462/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

462
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 15. decembra 2000,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 405/2000 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky č. 337/1997 Z. z., vyhlášky č. 88/1999 Z. z., vyhlášky č. 178/1999 Z. z. a vyhlášky č. 204/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 48 ods. 6 sa nad slovo „vozidlám“ umiestňuje odkaz 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 2 písm. ba) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 405/2000 Z. z.“.
2.
V § 48 ods. 9 sa bodka na konci vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak tabuľka bola vydaná pre historické vozidlo.“.
3.
§ 51 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Okresný dopravný inšpektorát obmedzí platnosť osvedčenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo osvedčenia o evidencii vozidla na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na jeden rok.“.
4.
§ 52 znie:
㤠52
(1)
Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M, S alebo C, osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla, potvrdenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo osvedčenie o evidencii vozidla, tieto vráti najneskôr v deň skončenia ich platnosti uvedený v príslušných dokladoch tomu, kto ich vydal.
(2)
Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno H, vráti okresnému dopravnému inšpektorátu osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo osvedčenie o evidencii vozidla najneskôr v deň skončenia jeho platnosti.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Ladislav Pittner v. r.