466/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

466
ZÁKON
z 5. decembra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 358/2000 Z. z. a zákona č. 385/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa vypúšťa odsek 5.
2.
V § 3 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane majetkového prírastku zisteného z majetkových priznaní podľa osobitného predpisu.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 40 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa za slovami „bezprostredne pred predajom“ bodkočiarka nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „pričom v prípade, ak ide o predaj takého bytu alebo domu nadobudnutého dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov v dôsledku smrti poručiteľa alebo poručiteľov, do tejto lehoty sa započítava lehota, po ktorú bol taký byt alebo dom vo vlastníctve poručiteľa alebo poručiteľov;“.
4.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa za slovami „presiahne päť rokov“ bodkočiarka nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „pričom v prípade, ak ide o predaj takýchto nehnuteľností nadobudnutých dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov v dôsledku smrti poručiteľa alebo poručiteľov, do tejto lehoty sa započítava lehota, po ktorú boli takéto nehnuteľnosti vo vlastníctve poručiteľa alebo poručiteľov;“.
5.
V § 4 ods. 1 písm. e) sa za slová „oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov,3)“ vkladajú slová „prijatý touto osobou“ a za slovo „krívd“ sa vkladajú slová „prijaté oprávnenou osobou“.
6.
V § 4 ods. 1 písm. f) sa za slovo „elektriny“ vkladajú slová „do inštalovaného výkonu 10 MW“.
7.
V § 4 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý prevyšuje výdavky súvisiace s týmto príjmom“.
8.
V § 4 ods. 1 písm. j) sa slová „zo speňaženia“ nahrádzajú slovami „z predaja majetku zahrnutého do“.
9.
V § 5 ods. 3 sa slovo „nezvyšuje“ nahrádza slovom „zníži“.
10.
V § 5 ods. 5 sa za slová „od dane“ vkladá čiarka a slová „príjmy, pre ktoré je ustanovené, že sa z nich daň vyrubí sadzbou dane podľa § 13 ods. 4“.
11.
V § 6 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „za výkon funkcie“.
12.
V § 6 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 9“.
13.
V § 6 ods. 8 písm. a) v piatom bode sa slová „nepresiahne 50 000 Sk v kalendárnom roku; ak úhrnná suma pôžičiek presiahne 50 000 Sk v kalendárnom roku“ nahrádzajú slovami „v kalendárnom roku nepresiahne 50 000 Sk; ak úhrnná suma pôžičiek poskytnutých v kalendárnom roku presiahne 50 000 Sk,“.
14.
V § 6 ods. 8 sa písmeno a) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
plnenie zo sociálneho fondu podľa osobitného predpisu35) poskytnuté zamestnancovi najviac do výšky 2000 Sk ročne; do tejto sumy sa nezapočítava hodnota ostatných plnení poskytnutých zo sociálneho fondu uvedených v tomto odseku,“.
15.
V § 6 ods. 8 písmeno e) znie:
„e)
príjmy zo závislej činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky plynúce daňovníkom uvedeným v § 2 ods. 3 od zamestnávateľa so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, ak nejde o príjmy uvedené v § 22 ods. 1 písm. d) bode 3 a o príjmy z činností vykonávaných v stálej prevádzkarni (§ 22 ods. 2);“.
16.
V § 6 ods. 12 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „najviac 10 % príjmu, najviac však 24 000 Sk ročne“.
17.
V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka.“.
18.
V § 7 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak daňovníkovi okrem príjmov podľa odseku 1 písm. a) plynú aj iné druhy príjmov podľa § 6 až 10, a úhrn príjmov podľa odseku 1 písm. a) tvorí viac ako 50 % z celkových príjmov podľa § 6 až 10, do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 7 sa nezahŕňajú príjmy podľa odseku 1 písm. a); z príjmov podľa odseku 1 písm. a) sa základ dane vyčísľuje osobitne a zdaňuje sa podľa § 13 ods. 3.“ a na konci sa pripája táto veta: „Výška odpusteného dlhu alebo jeho časti sa zahrnie u dlžníka do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom bol dlh odpustený.“.
19.
V § 8 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z rozdielu medzi menovitou hodnotou cenného papiera a nižšou cenou jeho obstarania; pri vrátení zamestnaneckej akcie z rozdielu medzi jej cenou obstarania pri vydaní a vyplatenou hodnotou pri jej vrátení; v prípade predčasného splatenia cenného papiera sa použije namiesto menovitej hodnoty cena spätného nákupu,“.
20.
V § 8 ods. 3 text za bodkočiarkou znie: „v prípade štátnych dlhopisov predávaných pod ich menovitú hodnotu, ktorých výnos je určený pevnou úrokovou sadzbou, sa rozdiel medzi menovitou hodnotou a nižšou cenou obstarania u majiteľa zahrnie do základu dane pri splatnosti dlhopisu.“.
21.
V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Príjem z prenájmu nebytových priestorov, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý je príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv,55a) je samostatným základom dane na zdanenie osobitnou sadzbou dane (§ 36).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55a znie:
„55a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 10 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovo „príjmami,“ vkladajú slová „pri ktorých dochádza k zvýšeniu majetku,“.
23.
V § 10 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
pri nepeňažnom vklade do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva u spoločníka obchodnej spoločnosti alebo člena družstva s výnimkou, ak je vkladom majetok, pri ktorom príjmy z jeho predaja sú oslobodené od dane podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e) a h), je v zdaňovacom období, v ktorom sa vklad realizuje, rozdiel
1.
medzi vyšším ocenením nepeňažného vkladu podľa § 29 ods. 1 písm. c) a jeho obstarávacou cenou podľa § 29 ods. 1 písm. a), alebo
2.
medzi vyšším ocenením nepeňažného vkladu podľa § 29 ods. 1 písm. a) a jeho zostatkovou cenou podľa § 29 ods. 2, ak je vkladom majetok, ktorý sa podľa tohto zákona odpisoval, alebo
3.
medzi vyšším ocenením nepeňažného vkladu podľa § 29 ods. 1 písm. c) a jeho zostatkovou cenou podľa § 29 ods. 2, ak je vkladom majetok, ktorý sa podľa tohto zákona odpisoval, alebo
4.
medzi vyšším ocenením nepeňažného vkladu podľa § 29 ods. 1 písm. c) a jeho cenou podľa § 29 ods. 1 písm. d), alebo
5.
medzi vyšším ocenením nepeňažného vkladu a úhrnu cien obstarania cenných papierov a obchodného podielu,“.
24.
V § 10 sa odsek 3 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
pri výhrách v lotériách, stávkach a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu59) je suma prevyšujúca 300 000 Sk,
g)
pri príjmoch podľa odseku 1 písm. l) je podiel na spoločne dosiahnutých príjmoch vypomáhajúcich osôb znížený o podiel na spoločne vynaložených výdavkoch (§ 11 ods. 3) a o výdavok podľa § 24 ods. 3 písm. p).“.
25.
V § 10 ods. 7 sa vypúšťa druhá, tretia a štvrtá veta.
26.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Majetkové prírastky zistené z majetkových priznaní podľa osobitného predpisu1a) sú samostatným základom dane na vyrubenie dane sadzbou podľa § 13 ods. 4.“.
27.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťajú slová „14 a“.
28.
V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú slová „14 a“.
29.
V § 12 ods. 2 písm. b) sa číslovka „11 400“ nahrádza číslovkou „16 800“.
30.
V § 12 ods. 3 sa slová „preukazu o ťažkom zdravotnom postihnutí“ nahrádzajú slovami „preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím“.
31.
V § 12 ods. 5 sa za slovo „Daňovníkovi“ vkladá čiarka a slová „uvedenému v § 2 ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt“.
32.
V § 12 ods. 10 sa za slová „darov poskytnutých“ vkladajú slová „v zdaňovacom období“.
33.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťajú slová „s výnimkou základu dane podľa § 14 ods. 5“.
34.
§ 13 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Daň zo základu dane z príjmov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zníženého podľa § 12, vypočítaná podľa odseku 1 sa znižuje na polovicu. Tento základ dane sa neznižuje podľa § 12, ak daňovník uplatňuje zníženie základu dane podľa § 12 z ostatných druhov príjmov uvedených v § 6 až 10.
(4)
Daň vyrubená z majetkových prírastkov zistených z majetkových priznaní podľa osobitného predpisu1a) je 42 %.“.
35.
V § 15 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
ktorý nemal v predchádzajúcom zdaňovacom období iné druhy príjmov uvedené v § 7 s výnimkou príjmov, ktoré sú samostatným základom dane na zdanenie osobitnou sadzbou dane (§ 36), a príjmov oslobodených od dane a úhrn príjmov uvedených v § 8 až 10 nepresiahol v predchádzajúcom zdaňovacom období 100 000 Sk s výnimkou príjmov, ktoré sú samostatným základom dane na zdanenie osobitnou sadzbou dane (§ 36), a príjmov oslobodených od dane a“.
36.
V § 15 ods. 5 písmeno b) znie:
„b)
daňovníkovi začnú plynúť iné druhy príjmov uvedené v § 7 s výnimkou príjmov, ktoré sú samostatným základom dane na zdanenie osobitnou sadzbou dane (§ 36), a príjmov oslobodených od dane alebo úhrn príjmov uvedených v § 8 až 10 presiahne v zdaňovacom období 100 000 Sk s výnimkou príjmov, ktoré sú samostatným základom dane na zdanenie osobitnou sadzbou dane (§ 36), a príjmov oslobodených od dane, alebo“.
37.
V § 15 ods. 7 sa slová „31. januára“ nahrádzajú slovami „31. marca“.
38.
V § 15 odsek 13 znie:
„(13)
Ak daňovníkovi v zdaňovacom období, na ktoré zaplatil paušálnu daň, plynuli príjmy podľa § 6 alebo aj iné druhy príjmov uvedených v § 8 až 10 a úhrn príjmov uvedených v § 8 až 10 nepresiahol 100 000 Sk s výnimkou príjmov, ktoré sú samostatným základom dane na zdanenie osobitnou sadzbou dane (§ 36), a príjmov oslobodených od dane, je povinný podať daňové priznanie z týchto príjmov podľa § 38 a zaplatiť daň z týchto príjmov podľa § 13.“.
39.
V § 19 ods. 1 písm. c) sa slová „elektriny do inštalovaného výkonu 1 MW“ nahrádzajú slovami „elektriny do inštalovaného výkonu 10 MW“.
40.
V § 19 ods. 1 písm. f) sa slová „zo speňaženia“ nahrádzajú slovami „z predaja majetku zahrnutého do“.
41.
V § 22 ods. 1 písm. d) tretí bod znie:
„3.
príjmy z činnosti umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb a z ďalšej podobnej činnosti osobne vykonávanej alebo zhodnocovanej na území Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či príjmy plynú týmto osobám priamo, alebo cez sprostredkujúcu osobu,“.
42.
V § 23 ods. 2 písm. a) sa za slovo „účtovníctva5)“ vkladajú slová „alebo u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 9 ods. 4,“.
43.
V § 23 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou platieb povinného poistného podľa § 24 ods. 3 písm. c), príspevku do garančného fondu, mzdových nákladov vrátane náhrady mzdy a príjmov spoločníkov obchodnej spoločnosti a členov družstva zo závislej činnosti a príspevkov na doplnkové dôchodkové poistenie podľa § 24 ods. 3 písm. i), ak boli zaplatené do 31. januára roka nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa o platbe účtovalo, ak ide o daňovníka, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva,“.
44.
V § 23 ods. 3 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou platieb povinného poistného podľa § 24 ods. 3 písm. c), príspevku do garančného fondu, mzdových nákladov vrátane náhrady mzdy a príjmov spoločníkov obchodnej spoločnosti a členov družstva zo závislej činnosti a príspevkov na doplnkové dôchodkové poistenie podľa § 24 ods. 3 písm. i), ak boli zaplatené do 31. januára roka nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa o platbe účtovalo, ak ide o daňovníka, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva,“.
45.
V § 23 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
zníži o sumy, ktoré neboli prijaté do konca zdaňovacieho obdobia, ak ide o sumy podľa § 24 ods. 3, a zvýši o tieto sumy v tom zdaňovacom období, v ktorom k úhrade došlo.“.
46.
V § 23 ods. 4 písm. h) sa slová „zúčtovaný výnos“ nahrádzajú slovom „príjem“.
47.
V § 23 ods. 7 sa vypúšťa tretia, štvrtá a piata veta.
48.
V § 23 ods. 12 písm. c) sa slová „§ 7 ods. 9, § 9 ods. 3 alebo § 14 ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 9 alebo § 9 ods. 3“.
49.
V § 23 ods. 14 sa vypúšťajú slová „alebo § 14 ods. 1 a 2“.
50.
V § 23 ods. 18 sa na konci pripája táto veta: „Obdobne sa postupuje pri vklade podniku alebo jeho časti do základného imania.“.
51.
V § 23 ods. 19 sa vypúšťajú slová „alebo § 15 ods. 3“ a slová „§ 7 ods. 9, § 9 ods. 3 alebo § 14 ods. 1 a 2“ sa nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 9 alebo § 9 ods. 3“.
52.
V § 23 odseky 21 až 23 znejú:
„(21)
Súčasťou základu dane je aj rozdiel medzi
a)
vyšším ocenením nepeňažného vkladu do základného imania obchodnej spoločnosti alebo vkladu člena družstva podľa § 29 ods. 1 písm. c) v tom zdaňovacom období, v ktorom sa vklad realizuje, a jeho
1.
vstupnou cenou podľa § 29 ods. 1, ak ide o majetok vylúčený z odpisovania podľa § 27,
2.
zostatkovou cenou podľa § 29 ods. 2 u fyzickej osoby (§ 2) alebo právnickej osoby (§ 17), ktoré na účely tohto zákona už majetok odpisovali,
3.
obstarávacou cenou podľa § 29 ods. 1 písm. a), ak fyzická osoba na ocenenie vkladu neuplatní postup podľa § 29 ods. 1 písm. a) prvého až tretieho bodu;
b)
obstarávacou cenou podľa § 29 ods. 1 písm. a) prvého až tretieho bodu a zostatkovou cenou podľa § 29 ods. 2 v tom zdaňovacom období, v ktorom sa vklad realizuje u fyzickej osoby (§ 2), ak ide o majetok už odpisovaný touto fyzickou osobou;
c)
vyšším ocenením nepeňažného vkladu do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva a úhrnu cien obstarania cenných papierov a ceny obstarania zmenky, obchodného podielu a pohľadávky v rozsahu uplatňovania § 24 ods. 2 písm. o) až r) s výnimkou tých prípadov, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 ods. 1 písm. d);
d)
cenou majetku nadobudnutého dedením alebo darovaním oceneného podľa § 29 ods. 1 písm. d) a jeho vyšším ocenením na účely nepeňažného vkladu do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v rozsahu podľa písmen a) až c); rovnako sa postupuje aj pri majetku ocenenom podľa § 29 ods. 1 písm. b) pri nepeňažnom vklade do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva.
(22)
Súčasťou základu dane nie je rozdiel medzi
a)
nižším ocenením nepeňažného vkladu do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva podľa § 29 ods. 1 písm. c) a jeho
1.
vstupnou cenou podľa § 29 ods. 1, ak ide o majetok vylúčený z odpisovania podľa § 27, pri ktorom možno pri predaji výdavky spojené s jeho obstaraním zahrnúť do daňových výdavkov len do výšky príjmov z predaja [§ 24 ods. 2 písm. e)],
2.
zostatkovou cenou podľa § 29 ods. 2 v tom zdaňovacom období, v ktorom sa vklad realizuje u fyzickej osoby (§ 2) a právnickej osoby (§ 17), ktoré na účely tohto zákona už majetok odpisovali,
3.
obstarávacou cenou podľa § 29 ods. 1 písm. a) alebo jeho zostatkovou cenou podľa § 29 ods. 2, ak ide o majetok, ktorý už bol touto fyzickou osobou odpisovaný;
b)
nižším ocenením nepeňažného vkladu do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva cenných papierov, zmeniek, obchodného podielu a hodnoty pohľadávok v rozsahu uplatňovania § 24 ods. 2 písm. o) až r);
c)
cenou majetku nadobudnutého dedením alebo darovaním oceneného podľa § 29 ods. 1 písm. d) a jeho nižším ocenením na účely nepeňažného vkladu do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v rozsahu podľa písmen a) a b); rovnako sa postupuje aj pri majetku ocenenom podľa § 29 ods. 1 písm. b) pri nepeňažnom vklade do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva.
(23)
Súčasťou základu dane daňovníka podľa § 2 ods. 2 a § 17 ods. 2 je aj základ dane stálej prevádzkarne umiestnenej v zahraničí s výnimkou prípadu, ak základom dane stálej prevádzkarne je daňová strata odpočítavaná v zahraničí. Pri jeho zisťovaní sa postupuje podľa § 23 ods. 1 s výnimkou výdavkov (nákladov), na ktorých úhradu je daňovník povinný podľa osobitných zákonov platných v zahraničí, ktoré možno uplatniť do daňových výdavkov v rozsahu ustanovenom v týchto zákonoch.“.
53.
Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23a
Úprava základu dane zahraničných závislých osôb
(1)
Pri zisťovaní rozdielu podľa § 23 ods. 7 sa vychádza z porovnania podmienok, ktoré boli dohodnuté v obchodných alebo finančných vzťahoch medzi zahraničnými závislými osobami s podmienkami, ktoré by vznikli medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných alebo finančných vzťahoch za porovnateľných podmienok (princíp nezávislého vzťahu). Pri overovaní porovnateľnosti podmienok sa porovnávajú najmä vlastnosti majetku alebo služby, ktorá je predmetom obchodného alebo finančného vzťahu, zmluvné podmienky obchodného alebo finančného vzťahu, ekonomické prostredie trhu, v ktorom sa uskutočňuje obchodný alebo finančný vzťah a obchodná stratégia obchodného alebo finančného vzťahu. Podmienky sú porovnateľné, ak medzi nimi nie je žiaden rozdiel alebo ak možno urobiť také úpravy, ktoré odstránia vplyv týchto rozdielov.
(2)
Na účely tohto zákona
a)
kontrolovaný obchod je obchodný alebo finančný vzťah medzi zahraničnými závislými osobami;
b)
nekontrolovaný obchod je obchodný alebo finančný vzťah medzi nezávislými osobami;
c)
kontrolovaná cena prevodu je cena, ktorú použili zahraničné závislé osoby vo vzájomných obchodných alebo finančných vzťahoch;
d)
obvyklá trhová cena je cena, ktorú používajú nezávislé osoby v porovnateľných obchodných alebo finančných vzťahoch za porovnateľných podmienok;
e)
obchodné rozpätie je rozdiel medzi nákupnou cenou tovaru a jeho predajnou cenou v obchodnej organizácii alebo rozdiel medzi nákladmi vynaloženými na výrobu výrobku alebo poskytnutie služby a jeho predajnou cenou u výrobcu alebo poskytovateľa služby.
(3)
Na zistenie rozdielu podľa § 23 ods. 7 sa použije niektorá z metód vychádzajúcich z porovnávania ceny podľa odseku 4 alebo z porovnávania zisku podľa odseku 5, alebo ich vzájomná kombinácia, alebo iné metódy, ktoré nie sú uvedené v odseku 4 alebo 5, ak ich použitie je v súlade s princípom nezávislého vzťahu podľa odseku 1.
(4)
Metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania ceny, sú
a)
metóda porovnateľnej nekontrolovanej ceny, pri ktorej sa porovnáva kontrolovaná cena prevodu majetku alebo služby kontrolovaného obchodu s cenou prevodu majetku alebo služby v porovnateľnom nekontrolovanom obchode za porovnateľných podmienok;
b)
metóda opakovanej predajnej ceny, ktorá vychádza z ceny, za ktorú sa tovar alebo služba zakúpená od zahraničnej závislej osoby opätovne predáva nezávislej osobe, pričom za obvyklú trhovú cenu sa považuje cena uplatnená pri predaji tovaru alebo služby nezávislej osobe znížená o obchodné rozpätie, ktoré uplatňuje predávajúci v porovnateľných nekontrolovaných obchodoch, alebo o obchodné rozpätie, ktoré uplatňuje nezávislá osoba v porovnateľných nekontrolovaných obchodoch, upravená o ostatné náklady vzťahujúce sa na nákup tovaru alebo služby;
c)
metóda zvýšených nákladov, ktorá vychádza zo skutočných priamych a nepriamych nákladov dodávateľa tovaru, výrobku alebo služby v kontrolovanom obchode, zvýšených o sumu obchodného rozpätia uplatňovaného tým istým dodávateľom v porovnateľnom nekontrolovanom obchode alebo o sumu obchodného rozpätia, ktoré by dosiahla nezávislá osoba v porovnateľnom obchode za porovnateľných podmienok.
(5)
Ak nemožno spoľahlivo použiť metódy podľa odseku 4, použijú sa metódy vychádzajúce z porovnávania zisku, a to
a)
metóda delenia zisku, ktorá vychádza z takého delenia predpokladaného zisku z kontrolovaných obchodov, aké by očakávali nezávislé osoby pri spoločnom podnikaní pri dodržaní princípu nezávislého vzťahu podľa odseku 1;
b)
metóda čistého obchodného rozpätia, ktorá zisťuje výšku ziskovej prirážky z kontrolovaného obchodu vo vzťahu k nákladom, tržbám alebo inej základni, ktorú porovnáva so ziskovou prirážkou používanou daňovníkom v porovnateľných nekontrolovaných obchodoch.
(6)
Daňovník môže písomne požiadať správcu dane o odsúhlasenie použitia konkrétnej metódy podľa odseku 3. Ak správca dane odsúhlasí daňovníkom navrhnutú metódu, uplatní sa táto metóda najmenej počas jedného zdaňovacieho obdobia, pričom k jej zmene nemôže dôjsť počas zdaňovacieho obdobia.
(7)
Správnosť použitia metódy a vyčíslenia rozdielu podľa § 23 ods. 7 preverujú územné finančné orgány84a) pri daňovej kontrole,84b) pričom vychádzajú z princípu nezávislého vzťahu, z použitej metódy a z analýzy porovnateľnosti ocenenia. Na daňové konanie vrátane opravných prostriedkov a lehôt na vyrubenie alebo vrátenie dane sa vzťahuje osobitný predpis.84b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 84a a 84b znejú:
„84a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení neskorších predpisov.
84b)
Napríklad § 38 a 46 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
54.
V § 24 ods. 1 v prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo evidovaný v evidencii daňovníka podľa § 9 ods. 4“ .
55.
V § 24 ods. 2 písm. a) v prvom bode sa slová „kód Klasifikácie produkcie 34.10.54“ nahrádzajú slovami „kód Klasifikácie produkcie 34.10.54 a 34.10.4“.
56.
V § 24 ods. 2 písm. u) sa slová „dosiahnutím príjmov“ nahrádzajú slovom „príjmami“.
57.
V § 24 ods. 2 písm. v) sa slová „v čase použitia vozidla“ nahrádzajú slovami „v čase ich nákupu“, slová „podľa spotreby preukázanej iným podobným preukazným dokladom“ sa nahrádzajú slovami „alebo v prípade, ak nie je vozidlo používané na pracovné cesty,94) podľa spotreby preukázanej iným dokladom“ a slová „kód Klasifikácie produkcie 34.10.54“ sa nahrádzajú slovami „kód Klasifikácie produkcie 34.10.54 a 34.10.4“.
58.
V § 24 ods. 2 písm. w) sa na konci pripájajú tieto slová: „zahrnované do príjmov“.
59.
V § 24 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie a príspevok na poistenie v nezamestnanosti hradené verejnou obchodnou spoločnosťou za spoločníkov tejto spoločnosti, komanditnou spoločnosťou za komplementárov, daňovníkom s príjmami podľa § 7 a § 10 ods. 1 písm. l), poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie a príspevok na poistenie v nezamestnanosti a príspevok do garančného fondu hradené zamestnávateľom podľa osobitného predpisu40) s výnimkou nákladov, ktoré súvisia s náhradami miezd za nevyčerpanú dovolenku a s nevyplatenými prémiami a odmenami, ak sú súčasťou dohadnej položky,5) ktorá sa zahrnie do výdavkov (nákladov) v období, keď sa o nej účtuje“.
60.
V § 24 ods. 3 písm. d) sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „alebo ručiteľom“.
61.
V § 24 ods. 3 písm. f) sa na konci úvodnej vety slová „počas trvania nájomnej zmluvy“ nahrádzajú slovami „počas celkovej doby nájmu u toho istého daňovníka“.
62.
V § 24 ods. 3 písm. f) prvý bod znie:
„1.
pri osobných automobiloch vrátane osobných terénnych automobilov (kód Klasifikácie produkcie 34.10.2) a pri nákladných terénnych automobiloch (kód Klasifikácie produkcie 34.10.4 a 34.10.54) s výnimkou osobných dodávkových automobilov najviac suma 550 000 Sk,“.
63.
V § 24 ods. 3 písmeno i) znie:
„i)
príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov podľa osobitného predpisu41) do výšky 3 % úhrnu zúčtovaných miezd41a) poistencov a náhrady miezd poistencov, alebo do výšky 6 % úhrnu zúčtovaných miezd41a) poistencov a náhrady miezd poistencov, ak ide o zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené na základe rozhodnutia príslušného orgánu na ochranu zdravia vydaného podľa osobitného predpisu41b) do kategórie 3 alebo 4;“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 41a a 41b znejú:
„41a)
Napríklad zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.
41b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.“.
64.
V § 24 sa odsek 3 dopĺňa písmenami n) až p), ktoré znejú:
„n)
mzdové náklady vrátane náhrady mzdy a príjmy spoločníkov obchodnej spoločnosti a členov družstva zo závislej činnosti z tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva,
o)
odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu,12)
p)
príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie, ktoré podľa osobitného predpisu41) platí daňovník s príjmami podľa § 7 a § 10 ods. 1 písm. l) najviac do výšky 10 % z tohto príjmu, najviac však 24 000 Sk ročne.“.
65.
V § 25 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „za výkon funkcie“.
66.
V § 25 ods. 1 písmeno p) znie:
„p)
výdavky na technické zhodnotenie (§ 33 ods. 1);“.
67.
V § 25 ods. 1 písm. v) sa na konci pripájajú tieto slová: „a s výnimkou opravnej položky k nadobudnutému majetku zahrnovanej do výdavkov alebo príjmov v súlade s účtovnými predpismi5)“.
68.
V § 25 ods. 1 písm. w) v prvom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „u nového daňovníka, ktorý vznikol v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa namiesto vlastného imania použije výška vkladu do základného imania vykázaná ku koncu prvého zdaňovacieho obdobia;“.
69.
V § 25 ods. 1 písm. w) v druhom bode sa na konci za bodkočiarkou pripájajú tieto slová: „u nového daňovníka, ktorý vznikol v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa namiesto vlastného imania použije výška vkladu do základného imania vykázaná ku koncu prvého zdaňovacieho obdobia;“.
70.
V § 26 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa druhý bod. Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.
71.
V § 26 ods. 2 písm. b) druhý bod znie:
„2.
drobných stavieb organizácií na lesnej pôde slúžiacej na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva,107)“.
72.
V § 26 ods. 5 písm. b) sa číslo „90“ nahrádza číslom „1000“.
73.
V § 26 ods. 6 písm. d) sa vypúšťajú slová „a nehmotného majetku“.
74.
V § 26 ods. 7 sa slová „vývoj5) a tiež zriaďovacie výdavky5) vyššie ako 40 000 Sk“ nahrádzajú slovami „vývoj,5) zriaďovacie výdavky5) vyššie ako 40 000 Sk a technické zhodnotenie plne odpísaného nehmotného majetku vyššie ako 20 000 Sk“.
75.
V § 26 ods. 9 sa vypúšťajú slová „alebo § 14 ods. 1 a 2“ a za slovami „paušálnu daň (§ 15)“ sa vypúšťa bodka a nahrádza sa spojkou „a“.
76.
V § 26 ods. 12 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a daňovník, ktorý preradí majetok z osobného užívania do majetku určeného na podnikanie s výnimkou prípadov uplatnenia odpisu podľa odseku 11 písm. a) tretieho bodu, keď sa uplatní odpis vo výške jednej polovice z ročného odpisu,“.
77.
V § 27 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
hmotný majetok a nehmotný majetok obstaraný úplne z dotácií, podpôr a príspevkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov obcí, zo štátnych fondov, z Národného úradu práce17) a zo zdravotných poisťovní10) nezahrnovaných do príjmov s výnimkou hmotného majetku a nehmotného majetku príspevkových organizácií a ostatných organizácií hospodáriacich ako príspevkové organizácie;117a) ak sa na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku použili aj vlastné prostriedky, tento majetok je vylúčený z odpisovania v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie, podpory a príspevku zahrnutých do príjmov k celkovej obstarávacej cene tohto majetku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 117a znie:
„117a)
§ 53 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.“.
78.
V § 28 ods. 2 sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Odpisy ako súčasť dohodnutého nájomného nie sú uznaným daňovým výdavkom vo výške presahujúcej zaplatené nájomné.“.
79.
V § 28 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Rovnakým spôsobom sa odpisuje iný majetok uvedený v § 26 ods. 6 písm. f).“.
80.
V § 29 ods. 1 písm. c) sa slová „sa na účely tohto zákona môže oceniť aj nepeňažný vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo do základného imania družstva s výnimkou prípadov podľa písmena a)“ nahrádzajú slovami „na účely tohto zákona je aj hodnota nepeňažného vkladu do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva zapísaná do obchodného registra.121a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 121a znie:
„121a)
§ 58 a 59 Obchodného zákonníka.“.
81.
V § 29 ods. 1 písm. d) sa za slovo „darovaním“ vkladá bodka a pripája sa táto veta:
„Touto cenou sa ocení aj nepeňažný vklad fyzickej osoby do základného imania obchodnej spoločnosti alebo do základného imania družstva rovnako ako v odseku 1 písm. a) v prvom až treťom bode.“.
82.
V § 29 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa slovo „nesplatenej“.
83.
V § 33 ods. 1 sa slová „hmotného majetku a nehmotného majetku“ nahrádzajú slovami „prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 20 000 Sk v úhrne za zdaňovacie obdobie“.
84.
V § 34 ods. 1 sa slová „§ 7 ods. 9, § 9 ods. 3 a § 14 ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 9 alebo § 9 ods. 3“.
85.
V § 34 ods. 2 sa slová „predchádzajúcich obdobiu, v ktorom daňovník vykázal prvýkrát základ dane a daň“ nahrádzajú slovami „bezprostredne predchádzajúcich obdobiu, v ktorom vykázal po tejto strate (úhrne strát) kladný základ dane“, slová „hmotného majetku do skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom je uplatňovaný odpočet“ sa nahrádzajú slovami „hmotného investičného majetku do skončenia tretieho zdaňovacieho obdobia, v ktorom je uplatňovaný odpočet pomernej časti“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak daňovník zanikne zrušením bez likvidácie, môže prevziať záväzok preinvestovania sumy pripadajúcej na už odpočítanú daňovú stratu právny nástupca.“.
86.
V § 34 ods. 4 sa v úvodnej vete slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
87.
V § 34 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podľa § 12 ods. 10 a § 20 ods. 7“.
88.
V § 35 ods.1 sa vypúšťajú slová „ktorý vznikol do 31. decembra 2002,“.
89.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35a
Úľavy na dani
(1)
Daňovníkovi uvedenému v § 17 ods. 2 s výnimkou daňovníka, ktorý vznikol premenou, splynutím alebo rozdelením spoločností, a daňovníkovi uvedenému v § 2 ods. 3 podnikajúcemu na území Slovenskej republiky prostredníctvom podniku alebo organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej republiky a zapísanej v obchodnom registri sa poskytne zníženie dane vykázanej v daňovom priznaní s výnimkou príjmov, z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadzbou dane vrátane preddavkovo vybranej dane (ďalej len „daňový úver“), vo výške 100 % dane na päť bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom daňovník vykáže prvýkrát základ dane a daň pri neznižovanom základe dane o daňovú stratu, ak
a)
hodnota splateného peňažného vkladu do základného imania daňovníka, v prípade stálej prevádzkarne hodnota majetku umiestneného na území Slovenskej republiky, používaného na podnikanie, k 31. decembru roka, za ktorý prvýkrát uplatní daňový úver, je najmenej
1.
vo výške 4 500 000 EUR a predmet jej podnikania je uvedený v písmene c) prvom bode,
2.
vo výške 3 000 000 EUR a predmet jej podnikania je uvedený v písmene c) prvom bode, ak zároveň sídlom a miestom podnikania spoločnosti je územie okresu s mierou nezamestnanosti prevyšujúcou 10 % podľa štatistiky Národného úradu práce k 31. decembru roka predchádzajúcemu roku vzniku spoločnosti alebo stálej prevádzkarne,
3.
vo výške 2 000 000 EUR a predmet jej podnikania je uvedený v písmene c) druhom bode;
b)
podiel splateného vkladu zahraničnej osoby zo zdrojov v zahraničí na základnom imaní právnickej osoby počas celej doby čerpania daňového úveru je najmenej 60 %;
c)
predmetom podnikania je
1.
výroba tovaru vrátane ďalšieho spracovania alebo kompletizácie dodaných materiálov a komponentov,
2.
poskytovanie vybraných služieb; vybranými službami sa rozumejú hotelové služby (kód Klasifikácie produkcie 55.1), doprava osôb lanovými dráhami, visutými dráhami a lyžiarskymi vlekmi (kód Klasifikácie produkcie 60.21.41), ostatná osobná doprava (kód Klasifikácie produkcie 61.20.12), služby spojené s vyhliadkovými jazdami autobusov (kód Klasifikácie produkcie 60.23.12), ostatné rekreačné činnosti (kód Klasifikácie produkcie 92.72, 92.33.10), programové služby systému a používateľské programové nástroje (kód Klasifikácie produkcie 72.20.21), programové služby aplikačného softvéru (kód Klasifikácie produkcie 72.20.22);
d)
tržby dosiahnuté z vykonávania činností podľa písmena c) počas doby čerpania daňového úveru tvoria aspoň 60 % z celkových tržieb;
e)
vznik daňovníka alebo zápis organizačnej zložky do obchodného registra je v lehote do 31. decembra 2003;
f)
daňovník uplatňujúci nárok na čerpanie daňového úveru vykáže prvýkrát od svojho vzniku alebo v prípade organizačnej zložky od zápisu do obchodného registra základ dane a daň po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(2)
Nárok na daňový úver uplatní daňovník každoročne v daňovom priznaní spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.124) Daňové priznanie podáva do 30. júna roku, ktorý nasleduje po zdaňovacom období, za ktorý si daňovník uplatnil nárok na daňový úver. Na daňovníka, ktorý čerpá daňový úver, sa nevzťahujú ustanovenia o platení preddavkov (§ 40 a 50) okrem prípadov, ak správca dane do 31. júla roku, v ktorom bolo podané daňové priznanie, písomne namieta plnenie podmienok čerpania daňového úveru. Ak daňovník písomne do 31. augusta roku, v ktorom bolo podané daňové priznanie, nepreukáže splnenie podmienok čerpania daňového úveru, počnúc mesiacom september roku, v ktorom bolo podané daňové priznanie, vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky (§ 40 a 50) s tým, že preddavky splatné do mesiaca septembra vyrovná daňovník do konca tohto mesiaca.
(3)
Ak daňovník nesplní podmienky poskytnutia daňového úveru uvedené v odseku 1, je povinný zaplatiť daň pripadajúcu na prislúchajúci daňový úver a zaplatiť penále. Penále sa vypočíta podľa § 55 zo sumy neoprávnene zadržanej dane, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom došlo k porušeniu podmienok čerpania daňového úveru. Na daňovníka, ktorý čerpá daňový úver, sa vzťahujú ustanovenia o daňovej kontrole podľa osobitného predpisu.125)
(4)
Daňovník, ktorý čerpá daňový úver, môže daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobia bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré prvýkrát uplatňuje daňový úver, odpočítať od základu dane rovnomerne počas piatich zdaňovacích období bezprostredne nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom si poslednýkrát uplatnil daňový úver. V tomto prípade sa na daňovníka nepoužijú ďalšie podmienky ustanovenia § 34 o odpočte straty.
(5)
Zrušením daňovníka126) nárok na daňový úver zaniká s výnimkou premeny daňovníka na inú právnu formu počas čerpania daňového úveru.127)
(6)
Ak sa počas čerpania daňového úveru daňovník zlúči128) s ekonomicky prepojeným (§ 23 ods. 6) daňovníkom, ktorý si daňový úver neuplatňuje, nárok na výšku daňového úveru sa kráti o sumu vypočítanú podľa odseku 7, a to počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom k zlúčeniu došlo. V ostatných prípadoch zlúčenia daňovníkov a pri nepeňažnom vklade vrátane vkladu podniku daňovníka so sídlom alebo s bydliskom na území Slovenskej republiky právo na čerpanie daňového úveru zaniká, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom k zlúčeniu alebo k vkladu došlo.
(7)
Pri výpočte nároku podľa odseku 6 sa použije pomer základného imania právnickej osoby, ktorá si daňový úver uplatňovala, podľa stavu ku dňu predchádzajúcemu dňu zlúčenia, najviac do výšky povinnej sumy peňažného vkladu podľa odseku 1, k súčtu základného imania daňovníka uplatňujúceho čerpanie daňového úveru najviac do výšky povinnej sumy peňažného vkladu, ktorú bol daňovník povinný vložiť podľa odseku 1, a sumy vlastného imania daňovníka, ktorý sa s ním zlúčil, podľa stavu ku dňu predchádzajúcemu dňu zlúčenia. Tento podiel sa vypočíta na dve desatinné miesta bez zaokrúhlenia.
(8)
Daňovník môže počas čerpania daňového úveru odpisovať hmotný majetok podľa § 30 až 32 a nehmotný majetok podľa § 26 ods. 8, pričom odpisovanie nemôže prerušiť, alebo ak ide o majetok nadobudnutý počas čerpania daňového úveru, môže odpisovať
a)
technologické zariadenia uvedené v prílohe č. 3, ktoré pred vznikom daňovníka neboli odpisované ani používané vo výrobnom procese na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí, maximálnou ročnou odpisovou sadzbou 30 % z obstarávacej ceny tohto majetku na základe individuálne stanoveného odpisového plánu najdlhšie počas piatich rokov,
b)
budovy a stavby uvedené v prílohe č. 2, ktoré pred vznikom daňovníka neboli odpisované ani používané vo výrobnom procese na území Slovenskej republiky, zaradené do odpisovej skupiny 4 a 5, ročnou odpisovou sadzbou 7 % z obstarávacej ceny,
c)
technologické zariadenia neuvedené v prílohe č. 3 podľa § 30 až 32.
(9)
Daňovník uvedený v odseku 1 môže počas piatich po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím nasledujúcim po zdaňovacom období, v ktorom poslednýkrát čerpal daňový úver podľa odseku 1, čerpať ďalší daňový úver vo výške 50 % vykázanej dane v daňovom priznaní, ak zvýši základné imanie spoločnosti ďalšími peňažnými alebo nepeňažnými vkladmi o sumu zodpovedajúcu v prepočte najmenej 4 500 000 EUR, ak ide o daňovníka podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu, a o 3 000 000 EUR, ak ide o daňovníka podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu.
(10)
Počas čerpania ďalšieho daňového úveru podľa odseku 9 ustanovenia odsekov 5, 6, 7 a 8 sa použijú rovnako ako v prípade čerpania daňového úveru podľa odseku 1.“.
90.
V § 36 ods. 1 písm. a) v štvrtom bode sa vypúšťajú slová „odborníka z právnej a účtovnej činnosti, prednášajúceho,“ a slovo „architekta,“.
91.
V § 36 ods. 2 v úvodnej vete sa za slová „uvedenými v“ vkladajú slová „písmene a)“.
92.
V § 36 ods. 2 písm. a) v treťom bode sa za slovo „štát,“ vkladajú slová „spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným,“.
93.
V § 36 ods. 2 písm. b) tretí bod znie:
„3.
z cien z verejných súťaží, zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybraných usporiadateľom súťaže, a zo športových súťaží s výnimkou cien oslobodených od dane podľa § 4;“.
94.
V § 36 ods. 2 písm. c) desiaty bod znie:
„10.
z príjmu za prenájom nebytových priestorov, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý je príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv;55a)“.
95.
V § 36 ods. 2 sa písmeno c) dopĺňa 11 bodom, ktorý znie:
„11.
z rozdielu pri spätnom nákupe zamestnaneckých akcií [§ 8 ods. 2 písm. a)].“.
96.
V § 36 ods. 2 sa písmeno d) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
z dávok poskytovaných z doplnkového dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu41) [§ 10 ods. 1 písm. m)];“.
97.
V § 36 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
5 % z úroku alebo z iného výnosu plynúceho fyzickým osobám z vkladov s dohodnutou dobou viazanosti najmenej troch rokov, ktoré nie sú určené na podnikanie, za podmienky, že výber istiny a úroku nastane až po uplynutí tohto dohodnutého obdobia.“.
98.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Daňovník, ktorý okrem príjmov podľa § 6 a príjmov zdaňovaných paušálnou daňou nemá v zdaňovacom období iné druhy príjmov, postupuje podľa predchádzajúcich odsekov rovnako ako daňovník, ktorý má v zdaňovacom období príjmy len podľa § 6.“.
99.
V § 40 odsek 6 znie:
„(6)
Správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak aj v prípade, ak suma preddavkov nezodpovedá predpokladanej výške dane, na ktorú sú platené.“.
100.
V § 40 ods. 7 sa za slovami „zdaňovacieho obdobia“ vkladajú slová „alebo daňovníkovi uvedenému v § 2 ods. 3, ktorý má príjmy zo závislej činnosti, z ktorých sa nevyberá preddavok na daň podľa § 41 ods. 7,“.
101.
V § 40 odsek 11 znie:
„(11)
Platenie preddavkov na daň podľa predchádzajúcich odsekov sa nevzťahuje na príjmy zdaňované paušálnou daňou (§ 15) a osobitnou sadzbou dane (§ 36) a na príjmy zo závislej činnosti a funkčné požitky, ktoré sú zdaňované podľa § 41, ak nemá daňovník súčasne iné príjmy podliehajúce dani s výnimkou príjmov zdaňovaných paušálnou daňou.“.
102.
V § 41 ods. 3 písm. a) sa za slová „§ 6 ods. 4“ vkladajú slová „a 5“.
103.
V § 41 ods. 4 sa za slová „kalendárnych mesiacov“ vkladajú slová „príslušného zdaňovacieho obdobia“.
104.
V § 41 odsek 6 znie:
„(6)
Platiteľ dane odvedie preddavky najneskôr do piatich dní po vykonanom vyúčtovaní miezd, ak správca dane na žiadosť platiteľa neurčí inak.“.
105.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Platiteľ dane nevyberie preddavok podľa predchádzajúcich odsekov zo zdaniteľnej mzdy, ak
a)
je preukázateľné, že daňovník uvedený v § 2 ods. 3 platí preddavky, ktoré je podľa § 40 povinný platiť alebo ktoré mu na základe jeho žiadosti určil správca dane;
b)
ide o príjmy daňovníka uvedené v § 54 ods. 2, ktoré sú zdaňované v zahraničí.“.
106.
V § 44 ods. 5 písm. a) sa za slová „od dane oslobodené“ vkladajú slová „alebo sú zdaňované paušálnou daňou“.
107.
V § 44 ods. 6 v prvej vete sa vypúšťa slovo „uplatnených“.
108.
V § 44 ods. 6 sa vypúšťa štvrtá a piata veta.
109.
V § 44 ods. 10 sa vypúšťajú slová „v zdaňovacom období, za ktoré sa ročné zúčtovanie preddavkov vykonáva,“.
110.
V § 48 ods. 1 sa vypúšťajú slová „fyzickej osoby alebo“.
111.
V § 48 ods. 2 sa odkaz k poznámke pod čiarou 124 nahrádza odkazom k poznámke pod čiarou 125.
112.
V § 49 ods. 2 sa za slová „zriadený na podnikanie,“ vkladajú slová „Národná banka Slovenska a Fond národného majetku Slovenskej republiky“ a na konci sa pripája táto veta:
„Odborové organizácie nemusia podať priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadzbou dane, a príjmy z členských príspevkov oslobodené od dane podľa § 19 ods. 2 písm. a).“.
113.
V § 50 odsek 4 znie:
„(4)
Daňovník, ktorý vznikol počas kalendárneho roka iným spôsobom ako premenou, splynutím alebo rozdelením spoločnosti, platí preddavky na daň vo výške a v termínoch určených na základe predpokladanej dane. Daňovník je povinný nahlásiť výšku predpokladanej dane do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník vznikol, kedy sú preddavky za toto obdobie splatné. Ak tento daňovník vznikol počas obdobia posledných troch kalendárnych mesiacov pred koncom kalendárneho roka, neplatí v kalendárnom roku, v ktorom vznikol, preddavky na daň. Daňovník, ktorý počas kalendárneho roka
a)
vznikol premenou zo zaniknutého daňovníka, platí preddavky na daň vo výške vypočítanej z dane zaniknutého daňovníka za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníka;
b)
vznikol splynutím zaniknutých daňovníkov, platí preddavky na daň vo výške vypočítanej zo súčtu dane zaniknutých daňovníkov za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníkov;
c)
zlúčil sa s iným daňovníkom, platí preddavky na daň vo výške vypočítanej zo súčtu dane zaniknutého daňovníka za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníka, a dane zlúčeného daňovníka za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zlúčeniu;
d)
vznikol rozdelením, platí preddavky na daň v pomernej výške vypočítanej z dane zaniknutého daňovníka za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníka, zodpovedajúcej pomeru prevzatého imania zaniknutej spoločnosti daňovníkom.“.
114.
V § 50 ods. 5 posledná veta znie:
„Ak daňovník existoval v predchádzajúcom zdaňovacom období menej ako tri mesiace, platí preddavky na daň na základe predpokladanej dane, ktorej výšku je povinný nahlásiť do 31. marca roku, za ktorý sú platené preddavky na daň; pritom preddavky na daň pripadajúce na toto obdobie sú splatné v tomto termíne.“.
115.
V § 50 ods. 7 sa slová „termínu podania priznania“ nahrádzajú slovami „lehoty na podanie priznania“.
116.
V § 50 odsek 8 znie:
„(8)
Daňovník, ktorý podáva priznanie prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané toto priznanie, do lehoty na jeho podanie neplatí preddavky na daň. Sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie priznania vyrovná v lehote na podanie priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v priznaní.“.
117.
V § 50 ods. 9 sa slová „odsekov 7 a 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“ a slovo „termíne“ sa nahrádza slovom „lehote“ a na konci sa pripája táto veta:
„Ak sú zaplatené preddavky na daň vyššie, použijú sa na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia.“.
118.
V § 50 ods. 10 sa slová „vykonávajúceho činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom stálej prevádzkarne“ nahrádzajú slovami „vykonávajúcemu na území Slovenskej republiky činnosti podľa § 22 ods. 1 písm. c) alebo stavebnú činnosť, alebo montážnu činnosť, ktoré sú podľa § 22 ods. 2 stálou prevádzkarňou,“.
119.
V § 50 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo dodatočným daňovým priznaním“ a táto veta:
„Správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak aj v prípade, ak suma preddavkov nezodpovedá predpokladanej výške dane, na ktorú sú platené.“.
120.
§ 52 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Platiteľom dane z príjmov uvedených v § 36 ods. 2 písm. c) v desiatom bode je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov55a) alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov domu uzatvorili zmluvu o výkone správy.55a) Tento platiteľ dane je povinný daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom boli tieto príjmy poukázané alebo pripísané na účet fondu prevádzky, údržby a opráv.55a)“.
121.
V § 54 ods. 2 prvá veta znie:
„Príjmy zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi uvedenému v § 2 ods. 2 plynú zo zdrojov v zahraničí a boli v zahraničí preukázateľne zdanené, sú vyňaté zo zdanenia v Slovenskej republike.“.
122.
V § 56 odsek 1 znie:
„(1)
Platiteľom dane130) podľa § 41, 52 a 53 je aj daňovník uvedený v § 2 ods. 3 a § 17 ods. 3, ktorý má na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň (§ 22 ods. 2) alebo tu zamestnáva svojich zamestnancov dlhšie ako 183 dní s výnimkou prípadov poskytovania služieb uvedených v § 22 ods. 1 písm. c) a zahraničných zastupiteľských úradov v tuzemsku.“.
123.
V § 58 ods. 5 sa dopĺňa nová prvá veta, ktorá znie:
„Spôsob odpočtu straty podľa § 34 ods. 2 sa použije aj na daňovníkov, ktorí využili odpočet straty podľa predpisov platných do 31. decembra 1999.“.
124.
V § 58 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „V prípade cenných papierov obstaraných do 31. decembra 1999 sa postupuje podľa predpisov platných do 31. decembra 1999.“.
125.
Za § 58a sa vkladá § 58b, ktorý znie:
㤠58b
(1)
Ustanovenie § 24 ods. 2 písm. a) o limitovaní odpisov dopravných prostriedkov sa použije na dopravné prostriedky obstarané po 31. decembri 1998. Rovnako sa postupuje aj v prípade § 25 ods. 2 písm. b).
(2)
Ustanovenie § 24 ods. 3 písm. f) o limitovaní nájomného prenajatých dopravných prostriedkov sa použije na dopravné prostriedky prenajaté na základe zmlúv uzatvorených po 31. decembri 1998.
(3)
Nehmotný majetok odpisovaný k 31. decembru 2000, ktorého nadobúdacia (vstupná) cena bola 40 000 Sk a menej, doodpisuje daňovník v súlade s osobitným predpisom5) alebo jeho zostatkovú cenu zahrnie plne do výdavkov (nákladov) roku 2000.
(4)
Rozdiely vzniknuté k 31. decembru 1999 pri odpisovaní ostatného nehmotného majetku medzi zostatkovou cenou podľa § 29 ods. 2 a účtovnou zostatkovou cenou5) nehmotného investičného majetku vysporiadajú daňovníci v základe dane najneskôr do konca roku 2002.
(5)
Ustanovenie § 27 ods. 2 písm. f) sa použije na hmotný majetok a nehmotný majetok obstaraný zo štátneho rozpočtu a štátnych fondov po 31. decembri 1999 a na hmotný majetok a nehmotný majetok obstaraný z rozpočtov obcí, Národného úradu práce17) alebo zo zdravotných poisťovní10) po 31. decembri 2000.
(6)
Do daňových výdavkov zdaňovacieho obdobia roku 2000 sa zahrnie aj technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku neprevyšujúce v úhrne 20 000 Sk vykonané na jednotlivom majetku počas zdaňovacieho obdobia do 31. decembra 2000.
(7)
Ustanovenie § 30 ods. 4 o možnosti zrýchleného odpisovania nehnuteľností prenajatých na základe zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci môže daňovník použiť aj na zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci uzatvorené do 31. decembra 1999.
(8)
Úľavu na dani podľa podmienok § 35 ods. 1 až 13 môže uplatniť daňovník vzniknutý do 31. decembra 2001.“.
126.
V prílohe č. 1 sa vypúšťajú tieto činnosti:
„ - Výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení a vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom a periodické skúšky nádob na plyn,
- Defektoskopické kontroly, montáž lán, zalievanie koncoviek a spojok lán, spletanie lán lanových dráh,
- Revízie a skúšky vybraných technických zariadení a lanových dráh, kontajnerov ISO.“.
127.
V prílohe č. 1 sa za slovami „Výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených“ sa slovo „zdvíhacích“ nahrádza slovom „tlakových“.
128.
V prílohe č. 2 sa v nadpise vypúšťajú slová „a nehmotného majetku“.
129.
V prílohe č. 2 sa „Odpisová skupina 2“ dopĺňa položkou 2-66, ktorá znie:
„2-66 Technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky“.
130.
V prílohe č. 2 v „Odpisovej skupine 3“ položka 3-27 znie:
„3-27 z kódu 2213 KS len: televízne a káblové siete
z kódu 2224 KS len: televízne a káblové siete“.
131.
V prílohe č. 2 v „Odpisovej skupine 3“ v položke 3-28 sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou uvedenou v § 26 ods. 2 písm. b) v druhom bode“.
132.
V prílohe č. 2 „Odpisová skupina 4“ a „Odpisová skupina 5“ vrátane poznámok znejú:
„Odpisová skupina 4
Položka*) KS****) Názov***)
4-1 1 Budovy – v rámci tohto kódu len budovy z dreva a z ľahkých stavebných materiálov (plastov)
4-2 1252 Nádrže, silá a sklady
4-3 1271 Nebytové poľnohospodárske budovy
4-4 212 Železnice a dráhy
4-5 22 Potrubné rozvody, telekomunikačné a elektrické rozvody
4-6 2301 Banské stavby a ťažobné zariadenia, v rámci tohto kódu len:
stavebné objekty na povrchových baniach v oblasti banského poľa
Odpisová skupina 5
Položka*) KS****) Názov***)
5-1*****) 1 Budovy – okrem budov z dreva a z ľahkých stavebných látok (plastov) uvedených v odpisovej skupine 4
5-2*****) 2 Inžinierske stavby s výnimkou kódov uvedených v odpisovej skupine 4
Poznámky:
*) Položka – označuje číslo odpisovej skupiny (1 až 5) a poradové číslo položky v príslušnej odpisovej skupine.
**) KP – kód klasifikácie produkcie vyhlásenej Opatrením Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z. rozhodujúci na zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny. Ak pre stručnosť textácie je názov vymedzený inak, rozhodujúci je kód KP.
***) Názov – obsahové vymedzenie jednotlivých položiek a kódov prevažne s použitím textácie KP, resp. textácie KS.
****) KS – kód klasifikácie stavieb vyhlásený Opatrením Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z. z, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb (namiesto doteraz platnej JKSO).
*****) Súčasťou stavby je zariadenie tvoriace technické vybavenie stavby, ktoré zabezpečuje jej prevádzkovú funkciu alebo účel, na ktorý bola stavba zhotovená; súčasťou stavby je toto zariadenie odo dňa jeho pevného zabudovania do stavby.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 366/1999 Z. z., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 358/2000 Z. z., zákonom č. 385/2000 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001 s výnimkou čl. I bodu 29, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.