470/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

470
ZÁKON
z 5. decembra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 5 posledná veta znie:
„Pridávať rádioaktívne látky pri výrobe potravín je zakázané.“.
2.
V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Dovoz potravín a zložiek na ich výrobu, do ktorých boli pridané rádioaktívne látky, je zakázaný.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
3.
§ 16 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
pridávať rádioaktívne látky pri výrobe kozmetických prostriedkov a uvádzanie do obehu takýchto kozmetických prostriedkov.“.
Čl. IV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákonom č. 95/2000 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.