 900
v tom: Bardejov 4 200
Humenné 1 700
Kežmarok 1 000
Levoča 400
Poprad 4 800
Sabinov 400
Snina 300
Stará Ľubovňa 1 400
Starý Smokovec 300
Svidník 400
Svit 400
Vranov nad Topľou 1 600
Krajský úrad Košice 146 000 7 200
v tom: Michalovce 2 000
Rožňava 600
Spišská Nová Ves 3 400
Trebišov 1 200
Spolu 999 000 118 700

Príloha č. 6
k zákonu č. 472/2000 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL NA ROK 2001
(v tis. Sk)
1. Rozpočtové rezervy
– rezerva vlády SR
178 864
– rezerva predsedu vlády SR
22 500
– rezerva na zabezpečenie platobnej schopnosti poisťovní a na krytie potreby Národného úradu práce
400 000
– rezerva na štátne záruky za bankové úvery a ručenie štátu za záväzky š. p. ú. (§ 36 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách a nariadenie vlády SR č. 257/1997 Z. z.)
100 000
Rezervy spolu
701 364
2. Účelové prostriedky zapracované v kapitolách
Kancelária prezidenta SR
– kapitálové výdavky na obstaranie rezidencie prezidenta SR
27 000
Úrad vlády SR
– zabezpečenie krytia dávok výsluhového príspevku a prídavku k dôchodku v zmysle § 212 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z.
67 000
– splnomocnenec na ochranu osobných údajov v informačných systémoch v zmysle zákona č. 52/1998 Z. z.
7 134
z toho: – mzdové prostriedky
1 930
– kapitálové výdavky
1 025
Ministerstvo zahraničných vecí SR
– poplatky a príspevky SR medzinárodným organizáciám
300 000
– zabezpečenie medzinárodných programov UNESCO
1 300
– príprava a vedenie súdneho konania pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu podľa čl. 5 ods. 3 Osobitnej dohody medzi SR a MR
19 800
Ministerstvo vnútra SR
– migračná politika – bežné výdavky
44 702
– hospodárska mobilizácia
447
z toho: bežné výdavky
297
– kapitálové výdavky na úhradu záväzkov MV SR – SVS spoločnosti Telenor Slovakia, s. r. o.
110 000
– bežné výdavky na úhradu záväzkov MV SR – SVS spoločnosti ICL Slovakia, s. r. o.
12 870
– koncepcia služby hraničnej a cudzineckej polície v perspektíve zapojenia SR medzi štáty Schengenskej dohody (uznesenie vlády SR č. 946/1999)
101 549
– bežné výdavky na osobné doklady občanov SR
40 000
– uznesenie vlády SR č. 585/1997
370 000
v tom: – kapitálové výdavky
350 000
– bežné výdavky
20 000
Ministerstvo spravodlivosti SR
– realizácia zákona č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov
70 000
– realizácia súdnej a mimosúdnej rehabilitácie v zmysle zákona č. 119/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 319/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
2 000
– finančné krytie záväzkov SR na základe rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva
5 000
– Švajčiarsky projekt Okresného súdu Banská Bystrica (automatizácia obehu súdnych spisov)
4 750
Ministerstvo financií SR
– financovanie súdneho sporu medzi SR a ČSOB, a. s., Praha
49 500
– úhrada za distribúciu a predaj kolkov (Slovenská pošta, š. p., Bratislava)
69 300
– zabezpečenie finančných prostriedkov pre miesto asistenta v EBOR
1 136
Ministerstvo životného prostredia SR
– transfer do Štátneho fondu životného prostredia
200 000
Ministerstvo školstva SR
– príspevok na V. rámcový program EÚ pre výskum a technický rozvoj, na ostatné programy medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce a na účasť organizácií a pracovísk výskumu a vývoja na ich realizácii
200 000
v tom: – transfer do zahraničia
180 000
– na úlohy rozvoja vedy a techniky V. rámcového programu EÚ pre výskum a technický rozvoj
10 000
– na ostatné úlohy medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
10 000
– na účasť organizácií a pracovísk výskumu a vývoja v SR na projektoch CERN
7 560
– výdavky na vysoké školy
5 933 631
z toho: – štipendiá pre študentov VŠ (vyhláška MŠ SR č. 106/1996 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠMTV SR č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl
10 407
– transfer na realizáciu prístavby pre Mechanizačnú fakultu SPÚ Nitra (v rámci kapitálových aktív)
30 000
– aplikovaný výskum a vývoj na vysokých školách
10 000
– úlohy rozvoja vedy a techniky riešené vysokými školami v rámci medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
12 000
v tom: na úlohy V. rámcového programu EÚ pre výskum a technický rozvoj
5 000
– bežný transfer na zabezpečenie činnosti komisie J. W. Fulbrighta
2 000
– transfer pre štátnu športovú reprezentáciu
156 834
– bežný transfer pre horské služby
18 000
– hospodárska mobilizácia
297
– transfer občianskym združeniam a telovýchovným organizáciám na úlohy v oblasti telesnej kultúry a športu
47 700
– na štátnu starostlivosť o mládež (činnosť mládežníckych organizácií a programy na podporu a ochranu mládeže)
53 066
– bežný transfer na vydávanie odborných časopisov z oblasti školstva, pedagogiky a vzdelávania vrátane časopisov pre nevidiace deti
7 500
z toho: fyzickým osobám – podnikateľom
5 850
– transfer pre SANET
15 000
– transfer na zabezpečenie programov ES v oblasti vzdelávania a mládeže (SOKRATES, LEONARDO a Mládež pre Európu III.)
120 200
v tom: – úhrada príspevku do EÚ
104 000
– na činnosť národných kancelárií a na spolufinancovanie projektov
16 200
– bežné výdavky na projekt INFOVEK
200 000
Ministerstvo zdravotníctva SR
– hospodárska mobilizácia
25 740
– štátom platené poistné na zdravotné poistenie za určené kategórie osôb
13 039 700
– Slovenská lekárska spoločnosť
2 646
– Slovenský Červený kríž
30 581
– bežný transfer cirkevným školám
34 609
– stredné zdravotnícke školy (kategória „Tovary a ďalšie služby“)
84 448
– štátne zdravotné ústavy (kategória „Tovary a ďalšie služby“)
285 017
z toho: očkovacie séra a diagnostické prípravky
128 000
v tom: – na očkovanie detskej populácie proti vírusovej hepatitíde typu B
32 000
– na pravidelné očkovanie proti invazívnym hemofilovým infekciám
15 000
– Štátny ústav pre kontrolu liečiv (kategória „Tovary a ďalšie služby“)
32 419
– kapitálové výdavky na splácanie zahraničných kapitálových úverov pre zdravotníctvo (vrátane výdavkov na kurzové rozdiely)
207 938
– kapitálové transfery na riešenie havarijných situácií rekonštrukciou objektov polikliník, ktoré nebudú privatizované
15 000
– kapitálové transfery na dobudovanie špičkových zdravotníckych zariadení
200 000
– na akreditačné služby
400
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
– bežné transfery občianskym združeniam
38 700
z toho: tlmočníci pre sluchovo postihnutých
3 000
– príspevky na humanitné účely
1 000
– dávky sociálneho zabezpečenia
16 056 441
– štátom platené poistné na dôchodkové zabezpečenie za určené kategórie osôb
3 719 520
– štátom platené poistné na nemocenské poistenie za určené kategórie osôb
1 037 040
– financovanie vývoja a údržby programu – Dávky sociálnej pomoci
693
– dotácia pre NÚP na dohodnuté verejnoprospešné pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných
1 500 000
Ministerstvo kultúry SR
– transfer do Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia
72 000
– bežný transfer pre umeleckú literatúru a časopisy pre deti a mládež
7 600
– bežný transfer pre občianske združenia
31 850
v tom: – divadelníctvo
7 000
– literatúra
4 000
– hudba a koncertná činnosť
6 000
– výtvarné umenie, architektúra a dizajn
6 000
– kinematografia a audiovízia
4 500
– občianske združenia neumeleckého charakteru
4 350
– bežný transfer pre pôvodnú slovenskú umeleckú literatúru – vydávanie
6 600
– bežný transfer na tvorbu a výrobu dlhometrážnych filmov
20 600
– bežný transfer pre umelecké a kultúrne časopisy
20 000
– bežný transfer pre cirkvi a náboženské spoločnosti
594 204
z toho: – Slovenská katolícka charita
55 500
– Evanjelická diakonia ECAV
4 700
– bežný transfer pre Maticu slovenskú
19 000
– zameriavanie v zmysle zákona NR SR č. 282/1993 Z. z.
9 966
– bežný transfer na mimoriadne kultúrne aktivity Ministerstva kultúry SR
22 500
– bežný transfer na kultúru menšín
50 000
– bežný transfer pre umenovednú a umeleckonáučnú literatúru
3 000
– bežný transfer pre projekty na pomoc krajanom
2 650
– bežný transfer na podporu slovenskej kultúry na jazykovo zmiešaných územiach
12 000
– hospodárska mobilizácia
79
Ministerstvo hospodárstva SR
– hospodárska mobilizácia – bežné výdavky
73 260
– transfer do Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
60 000
– vrcholová športová príprava žiakov Stredných odborných učilíšť
3 200
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
– náklady na pozemkové úpravy súvisiace s usporiadaním vlastníckych vzťahov k pôde
240 504
– hospodárska mobilizácia
12 771
z toho: v rámci kapitálových aktív
800
– preventívne opatrenia proti nákazlivým chorobám a zvlášť nebezpečným nákazám
39 600
– transfer do Štátneho fondu zveľaďovania lesa SR
360 000
– transfer do Štátneho vodohospodárskeho fondu SR
150 000
– bežný transfer podnikateľským subjektom v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe
7 503 269
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
– hospodárska mobilizácia
7 920
– transfer do Štátneho fondu rozvoja bývania na podporu bývania
2 700 000
– programy rozvoja bytovej výstavby
2 470 000
– program finančnej podpory na rozvoj okresov s vysokou mierou nezamestnanosti
100 000
– vrcholová príprava žiakov Stredných odborných učilíšť
1 890
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
– hospodárska mobilizácia
41 089
z toho: v rámci kapitálových transferov
4 360
– transfer do Štátneho fondu cestného hospodárstva
4 674 000
v tom: – na splátky istín a úrokov z úverov prevzatých na výstavbu diaľnic, na výstavbu a opravy ciest
3 774 000
– výstavba a opravy ciest
900 000
– vklad SR do fondu na realizáciu projektu „Vyčistenie plavebnej dráhy Dunaja“ (uznesenie vlády SR č. 564/2000)
43 000
Štatistický úrad SR
– činnosť demografického pracoviska Inštitútu informatiky a štatistiky (INFOSTAT)
2 834
Úrad jadrového dozoru SR
– hospodárska mobilizácia
250
– úhrada príspevku SR do Fondu na černobyľský kryt Európskej banky pre obnovu a rozvoj
22 000
Všeobecná pokladničná správa
– úhrada majetkovej ujmy SLSP, a. s., a KBB, š. p. ú.
900 000
– úhrada majetkovej ujmy za zvýhodnené úvery poskytnuté na dofinancovanie DBV (uznesenie vlády SR č. 453/1994 a č. 676/1995)
4 500
– finančné prostriedky na poskytovanie štátnej prémie v stavebnom sporení na základe zákona SNR č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
2 036 000
– finančné prostriedky na poskytnutie štátneho príspevku k hypotekárnym úverom
127 250
– hospodárska mobilizácia
5 000
z toho: – SZSD
2 000
– VÚB, a. s.
1 000
– SLSP, a. s.
1 000
– Poštová banka, a. s.
1 000
– Rada SR pre vysielanie a retransmisiu
12 661
– rezerva do garančného fondu Národného úradu práce (zákon č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov)
320 000
– rezerva na financovanie programov podpory zamestnanosti mladých ľudí
100 000
– program rozvoja vidieka – SAPARD (EÚ)
239 600
– program cenzus fariem (EÚ)
40 400
– program budovania priemyselných parkov a priemyselných zón (MH SR a MVRR SR)
500 000
– programy podpory malého a stredného podnikania (PHARE)
50 000
z toho: – mikropôžičkový program
15 000
– podpora malého a stredného podnikania prostredníctvom siete inkubátorov a implementácie research-based spin-off
15 000
– štvrtý viacročný program pre malé a stredné podniky v EÚ
8 000
– program poradenstva pre malých a stredných podnikateľov
6 000
– informačné centrum pre podnikateľov
6 000
– program podpory exportu a investícií – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO – PHARE)
30 000
– Program ISPA (MŽP SR a MDPT SR – EÚ)
100 000
– Národný program PRENAME
1 274 960
– rezerva na príspevok SR do predvstupových fondov Európskej únie a na mimoriadne a dodatočné projekty (PHARE)
80 000
– rezerva pre program modernizácie súdov a vzdelávanie sudcov (PHARE)
42 939
Slovenská akadémia vied
– transfer vedeckým spoločnostiam
2 366
– vedecká výchova – štipendiá pre doktorandov (bez poistného)
24 500
– úlohy rozvoja vedy a techniky riešené v rámci medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
15 000
v tom: na úlohy V. rámcového programu EÚ pre výskum a technický rozvoj
10 000
– činnosť Národného vedeckého centra pre spoluprácu SR s Medzinárodným centrom pre genetické inžinierstvo a biotechnológie
500
Slovenský rozhlas
– transfer na zabezpečenie zahraničného vysielania
64 930
– hospodárska mobilizácia
600
Slovenská televízia
– hospodárska mobilizácia
600
Krajský úrad Bratislava
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994
6 296
– školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40)
3 067 092
z toho: Stredné odborné učilištia a Strediská praktického vyučovania
334 056
– kultúra
42 968
– výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu
965 054
z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky
524 702
– príspevky neštátnym subjektom
28 810
– zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy
53 000
z toho: mestská verejná doprava
2 200
– hospodárska mobilizácia
262
– požiarna ochrana
27 275
Krajský úrad Trnava
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994
6 435
– školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40)
2 524 487
z toho: Stredné odborné učilištia a Strediská praktického vyučovania
307 398
– kultúra
67 508
– výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu
1 483 457
z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky
1 076 737
– príspevky neštátnym subjektom
31 000
– zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy
109 000
z toho: mestská verejná doprava
12 200
– hospodárska mobilizácia
267
– požiarna ochrana
62 679
Krajský úrad Trenčín
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994
9 900
– školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40)
2 734 612
z toho: Stredné odborné učilištia a Strediská praktického vyučovania
495 199
– kultúra
44 023
– výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu
1 584 103
z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky
1 076 299
– príspevky neštátnym subjektom
21 700
– zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy
121 000
z toho: mestská verejná doprava
16 700
– hospodárska mobilizácia
396
– požiarna ochrana
69 554
Krajský úrad Nitra
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994
10 783
– školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40)
3 212 598
z toho: Stredné odborné učilištia a Strediská praktického vyučovania
468 958
– kultúra
92 663
– výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu
2 296 547
z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky
1 758 956
– príspevky neštátnym subjektom
51 420
– zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy
121 000
z toho: mestská verejná doprava
22 200
– hospodárska mobilizácia
207
– požiarna ochrana
76 514
Krajský úrad Žilina
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994
7 754
– školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40)
3 325 051
z toho: Stredné odborné učilištia a Strediská praktického vyučovania
522 209
– kultúra
111 129
– výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu
1 909 721
z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky
1 392 010
– príspevky neštátnym subjektom
24 000
– zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy
121 000
z toho: mestská verejná doprava
20 000
– hospodárska mobilizácia
396
– požiarna ochrana
79 172
Krajský úrad Banská Bystrica
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994
13 068
– školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40)
3 282 263
z toho: Stredné odborné učilištia a Strediská praktického vyučovania
475 164
– kultúra
117 674
– výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu
2 253 918
z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky
1 716 793
– príspevky neštátnym subjektom
32 000
– zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy
164 000
z toho: mestská verejná doprava
21 300
– hospodárska mobilizácia
515
– požiarna ochrana
92 534
Krajský úrad Prešov
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994
14 850
– školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40)
3 937 685
z toho: Stredné odborné učilištia a Strediská praktického vyučovania
535 165
– kultúra
148 423
– výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu
2 823 541
z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky
2 296 123
– príspevky neštátnym subjektom
69 250
– zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy
164 000
z toho: mestská verejná doprava
16 900
– hospodárska mobilizácia
644
– požiarna ochrana
103 246
Krajský úrad Košice
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994
18 312
– školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40)
3 677 108
z toho: Stredné odborné učilištia a Strediská praktického vyučovania
447 521
– kultúra
180 569
– výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu
3 180 920
z toho: – dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky
2 581 263
– príspevky neštátnym subjektom
40 000
– zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy
146 000
z toho: mestská verejná doprava
7 200
– hospodárska mobilizácia
564
– požiarna ochrana
64 660
Účelové prostriedky spolu
114 655 007
Rezervy a účelové prostriedky spolu
115 356 371
Príloha č. 7 k zákonu č. 472/2000 Z. z.
Bilancia potrieb a zdrojov financovania splatného štátneho dlhu na rok 2001
(v tis. Sk)
ZDROJE ŠTÁTNEHO DLHU POTREBY ŠTÁTNEHO DLHU
1.1. emisie štátnych dlhopisov 32 033 553 1. splátky istín štátnych dlhopisov z predchádzajúcich rokov 32 161 653
1.2. zdroje štátneho rozpočtu na úhradu disážia z emisií štátnych dlhopisov z predchádzajúcich rokov 18 000 000
2. emisie štátnych dlhopisov 2 284 800 2. úhrada schodku štátneho rozpočtu za rok 2000 18 000 000
3. emisie štátnych dlhopisov 2 284 800 3.1. splátky istín medzinár. pôžičiek prijatých na podporu platobnej bilancie 1 700 000
3.2. splátky istín z úverov od BNP 584 800
4. emisia štátnych dlhopisov 3 106 000 4. vyrovnanie pasívneho salda bývalej ČSFR voči bývalej NDR 3 106 000
5. emisie štátnych dlhopisov 7 030 150 5. splátka istiny zahraničnej emisie štátnych dlhopisov 7 030 150
6. príjem od Slovenských elektrární 1 316 700 6. splátka istín z úverov od Ruskej federácie 1 316 700
7. príjem zo splátok pohľadávok z vládnych úverov 515 260 7.1. splátky záväzkov prevzatých od ČSOB 19 000
7.2. splátky istiny z úveru na KŤUK Dolinská 361 410
7.3. splátka istiny CDZ 31 850
7.4. vrátenie termín. vkladu FNM (KBB) 103 000
Celkové zdroje financ. štátneho dlhu 64 414 563 Celkové potreby štátneho dlhu 64 414 563
ZDROJE ŠTÁTNEHO DLHU POTREBY ŠTÁTNEHO DLHU
1. emisie štátnych dlhopisov 6 910 000 1. úhrady na výstavbu diaľnic 6 910 000
2. emisie štátnych dlhopisov 9 800 000 2. úhrady na reštrukturalizáciu bánk podľa osobitného predpisu*) 9 800 000
3. emisie štátnych dlhopisov 105 000 000 3.1. zvýšenie základného imania Slovenskej konsolidačnej, a. s. 93 500 000
3.2. zvýšenie základného imania Konsolidačnej banky, š.p.ú. 11 500 000
4. úver od Svetovej banky (39 mil. USD) 1 950 000 4. úhrady na projekty v sociálnej oblasti 1 950 000
5. úver zo zahraničia (400 mil. USD) 20 000 000 5. úhrady na reštrukturalizáciu bánk podľa osobitného predpisu*) a na reštrukturalizáciu podnikového sektora 20 000 000
6. úver od Rozvojovej banky Rady Európy (3,2 mil. EUR) 137 000 6. úhrady na rozvojové potreby kultúry 137 600
7.1. úver z Fondu pre zahraničnú hospod. spoluprácu (1,277 mld JPY) 600 000 7. úhrady na výstavbu diaľnic 2 200 000
7.2. úver od Európskej investičnej banky (37,2 mil. EUR) 1 600 000
8. prijatie preddavku od Svetovej banky (1,0 mil. USD) 50 000 8. príprava projektu riadenia verejných financií 50 000
9. prijatie preddavku od Svetovej banky (370 tis. USD) 18 500 9. príprava projektu riadenia sociálnych dávok 18 500
Celkové zdroje financovania štátneho rozpočtu 146 066 100 Celkové potreby štátneho rozpočtu 146 066 100
*) § 44a ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
V prípade uplatnenia § 12 ods. 5 sa schodok štátneho rozpočtu na rok 2001 podľa § 1 ods. 2 zvyšuje o sumu 40 656 100 000 Sk pozostávajúcu zo súčtu položiek 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 a 9.
(v tis. Sk)
Celkové potreby a zdroje financovania splatného štátneho dlhu a štátneho rozpočtu v roku 2001v tom: 210 480 663
- potreby a zdroje financovania splatného štátneho dlhu 64 414 563
- potreby a zdroje financovania štátneho rozpočtu 146 066 100

1)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.
2)
§ 38 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Z. z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.
4)
§ 13 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.
5)
§ 21 zákona č. 366/1999 Z. z.
6)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.§ 45 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.§ 55 zákona č. 366/1999 Z. z.
7)
§ 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
8)
§ 36s zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 252/1999 Z. z.
9)
§ 12 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
10)
§ 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
11)
§ 12 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 15 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
§ 24 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
14)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách v znení neskorších predpisov.
15)
§ 46 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona č. 348/1999 Z. z.
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Napríklad § 222 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.
18)
§ 51 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z.
19)
§ 82 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z. z.
20)
§ 44a ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 49a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona č. 348/1999 Z. z.
22)
§ 85 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z.§ 80 ods. 4 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
23)
§ 7 ods. 1 zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov.
24)
§ 30 zákona č. 380/1997 Z. z.
25)
§ 23 písm. b) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.
26)
§ 1114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
§ 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 5 ods. 1 písm. g), § 13 ods. 1 písm. c) a § 20 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona č. 348/1999 Z. z.
*)
§ 44a ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.