471/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 31.03.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

471
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 15. decembra 2000,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 106/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „štipendium pre študentov postgraduálneho štúdia,“.
2.
V § 6 ods. 2 písmená d) a e) znejú:
„d)
sociálne dávky a dávky výsluhového zabezpečenia podľa osobitných predpisov,10)
e)
plnenie poskytované v cudzej mene vojakom ozbrojených síl, ktorí sú vyslaní mimo územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,10a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 10a znejú:
„10)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
10a)
§ 2 ods. 2 zákona č. 351/1997 Z. z. Branný zákon.“.
3.
V § 6 ods. 5 písm. c) sa suma „1600 Sk“ nahrádza sumou „3000 Sk“.
4.
V § 6 ods. 9 písm. c) sa suma „1600 Sk“ nahrádza sumou „3000 Sk“.
5.
V § 6 ods. 10 písm. e) sa slová „uchádzačov o zamestnanie“ nahrádzajú slovami „nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie“.
6.
V § 6 sa odsek 10 dopĺňa písmenami g), h) a i), ktoré znejú:
„g)
jeden z rodičov je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku, dôchodku manželky, dôchodku za výsluhu rokov a neposkytuje sa mu plnenie podľa osobitného predpisu14) a nemá pravidelný príjem a druhý je vedený v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie,
h)
je jednostranne osirelý a žijúci rodič je povinný mu prispievať na výživu na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
i)
jeden z rodičov je uznaný rozhodnutím príslušného orgánu za invalidného, ale nárok na invalidný dôchodok mu nevznikol.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
Napríklad § 214 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 205 ods. 2 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Sociálne štipendium je
pri mesačnom príjme na 1 člena okruhu spoločne posudzovaných osôb štipendium mesačne
do 2 000 Sk 1 500 Sk
nad 2 000 Sk do 2 500 Sk 1 000 Sk
nad 2 500 Sk do 3 000 Sk 500 Sk.”.
8.
V § 11 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a o štipendiu pre študentov postgraduálneho štúdia“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Milan Ftáčnik v. r.