450/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 30.06.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

450
ZÁKON
z 30. novembra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z. a zákona č. 155/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 6 písm. e) sa slová „žiadne obdobie platenia“ nahrádzajú slovami „aspoň tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace platenie“.
2.
V § 7 ods. 6 písm. g) sa za slová „s výnimkou“ vkladajú slová „výživného na dieťa, voči ktorému nie je určené otcovstvo,“.
3.
V § 7 ods. 6 písm. j) sa za slovo „opatrenie“ vkladajú slová „alebo predbežné opatrenie“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:
„16b)
§ 43 ods. 2 a 3 a § 46 Zákona o rodine.“.
5.
V § 7 ods. 7 sa vypúšťa prvá veta.
6.
V § 8 písm. d) v prvom bode sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „siedmich“.
7.
V § 8 písm. d) v druhom bode sa slovo „siedmich“ nahrádza slovom „pätnástich“.
8.
V § 11 písmeno e) znie:
„e)
sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie.“.
9.
V § 13 odsek 2 znie:
„(2)
Výchovná činnosť je najmä pôsobenie na prirodzené sociálne prostredie dieťaťa, na zlepšenie vzťahov medzi rodičmi a deťmi, na zlepšenie vzťahov medzi manželmi navzájom, ak je výchova dieťaťa vážne ohrozená alebo vážne narušená, alebo pôsobenie na obnovu rodinného prostredia, z ktorého boli deti vyňaté pre zlyhanie výchovnej funkcie rodiny. Výchovná činnosť sa vykonáva najmä v rodinnom prostredí dieťaťa.“.
10.
V § 13 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
vedenie prehľadu a vedenie spisovej dokumentácie o deťoch, ktorým treba zabezpečiť náhradnú starostlivosť, a vedenie prehľadu a vedenie spisovej dokumentácie o občanoch vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť,“.
11.
V § 13 sa odsek 4 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov v oblasti práv detí.“.
12.
V § 15 odsek 5 znie:
„(5)
Rozsah opatrovateľskej služby podľa odseku 1 písm. a) určí príslušný orgán na základe odporúčania zdravotníckeho zariadenia.“.
13.
V § 15 ods. 8 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
sa poskytuje celodenné, osobné a riadne opatrovanie osobou uvedenou v § 58 ods. 2, alebo“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
14.
V § 16 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Spoločné stravovanie v rozsahu jedného teplého jedla denne možno organizovať aj pre osoby, ktoré si uplatnili právo na zabezpečenie základných životných podmienok podľa tohto zákona.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
15.
V § 17 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „osobným motorovým vozidlom“ a v druhej vete sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
16.
V § 17 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Prepravnú službu možno poskytovať občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ak sa prepravnou službou vhodne kompenzuje jeho znížená pohybová schopnosť v dôsledku narušenia telesných funkcií.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
17.
V § 18 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „bezprostredne predchádzajúcich sobote alebo bezprostredne nasledujúcich po nedeli“.
18.
V § 18 odsek 10 znie:
„(10)
Domov sociálnych služieb, domov dôchodcov, detský domov, stanica opatrovateľskej služby, zariadenie opatrovateľskej služby a rehabilitačné stredisko sa podieľajú na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti. Domov sociálnych služieb, domov dôchodcov a detský domov utvárajú podmienky na zriadenie zdravotníckeho zariadenia podľa osobitného predpisu.32) Domov sociálnych služieb, domov dôchodcov, detský domov a zariadenie opatrovateľskej služby môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu32) na základe povolenia podľa osobitného predpisu.32a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32 a 32a znejú:
„32)
§ 24 ods. 1 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32a)
§ 28 a 31 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
19.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:
㤠19a
Občan, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne, sa podieľa na určovaní životných podmienok v zariadení sociálnych služieb prostredníctvom zvolených zástupcov.“.
20.
V § 20 ods. 3 písm. c) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „z dôvodu, že si ho nemôže sám ani s pomocou rodiny zabezpečiť svojím príjmom a príjmom zo svojho majetku,“.
21.
V § 20 ods. 9 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
údržba a oprava osobného vybavenia,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
22.
V § 24 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
rehabilitačná činnosť,“.
23.
V § 24 ods. 2 písm. c) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „z dôvodu, že si ho nemôže sám ani s pomocou rodiny zabezpečiť svojím príjmom a príjmom zo svojho majetku,“.
24.
V § 26 ods. 2 písm. d) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2.
výchovná starostlivosť rodinám, z ktorých boli deti vyňaté pre zlyhanie výchovnej funkcie rodiny,“.
Doterajší druhý až štvrtý bod sa označuje ako tretí až piaty bod.
25.
V § 26 ods. 5 písm. b) sa za slovo „prostrediu“ vkladá slovo „najmä“.
26.
V § 29 ods. 17 sa slová „vo výške 250 000 Sk“ nahrádzajú slovami „vo výške 200 000 Sk“.
27.
V § 29 ods. 18 a 19 sa slová „piatich rokov“ nahrádzajú slovami „siedmich rokov“.
28.
V § 30 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
V útulku možno poskytovať starostlivosť aj občanovi, na ktorom je páchané násilie osobou, s ktorou žije v domácnosti.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
29.
V § 30 ods. 3 písm. a) druhom bode sa slová „písm. b) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a e)“.
30.
V § 34a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na poskytovanie stravovania ustanovenia § 20 ods. 4 až 7 platia rovnako.“.
31.
Doterajší text § 36 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
V jedálni pre dôchodcov možno poskytovať stravovanie v rozsahu jedného teplého jedla denne aj osobám uvedeným v § 2 ods. 2, ak si uplatňujú právo na zabezpečenie základných životných podmienok.“.
32.
V § 40 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Osoba uvedená v § 4 ods. 1 písm. b) nie je povinná platiť úhradu za zabezpečenie základných životných podmienok.“.
33.
V § 42 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.
34.
V § 42 ods. 6 sa slová „odsekov 4 až 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 4 a 5“.
35.
V § 42 ods. 7 sa slová „odsekov 2, 4 a 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 4“.
36.
V § 43 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Občan po dosiahnutí 18. roku veku, ktorý nespĺňa podmienku nezaopatrenosti podľa osobitného predpisu17) a ktorému sa poskytuje starostlivosť v domove sociálnych služieb pre deti, je povinný platiť úhradu za stravovanie, bývanie a zaopatrenie.
(6)
V domove-penzióne pre dôchodcov sa úhrada platí za bývanie, zaopatrenie a stravovanie, ak sa poskytuje v rámci starostlivosti. V jedálni pre dôchodcov sa úhrada platí za stravovanie s výnimkou, ak sa poskytuje spoločné stravovanie na účely zabezpečenia základných životných podmienok. V klube dôchodcov, v stredisku osobnej hygieny a v práčovni sa úhrada za starostlivosť neplatí.
(7)
Ak sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb denne, úhrada za bývanie sa neplatí.“.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 12.
37.
V § 43 odsek 8 znie:
„(8)
V zariadení chráneného bývania sa úhrada platí za bývanie a dohľad, v domove pre osamelých rodičov sa úhrada platí za bývanie a v útulku sa úhrada platí za zaopatrenie.“.
38.
V § 43 ods. 10 sa slová „zahŕňa výdavky“ nahrádzajú slovami „zahŕňa časť bežných výdavkov“.
39.
V § 43 ods. 11 sa slová „zahŕňa výdavky“ nahrádzajú slovami „zahŕňa časť bežných výdavkov“.
40.
V § 44 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Tým nie je dotknuté platenie úhrady alebo jej časti z príjmu a majetku dieťaťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.“.
41.
V § 45 ods. 1 sa vypúšťajú slová: „od osôb, ktoré majú voči občanovi, ktorému sa poskytuje sociálna služba, vyživovaciu povinnosť, a to“.
42.
Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý znie:
㤠47a
Ak občan, ktorému sa poskytovala sociálna služba za úhradu, zomrie, príslušný orgán, obec alebo zariadenie sociálnych služieb nahlási pomernú časť zo zaplatenej úhrady za dni neposkytovania sociálnej služby do aktív dedičstva po tomto občanovi.“.
43.
V § 48 ods. 2 sa vypúšťajú slová „zmierniť alebo“.
44.
V § 48 odseky 4 až 7 znejú:
„(4)
Občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, sa dávkou sociálnej pomoci doplní jeho príjem v kalendárnom mesiaci do sumy 3 490 Sk, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, do sumy 2 440 Sk, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu alebo zaopatrené neplnoleté dieťa, a do sumy 1 580 Sk, ak ide o nezaopatrené dieťa.
(5)
Ak sa dávka sociálnej pomoci poskytuje občanom, ktorí sú v hmotnej núdzi a ich príjmy sa posudzujú spoločne, výška dávky sociálnej pomoci sa určí tak, že sa doplní príjem všetkých občanov, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, do súm uvedených v odsekoch 3 a 4 a poskytuje sa v jednej sume.
(6)
Ak sa posudzuje nárok na dávku sociálnej pomoci viacerých občanov, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, a jeden z plnoletých občanov je v hmotnej núdzi zo subjektívnych dôvodov, považuje sa tento občan za druhú plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.9)
(7)
Sumy uvedené v odseku 4 môže upraviť k 1. júlu bežného kalendárneho roka vláda Slovenskej republiky nariadením.“.
45.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38 sa vypúšťa.
46.
Nadpis piateho dielu znie:
„Sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie“.
47.
V § 49 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
peňažný príspevok za opatrovanie.“.
48.
V § 50 ods. 5 sa za slovo „ktoré“ vkladajú slová „vzájomne súvisia a ktoré“.
49.
V § 53 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
peňažný príspevok za opatrovanie.“.
50.
V § 54 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
peňažný príspevok za opatrovanie.“.
51.
V § 55 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
peňažný príspevok za opatrovanie.“.
52.
§ 57 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na základe posúdenia podľa § 50 ods. 1 sa rozhodne o miere funkčnej poruchy, o tom, že ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely vydania preukazu bez sprievodcu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6 a ktorý je určený len na uplatnenie kompenzácií podľa osobitných predpisov.4)“.
53.
§ 58 a 59 vrátane nadpisov znejú:
㤠58
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu
(1)
Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. 1 a 2 odkázaný na osobnú asistenciu, možno poskytovať peňažný príspevok na osobnú asistenciu. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať najskôr od 6. roku veku dieťaťa do 65. roku veku občana.
(2)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať, ak osobnú asistenciu občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím vykonáva manžel, manželka, rodičia alebo občan, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka41a) občana s ťažkým zdravotným postihnutím, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(3)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytnúť, ak osobnú asistenciu občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávajú fyzické osoby uvedené v odseku 2, s výnimkou rodičov dieťaťa od šiesteho roku veku do dosiahnutia jeho plnoletosti, alebo občana, ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo fyzickej osoby, ktorú súd ustanovil za opatrovníka občana s ťažkým zdravotným postihnutím, len ak
a)
rozsah osobnej asistencie je určený najmenej 14 hodín denne a
b)
tieto osoby vykonávajú činnosti podľa prílohy č. 5 písm. a) až f), n), r) a ac) najviac tri hodiny denne.
(4)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne. Ak sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne, peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať len na činnosti, na ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný pri procese vzdelávania, ak sa mu poskytujú mimo priestorov zariadenia sociálnych služieb.
(5)
Osobná asistencia občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím je zameraná na zmiernenie znevýhodnenia a na prekonanie znevýhodnenia v prístupe k veciam osobnej potreby a k stavbám občianskeho vybavenia, na umožnenie styku so spoločenským prostredím, na sprístupnenie informácií a na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov alebo nevyhnutných prác v domácnosti uvedených v prílohe č. 1, alebo činností uvedených v prílohe č. 5, ktoré tomuto občanovi poskytuje osobný asistent, prípadne osobní asistenti. Osobnou asistenciou sa podporuje nezávislosť občana s ťažkým zdravotným postihnutím, jeho pracovné, vzdelávacie, rodinné a občianske aktivity, ktoré smerujú k jeho spoločenskej integrácii.
(6)
Občan, ktorý vykonáva osobnú asistenciu (ďalej len „osobný asistent“), musí mať 18 rokov veku a spôsobilosť na právne úkony. Osobnú asistenciu nemôže vykonávať občan, ktorý je podľa rozhodnutia príslušného orgánu odkázaný na osobnú asistenciu alebo na opatrovateľskú službu v tých činnostiach alebo úkonoch, ktoré by mal vykonávať ako osobný asistent alebo ktoré sa mu poskytujú v rámci opatrovateľskej služby, alebo ten občan, ktorý je odkázaný na celodenné, osobné a riadne opatrovanie osobou uvedenou v odseku 2.
(7)
Rozsah osobnej asistencie sa určuje na základe činností, ktoré si nemôže občan s ťažkým zdravotným postihnutím vykonať sám, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na vykonanie týchto činností. Zoznam činností na účely určenia rozsahu osobnej asistencie je uvedený v prílohe č. 5. Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka. Z takto uvedeného počtu hodín sa vypočíta rozsah priemernej osobnej asistencie na jeden deň, ktorý môže byť najviac 20 hodín. Počet hodín osobnej asistencie určený na obdobie kalendárneho roka, ktorý osobný asistent neodpracoval v tomto kalendárnom roku, nemožno uplatniť v nasledujúcom kalendárnom roku. Ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím podá žiadosť v priebehu kalendárneho roku, prizná sa tomuto občanovi na obdobie tohto roka pomerná časť z určeného rozsahu osobnej asistencie na kalendárny rok. Do rozsahu hodín osobnej asistencie nemožno započítať hodiny osobnej asistencie, počas ktorých sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb denne alebo týždenne.
(8)
Na účely tohto zákona môže osobný asistent vykonávať osobnú asistenciu najviac 10 hodín denne. To neplatí, ak sa osobná asistencia vykonáva v čase, keď sa občan s ťažkým zdravotným postihnutím zdržiava mimo svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
(9)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa poskytuje vo výške, ktorá zodpovedá rozsahu osobnej asistencie určenej v slovenských korunách, ak príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím je nižší alebo sa rovná trojnásobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom.36)
(10)
Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa vypočíta podľa § 7 ods. 3.
(11)
Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu je vo výške 1,5 % zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom.36)
(12)
Ak príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,36) od príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa odpočíta suma trojnásobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom.36) Ak tento rozdiel je menší ako rozsah osobnej asistencie určenej v slovenských korunách, výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa rovná rozdielu týchto dvoch súm. Ak rozdiel medzi príjmom občana s ťažkým zdravotným postihnutím a trojnásobkom sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36) je väčší ako rozsah osobnej asistencie určenej v slovenských korunách, nárok na peňažný príspevok na osobnú asistenciu nevznikne.
(13)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím neposkytne, keď jeho príjem dosahuje výšku určenú podľa odseku 12, ak si svojím majetkom môže osobnú asistenciu zabezpečiť a ak hodnota majetku a jeho úspor presahuje 800 000 Sk. Do hodnoty majetku sa nezapočítava majetok uvedený v § 9 ods. 3 písm. a) až f). Majetok občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa preukazuje vyhlásením na osobitnom tlačive a úradne osvedčeným podpisom.
(14)
Kalendárny rok, za ktorý sa zisťuje príjem podľa odseku 10, je kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom občan požiadal o peňažný príspevok na kompenzáciu. Tento príjem sa zisťuje u peňažných príspevkov, ktoré sa každoročne prehodnocujú, vždy v septembri bežného roka a platí do konca augusta bežného roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom občan požiadal o peňažný príspevok na kompenzáciu.
(15)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca mesačne podľa počtu hodín osobnej asistencie, ktoré osobný asistent odpracoval v predchádzajúcom mesiaci pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný predložiť podklady za každý mesiac príslušnému orgánu na vyúčtovanie, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho mesiaca. Príslušný orgán vyplatí peňažný príspevok na osobnú asistenciu najneskôr do 15 dní od predloženia vyúčtovania.
(16)
Občan s ťažkým zdravotným postihnutím uzatvára s osobným asistentom zmluvu o výkone osobnej asistencie,41b) podľa ktorej je osobný asistent povinný vykonávať osobnú asistenciu. Zmluva o výkone osobnej asistencie musí obsahovať najmä
a)
druh vykonávaných činností podľa zoznamu činností uvedených v prílohe č. 5 a rozsah vykonávaných činností,
b)
miesto vykonávaných činností,
c)
obdobie vykonávania osobnej asistencie,
d)
práva a povinnosti osobného asistenta,
e)
odmenu a spôsob vyplácania odmeny,
f)
dôvody odstúpenia od zmluvy.
(17)
Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný jedno vyhotovenie zmluvy o výkone osobnej asistencie alebo jej kópiu predložiť príslušnému orgánu.
(18)
Rozsah hodín osobnej asistencie určený na kalendárny rok sa kráti, ak sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení za čas dlhší ako 30 dní, o rozsah hodín osobnej asistencie určených pre činnosti uvedené v prílohe č. 5 písm. a) až h), m), n), t), s), ab) a ae) pripadajúci na každý deň pobytu občana s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení.
(19)
Ak je občan s ťažkým zdravotným postihnutím poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu vypočítaná podľa odsekov 11 až 15 sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť za celý kalendárny rok.
§ 59
Peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky
(1)
Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. 1 a 2 odkázaný na pomôcku, možno poskytnúť peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky, ak sa táto pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia,42) s výnimkou druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu. Za druhý mechanický vozík sa považuje aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík.
(2)
Peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky možno poskytnúť na
a)
kúpu pomôcky,
b)
zácvik (výcvik) pomôcky alebo zácvik (výcvik) používania pomôcky,
c)
úpravu pomôcky.
(3)
Za pomôcku sa považuje hnuteľná vec, ktorá slúži na zmiernenie alebo na prekonanie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Za pomôcku sa považuje aj pes so špeciálnym výcvikom. Skutočnosť, že ide o psa so špeciálnym výcvikom, preukazuje občan s ťažkým zdravotným postihnutím osobitným potvrdením.
(4)
Osobné motorové vozidlo sa považuje za pomôcku len na účely zácviku pomôcky a úpravy pomôcky, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Zácvik je činnosť potrebná na získanie vedomosti, zručnosti a schopnosti na používanie pomôcky. Úprava pomôcky je prispôsobenie pomôcky individuálnym potrebám občana s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane zavedenia pomôcky do prevádzky.
(6)
Výška peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky s výnimkou výšky peňažného príspevku na zaobstaranie psa so špeciálnym výcvikom sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 7, ak tento zákon neustanovuje inak. Peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky možno poskytnúť najviac vo výške 260 000 Sk.
(7)
Výška peňažného príspevku na zaobstaranie psa so špeciálnym výcvikom sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny psa so špeciálnym výcvikom a príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 7a.
(8)
Ak sa znížená pohybová schopnosť alebo orientačná schopnosť, alebo schopnosť dorozumievania, alebo schopnosť vykonávať nevyhnutné životné úkony alebo nevyhnutné práce v domácnosti viacerých občanov s ťažkým zdravotným postihnutím kompenzuje zaobstaraním jednej pomôcky, výška peňažného príspevku sa určí pre každého občana s ťažkým zdravotným postihnutím z časti zaobstarávacej ceny pomôcky, ktorá pripadá pomerne na každého z nich.
(9)
Na výpočet príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 10. Ustanovenie § 58 ods. 13 sa na účely peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky použije primerane a na zisťovanie príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 14.
(10)
Ak pomôcku uvedenú v odseku 3 môžu používať aj občania bez zdravotného postihnutia, výška peňažného príspevku na zaobstaranie takejto pomôcky sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 7, pričom cena pomôcky sa zohľadní najviac v sume, ktorú ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(11)
Peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky podľa odseku 10 možno poskytnúť na základe dokladu o cene pomôcky alebo na základe dokladu o kúpe pomôcky vyhotoveného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej predmetom činnosti je zaobstarávanie pomôcok a ktorá má na túto činnosť oprávnenie, alebo na základe zmluvy o vykonaní zácviku pomôcky medzi občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonanie zácviku pomôcky a ktorá má na túto činnosť oprávnenie, alebo na základe zmluvy o úprave pomôcky medzi občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej predmetom činnosti je úprava pomôcky a ktorá má na túto činnosť oprávnenie. Zaobstaranie pomôcky, ktoré môže byť predmetom činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, je výroba, predaj, distribúcia alebo úprava pomôcok.
(12)
Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný kúpiť si pomôcku alebo dať si upraviť pomôcku, na ktorej zaobstaranie mu bol poskytnutý peňažný príspevok, do troch mesiacov odo dňa poskytnutia peňažného príspevku, najviac do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia peňažného príspevku v prípade, keď pomôcku nie je možné kúpiť alebo upraviť pre potreby občana s ťažkým zdravotným postihnutím z dôvodov na strane právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia alebo úprava pomôcok.
(13)
Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný vrátiť peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky, ak si pomôcku nekúpi alebo nedá upraviť do troch mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 12.
(14)
Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný predložiť príslušnému orgánu doklady uvedené v odseku 11 ako súčasť žiadosti.
(15)
Ak je cena pomôcky, na ktorú je občan odkázaný, vyššia ako cena, na ktorej základe bol určený peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky, príslušný orgán vyplatí občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky poskytnutého na základe dokladu o cene pomôcky a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o kúpe pomôcky najneskôr do 30 dní od predloženia dokladu o skutočnej cene pomôcky. Súčet výšky peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky poskytnutého na základe dokladu o cene pomôcky a vyplateného rozdielu nesmie prevýšiť sumu uvedenú v odseku 6.
(16)
Ak je cena pomôcky, na ktorú je občan odkázaný, nižšia ako cena, na ktorej základe bol určený peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky, občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný vrátiť rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na zaobstarávanie pomôcky poskytnutého na základe dokladu o cene pomôcky a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o kúpe pomôcky najneskôr do 30 dní od predloženia dokladu o skutočnej cene pomôcky.
(17)
Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím možno poskytnúť peňažný príspevok na zaobstaranie viacerých pomôcok, ak spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na zaobstaranie každej z týchto pomôcok.
(18)
Ďalší peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky rovnakého druhu určený na kúpu pomôcky možno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím až po uplynutí troch rokov od predchádzajúceho poskytnutia peňažného príspevku na takúto pomôcku, ak táto pomôcka si vyžaduje opravu a ak cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by presiahla výšku 50 % ceny pomôcky.
(19)
Ďalší peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky rovnakého druhu určený na kúpu pomôcky možno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím aj pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 18, ak pomôcka, na ktorú bol poskytnutý peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky určený na kúpu pomôcky, prestane plniť svoj účel.
(20)
Ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky, s výnimkou peňažného príspevku na zaobstaranie psa so špeciálnym výcvikom, najmenej vo výške 5 000 Sk, zomrie, dedičia sú povinní vrátiť peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky, jeho pomernú časť alebo pomôcku, ak od poskytnutia peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky uplynulo menej ako päť rokov.
(21)
Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný vrátiť peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky alebo jeho pomernú časť, ak pomôcku pred uplynutím piatich rokov od poskytnutia tohto peňažného príspevku predá alebo daruje.
(22)
Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný vrátiť pomôcku alebo peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky alebo jeho pomernú časť, ak pomôcku pred uplynutím piatich rokov od poskytnutia tohto peňažného príspevku nevyužíva z dôvodu, že prestala plniť svoj účel; pomôcku je povinný vrátiť, ak je funkčná. Lehota piatich rokov začína plynúť prvým dňom v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky nadobudlo právoplatnosť.
(23)
Vrátenú pomôcku možno poskytnúť zariadeniu sociálnych služieb alebo občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý o ňu prejaví záujem, za predpokladu, že pomôcka je vhodná na kompenzáciu. Pomôcka sa poskytne na základe písomnej zmluvy o poskytnutí pomôcky, ktorú uzatvorí príslušný orgán so zariadením sociálnych služieb alebo s občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.
(24)
Obdobie, za ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím povinný vrátiť pomernú časť peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky, začína plynúť prvým dňom v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom občan s ťažkým zdravotným postihnutím predal pomôcku alebo daroval pomôcku, na ktorú bol občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky alebo v ktorom príslušný orgán zistil, že pomôcka, na ktorú bol poskytnutý tento peňažný príspevok, prestala plniť svoj účel. To platí aj na vrátenie pomernej časti peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky dedičmi podľa odseku 20.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 41a, 41b a 42 znejú:
„41a)
§ 27 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
41b)
§ 51 a 853 Občianskeho zákonníka.
42)
§ 8a a príloha č. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
54.
V § 60 ods. 1 sa za slová „podľa § 57“ vkladajú slová „ods. 1 a 2“.
55.
V § 60 odsek 4 znie:
„(4)
Na výpočet príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 10. Ustanovenie § 58 ods. 13 sa na účely peňažného príspevku na opravu pomôcky použije primerane a na zisťovanie príjmu sa vzťahuje ustanovenie § 58 ods. 14.“.
56.
§ 61až 63 vrátane nadpisov znejú:
㤠61
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
(1)
Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. 1 a 2 odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla.
(2)
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím len do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku, a rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla nadobudne právoplatnosť do konca kalendárneho roka, v ktorom občan s ťažkým zdravotným postihnutím dovŕši 65 rokov veku.
(3)
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne, s výnimkou nezaopatreného dieťaťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v takomto zariadení na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie.
(4)
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť na osobné motorové vozidlo, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov.
(5)
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ak bude osobné motorové vozidlo využívať najmenej dvakrát do týždňa na pracovné, vzdelávacie, rodinné a občianske aktivity.
(6)
Výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 9, pričom cena osobného motorového vozidla môže byť najviac 400 000 Sk.
(7)
Na výpočet príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 10. Ustanovenie § 58 ods. 13 sa na účely peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla použije primerane a na zisťovanie príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 14.
(8)
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť najviac vo výške 200 000 Sk. Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný kúpiť osobné motorové vozidlo do troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, najviac do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku v prípade, keď osobné motorové vozidlo nie je možné kúpiť alebo upraviť pre potreby občana s ťažkým zdravotným postihnutím z dôvodov na strane právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia alebo úprava osobných motorových vozidiel.
(9)
Ak si viacerí občania s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaní na individuálnu prepravu zabezpečujú kúpu jedného osobného motorového vozidla, výška peňažného príspevku sa určí pre každého z nich z časti kúpnej ceny osobného motorového vozidla, ktorá pripadá na každého z nich.
(10)
Ďalší peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť, ak
a)
občan s ťažkým zdravotným postihnutím sa zaviaže, že osobné motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci peňažný príspevok, predá alebo ak osobné motorové vozidlo bolo vyradené z evidencie motorových vozidiel, a to do šiestich mesiacov od kúpy nového osobného motorového vozidla, na ktoré sa poskytol peňažný príspevok a
b)
od poskytnutia predchádzajúceho peňažného príspevku uplynulo sedem rokov; podmienka uplynutia siedmich rokov sa považuje za splnenú, ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím peňažný príspevok alebo jeho pomernú časť vráti.
(11)
Ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý ďalší peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, nesplní povinnosť uloženú v odseku 10, príslušný orgán rozhodne o povinnosti občana s ťažkým zdravotným postihnutím vrátiť tento peňažný príspevok.
(12)
Výška ďalšieho peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla po uplynutí siedmich rokov sa určí podľa odsekov 6 až 8 v závislosti od ceny predaného osobného motorového vozidla alebo v závislosti od výšky náhrady škody vyplatenej z havarijného poistenia za škodu spôsobenú odcudzením osobného motorového vozidla, na ktorého kúpu bol poskytnutý predchádzajúci peňažný príspevok. Od ceny nového osobného motorového vozidla sa odpočíta časť ceny alebo časť výšky náhrady škody vyplatenej z havarijného poistenia za škodu spôsobenú odcudzením osobného motorového vozidla, ktorá sa rovná výške podielu peňažného príspevku na cene osobného motorového vozidla, na ktorého kúpu bol poskytnutý predchádzajúci peňažný príspevok. To neplatí, ak predchádzajúci peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla bol poskytnutý pred viac ako desiatimi rokmi.
(13)
Ak vznikne rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla určeného podľa odsekov 6 až 8 a výškou peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla vypočítaného podľa odseku 12, občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný tento rozdiel vrátiť.
(14)
Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný vrátiť peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť, ak osobné motorové vozidlo pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia tohto peňažného príspevku predá. Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný vrátiť peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť aj vtedy, ak osobné motorové vozidlo, na ktorého kúpu sa poskytol tento príspevok, sa nevyužíva na individuálnu prepravu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. To neplatí, ak osobné motorové vozidlo bolo odcudzené a občan s ťažkým zdravotným postihnutím nepožiada o ďalší peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla pred uplynutím siedmich rokov. Lehota siedmich rokov začína plynúť prvým dňom v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla nadobudlo právoplatnosť.
(15)
Ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, peňažný príspevok alebo jeho pomerná časť sa uplatňuje ako pohľadávka v konaní o dedičstve. To neplatí, ak hodnota osobného motorového vozidla podľa znaleckého posudku vyhotoveného na účely dedičského konania nepresahuje 30 000 Sk.
(16)
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla sa poskytne na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla alebo na základe dokladu o kúpe osobného motorového vozidla vyhotoveného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej predmetom činnosti je predaj osobných motorových vozidiel alebo sprostredkovanie tohto predaja a ktorá má na túto činnosť oprávnenie.
(17)
Obdobie, za ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím povinný vrátiť pomernú časť peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, začína plynúť prvým dňom v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom občan s ťažkým zdravotným postihnutím predal osobné motorové vozidlo, na ktorého kúpu bol občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla. To platí aj na vrátenie pomernej časti peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, ktorá sa uplatňuje ako pohľadávka v konaní o dedičstve podľa odseku 15.
(18)
Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný predložiť príslušnému orgánu doklady uvedené v odseku 16.
(19)
Ak cena osobného motorového vozidla je vyššia ako cena, na ktorej základe bol určený peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, príslušný orgán vyplatí občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla poskytnutého na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o kúpe osobného motorového vozidla najneskôr do 30 dní od predloženia dokladu o skutočnej cene osobného motorového vozidla. Súčet výšky peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla poskytnutého na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla a vyplateného rozdielu nesmie prevýšiť sumu uvedenú v odseku 8.
(20)
Ak cena osobného motorového vozidla je nižšia ako cena, na ktorej základe bol určený peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný vrátiť rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla poskytnutého na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o kúpe osobného motorového vozidla najneskôr do 30 dní od predloženia dokladu o skutočnej cene osobného motorového vozidla.
§ 62
Peňažný príspevok na prepravu
(1)
Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. 1 a 2 odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, možno poskytnúť peňažný príspevok na prepravu.
(2)
Peňažný príspevok na prepravu nemožno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému sa poskytuje prepravná služba alebo peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, alebo občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla. Peňažný príspevok na prepravu možno poskytnúť, ak sa preprava občana s ťažkým zdravotným postihnutím má vykonať v čase, keď osobné motorové vozidlo, na ktorého kúpu sa poskytol peňažný príspevok a ktorým sa zabezpečuje preprava občana s ťažkým zdravotným postihnutím, nie je technicky spôsobilé na cestnú premávku podľa osobitného predpisu.43)
(3)
Peňažný príspevok na prepravu sa poskytuje na základe preukázaných výdavkov na prepravu zabezpečovanú právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy.
(4)
Výška peňažného príspevku na prepravu sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 10.
(5)
Na výpočet príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 10. Ustanovenie § 58 ods. 13 sa na účely peňažného príspevku na prepravu použije primerane a na zisťovanie príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 14.
(6)
Peňažný príspevok na prepravu možno poskytnúť najviac vo výške 2 500 Sk mesačne. Nevyčerpanú časť peňažného príspevku na prepravu za kalendárny mesiac nemožno využiť v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.
§ 63
Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
(1)
Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. 1 a 2 odkázaný na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť, možno poskytnúť peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže. Peňažný príspevok možno poskytnúť aj na úpravu vstupu do bytového domu a na úpravu prístupu k výťahu. Za bariéry v byte, bytovom dome, rodinnom dome a v garáži sa považujú prekážky, v ktorých dôsledku občan s ťažkým zdravotným postihnutím nie je schopný sa premiestňovať, orientovať, dorozumievať, vykonávať nevyhnutné životné úkony alebo nevyhnutné práce v domácnosti uvedené v prílohe č. 1 alebo vykonávať činnosti uvedené v prílohe č. 5 rovnakým spôsobom ako zdravý občan rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok.
(2)
Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa považujú také zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v byte, v rodinnom dome alebo v garáži. Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže nemožno považovať vybudovanie nového objektu alebo zariadenia (kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod).
(3)
Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže možno poskytnúť, ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím má v byte alebo v rodinnom dome trvalý pobyt alebo je vlastníkom garáže, alebo garáž je súčasťou nájomného bytu, ale nie je súčasťou zariadenia sociálnych služieb. Poskytnutie peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa týka aj ich príslušenstva.
(4)
Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže možno poskytnúť, ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím vopred uzatvorí písomnú zmluvu s príslušným orgánom, v ktorej sa zaviaže, že v prípade zmeny trvalého pobytu, predaja, darovania alebo prenájmu bytu, rodinného domu alebo garáže inej osobe pred uplynutím 10 rokov od poskytnutia tohto peňažného príspevku peňažný príspevok alebo jeho pomernú časť vráti.
(5)
Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže nemožno poskytnúť na úpravy vykonané pred dňom posúdenia podľa § 57.
(6)
Výška peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy bytu alebo rodinného domu a príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 7, pričom cena potrebnej úpravy bytu alebo rodinného domu je najviac 500 000 Sk a cena potrebnej úpravy garáže je najviac 100 000 Sk. Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu možno poskytnúť najviac vo výške 250 000 Sk a peňažný príspevok na úpravu garáže možno poskytnúť najviac vo výške 50 000 Sk.
(7)
Na výpočet príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 10. Ustanovenie § 58 ods. 13 sa na účely peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže použije primerane a na zisťovanie príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 14.
(8)
Občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému sa poskytol peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže, vykoná vyúčtovanie tohto príspevku do jedného mesiaca od skončenia úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže.
(9)
Úhrn poskytnutých peňažných príspevkov na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže v období siedmich rokov nesmie presiahnuť 350 000 Sk.
(10)
Ak sa úpravy, na ktoré sa poskytol peňažný príspevok, neuskutočnili v celom rozsahu, občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný pomernú časť vyplateného peňažného príspevku vrátiť najneskôr do 30 dní od vyúčtovania tohto peňažného príspevku.
(11)
Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa poskytne na základe dokladu o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže vyhotoveného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie úprav a ktorá má na túto činnosť oprávnenie.
(12)
Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný predložiť príslušnému orgánu doklady uvedené v odseku 11.
(13)
Ak cena potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže je vyššia ako cena, na ktorej základe bol určený peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže, príslušný orgán vyplatí občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže poskytnutého na základe dokladu o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o úprave bytu, rodinného domu alebo garáže najneskôr do 30 dní od predloženia dokladu o skutočnej cene potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže. Súčet výšky peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže poskytnutého na základe dokladu o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a vyplateného rozdielu nesmie prevýšiť sumu uvedenú v odseku 6.
(14)
Ak cena potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže je nižšia ako cena, na ktorej základe bol určený peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže, občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný vrátiť rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže poskytnutého na základe dokladu o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o úprave bytu, rodinného domu alebo garáže najneskôr do 30 dní od predloženia dokladu o skutočnej cene potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže.
(15)
Ďalší príspevok na inú úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže možno poskytnúť až po vyúčtovaní predchádzajúceho príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43 znie:
„43)
§ 101 až 107 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.“.
57.
V § 64 ods. 1 sa za slová „podľa § 57“ vkladajú slová „ods. 1 a 2“.
58.
V § 64 odsek 7 znie:
„(7)
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla možno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa § 17 odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a ktorý
a)
je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla, alebo
b)
nie je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla, ale jeho prepravu zabezpečuje fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na vykonávanie prepravy.“.
59.
V § 64 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie a na zabezpečenie prostriedkov osobnej hygieny a bytovej hygieny nemožno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne. To neplatí, ak sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb prechodne na určitý čas, najviac na 30 dní.“.
Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 13.
60.
V § 64 ods. 11 sa za slovom „predpisom“ vypúšťa čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak“.
61.
V § 64 sa vypúšťa odsek 12.
Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 12.
62.
V § 64 odsek 12 znie:
„(12)
Na výpočet príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 10. Ustanovenie 58 ods. 13 sa na účely peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov použije primerane a na zisťovanie príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 14.“.
63.
Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠64a
Peňažný príspevok za opatrovanie
(1)
Fyzickej osobe uvedenej v § 58 ods. 2, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím staršieho ako šesť rokov odkázaného podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. 1 a 2 na celodenné, osobné a riadne opatrovanie (ďalej len „opatrovanie“), možno poskytnúť peňažný príspevok za opatrovanie. Peňažný príspevok nemožno poskytnúť, ak starostlivosť zabezpečuje rodič, ktorému sa poskytuje rodičovský príspevok, alebo ak občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo ak sa starostlivosť zabezpečuje opatrovateľskou službou.
(2)
Opatrovanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím osobou uvedenou v § 58 ods. 2 je zamerané na zabezpečenie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch, pri nevyhnutných prácach v domácnosti a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím, ako je uvedené v prílohe č. 1. Za celodenné, osobné a riadne opatrovanie osobou uvedenou v § 58 ods. 2 sa na účely tohto zákona považuje aj opatrovanie v rozsahu podľa odsekov 5 a 6.
(3)
Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie, musí mať aspoň 18 rokov veku, spôsobilosť na právne úkony a písomný súhlas občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
(4)
Peňažný príspevok za opatrovanie sa poskytuje vo výške 1,65-násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36) pri opatrovaní jedného občana s ťažkým zdravotným postihnutím a vo výške 2,25-násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36) pri opatrovaní dvoch, prípadne viacerých občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.
(5)
Ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na opatrovanie osobou uvedenou v § 58 ods. 2 navštevuje zariadenie sociálnych služieb, základnú školu, strednú školu, vysokú školu alebo školské zariadenie typu predškolského zariadenia, školského klubu, školského strediska záujmovej činnosti a centra voľného času v rozsahu viac ako štyroch hodín denne, peňažný príspevok za opatrovanie sa poskytuje vo výške 1,35-násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom.36) Pri opatrovaní dvoch, prípadne viacerých občanov s ťažkým zdravotným postihnutím navštevujúcich tieto zariadenia v rozsahu viac ako štyroch hodín denne sa peňažný príspevok poskytuje vo výške 1,95-násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom.36)
(6)
Ak jeden občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na opatrovanie osobou uvedenou v § 58 ods. 2 navštevuje zariadenia uvedené v odseku 5 v rozsahu viac ako štyroch hodín denne a druhý občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na opatrovanie osobou uvedenou v § 58 ods. 2 nenavštevuje tieto zariadenia alebo ich navštevuje v rozsahu najviac štyroch hodín denne, peňažný príspevok za opatrovanie sa poskytuje vo výške 2,15-násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom.36)
(7)
Peňažný príspevok možno poskytnúť, len ak osoba uvedená v 58 ods. 2 nemá v čase opatrovania občana odkázaného na opatrovanie mesačný príjem zo zárobkovej činnosti presahujúci 0,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom.36)
(8)
Ak je občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na opatrovanie osobou uvedenou v § 58 ods. 2 poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, peňažný príspevok za opatrovanie vypočítaný podľa odsekov 4 až 6 sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.
(9)
Výška peňažného príspevku za opatrovanie sa kráti pomernou časťou o dni, ktoré bol občan s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení, školskom zariadení typu školy v prírode, na rehabilitačnom pobyte alebo na rekreačnom pobyte za čas dlhší ako 30 dní. Preplatky možno zúčtovať so sumami peňažného príspevku za opatrovanie poskytovanými v ďalších mesiacoch.“.
64.
V § 66 písm. e) prvý bod znie:
„1.
vydaní povolenia právnickým osobám a fyzickým osobám na vykonávanie sociálnej prevencie, na poskytovanie sociálneho poradenstva a na vykonávanie vybraných činností sociálnoprávnej ochrany (ďalej len „povolenie“),“.
65.
V § 66 písm. e) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3.
zmene povolenia,“.
Doterajší tretí bod sa označuje ako štvrtý bod.
66.
V § 66 písm. f) sa za slovom „prevenciu“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a vykonávať vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany“.
67.
V § 66 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:
„g)
vedie evidenciu právnických osôb a fyzických osôb, ktorým bolo vydané povolenie,
h)
kontroluje úroveň vykonávania sociálnej prevencie, poskytovania sociálneho poradenstva a vykonávania vybraných činností sociálnoprávnej ochrany,“.
Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená i) až m).
68.
V § 66 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
vykonáva štátny dozor nad poskytovaním sociálnych služieb, najmä nad dodržiavaním základných ľudských práv a slobôd občanov pri poskytovaní sociálnych služieb,“.
Doterajšie písmená k) až m) sa označujú ako písmená l) až n).
69.
V § 67 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „v ktorej rámci uprednostňuje rozvoj sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva poskytovaných obcami a neštátnymi subjektmi,“.
70.
V § 67 písmeno i) znie:
„i)
uzatvára zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálnu službu, sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany (ďalej len „finančný príspevok“) neštátnemu subjektu, ktorý poskytuje sociálnu službu alebo sociálne poradenstvo alebo vykonáva sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany v kraji, zmluvu o poskytovaní finančného príspevku obci a zmluvu o poskytovaní jednorazového účelového finančného príspevku,“.
71.
V § 67 písm. j) prvom bode sa za slovo „prevencie“ vkladajú slová „alebo vykonávania vybraných činností sociálnoprávnej ochrany“.
72.
V § 67 písm. k) sa za slovo „nedostatkov“ vkladajú slová „v rámci pôsobnosti ustanovenej v písmene j)“.
73.
V § 67 písm. m) prvom bode sa vypúšťajú slová „opatrovateľskej služby,“.
74.
V § 67 písm. n) prvom bode sa vypúšťajú slová „ak túto starostlivosť nemožno zabezpečiť v rámci okresu,“.
75.
V § 67 písm. n) druhom bode sa vypúšťajú slová „pre ktorých neboli vhodné deti v rámci okresu,“.
76.
V § 67 písm. o) sa vypúšťajú slová „a túto im nemožno zabezpečiť v rámci okresu“ a slová „pre ktorých neboli vhodné deti v rámci okresu;“.
77.
V § 67 sa za písmeno o) vkladajú nové písmená p) až r), ktoré znejú:
„p)
koordinuje sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu detí, pre ktoré treba zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť, s občanmi vhodnými vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť s ostatnými krajskými úradmi, ak sprostredkovanie nezabezpečil v rámci kraja,
q)
sleduje vývoj detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, v ústavnej výchove a v ochrannej výchove,
r)
predkladá Centru pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže prehľad o deťoch a písomnú dokumentáciu pre potreby zabezpečenia ochrany práv detí podľa medzinárodných dohovorov,“.
Doterajšie písmená p) až r) sa označujú ako písmená s) až u).
78.
V § 68 písm. a) sa za ôsmy bod vkladá nový deviaty bod, ktorý znie:
„9.
o miere funkčnej poruchy a o tom, že ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely vydania preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím bez sprievodcu,“.
Doterajší deviaty až osemnásty bod sa označujú ako desiaty až devätnásty bod.
79.
V § 68 písm. a) desiatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a o peňažnom príspevku za opatrovanie“.
80.
V § 68 písm. a) jedenástom bode sa za slovo „pomoci“ vkladá čiarka a slová „alebo peňažného príspevku na kompenzáciu“ sa nahrádzajú slovami „peňažného príspevku na kompenzáciu alebo peňažného príspevku za opatrovanie,“.
81.
V § 68 písm. a) dvanástom bode sa za slovo „pomoci“ vkladá čiarka a slová „alebo peňažný príspevok na kompenzáciu“ sa nahrádzajú slovami „peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie,“.
82.
V § 68 písm. a) šestnástom bode sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 10“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „§ 61 ods. 11, 14 a 20,“.
83.
V § 68 písm. c) druhom bode sa slová „ods. 20“ nahrádzajú slovami „ods. 23“.
84.
V § 68 písm. e) prvom bode sa vypúšťajú slová „opatrovateľskej služby,“.
85.
V § 68 písm. j) sa za slovo „rodinu“ vkladajú slová „alebo s neštátnym subjektom, ktorý vykonáva vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany na základe povolenia,“.
86.
V § 68 písmeno k) znie:
„k)
vedie spisovú dokumentáciu o deťoch, ktorým treba zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť, a predkladá ju krajskému úradu,“.
87.
V § 68 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
vedie spisovú dokumentáciu občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť,“.
Doterajšie písmená l) až aa) sa označujú ako písmená m) až ab).
88.
V § 68 písm. u) treťom bode sa slová „§ 59 ods. 20 a § 63 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 59 ods. 23 a § 63 ods. 4“.
89.
V § 68 sa za písmeno v) vkladá nové písmeno x), ktoré znie:
„x)
oznamuje príslušnému úradu práce, že občan vykonáva osobnú asistenciu,“.
Doterajšie písmená v) až ab) sa označujú ako x) až ac).
90.
V § 68 písm. ac) sa slová „alebo sociálneho poradenstva alebo na vykonávanie sociálnej prevencie podľa tohto zákona (86 ods. 1 a 3)“ nahrádzajú slovami „s výnimkou potvrdzovania splnenia podmienok na poskytovanie starostlivosti v útulku podľa tohto zákona“.
91.
§ 68 sa dopĺňa písmenom ad), ktoré znie:
„ad)
zúčtováva poskytnutú preddavkovú dávku sociálnej pomoci so štátnou sociálnou dávkou.“.
92.
V § 69 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
plní úlohy podľa medzinárodných dohovorov v oblasti práv detí.49a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
„49a)
Napríklad vyhláška Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 104/1991 Zb. o dojednaní Dohovoru o právach dieťaťa.“.
93.
V § 70 ods. 4 sa slovo „zamestnanca“ nahrádza slovom „pracovníka“.
94.
V § 70 ods. 7 sa slovo „zamestnanec“ nahrádza slovom „pracovník“.
95.
Nadpis nad § 84 znie:
„Vykonávanie sociálnej prevencie a vybraných činností sociálnoprávnej ochrany a poskytovanie sociálneho poradenstva neštátnymi subjektmi“.
96.
V § 84 odsek 1 znie:
„(1)
Neštátny subjekt môže na základe povolenia vykonávať aj sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany [§ 13 ods. 2 a 3 písm. b)] a poskytovať sociálne poradenstvo alebo niektorú z foriem sociálnej prevencie.“.
97.
V § 84 ods. 2 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „prevenciu“ sa vkladajú slová „vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany alebo“.
98.
V § 84 ods. 2 písm. b) prvom bode sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „prevencie“ sa vkladajú slová „vybraných činností sociálnoprávnej ochrany alebo“.
99.
V § 84 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.
100.
V § 84 ods. 2 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
určí zodpovednú fyzickú osobu za vykonávanie sociálnej prevencie alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany alebo za poskytovanie sociálneho poradenstva; táto osoba musí mať odbornú spôsobilosť na vykonávanie sociálnej prevencie alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany alebo na poskytovanie sociálneho poradenstva, trojročnú prax a musí byť bezúhonná.“.
101.
V § 84 ods. 4 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „prevenciu“ sa vkladajú slová „vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany alebo“.
102.
V § 84 ods. 5 text za bodkočiarkou znie: „súčasťou povolenia je aj rozsah sociálnej prevencie alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany, alebo sociálneho poradenstva a podmienky vykonávania sociálnej prevencie alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany alebo poskytovania sociálneho poradenstva“.
103.
V § 84 odsek 7 znie:
„(7)
Príslušný orgán rozhodne o zrušení povolenia neštátnemu subjektu, ktorý nevykonáva sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany alebo neposkytuje sociálne poradenstvo na základe povolenia počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, alebo nevykonáva sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany, alebo neposkytuje sociálne poradenstvo v súlade s povolením. Príslušný orgán rozhodne o zmene povolenia, ak sú na to dôvody uvedené v odseku 9, ktoré je neštátny subjekt povinný oznámiť príslušnému orgánu.“.
104.
V § 84 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Neštátny subjekt vykonáva sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany alebo poskytuje sociálne poradenstvo len fyzickými osobami, ktoré majú odbornú spôsobilosť a sú bezúhonné.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
105.
§ 84 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Neštátny subjekt je povinný príslušnému orgánu vopred oznámiť skutočnosti, ktoré majú za následok zmenu rozsahu činnosti, zmenu miesta alebo skončenie vykonávania niektorej z foriem sociálnej prevencie alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany, alebo poskytovanie sociálneho poradenstva a zmenu fyzickej osoby, ktorá zodpovedá za ich vykonávanie alebo poskytovanie.“.
106.
V § 85 ods. 4 písm. a) sa za slová „sociálnej prevencie“ vkladajú slová „alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany“.
107.
V § 85 ods. 4 písm. b) sa za slová „sociálneho poradenstva“ vkladajú slová „alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany“.
108.
V § 85 ods. 4 písm. c) sa slová „sociálnej prevencie, ak sa sociálna prevencia bude“ nahrádzajú slovami „sociálnej prevencie alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany, ak sa sociálna prevencia alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany budú“.
109.
V § 85 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany“.
110.
V § 85 ods. 6 sa za slovo „prevencie“ vkladajú slová „alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany“.
111.
V § 86 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovo „prevenciu“ vkladajú slová „alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany“.
112.
V § 86 ods. 1 písm. a) sa za slovo „prevencia“ vkladajú slová „vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany,“.
113.
V § 86 ods. 1 písm. b) sa za slovo „prevenciu“ vkladajú slová „alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany,“.
114.
V § 86 odsek 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
neštátny subjekt alebo obec vypracuje a predloží výročnú správu o svojej činnosti a o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok.“.
116.
V § 86 ods. 4 sa za slovo „prevenciu“ vkladajú slová „alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany,“ a za slovo „prevencie“ sa vkladajú slová „alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany,“.
117.
V § 86 ods. 6 sa za slovo „prevencie“ vkladajú slová „alebo vybraných činností sociálnoprávnej ochrany,“.
118.
V § 89 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a z príjmov zo zaplatenej dohodnutej ceny sociálnej služby.“.
119.
V § 91 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na konanie o poskytovaní dávky sociálnej pomoci sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou § 60 až 66 zákona o správnom konaní.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
120.
§ 91 ods. 3 písm. b) sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
jedného teplého jedla denne, nevyhnutného ošatenia a prístrešia na zabezpečenie základných životných podmienok osobám uvedeným v § 2 ods. 2.“.
121.
V § 92 odsek 1 znie:
„(1)
Konanie o poskytovaní sociálnej služby, dávky sociálnej pomoci, peňažného príspevku na kompenzáciu, o posúdení na účely vydania preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím bez sprievodcu sa začína na základe písomnej žiadosti občana alebo na podnet orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o sociálnych službách, o dávke sociálnej pomoci a o peňažných príspevkoch na kompenzáciu. Konanie o peňažný príspevok za opatrovanie sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby.“.
122.
V § 92 ods. 3 v druhej vete sa slová „o príjme za posledných 6 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o sociálnu pomoc (§ 58 ods. 10)“ nahrádzajú slovami „o príjme za predchádzajúci kalendárny rok (§ 58 ods. 13)“.
123.
V § 92 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak je podkladom na rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na kompenzáciu posudok príslušného orgánu, lehota na vydanie rozhodnutia je 60 dní. Ak nemožno vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť ani v 60-dňovej lehote, môže príslušný orgán v druhom stupni lehotu predĺžiť najviac o 30 dní.“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
124.
V § 92 ods. 8 sa za slovo „pomoci“ vkladá čiarka a slová „alebo peňažného príspevku na kompenzáciu“ sa nahrádzajú slovami „peňažného príspevku na kompenzáciu alebo peňažného príspevku za opatrovanie“.
125.
V § 92 odsek 9 znie:
„(9)
Peňažný príspevok na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie sa nevypláca občanovi do cudziny a nepatrí za čas, v ktorom sa občan zdržiava v cudzine dlhšie ako dva mesiace.“.
126.
V § 92 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Dávka sociálnej pomoci sa nevypláca občanovi do cudziny a nepatrí za čas, v ktorom sa občan zdržiava v cudzine.“.
Doterajšie odseky 9 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.
127.
§ 92a znie:
㤠92a
(1)
Spisová dokumentácia, ktorú vedie príslušný orgán o deťoch, ktorým treba zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť, obsahuje
a)
osobné údaje o dieťati,
b)
údaje o rodičoch, súrodencoch, prípadne starých rodičoch alebo príbuzných dieťaťa, alebo o iných osobách zodpovedných za výchovu dieťaťa,
c)
údaje o rodinnom prostredí dieťaťa,
d)
rozhodnutie príslušného orgánu o úprave pomerov dieťaťa, ak bolo vydané,
e)
správu o zdravotnom stave dieťaťa na účely náhradnej rodinnej starostlivosti,
f)
ďalšie údaje dôležité pre sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti.
(2)
Spisová dokumentácia, ktorú vedie príslušný orgán o občanoch vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť, obsahuje
a)
žiadosť o náhradnú rodinnú starostlivosť,
b)
doklad o bezúhonnosti nie starší ako dva mesiace,
c)
potvrdenie o príjme,
d)
potvrdenie o zdravotnom stave na účely náhradnej rodinnej starostlivosti,
e)
doklad o absolvovaní prípravy občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť a odporúčanie o ich vhodnosti vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť podľa § 13 ods. 3 písm. b),
f)
správu o rodinných, bytových a sociálnych pomeroch,
g)
stanovisko príslušného orgánu k žiadosti o náhradnú rodinnú starostlivosť.“.
128.
§ 96 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak občan, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a ktorého súd pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola súdom obmedzená v rozsahu, ktorý mu neumožňuje samostatne rozhodovať o mieste svojho pobytu, svojvoľne odíde zo zariadenia sociálnych služieb, zariadenie sociálnych služieb je povinné túto skutočnosť oznámiť ihneď po tom, čo sa o nej dozvie, opatrovníkovi, najbližšiemu útvaru Policajného zboru a okresnému úradu podľa miesta trvalého pobytu občana.“.
129.
V § 97 ods. 1 písm. e) sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 5 až 7“.
130.
V § 97 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Občanovi, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, možno vydať rozhodnutie o skončení poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb v prípade, ak občan hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie v tomto zariadení sociálnych služieb, alebo si neplní svoje povinnosti tým, že neplatí úhradu za poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb za čas dlhší ako tri mesiace, a to aj po písomnej výstrahe o porušovaní občianskeho spolunažívania v zariadení sociálnych služieb, alebo o neplnení si povinnosti o platení úhrady za poskytovanú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.
(7)
V rozhodnutí o skončení poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb podľa odseku 6 sa určí, ku ktorému dňu sa skončí poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb. Príslušný orgán súčasne rozhodne, že občan podľa odseku 6 je povinný opustiť zariadenie sociálnych služieb do 15 dní po zabezpečení základných životných podmienok podľa tohto zákona.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 8 a 9.
131.
Nadpis pod § 99 znie: „Vznik nároku na sociálnu službu, na dávku sociálnej pomoci, na peňažný príspevok na kompenzáciu a na peňažný príspevok za opatrovanie a vznik nároku na ich výplatu“.
132.
V § 99 ods. 1 druhá veta znie: „Nárok na dávku sociálnej pomoci, na peňažný príspevok na kompenzáciu a na peňažný príspevok za opatrovanie a nárok na výplatu dávky sociálnej pomoci, peňažného príspevku na kompenzáciu a peňažného príspevku za opatrovanie vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o ich priznaní.“.
133.
V § 99 odsek 2 znie:
„(2)
Dávka sociálnej pomoci, peňažný príspevok na kompenzáciu a peňažný príspevok za opatrovanie sa prizná a vypláca od začiatku mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o poskytnutie dávky sociálnej pomoci, peňažného príspevku na kompenzáciu a peňažného príspevku za opatrovanie.“.
134.
V § 99 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Peňažný príspevok za opatrovanie sa vypláca fyzickej osobe v hotovosti alebo so súhlasom tohto občana bezhotovostným prevodom na jeho účet vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v Slovenskej republike.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
135.
Nadpis pod § 100 znie: „Zánik nároku na dávku sociálnej pomoci, na peňažný príspevok na kompenzáciu a na peňažný príspevok za opatrovanie, ich odňatie, zvýšenie, zníženie a zánik nároku na ich výplatu“.
136.
V § 100 ods. 1 a 2 v celom texte sa slová „pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu“ nahrádzajú slovami „pomoci, peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie“.
137.
V § 100 ods. 3 sa slová „pomoci alebo na výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu“ nahrádzajú slovami „pomoci, na výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu alebo na výplatu peňažného príspevku za opatrovanie,“.
138.
§ 100 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ak občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím zanikol nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu alebo na jeho výplatu, zúčtujú sa sumy toho istého peňažného príspevku na kompenzáciu alebo iného peňažného príspevku na kompenzáciu patriace odo dňa jeho priznania z iného alebo z toho istého peňažného príspevku na kompenzáciu v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa vyplatil peňažný príspevok na kompenzáciu.
(5)
Ak príslušný orgán dodatočne zistí, že dávku sociálnej pomoci nepriznal, priznal v nižšej sume alebo priznal vo vyššej sume, ako patrila, alebo priznal od neskoršieho dňa, ako patrila, dávku sociálnej pomoci dodatočne prizná, zvýši, zníži alebo doplatí. Nárok na dodatočné poskytnutie dávky sociálnej pomoci alebo jej časti zaniká uplynutím lehoty troch rokov, ktorá začína plynúť odo dňa, od ktorého dávka sociálnej pomoci alebo jej časť patrila.“.
139.
§ 101 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Príslušný orgán zúčtuje dávku sociálnej pomoci poskytnutú podľa odseku 1 so štátnou sociálnou dávkou po vzniku nároku na štátnu sociálnu dávku, ktorej platiteľom je príslušný okresný úrad.“.
140.
V § 103 ods. 1, 2 a 4 v celom texte sa slová „pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu“ nahrádzajú vo všetkých tvaroch slovami „pomoci, peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie,“ a slová „pomoci alebo na peňažný príspevok na kompenzáciu“ sa nahrádzajú slovami „pomoci, na peňažný príspevok na kompenzáciu alebo na peňažný príspevok za opatrovanie“.
141.
V § 103 ods. 6 sa vypúšťajú slova „podľa § 45“.
142.
V § 104 ods. 1 až 3 v celom texte sa slová „pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu“ nahrádzajú vo všetkých tvaroch slovami „pomoci, peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie“.
143.
V § 104 ods. 4 v celom texte sa slová „pomoci alebo peňažného príspevku na kompenzáciu“ nahrádzajú slovami „pomoci, peňažného príspevku na kompenzáciu alebo peňažného príspevku za opatrovanie“ a slová „pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu“ sa nahrádzajú slovami „pomoci, peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie“.
144.
V nadpise pod § 105 a v celom texte § 105 sa slová „pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu“ nahrádzajú slovami „pomoci, peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie“.
145.
V § 106 ods. 1 sa za slová „súdy“ vkladajú slová „ústavy zboru väzenskej a justičnej stráže,“.
146.
V § 109 ods. 2 sa slová „pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu“ nahrádzajú slovami „pomoci, peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie“.
147.
V § 109 odsek 3 znie:
„(3)
Ak sa sociálna služba, dávka sociálnej pomoci, peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie priznal pred smrťou oprávneného, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa smrti občana, sa nevyplatia a sociálna služba sa neposkytne. To neplatí pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu za činnosti vykonané a nevyúčtované do dňa smrti občana.“.
148.
V § 110 ods. 2 v tretej vete sa slová „31. decembra 2000“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2001“.
149.
V § 110 ods. 7 sa slová „do 31. decembra 2000“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2001“.
150.
V § 110 ods. 8 sa slová „do 31. decembra 2000“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2001“ a slová „od 1. januára 2001“ sa nahrádzajú slovami „od 1. januára 2002“.
151.
V § 110b sa slová „31. decembra 2000“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2001“.
152.
Za § 110b sa vkladajú § 110c až 110g, ktoré znejú:
㤠110c
V konaní o dávke sociálnej pomoci začatom pred 1. januárom 2001 sa postupuje podľa predpisov platných do 31. decembra 2000.
§ 110d
O žiadostiach o poskytnutie peňažných príspevkov na kompenzáciu, o ktorých príslušný orgán nerozhodol do 31. decembra 2000, sa rozhoduje podľa zákona účinného od 1. januára 2001. Na žiadosti o vydanie posudku podľa § 92a, ktoré neboli vybavené do 31. decembra 2000, sa vzťahujú platné predpisy pred 1. januárom 2001.
§ 110e
Ak posudok vydaný do 31. decembra 2000 nemôže byť podkladom pre rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na kompenzáciu z dôvodu, že nezohľadňuje zmeny ustanovené po 1. januári 2001, príslušný orgán vydá posudok podľa zákona platného od 1. januára 2001.
§ 110f
Ak bol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla poskytnutý pred 1. januárom 2001, občan s ťažkým zdravotným postihnutím nie je povinný vrátiť pomernú časť peňažného príspevku, ak osobné motorové vozidlo predá alebo vyradí z evidencie motorových vozidiel v období po uplynutí päťročnej lehoty platnej podľa predpisov účinných do 31. decembra 2000.
§ 110g
Úhrn poskytnutých peňažných príspevkov ustanovený v § 63 ods. 9 sa vzťahuje aj na peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže, ktoré boli občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím priznané právoplatným rozhodnutím pred 1. januárom 2001.“.
153.
V § 112 ods. 1 až 3 sa slová „31. decembra 2000“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2001“.
154.
V § 112 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
„osobná starostlivosť o blízku osobu, ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna, a osobná celodenná a riadna starostlivosť o blízku osobu, ak táto nebola umiestnená v ústave sociálnej starostlivosti alebo obdobnom zdravotníckom zariadení“, rozumie sa tým „opatrovanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaného podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. 1 a 2“.
155.
V § 113 treťom bode sa za slová „ods. 4“ vkladajú slová „§ 15 písm. l)“.
156.
V prílohe č. 6 sa slová „potreba sprievodcu, osobného asistenta alebo psa so špeciálnym výcvikom“ nahrádzajú slovami „v prípade, že ide o občana s praktickou slepotou alebo úplnou slepotou, uvádzajú sa slová nevidiaci-blind“.
157.
V prílohe č. 6 sa slová „V prípade potreby sprievodcu, osobného asistenta alebo psa so špeciálnym výcvikom je z dolného ľavého rohu preukazu do pravého horného rohu preukazu vytlačená 30 mm široká červená čiara“ nahrádzajú slovami „V prípade odkázanosti na sprievodcu je z dolného ľavého rohu preukazu do pravej časti po spodok obdĺžnika pre fotografiu 30 x 40 mm červená čiara široká 30 mm“.
158.
Príloha č. 6 sa na konci dopĺňa textom „Za sprievodcu sa považuje občan alebo pes so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím sprievod na zabezpečenie pohybu, orientácie a dorozumievania so spoločenským prostredím.“.
159.
Doterajšia príloha č. 4 sa nahrádza novou prílohou č. 4, ktorá je prílohou č. 1 tohto zákona, doterajšia príloha č. 7 sa nahrádza novou prílohou č. 7, ktorá je prílohou č. 2 tohto zákona, a doterajšia príloha č. 9 sa nahrádza novou prílohou č. 9, ktorá je prílohou č. 3 tohto zákona.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 386/1997 Z. z., zákona č. 394/1998 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 292/1999 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 241/2000 Z. z. a zákona č. 245/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
občania, ktorí vykonávajú osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu7a) v rozsahu najmenej 90 hodín mesačne, ak sú dobrovoľnými platiteľmi príspevku na poistenie v nezamestnanosti,“.
Doterajšie písmená j) až l) sa označujú ako písmená k) až m).
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
§ 58 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 28 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vykonáva osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu7a) v rozsahu menej ako 90 hodín mesačne.“.
3.
V § 40 odsek 1 znie:
„(1)
Za sústavnú prípravu občana na povolanie sa na účely tohto zákona považuje štúdium na strednej škole alebo na vysokej škole.“.
4.
V § 41 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
ktorým začne vykonávať osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu7a) v rozsahu najmenej 90 hodín mesačne.“.
5.
V § 57 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
občania, ktorí vykonávajú osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu7a) v rozsahu najmenej 90 hodín mesačne.“.
6.
V § 57 ods. 3 sa za slovami „spolupracujúce osoby“ vypúšťa čiarka a slová „občania zárobkovo činní v cudzine, spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditisti komanditnej spoločnosti a členovia družstva“ sa nahrádzajú slovami „a dobrovoľní platitelia príspevku na poistenie v nezamestnanosti,“.
7.
V § 58 ods. 6 sa slová „Občania zárobkovo činní v cudzine, spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditisti komanditných spoločností a členovia družstva“ nahrádzajú slovami „Dobrovoľní platitelia príspevku na poistenie v nezamestnanosti“.
8.
§ 61 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
9.
§ 62 vrátane nadpisu znie:
㤠62
Vymeriavací základ dobrovoľného platiteľa príspevku na poistenie v nezamestnanosti
Vymeriavacím základom na určenie výšky príspevku na poistenie v nezamestnanosti dobrovoľného platiteľa príspevku na poistenie v nezamestnanosti je ním určená suma.“.
10.
V § 63 ods. 1 sa za slovami „spolupracujúcej osoby“ vypúšťa čiarka a slová „občana zárobkovo činného v cudzine, spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditistu komanditnej spoločnosti a člena družstva“ sa nahrádzajú slovami „a dobrovoľného platiteľa príspevku na poistenie v nezamestnanosti“.
11.
V § 63 ods. 4 sa za slovami „spolupracujúcej osoby“ vypúšťa čiarka a slová „občana zárobkovo činného v cudzine, spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditistu komanditnej spoločnosti a člena družstva“ sa nahrádzajú slovami „a dobrovoľného platiteľa príspevku na poistenie v nezamestnanosti“.
12.
V § 67 odsek 3 znie:
„(3)
Dobrovoľný platiteľ príspevku na poistenie v nezamestnanosti odvádza príspevok na poistenie v nezamestnanosti sám.“.
13.
V § 67 ods. 6 sa za slovom „osoba“ vypúšťa čiarka a slová „občan zárobkovo činný v cudzine, spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditista komanditnej spoločnosti a člen družstva“ sa nahrádzajú slovami „a dobrovoľný platiteľ príspevku na poistenie v nezamestnanosti“.
14.
V § 68 ods. 4 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „družstva“ sa vkladajú slová „a občan, ktorý vykonáva osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu7a) v rozsahu najmenej 90 hodín mesačne,“.
15.
V § 69 odsek 4 znie:
„(4)
Dobrovoľný platiteľ príspevku na poistenie v nezamestnanosti odvádza príspevok na poistenie v nezamestnanosti za kalendárny mesiac najneskôr do ôsmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Na základe jeho žiadosti môže okresný úrad práce, ktorému sa príspevok na poistenie v nezamestnanosti odvádza, s ním dohodnúť osobitný režim odvádzania tohto príspevku.“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z. a zákona č. 155/1999 Z. z., ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001 okrem § 86 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
„Príloha č. 1 k zákonu č. 450/2000 Z.z.
PRILOHA č.4
Miera funkčnej poruchy podľa druhov zdravotných postihnutí
I.
Infekčné a parazitárne choroby
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Tuberkulóza
1.1. dýchacích ústrojov
a) počas aktivity ochorenia 40
b) počas aktivity ochorenia s funkčným obmedzením stredného až ťažkého stupňa s komplikáciami 50-70
1.2. iných orgánov a systémov
a) počas aktivity ochorenia 40
b) počas aktivity ochorenia s funkčným obmedzením stredného až ťažkého stupňa s komplikáciami 50-70
2. Infekčné a parazitárne choroby s následkami
2.1. ľahké poruchy funkcie niektorých orgánov a systémov, 10-20
2.2. stredne ťažké formy s recidívou alebo trvalé aktívne so znížením výkonnosti funkcie orgánu 30-40
2.3. ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, chronické stavy s ťažkou poruchou funkcie orgánu a s ťažkým obmedzením výkonnosti 50-70
3. AIDS
3.1. zistenie HIV-infekcie bez klinických príznakov 0
3.2. syndróm lymfadenopatie
a) ľahká alterácia celkového stavu 30
b) stredne ťažká alterácia celkového stavu a výkonnosti 50-60
c) ťažká alterácia celkového stavu (rozvinutie choroby, terminálna fáza, ťažké infekčné komplikácie) 80-100

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa funkčného postihnutia chorého orgánu a celkového stavu organizmu.
II.
Choroby krvi, krvotvorných orgánov a poruchy imunitných mechanizmov
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Málokrvnosť, nedostatok hemoglobínu (zhubná, hemolytická, panmyelopatia a pod.)
a) mierne prejavy 0-10
b) stredne ťažké prejavy 20-40
c) ťažké prejavy (s trvalou potrebou transfúzie a imunosupresívnej liečby s obmedzením výkonnosti) 50-80
2. Poruchy zrážanlivosti a iné stavy krvácania
a) ľahká forma 10-20
b) stredne ťažká forma (s občasným krvácaním do kĺbov) 30-50
c) ťažká forma (s častým krvácaním do kĺbov so sekundárnymi artrotickými zmenami) 70-90
3. Strata sleziny
a) u detí do 15 rokov (bez krvného ochorenia) 20
b) u dospelých 10
4. Chronická lymfatická leukémia (lymfadenóza) a ostatné typy non-Hodgkinovho lymfómu
a) s ľahkými prejavmi (bez známok progresie) 20-30
b) so stredne ťažkými prejavmi
ba) do troch rokov liečby 50
bb) po troch rokoch liečby 30-40
c) s ťažkými prejavmi (ťažká anémia, trombocytopénia a pod.) 80-100
5. Plazmocytóm (myelóm)
a) s ľahkými prejavmi (bez známok progresie) 20-30
b) so stredne ťažkými prejavmi 30-50
c) s ťažkými prejavmi (málokrvnosť, poruchy funkcie obličiek, osteolýza, bolesti) 80-100
6. Hodgkinov lymfóm (lymfogranulóm)
a) štádium I. - III.A
aa) počas dlhodobej liečby (viac ako šesť mesiacov) do skončenia liečby 50-70
ab) v nlnei remisii (po troch rokoch) 40
b) štádium III.B - IV.
ba) do skončenia liečby 70-80
bb) v plnej remisii (po troch rokoch) 50
7. Chronická myeloidná leukémia (myelóza)
a) chronická fáza v liečbe, s prejavmi na celkový stav 40-60
b) akútne zhoršenie 70-100
8. Chronické myeloproliferačné ochorenia ostatné (polycytémia vera, esenciálna trombocytopénia, osteomyeloskleróza a pod.)
a) ľahká forma 20-30
b) stredne ťažká forma 30-40
c) ťažká forma 80-100
9. Akútna leukémia a difúzny non-Hodgkinov lymfóm (tiež v remisii) 80-100
a) u detí až do skončenia liečby 100
b) pri prípadnej remisii trvajúcej päť rokov 50-60
10. Ostatné chronické krvné choroby
a) bez zjavných prejavov 10
b) s miernymi prejavmi 20-40
c) s ťažkými prejavmi 50-80
11. Niektoré poruchy mechanizmu imunity
a) ťažké imunodeficity s rozsiahlymi a opakovanými infekčnými komplikáciami, rezistentné na liečbu a vyvolávajúce ťažké obmedzenie výkonnosti 50-80
b) typ protilátkový, bunkový, fagocytárny a komplementárny 20-40

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa závažnosti hematologických zmien, pôsobenia na iné orgány a na celkový zdravotný stav.
III.
Endokrinné poruchy, poruchy výživy a premeny látok
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Poruchy funkcie štítnej žľazy
1.1. hyperfunkcia
a) ľahký stupeň (vegetatívne prejavy) 0-10
b) stredný stupeň (s pretrvávaiúcou tachykardiou, značná strata na hmotnosti a pod.) 20-30
c) ťažký stupeň (výrazné schudnutie, tyreotoxické srdce, psychické a očné poruchy) 40-50
1.2. hypofunkcia nedostatočne kompenzovaná liečbou 20-30
2. Zhubný nádor štítnel žľazy
a) včasné odstránenie v štádiu T 1-2 NOMO 30-50
b) v priebehu onkologickej liečby alebo neliečiteľné formy 80-100
c) po stabilizácii (do piatich rokov) 20-40
3. Stav po strumektómii pre nezhubné ochorenie uspokojivo kompenzované liečbou 0-10
4. Tetanický syndróm ťažkého stupňa (výskyt častých závažných záchvatov) 20
5. Chronická nedostatočnosť kôry nadobličiek (Addisonova choroba)
a) dobre kompenzovaná liečbou 20
b) stredne ťažká forma (začínajúca adynamia, chudnutie, zníženie výkonnosti) 30-40
c) ťažká forma (s výraznou adynamiou, chudnutím, s opakovanými krízami a podstatným znížením výkonnosti) 50-70
6. Zvýšená funkcia kôry nadobličiek (Cushingov syndróm, Connov syndróm, adrenogenitálny syndróm)
a) s komplikáciami na rôznych orgánových systémoch, prejavy svalovej slabosti 20-30
b) iatrogénny Cushingov syndróm 10
7. Nádory nadobličiek vrátane stavov po odstránení nádorov
a) v priebehu onkologického liečenia alebo neliečiteľné formy 80-100
b) po stabilizácii zdravotného stavu (po dvoch rokoch) 40
8. Poruchy hypotalamo-hypofyzárneho systému
a) dobre kompenzované liečbou 20
b) závažné prejavy na ostatných orgánoch s obmedzením výkonnosti 40-50
9. Nádory podmozgovej žľazy
a) v priebehu onkologického liečenia 80
b) po stabilizácii (po dvoch rokoch) podľa ovplyvnenia celkového stavu 40
10. Cukrovka
a) kompenzovateľná perorálnou liečbou a diétou alebo kompenzovateľná inzulínom a diétou bez komplikácií 30-50
b) ťažko kompenzovateľná inzulínom alebo cukrovka detského veku 50-60
c) chronické komplikácie cukrovky (diabetická angiopatia, neuropatia, diabetická noha) 60-70
11. Fenylketonúria
a) u detí bez prejavov poškodenia mozgu do 18. roku veku 50
b) u dospelých bez prejavov poškodenia mozgu počas trvania liečby diétou 30-50
12. Mukoviscidóza (cystická fibróza)
a) bez komplikácií 20-30
b) s pľúcnymi prejavmi, črevnými prejavmi mierneho stupňa (telesný vývoj zodpovedá veku) 30-50
c) s pľúcnymi prejavmi, črevnými prejavmi so zníženou telesnou výkonnosťou 40-60
d) s pľúcnymi prejavmi, črevnými prejavmi ťažkého stupňa s výrazne oneskoreným telesným vývojom 60-90

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa závažnosti vlastnej choroby s prihliadnutím na sekundárne zmeny, komplikácie (odchýlky laboratórnych hodnôt od normy sa nehodnotia).
Miera funkčnej poruchy pri poruchách metabolizmu tukov, dne a alimentárnej tučnote sa určí podľa závažnosti komplikácií jednotlivých orgánových systémov.
IV.
Duševné poruchy a poruchy správania
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Poruchy psychického vývoja detí
a) ľahké formy 10-20
b) stredne ťažké formy 30-40
c) ťažké formy 50-80
d) zvláštne psychické poruchy a pervazívne vývinové poruchy (napr. autizmus) 60-100
2. Poruchy osobnosti a správania u dospelých
a) mierne narušenie sociálnej prispôsobivosti 20
b) ťažké narušenie sociálnej prispôsobivosti 50
3. Mentálna retardácia
a) ľahká mentálna retardácia IQ 50-69
1 . horné pásmo 20-30
2. stredné pásmo 30-40
3. dolné pásmo 40-50
b) stredná mentálna retardácia IQ 35-49 50-60
c) ťažká mentálna retardácia IQ 20-34 80-90
d) hlboká mentálna retardácia IQ pod 20 100
e) geneticky podmienená mentálna retardácia s multiorgánovým postihnutím podľa klinického stavu (napr. Morbus Down) 50-100
4. Afektívne poruchy nálady (manické, depresívne, periodické)
a) ľahké formy 20
b) stredne ťažké formy 30
c) ťažké formy 60
5. Neurotické stresové a somatoformné poruchy
a) ľahké formy 10
b) stredne ťažké formy 20-40
c) ťažké formy (obsedantné neurózy) 50-60
6. Schizofrénia, schizotypové poruchy, poruchy s bludmi a halucináciami
a) ľahké formy 20
b) stredne ťažké formy 50-60
c) ťažké formy 90
7. Alkoholizmus
a) alkoholizmus I. a II. fáza 0-10
b) alkoholizmus III. a IV. fáza 40-50
8. Duševné poruchy a poruchy správania spôsobené psychoaktívnymi látkami
a) ľahká forma 0-10
b) stredne ťažká forma (do dvoch rokov od začiatku postihnutia) 30
c) ťažká forma 60-70

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa rozsahu zdravotného postihnutia, výskytu atakov, psychiatrického a psychologického nálezu, podľa narušenia sociálneho života, narušenia orientácie, intelektu, pamäti, myslenia, správania, emotivity, afektivity a pri úplnom rozpade osobnosti s trvalým dozorom sociability sa určia maximálne hodnoty miery funkčnej poruchy.
V.
Nervový systém (Poškodenie mozgu a miechy)
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1 . Cievne ochorenia mozgu, vnútrolebková výdutina, stavy po vnútrolebkovom krvácaní, ložiskovej nedokrvenosti mozgu
a) ľahká forma 20
b) stredne ťažká forma 40-60
c) ťažká forma 70-90
2. Zápalové ochorenia mozgu, neurodegeneratívne ochorenia, polyradikuloneuritídy, polyneuropatia a detská obrna
a) ľahká forma 20-30
b) stredne ťažká forma 40-60
c) ťažká forma 70-90
3. Roztrúsená mozgovomiechová skleróza
a) ľahká forma (s monoparézou, očné príznaky) - Kurtzkého škála 1-2 20-40
b) stredne ťažká forma - Kurtzkého škála do 4 40-60
c) ťažká forma (triparéza a kvadruparéza) - Kurtzkého škála nad 4 70-100
4. Epilepsia
a) veľmi zriedkavé veľké záchvaty s pauzami dlhšími ako jeden rok, malé záchvaty s pauzami mesiacov 20
b) zriedkavé veľké záchvaty s pauzami mesiacov, malé záchvaty s pauzami týždňov 30-40
c) stredne časté veľké záchvaty s pauzami týždňov, malé záchvaty s pauzami dní 40-50
d) časté veľké záchvaty týždenne alebo séria generalizovaných záchvatov, alebo malé záchvaty denne 50-60
5. Narkolepsia, hypersomnia
a) ojedinelé záchvaty 10
b) stredne časté záchvaty 20
c) veľmi časté záchvaty s obmedzením výkonnosti 30
6. Migréna
a) ľahká forma 0
b) stredne ťažká forma 10
c) ťažká forma so silne vyjadrenými sprievodnými prejavmi spravidla jedenkrát týždenne 20
7. Neuralgia troj klaného nervu
a) ľahká forma 10
b) stredne ťažká forma 20
c) ťažká forma so silnou bolesťou (pri neúspešnej konzervatívnej liečbe) 40-60
8. Periférna obrna lícneho nervu
a) jednostranná, úplná obrna 20-30
b) obojstranná kompletná obrna so závažnými trvalými komplikáciami 40-60
9. Parkinsonova choroba
a) ľahká forma (ojedinelé mimovoľne pohyby) 20
b) stredne ťažká forma 40-60
c) ťažká forma (tremor, rigidita, bradykinéza) 60-80
10. Centrálne vegetatívne poruchy (závraty, poruchy spánku, vazomotorické poruchy, úporné bolesti hlavy)
a) ľahká forma 10
b) stredne ťažká forma (s ojedinelými synkopami) 20
c) poruchy s častejšími záchvatmi a s dôsledkami na celkový stav 30
11 . Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy
a) ľahká forma 10-20
b) stredne ťažká forma (postihnutie oboch končatín) 40-60
c) ťažká forma (s nemožnosťou samostatného pohybu) 80-90
12. Poruchy osobnosti, správania, intelektu a komunikácie následkom dysfunkcie mozgu (napr. demencie rôzneho typu a etiológie, organický psychosyndróm)
a) ľahká forma 20
b) stredne ťažká forma 40-60
c) ťažká forma 80-100
13. Čiastočné a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvodu)
a) monoplégia 50
b) hemiplégia 80
c) paraplégia 90
d) kvadruplégia 100
e) monoparéza 10-30
f) hemiparéza 20-60
g) paraparéza 20-60
h) kvadruparéza 40-80
i) ľahká paréza reziduálna (hodnotí sa dominantnosť horných končatín) 10-20
14. Nádory lebkovej dutiny a miechového kanála
a) stav po operácii, počas onkologického liečenia do piatich rokov 80
b) po stabilizácii s miernym reziduálnym nálezom 40
c) neliečiteľné formy so stredne ťažkým postihnutím 90
d) neliečiteľné formy s ťažkým postihnutím 100
15. Poškodenie miechy
a) monoplégia 50
b) hemiplégia 80
c) paraplégia 90
d) kvadruplégia 100
e) monoparéza 10-30
f) hemiparéza 40-50
g) paraparéza 50-60
h) kvadruparéza 60-80
i) akroparéza, reziduálna ľahká paréza 10-20
j) poruchy vyprázdňovania močového mechúra a konečníka ako následok poškodenia chrbtice a miechy
1. ľahká forma 30-60
2. ťažká forma (úplná inkontinencia) 100

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa poruchy funkcie, výpadových javov, výskytu záchvatov, dĺžky trvania záchvatov a výskytu vegetatívnych porúch, neurologického nálezu, psychiatrického nálezu, psychologického nálezu a komplikácií.
Miera funkčnej poruchy pri poškodení miechy sa určí podľa funkčných porúch na končatinách, porúch inervácie močového mechúra a konečníka s prihliadnutím na dominantnosť hornej končatiny.
VI.
Zrak
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1 . Úplná slepota oboch očí 90
2. Praktická slepota oboch očí (V 3/60 - 1/60) 80
3. Slabozrakosť (V 6/60 - 3/60)
a) deti a mladiství do skončenia školskej dochádzky 70
b) ostatné prípady 50-60
4. Slabozrakosť (V 6/18 - 6/60)
a) deti do skončenia povinnej školskej dochádzky 50-60
b) ostatné prípady 40-60
5. Výpady zorného poľa (úplné, polovičné a kvadrantové) Pri neúplných, polovičných alebo kvadrantových výpadoch je potrebné primerane znížiť percentuálne vyjadrenie miery funkčnej poruchy
a) homonymná hemianopsia 30-40
b) bitemporálna hemianopsia 30
c) binasálna hemianopsia 10
d) homonymný horný kvadrant 20
e) homonymný dolný kvadrant 30
f) výpad zorného poľa (laterálne) pri strate alebo slepote druhého oka 60-70
6. Koncentrické zúženie (obojstranné zúženie zorného poľa na 10° až 5° centrálne je ťažká slabozrakosť, zúženie zorného poľa na 5° centrálne je praktická slepota aj pri zachovaní zrakovej ostrosti)
a) koncentrické zúženie zorného póla na 5° centrálne pri normálnom zornom poli druhého oka 20
b) obojstranné zníženie na 30° od centra 10-20
7. Koncentrické zúženie pri strate druhého oka
a) na 50° od centra 40
b) na 30° od centra 60
c) na 10° až 5° od centra 80-90
8. Nepravidelné výpady zorného poľa, veľké skotómy v 50° zorného poľa binokulárne 30-40
9. Obrna očných svalov, ak oko musí byť vylúčené z videnia 20
10. Diplopia 10-20
11 . Strabizmus u detí 10-20
12. Strata jedného oka 30
13. Strata šošovky bez poruchy zrakovej ostrosti
a) jedného oka u dieťaťa do skončenia povinnej školskej dochádzky 10-20
b) oboch očí u dieťaťa do skončenia povinnej školskej dochádzky 20-30
c) ostatné prípady, jedného oka oboch očí 10 20
14. Strata šošovky jedného oka pri slepote alebo strate druhého oka
a) u detí do skončenia povinnej školskej dochádzky 40-50
b) ostatné prípady 30-40
15. Odstránenie oka pre zhubný nádor
a) počas onkologického liečenia 100
b) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) 40
c) neliečiteľné formy 100

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa miery zníženia zrakovej ostrosti s korekciou, rozsahu zorného poľa, hĺbkového videnia, okulomotoriky, slzenia, citlivosti na prach, na svetlo, ochorenia očných adnexov a adaptácie.
Miera funkčnej poruchy ptózy hornej mihalnice s úplným uzáverom očnej štrbiny, glaukómu (zelený zákal) a ostatných očných chorôb sa určí podľa stupňa zúženia zorného poľa, zrakovej ostrosti, schopnosti orientovať sa a psychického stavu.
VII.
Sluch a poruchy ústroja rovnováhy
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Vrodená obojstranná praktická hluchota u detí alebo hluchota u detí, ktorá sa vyskytla pred rozvinutím reči, do skončenia prípravy na povolanie 70-80
2. Získaná obojstranná praktická hluchota alebo hluchota u detí, ktorá sa vyskytla až po rozvinutí reči, do 18. roku veku 60-80
3. Obojstranná praktická hluchota dospelých alebo hluchota dospelých 60-70
4. Obojstranná ťažká nedoslýchavosť u detí a dospelých zisťovaná slovnou alebo objektívnou audiometriou 50-60
5. Obojstranná stredne ťažká nedoslýchavosť u detí 50
6. Obojstranná stredne ťažká nedoslýchavosť u dospelých 30-40
7. Poruchy rovnováhy (objektivizovateľné poruchy vestibulárneho ústroja)
a) lahké závraty s hučaním v ušiach 20-30
b) stredne ťažké závraty (so značnou neistotou pri polohe stojmo a pri chôdzi) 30-40
c) ťažké závraty (so značnou neistotou pri polohe stojmo a pri chôdzi) alebo ťažký tinnitus 50-70
8. Komplikovaný chronický zápal stredného ucha 20-30
9. Strata jednej ušnice 10
10. Strata oboch ušníc 30
11 . Zhubné nádory (hltana, mandlí, hrtana, slinných žliaz a pod.)
a) po odstránení nádoru pri onkologickej liečbe do piatich rokov 40-80
b) neliečiteľné formy zhubných národov 90-100
c) po stabilizácii zdravotného stavu 40

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa miery zníženia sluchu, poruchy reči, následkom poškodenia sluchu, hučania v ušiach, bolesti v ušiach, poruchy rovnováhy, závratov, sociálnej adaptability a obmedzenia komunikačných schopností.
VIII.
Srdce a obehové ústrojenstvo
A.
Postihnutie srdca
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Vrodené alebo získané srdcové chyby a postihnutie veľkých srdcových ciev, ischemická choroba srdca, stavy pri infarkte myokardu, chronické reumatické choroby srdca, stavy po operáciách, kardiomyopatie, stavy pri myokarditídach a pod.
a) bez podstatného zníženia výkonnosti žiadne prejavy nedostatočnosti ako dýchavičnosť, anginózne bolesti i pri obvyklom silnejšom telesnom zaťažení (napr. rýchla chôdza 7-8 km/hod., ťažká telesná práca, maximálna záťaž 100 W) 0-10
b) stavy zodpovedajúce NYHA II stupeň postihnutia zodpovedá poklesu výkonnosti pri stredne ťažkom zaťažení (napr. chôdza 5-6 km/hod., ťažkosti pri stredne ťažkej telesnej práci a rekreačných aktivitách, maximálna záťaž 75 W) 20-40
c) stavy zodpovedajúce NYHA III stupeň postihnutia zodpovedá podstatnému obmedzeniu bežnej fyzickej aktivity (napr. prechádzka 3-4 km/hod., stúpanie po schodoch na 1. poschodie, ľahká telesná práca, maximálna záťaž 50 W) 50-60
d) stavy zodpovedajúce NYHA IV zjavné prejavy srdcového zlyhania v pokoji, dlhodobotrvajúce dekompenzácie, neschopnosť akejkoľvek fyzickej aktivity (max. 25 W) 70-90
2. Poruchy srdcového rytmu
a) bez hemodynamických účinkov alebo pri nepatrných subjektívnych ťažkostiach 0-10
b) s ľahkými hemodynamickými poruchami, liečbou kompenzované poruchy 20-30
c) s ťažkými hemodynamickými poruchami (záťažová insuficiencia) alebo liečbou ťažko ovplyvniteľné poruchy 50-70
3. Stavy po operácii srdca, náhradách srdcových chlopní, operácii srdcových chýb, po resekcii aneuryzmy, revaskularizačných výkonoch
a) s dobrým funkčným výsledkom 20-30
b) pri závažnom znížení výkonu 50-80
4. Implantácia kardiostimulátora 20-30
5. Stavy po koronárnej angioplastike s dobrým efektom 10-30
6. Chronické cor pulmonale miera funkčnej poruchy sa určí podľa porúch výkonnosti srdca a pľúc s prihliadnutím na stupeň hromadenia krvi v pľúcach a pľúcnej hypertenzie 50-70
7. Transplantácia srdca do piatich rokov od transplantácie podľa funkcie a liečby 40-60

B.
Postihnutie ciev
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1 . Artériovenózne píšťaly  
  a] bez hemodynamickeho účinku alebo porúch penlerneho prekrvenia 0-10
b) s nepatrnými hemodynamickými vplyvmi alebo s poruchami periférneho prekrvenia 20-30
c) s manifestnými prejavmi 30-50
2.   Aneuryzmy (podľa polohy a veľkosti)  
  a) bez funkčnej poruchy, bez obmedzenia výkonnosti 0-10
b) malé periférne vyduté 0-10
c) iné 20-30
d) disekujúce aneuryzmy aorty, veľké aneuryzmy abdominálnej aorty a veľkých panvových tepien s obmedzením výkonnosti 40-60
3. Tepnové uzáverové choroby - uzávery tepien dolných končatín  
  a) štádium I. podlá Fontainea na jednej dolnej končatine alebo na obidvoch končatinách 0-10
b) štádium II. podľa Fontainea s obmedzením kolaterálneho obehu, klaudikácie po 300 m až 500 m (Doppler na nohe 80-100 mm Hg) 20-30
c) štádium III. podľa Fontainea klaudikácie po 50 m-300 m (Doppler na nohe 60-80 mm Hg) 40-50
  d) štádium IV. podlá Fontainea s bolesťami v pokoji a trofickými zmenami 50-70
4. Kŕčové žily  
  a) s nepatrným opuchom na končatine s minimálnymi trofickými zmenami na koži bez ťažkostí, jedna alebo obidve končatiny 0-10
b) s výraznými ťažkosťami z hromadenia krvi v žilách, prítomnými recidívami zápalu - jedna alebo obidve končatiny 10-20
c) s chronickými recidivujúcimi defektmi podlá rozsahu a výskytu na jednej alebo na obidvoch končatinách 30-50
d) chronická venózna insuficiencia  
  1. jedna dolná končatina 30-40
2. obidve dolné končatiny 40-60
e) posttrombotický syndróm v oblasti panvy alebo dutých žíl - prichádza do úvahy vyššie hodnotenie  
5. Lymfedém na jednej alebo na obidvoch končatinách  
  a) so zväčšením obvodu končatiny do 5 cm 0-10
b) so zväčšením obvodu nad 5 cm, s obmedzením pohybu končatiny pre väčšiu hmotnosť a pre ovplyvnenie kĺbových funkcií 20-30
c) pri neschopnosti používať postihnutú končatinu 40-60
6. Poruchy krvného tlaku  
  a) 1 . stupeň - mierna forma 0-20
b) 2. stupeň - stredná forma 20-30
c) 3. stupeň - ťažká forma 40-60
7. Funkčné srdcovocievne syndrómy, ortostatická hypotónia  
  a) s ľahkými klinickými prejavmi 0-10
b) s častými závratmi a so sklonom ku kolapsom 20-30
Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa rozsahu a stupňa obmedzenia výkonnosti srdcovocievneho systému. Na určenie miery funkčnej poruchy zdravotného postihnutia je menej dôležitý druh ochorenia srdca a obehového ústrojenstva ako rozdielna strata výkonu podľa už prítomného štádia ochorenia.
Pri tepnových uzáveroch na hornej končatine sa určí stupeň funkčnej poruchy tak, že sa porovnáva s inými zdravotnými postihnutiami v tejto oblasti.
Pri veľmi výrazných poruchách – lymfedéme treba brať do úvahy zohyzdenie končatiny.
Pri poruche krvného tlaku sa miera funkčnej poruchy určí po systematickej farmakoterapii.
IX.
Dýchacia sústava
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Chronický zápal priedušiek bez poruchy ventilácie 0-10
2. Opakujúce sa zápaly pľúc so spastickou zložkou 10-20
3. Chronická astmatická bronchitída so spastickou zložkou, bronchiektázia, emfyzém pľúc, pneumokoniózy, pľúcna fibróza, neaktívna tuberkulóza, stavy po operácii pľúc s trvalým obmedzením pľúcnych funkcií
a) ľahký stupeň 20
1. dýchavičnosť, ktorá sa vyskytuje už pri stredne ťažkom zaťažení
2. stredne ťažká telesná práca
3. zníženie pľúcnych funkcií o menej ako 50 % príslušných hodnôt
b) stredný stupeň 30-40
1. dýchavičnosť, ktorá sa vyskytne už pri každodennom ľahkom zaťažení
2. ľahká telesná práca
3. zníženie pľúcnych funkcií až o 50 %
c) ťažký stupeň 50-70
1. dýchavičnosť už pri minimálnom zaťažení alebo v pokoji
2. zníženie pľúcnych funkcií väčšie ako 50 %
4. Bronchiálna astma
a) bez trvalého obmedzenia funkcie so sporadickými záchvatmi 10
b) s trvalým obmedzením pľúcnych funkcií
1. ľahký stupeň (zníženie pľúcnych funkcií pod 50 %) 20
2. stredný stupeň (zníženie pľúcnych funkcií o 50 %) 30-40
3. ťažký stupeň (zníženie pľúcnych funkcií viac ako 50 %) 50-70
5. Zhubné nádory (bronchiálne alebo pľúcne)
a) počas chemoterapie, aktinoterapie, chirurgickej liečby 80
b) neliečiteľné formy 100
c) stav po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov) s ľahkým obmedzením pľúcnych funkcií 40-50
d) obmedzenie pľúcnej funkcie stredného až ťažkého stupňa 60-80
6. Bronchiálna astma u detí, astmatický syndróm
a) ľahká forma astmatické bronchitídy bez trvalého obmedzenia ventilačnej poruchy pľúc, ktoré trvajú aspoň šesť týždňov v roku 20-30
b) stredná forma-stredne ťažká perzistujúca astmatické bronchitídy trvajúce aspoň dva až tri mesiace v roku s trvalou ventilačnou poruchou pľúc ľahkého až stredného stupňa 30-50
c) ťažká forma trvalá ventilačná porucha stredne ťažkého až ťažkého stupňa 50-70
d) trvalá globálna dychová nedostatočnosť s prejavmi dekompenzácie 80-90
7. Sarkoidóza
1. zväčšenie vnútrohrudných uzlín s ľahkým funkčným obmedzením a klinickou symptomatológiou 20
2. postihnutie pľúc s klinickou symptomatológiou 20-70
8. Ústna dutina a horné dýchacie cesty
a) defekt pier so stálym slinotokom, s poruchou reči a príjmu potravy 20-30
b) ťažká porucha funkcie jazyka, artikulácie, žuvania s možnosťou prijímať len tekutú stravu 50-60
c) rozsiahly defekt podnebia s protézou 20
d) strata podnebia bez možnosti korekcie protézou s poruchou reči a príjmu potravy 50-60
e) vrodené rázštepy pier, čeľustí, podnebia u detí do dosiahnutia dobrého funkčného stavu orofaciálnej sústavy 40-60
f) stavy po operáciách rázštepu pier, čeľustí, podnebia u dospelých podľa poruchy reči a prehltania 20-30
g) izolovaný rázštep pier alebo podnebia 20-30
h) trvalá tracheostómia (celkový stav, komplikácie) 50-60
i) obojstranná obrna nervu recurrens s poruchou hlasu 30
j) poruchy artikulácie a hlasu
1. ťažko zrozumiteľná reč 20-30
2. nezrozumiteľná reč 50-60
3. ťažká zajakavosť 20-30
k) iné poruchy priechodnosti dýchacích ciest (podľa ovplyvnenia dýchania a výkonnosti) 20-30
9. Chronický zápal prínosových dutín ťažkého stupňa s komplikáciami (hnisavá sekrécia, dráždenie trojklaného nervu, tvorba polypov, vnútrolebkové, očné) 20-40
10. Úplná strata čuchu 10-20

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa vplyvu vlastnej choroby na celkový stav, pôsobenia a dôsledkov na ostatné orgány. Pri sarkoidóze sa určí podľa rozsahu obmedzenia pľúcnych funkcií.
X.
Tráviace ústrojenstvo
A.
Ochorenie pažeráka
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Trakčný divertikul (podľa veľkosti a ťažkostí) 0-10
2. Pulzný divertikul
a) bez podstatnej prekážky pri príjme potravy 0-10
b) so značnou prekážkou pri príjme potravy 20-40
3. Funkčná alebo organická stenóza pažeráka
a) bez podstatnej prekážky pri príjme potravy 0-10
b) s poruchou pri príjme potravy 20-30
c) so značnou poruchou výživy a výkonnosti 40-60
4. Malígny nádor pažeráka
a) po radikálnej a onkologickej liečbe nádoru treba počkať spravidla päť rokov, či bola liečba úspešná 40-80
b) so značným úbytkom výživy a výkonnosti 90-100
5. Totálna náhrada pažeráka s poruchou príjmu potravy, s obmedzením výživy a výkonnosti, so zohľadnením zohyzďujúceho pôsobenia 70-90

B.
Ochorenie žalúdka
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Chronické, recidivujúce vredy žalúdka a dvanástnika
a) recidivujúce po dvoch-troch rokoch 0-10
b) s častejšími recidívami ochorenia 20-30
c) s trvalým výrazným znížením výživy a výkonnosti s komplikáciami 40-50
2. Totálne odstránenie žalúdka, hodnotí sa vplyv na stav výživy a úbytok výkonnosti, prípadné komplikácie 50-80
3. Chronická gastritída (ireverzibilná zmena sliznice žalúdka)
a) bez podstatných klinických prejavov 0-10
b) s úbytkom výživy a výkonnosti alebo s výraznými komplikáciami 20-30
4. Dráždivý žalúdok (funkčná porucha) 0-10
5. Čiastočné odstránenie žalúdka, gastroenteroanastomóza
a) s dobrou funkciou 10-20
b) s komplikáciami (napr. dumpingový syndróm, ulcus pepticum) 30-50
6. Čiastočné alebo úplné odstránenie žalúdka pre malignitu - treba počkať spravidla päť rokov, či bola liečba úspešná
Počas tohto obdobia:
a) pri čiastočnom odstránení žalúdka vo včasnom štádiu (early cancer - T1-NOMO) 40-50
b) po čiastočnej alebo úplnej resekcii žalúdka pri prebiehajúcom onkologickom liečení 80-100
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) 40-50
d) neliečiteľné formy 90-100

C.
Ochorenie tenkého a hrubého čreva
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1 . Chronický zápal čriev, divertikulitída, divertikulóza, čiastočné resekcie čreva alebo iné črevné poruchy
a) bez podstatných klinických prejavov (napr. syndróm dráždivého čreva) 0-10
b) so silnejšími trvalými symptómami (napr. hnačky, spazmy a pod.) 20-30
c) so značným úbytkom hmotnosti a výkonnosti 30-50
2. Colitis ulcerosa, idiopatická proktokolitída, Crohnova choroba
a) s miernym účinkom na celkový stav (hnačky, znížená výkonnosť) 10-20
b) so stredne závažným účinkom na celkový stav (trvalé alebo často recidivujúce zápaly sliznice s krvácaním) 30-50
c) s ťažkým účinkom na celkový stav a výkonnosť (perforácie, opakované operácie, malnutrícia) 60-80
3. Črevné malabsorpcie (coeliakia, sprue, malabsorpcia spôsobená intoleranciou)
a) bez podstatných klinických prejavov pri dietoterapii u dospelých 30-50
b) u detí do skončenia povinnej školskej dochádzky 40-60
c) na liečbu rezistentné pokročilé formy u dospelých so znížením stavu výživy a výkonnosti 60-80
4. Po odstránení malígneho tumoru čreva (treba počkať spravidla päť rokov na efekt liečby)
V priebehu tohto obdobia:
a) po odstránení lokalizovaných črevných nádorov z oblasti tračníka alebo rekta vo včasnom štádiu (T1-NOMO Dukes A) počas onkologickej liečby 50-60
b) s vytvorením trvalej kolostómie 70-80
c) počas onkologickej liečby bez vytvorenia kolostómie 60-70
d) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) 40-50
e) neliečiteľné formy 90-100
5. Stavy po odstránení podstatnej časti tenkého alebo hrubého čreva (nenádorové príčiny) 30-50
6. Zrasty v brušnej dutine
a) bez výraznej klinickej symptomatológie 0-10
b) s poruchami pasáže 20-30
c) s častými recidivujúcimi ileóznymi stavmi 50-60
7. Hemoroidy
a) bez výrazných ťažkostí s občasným krvácaním 0-10
b) s častými recidivujúcimi zápalmi, trombotizovaním alebo silnejším krvácaním 10-20
8. Vyvrátenie konečníka
a) malý reponibilný 0-10
b) trvalý s krvácaním 20-40
9. Slabosť zvierača riti s občasným odchodom stolice 40-60
10. Strata zvierača riti 60-80
11 . Perianálne píšťaly
a) nepatrné, bez stálej sekrécie 0-10
b) s častou alebo trvalou sekréciou 20-40
12. Umelá riť (kolostómia, ileostómia)
a) s dobrou možnosťou uzáveru 50-60
b) bez možnosti uzáveru 60-80

D.
Ochorenie pečene, žlčových ciest, podžalúdkovej žľazy
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Ochorenia pečene (bez ohľadu na etiológiu) Funkčná hyperbilirubinémia 0-10
2. Chronická perzistujúca hepatitída 10-20
3. Chronická agresívna hepatitída - podľa aktivity a funkčnej poruchy
a) ľahkéno stupňa 10-20
b) stredného stupňa 20-40
c) ťažkého stupňa 50-90
4. Fibróza pečene
a) ľahkého stupňa 0-10
b) ťažšieho stupňa 10-20
5. Zápalová cirhóza pečene
a) stacionárna 20-30
b) s miernou aktivitou 30-40
c) s vyššou aktivitou, progredujúca 50-70
d) portálna hypertenzia po skratovej operácii 50-70
6. Steatóza pečene, toxické poškodenie pečene
a) bez mezenchýmových reakcií 0-10
b) steatóza s hepatitídou, chronická toxická hepatitída - ako pri chronickej agresívnej hepatitíde 50-90
7. Resekcia pečeňového laloka 50-70
8. Malígne nádory pečene, žlčníka, žlčových ciest, podžalúdkovej žľazy
a) počas onkologickej liečby 90-100
b) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) 40-50
c) neliečiteľné formy 90-100
9. Transplantácia pečene (podlá funkčného nálezu, stavu výživy a výkonnosti) 50-90
10. Chronické zápaly intrahepatálnych žlčových ciest - hodnotí sa ako pri chronickej agresívnej hepatitíde alebo cirhóze 20-80
11 . Dyskinéza žlčových ciest sa hodnotí podlá výskytu biliárnych kolík s odstupom viacerých mesiacov 0-10
12. Ochorenia žlčových ciest (litiáza, chronické recidivujúce zápaly)
a) s kolikami s odstupom niekoľkých mesiacov, zápalov s odstupom rokov 0-10
b) s častejšími kolikami a so zápalmi, s intenzívnymi ťažkosťami 10-20
c) s dlhotrvajúcimi zápalmi alebo s komplikáciami 20-40
13. Strata žlčníka
a) so zvyškovými funkčnými poruchami, postcholecystektomický syndróm 10-20
b) pri dlhšie trvajúcich kolikách 20-40
14. Chronické ochorenie podžalúdkovej žľazy podľa účinku na celkový zdravotný stav, častosť a rozsah bolesti
a) čiastočné zníženie výkonnosti, slabšia výživa, dyspeptické ťažkosti, hnačky 0-10
b) zreteľné zníženie výkonnosti, oslabenie výživy, častejšie hnačky 30-40
c) výrazné zníženie výživy a výkonnosti, tukové stolice 40-60

E.
Prietrž
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Slabinová, skrotálna alebo stehenná prietrž podľa veľkosti a reponibility
a) jedno- alebo obojstranná bez klinickej symptomatologie 0-10
b) pri klinickej symptomatológii (bolesti, obmedzenie pohybu pri záťaži a pod.) 10-20
2. Pupočná prietrž alebo prietrž v bielej línii podľa kinickej symptomatologie 0-10
3. Prietrž v jazvách po brušnej operácii
a) bez výraznej symptomatologie podľa veľkosti 0-10
b) so značným obmedzením brušného lisu 10-20
c) pri poruchách pasáže bez značných komplikácií 20-30
d) pri častých recidivujúcich prejavoch ileóznych stavov 30-40
4. Prietrž bránice
a) pažeráková sklzná prietrž 0-10
b) iné malé bránicové prietrže bez podstatnej funkčnej poruchy 0-10
c) väčšie bránicové prietrže podľa stupňa funkčnej poruchy (refluxná ezofagitída) 10-20
d) prietrž s rozsiahlym premiestnením brušných orgánov s poruchami pasáže a s vplyvom na kardiopulmonálny systém 40-60
5. Hydrokéla a varikokéla 0-10

Miera funkčnej poruchy sa pri organických a funkčných ochoreniach zažívacieho ústroja určí podľa stupňa a úbytku výkonnosti, stupňa orgánových porúch a podľa potreby osobitných režimových opatrení. Pri alergicky podmienených ochoreniach má význam zamedzenie pôsobenia alergénov.
Po selektívnej proximálnej vagotómii prichádza hodnotenie miery funkčnej poruchy do úvahy, ak sú prítomné črevné poruchy (hnačky) alebo pretrvávajú účinky základného ochorenia.
Vyvrátenie konečníka, hemoroidy a rektálne píšťaly treba hodnotiť podľa lokality, rozsahu, funkcie zvierača a črevnej steny.
Pri rozsiahlom vyvrátení konečníka, kolostómii, ileostómii a silne secernujúcich sterkorálnych fistúl treba hodnotiť i psychickú ujmu (najmä obmedzenie spoločenského styku, sexuálneho života).
XI.
Ochorenie kože
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1 . Jazvy po popálení alebo poleptaní na ploche
a) do 40 % kožného krytu 10-20
b) nad 40 % kožného krytu (dekubity) 20-40
2. Ekzémy
a) chronický ekzém (napr. kontaktný ekzém) na viditeľných častiach tela (ťažšieho stupňa) 20-30
b) endogénny ekzém, atopická dermatitída s dlhotrvajúcimi prejavmi generalizovaného charakteru, dermorespiračný syndróm 30-50
c) seboroický ekzém ťažšieho stupňa s postihnutím viditeľných častí tela 50-60
3. Acne vulgaris (Induratívna forma) s tvorbou vredov so značnou kozmetickou ujmou 20-30
4. Acne conglobata s opakovanou tvorbou píšťal, vredov a trvalou premenou tkaniva na jazvy 30-40
5. Systémové ochorenia spojivového tkaniva (lupus erythematosus, dermatomyozitída, sklerodermia)
a) kožné zmeny ohraničené na predilekčných miestach alebo pri väčšom rozšírení, podľa funkčného postihnutia 20-30
b) rozsiahle kožné zmeny, ulcerácie, obmedzenie pohybov v kĺboch, postihnutie vnútorných orgánov 40-60
6. Pľuzgierovité kožné ochorenia (napr. pemfigus)
a) ťažšie postihnutie Koze a slizníc 30-40
b) generalizované postihnutie kože a slizníc 60-80
7. Psoriasis vulgaris
a) s výskytom na predilekčných miestach 10-20
b) generalizovaná forma s kĺbovým postihnutím, remisiami trvajúcimi niekoľko mesiacov 30-50
c) generalizovaná ťažká forma postihujúca celý povrch tela bez období zlepšenia 50-60
8. Erytrodermia
a) pri malej intenzite zápalového procesu 20-30
b) pri závažnej intenzite zápalového procesu s ťažkou alteráciou celkového stavu 40-50
9. Ichtvóza
a) stredne ťažká forma dlhodobo postihujúca trup a končatiny 20-30
b) ťažká forma postihujúca celý povrch tela 60-80
10. Dermatomykózy
a) postihnutie nechtových platničiek rúk a nôh, priľahlých častí kože, tiež v intertriginóznych priestoroch 10-20
b) systémové mykózy (napr. kandidóza, histoplazmóza, kokcidiomykóza) s rozsiahlymi prejavmi na koži, s postihnutím niekoľkých vnútorných orgánov, systémov s alteráciou celkového stavu 40-60
11 . Recidivujúci eryzipel podlá stupňa lymfedému alebo obmedzenia pohyblivosti 20-30
12. Recidivujúci pásový opar 20-30
13. Úplná strata vlasov a ochlpenia 30-50
14. Malígne tumory kože (s výnimkou malých bazaliómov)
a) po odstránení melanómu alebo iných malígnych kožných tumorov v počiatočnom štádiu 30-40
b) v pokročilom štádiu, neliečiteľné formy 80-100
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) 30-40

Miera funkčnej poruchy sa pri kožných ochoreniach určí podľa druhu, rozšírenia, lokality, účinku na celkový stav, sprievodné prejavy ako svrbenie, mokvanie, pálenie, zápach, tvorba jaziev.
XII.
Pohybový a podporný aparát
A.
Chrbtica, choroby kĺbov, zápalové reumatické ochorenie, iné choroby kostí, chrupiek, šliach, svalov
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Poruchy chrbtice
a) zlomeniny tela stavca do 1/4 tela stavca, spondylolistéza I. a II. stupňa, vrodené chyby a deformácie, stavy po operáciách s ľahkou poruchou statiky a dynamiky chrbtice 10
b) degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách, stavy po operáciách s trvalým postihnutím funkcie a častými recidívami dráždenia nervov a svalov, s poruchou svalového korzetu stredného stupňa, so strednou poruchou dynamiky a statiky chrbtice 20-30
c) ostatné postihnutia chrbtice s ťažkým stupňom poruchy funkcie (napr. skoliózy II. až IV. stupňa), s výraznou deformitou hrudníka s prihliadnutím na stupeň kardiopulmonálnej insuficiencie chronického charakteru, spondylolistézy III. a IV. stupňa, primárna diseminovaná hyperostóza s ankylózou vo viacerých segmentoch chrbtice 40-60
d) stavy po operácii chrbtice a medzistavcových platničiek, rozsiahle degeneratívne zmeny III. a IV. stupňa s ťažkými poruchami funkcie (recidivujúcimi chronickými iritáciami nervov až radikulopatiami s motorickým deficitom na periférii trvalého charakteru, insuficiencia svalového korzetu) 30-50
2. Scheurmannova choroba s trvalou staticko-dynamickou poruchou funkcie Scheurmannova choroba sa hodnotí po 18. roku života
a) ľahký stupeň poruchy funkcie s chronickou vertebralgiou 0-10
b) stredný a ťažký stupeň poruchy funkcie s nosením korzetu 20-30
3. Spondylartritída ankylozujúca - Bechterevova choroba
a) stredne ťažká forma (III. a IV. stupeň) 20-40
b) ťažké formy (V. stupeň) 40-60
c) ťažký stupeň postihnutia chrbtice s ankylózou bedrových kĺbov 70-100
4. Artropatie, zápalové reumatické ochorenia, iné choroby kostí, chrupiek, vnútornej výstelky kĺbu a šliach (chondropatie, synovitídy, tendovaginitídy, entezopatie atď.)
a) ľahké formy, zriedkavo recidivujúce, s trvalou poruchou funkcie postihnutého kĺbu alebo iných anatomických štruktúr pri trvalom postihnutí výkonu práce horných končatín a dolných končatín 10-20
b) stredne ťažké formy, občas recidivujúce, so strednou poruchou funkcie, ktorá trvalé obmedzuje výkonnosť organizmu 20-30
c) ťažké formy, liečebne neovplyvniteľné, trvalé aktívne s progresiou, s výraznými deštruktívnymi zmenami, s ťažkou poruchou funkcie, ktorá postihuje viac kĺbov horných končatín, dolných končatín a chrbtice, ťažké deformity s ťažkou poruchou pohyblivosti s polytopnou lokalizáciou a orgánovým postihnutím 50-70
5. Osteoporóza, osteomalácia, osteopatia
a) ľahká forma lokálna alebo generalizovaná 10-20
b) ťažká forma so zvýšenou lomivosťou kostí s výrazným obmedzením pohyblivosti a výskytom viacerých kompresívnych zlomenín tela stavca 30-60
6. Chronická osteomyelitída
a) ľahký stupeň - lokalizovaná nepatrná aktivita, drobné hnisanie vo fistule 20-30
b) stredný stupeň, rozsiahlejší proces, častá alebo trvalá sekrécia z fistuly s obmedzením pohyblivosti s prihliadnutím na dominantnosť hornej končatiny a pri dolnej končatine, ak ide o lokalizáciu na váhonosných kĺboch alebo na chodidle 30-40
c) ťažký stupeň - časté ťažké ataky, s horúčkou, vysokou FW, zreteľná infiltrácia mäkkých častí, sekrécia z fistuly a vylučovania sekvesterov, ťažký stupeň obmedzenia pohyblivosti a výkonnosti (opakovaný neúspech konzervatívnej aj operatívnej liečby) 50-70
7. Stavy po zlomenine rebier (iba sériové zlomeniny rebier)
a) ľahký stupeň obmedzenia ventilácie 20
b) stredný stupeň obmedzenia ventilácie 30-40
c) ťažký stupeň obmedzenia ventilácie 50-70
8. Stavy po úrazoch panvy
a) ľahká porucha obmedzujúca len dlhodobé státie a chôdzu 10-20
b) stredne ťažká porucha s porušením statiky a dynamiky dolných končatín a driekovej chrbtice 30-40
c) ťažké poruchy hybnosti dolných končatín, porucha funkcie zvieračov 50-80
9. Malígne nádory svalov, kostí a kĺbov
a) stavy po operácii pri prebiehajúcom onkologickom liečení 80
b) stavy po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov liečby) 40
c) neliečiteľné formy 90-100
10. Malý vzrast, telesná výška po skončení rastu
a) do 120 cm 50
b) do 130 cm 40
c) do 140 cm 30
11 . Svalové ochorenia
1. myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.), zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinné
a) ľahšia forma s obmedzením hýbavosti 30-50
b) stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti 60-80
c) ťažká forma (imobilita) 80-100
2. myasténia gravis, myastenický syndróm
a) ľahké formy 20
b) stredne ťažké formy s obmedzením hýbavosti 40-60
c) ťažké formy s výrazným obmedzením hýbavosti 60-80
12. Poúrazové svalové ochorenia
a) ľahká forma (napr. odtrhnutie dlhej hlavy dvojhlavového svalu) 0-10
b) stredne ťažká forma s funkčným obmedzením 20-30
c) ťažká forma s výrazným funkčným obmedzením (pri dominantnej končatine + 10 %) 40-50

B.
Postihnutie končatín
B.1.
Horné končatiny
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Strata oboch horných končatín 100
2. Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny 100
3. Strata jednej hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo s veľmi krátkym kýpťom (ramena) (pri dominantnej končatine + 10 %) 60
4. Strata jednej hornej končatiny v ramene alebo v lakťovom kĺbe (pri dominantnej končatine + 10 %) 50
5. Strata jednej hornej končatiny v predlaktí (pri dominantnej končatine + 10 %) 50
6. Strata jednej ruky (celej) (pri dominantnej končatine + 10 %) 50
7. Strata všetkých piatich prstov jednej ruky alebo iná strata úchopovej schopnosti jednej ruky
a) ľahký stupeň 20-30
b) ťažký stupeň (pri dominantnej končatine + 10 %) 40-50
8. Strata všetkých desiatich prstov na rukách 70-80
9. Strata jednotlivých prstov na ruke
a) strata jedného palca 25
b) strata dvoch palcov 40
c) strata ukazováka, prostredníka, prstenníka 10
d) strata malíčka 0
e) strata prvého a druhého prsta, prvého a tretieho prsta, prvého a štvrtého prsta 30
f) strata druhého a tretieho prsta, druhého a štvrtého prsta 30
g) strata prvého a piateho prsta, druhého a štvrtého prsta 25
h) strata tretieho a štvrtého prsta, tretieho a piateho prsta 25
i) strata štvrtého a piateho prsta 20
j) strata troch prstov s palcom 40
k) strata štyroch prstov s palcom 50
l) strata štyroch prstov (palec zachovaný) 40
m) strata druhého až piateho prsta na oboch rukách 80
10. Stuhnutie ramenného kĺbu v priaznivej polohe pri pohyblivom ramennom kĺbe (pri dominantnej končatine + 10 %) 10-20
11. Stuhnutie v ramennom kĺbe v nepriaznivom postavení alebo v porušenej pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (pri dominantnej končatine + 10 %) 20-30
12. Obmedzenie pohyblivosti jedného ramenného kĺbu
a) ľahkého stupňa (elevácie do 120°, primerané obmedzenie rotácie, vystretie, ohnutie) 0-10
b) stredného stupňa (elevácie do 90°, primerané obmedzenie rotácie, vystretie, ohnutie) (pri dominantnej končatine + 10 %) 10-20
13. Obmedzenie pohyblivosti oboch ramenných kĺbov
a) ľahkého stupňa 20
b) stredného stupňa 30
c) ťažkého stupňa 40
14. Instabilita ramenného pletenca
a) ľahkého stupňa (subluxácie) 10
b) stredného stupňa (zriedkavé luxácie) 20-30
c) ťažkého stupňa (časté luxácie) (pri dominantnej končatine + 10 %) 40
15. Pseudoartróza kľúčnej kosti 10
16. Pseudoartróza ramennej kosti
a) stabilná 30
b) instabilná 50
17. Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu
a) ľahkého stupňa (vystretie/ ohnutie 0°- 30°- 120°) 0-10
b) ťažšieho stupňa (najmä ohnutie vrátane obmedzenia rotácie predlaktia) (pri dominantnej končatine + 10 %) 20-30
18. Stuhnutie lakťového kĺbu
a) v priaznivom postavení 10-20
b) v nepriaznivom postavení (pri dominantnej končatine + 10 %) 30-40
19. Pseudoartróza vretennej a lakťovej kosti
a) stabilná 10-20
b) instabilná 20-30
20. Stav po zlomenine vretennej kosti a lakťovej kosti zhojenej s dislokáciou a funkčnou poruchou susedných kĺbov
a) ľahký stupeň 20
b) stredný stupeň 30
c) ťažký stupeň (pri dominantnej končatine + 10 %) 40
21. Obmedzenie pohyblivosti zápästia
a) ľahkého stupňa (vystretie/ohnutie 30° - 0° - 40°) 0-10
b) ťažšieho stupňa (vystretie/ohnutie) (pri dominantnej končatine + 10 %) 20-30
22. Stuhnutie zápästia
a) v priaznivom postavení (ľahká dorzálna extenzia možná) 10
b) v nepriaznivom postavení (pri dominantnej končatine + 10 %) 20
23. Stav po zlomenine zápästných kostí alebo po zlomenine jednej záprstnej kosti a viacerých záprstných kostí s poruchou funkcie ruky
a) ľahký stupeň 0-10
b) stredný stupeň 20
c) ťažký stupeň 30
24. Poúrazové aseptické nekrózy zápästných kostí (aktívne štádium dva roky) 20-30
25. Nervové poškodenie hornej končatiny
a) plexus brachialis
1. poškodenie hornej časti 20-40
2. poškodenie dolnej časti (pri dominantnej končatine + 10 %) 30-50
b) nervus axiľlaris 30
c) nervus radialis 20-30
d) nervus ulnaris 20-30
e) nervus medianus
1. poškodenie hornej časti 40
2. poškodenie dolnej časti 30
f) nervus radialis a nervus axillaris 40-50
g) nervus radialis a nervus ulnaris 40-50
h) nervus radialis a nervus medianus 40-50
i) nervus ulnaris a nervus medianus 40-50
j) nervus radialis, nervus ulnaris a nervus medianus v oblasti predlaktia (pri dominantnej končatine + 10 %) 40-60

B.2.
Dolné končatiny
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1 . Strata oboch dolných končatín v stehne 100
2. Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi amputačnými kýpťami s výrazne zníženou funkciou amputovaného kýpťa 80-90
3. Úplná strata jednej dolnej končatiny a jednej hornej končatiny 100
4. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom 70-80
5. Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb 50-60
6. Strata jednej dolnej končatiny v predkolení s dostatočnou funkciou kýpťa a kĺbu 40
7. Strata oboch dolných končatín v predkolení
a) dobrá funkčnosť amputačných kýpťov 60
b) oslabená funkčnosť amputačných kýpťov 70
8. Strata nohy v členkovom kĺbe s dobrou alebo s oslabenou funkciou amputačného kýpťa
a) jednostranná 20-30
b) obojstranná 40-50
9. Strata nohy v Chopartovom kĺbe s dobrou alebo s oslabenou funkciou amputačného kýpťa
a) jednostranná s dobrým kýpťom 20-30
b) obojstranná 30-40
10. Strata nohy v Lisfrancovom kĺbe alebo v oblasti metatarzov s dobrou alebo oslabenou funkciou amputačného kýpťa
a) jednostranná s dobrým kýpťom 10-20
b) obojstranná 30-40
11. Strata všetkých prstov na jednej nohe 20
12. Strata všetkých prstov na oboch nohách 30
13. Stuhnutie oboch bedrových kĺbov
a) v priaznivom postavení 60
b) v nepriaznivom postavení 70-80
14. Stuhnutie jedného bedrového kĺbu
a) v priaznivom postavení 30
b) v nepriaznivom postavení 60-70
15. Obmedzenie pohyblivosti bedrových kĺbov
a) ľahký stupeň (vystretie/ ohnutie s primeranou rotáciou, prinožením, unožením 0° - 10° - 90°)
aa) jednostranne 0-10
ab) obojstranne 10-20
b) stredný stupeň (vystretie/ ohnutie s primeranou rotáciou, prinožením, unožením 0° - 30° - 90°)
ba) jednostranné 20-30
bb) obojstranné 30-40
c) ťažký stupeň
1. jednostranné 30-40
2. obojstranné 40-50
16. Vrodená luxácia bedrových kĺbov počas liečby podlá stupňa kĺbovej chyby (subluxácia-luxácia) a náročnosti použitej liečby 30-60
17. Stavy po operácii bedrového kĺbu s reziduálnou poruchou funkcie
a) ľahký stupeň 10-20
b) stredný stupeň 20-30
c) ťažký stupeň (pri obojstrannom postihnutí + 10 %) 40-50
18. Stavy po vykonanej endoprotéze bedrového kĺbu alebo kolenného kĺbu
a) jednostranná 20
b) obojstranná 50
19. Pseudoartróza krčka stehennej kosti
a) stabilná 30
b) instabilná 50
20. Pseudoartróza stehennej kosti
a) stabilná 30
b) instabilná 50
21. Skrátenie dolnej končatiny
a) od 4 cm do 6 cm 20
b) nad 6 cm 30
c) nad 10 cm 40-50
22. Aseptická nekróza
Perthesova choroba v aktívnom štádiu počas liečenia (v rozsahu do dvoch rokov) 70-100
23. Stuhnutie jedného kolenného kĺbu
a) v priaznivom postavení (ohnutie o 5°-10°) 20-30
b) v nepriaznivom postavení 40-50
24. Stuhnutie oboch kolenných kĺbov
a) v priaznivom postavení 50
b) v nepriaznivom postavení 60
25. Uvolnenie väzivového aparátu kolena, luxácie 10-20
26. Stav po zlomenine jabĺčka
a) bez dislokácie úlomkov s opakovanou liečbou 10
b) s dislokáciou úlomkov 20-30
27. Obmedzenie funkcie v kolennom kĺbe (vystretie/ohnutie)
a) ľahký stupeň (vystretie/ohnutie 0° - 0° - 90°)
aa) jednostranne 0-10
ab) obojstranne 10-20
b) stredný stupeň (vystretie/ohnutie 0° - 10° - 90°)
ba) jednostranne 20-30
bb) obojstranne 30-40
c) ťažký stupeň (vystretie/ohnutie 0° - 30° - 90°)
ca) jednostranne 30-40
cb) obojstranne 40-50
28. Pseudoartróza kostí predkolenia
a) stabilná 20-30
b) instabilná 40-50
29. Stuhnutie horného členkového kĺbu
a) v priaznivom postavení (plantárna flexia od 5 do 15 stupňov) 20
b) v nepriaznivom postavení (plantárna flexia nad 15 stupňov) 30
30. Stuhnutie dolného členkového kĺbu (v strednom postavení) 10
31 . Stuhnutie horného členkového kĺbu aj dolného členkového kĺbu
a) v priaznivom postavení 30
b) v nepriaznivom postavení 40
32. Obmedzenie funkcie členkového kĺbu (vystretie/ohnutie, vbočenie chodidla)
a) ľahký stupeň 0-10
b) stredný stupeň (0° - 0° - 30°) 10-20
c) ťažký stupeň 20-30
33. Pes equinovarus vrodený (stupeň funkčnej poruchy závisí od rozsahu deformity nohy, frekvencie a intezity bolesti, od schopnosti či neschopnosti stáť a chodiť bez ortopedických topánok)
a) jednostranný 20-40
b) obojstranný 30-60
34. Ostatné deformity nohy s poruchou statiky a dynamiky nohy pri stoji a pri chôdzi stredného a ťažšieho stupňa podlá závislosti od trvalého nosenia ortopedických topánok a potreby liečby bolesti nohy 20-60
35. Nervové výpady dolných končatín
a) plexus lumbosacralis 80
b) nervus superior 20
c) nervus inferior 20
d) nervus femoralis 40
e) nervus cutaneus femoralis 10
f) nervus ischiadicus
1. proximálna časť 60
2. distálna časť 50
g) nervus peronaeus communis (nervus fibularis)
1. profundus 30
2. superficialis 20
h) nervus tibialis 30
36. Úplná afunkčnosť jednej dolnej končatiny 80
Miera funkčnej poruchy sa určí podľa následkov zdravotného postihnutia straty dolnej končatiny (anatomická alebo funkčná) a bez ohľadu na kompenzáciu týchto následkov ortopedickými pomôckami. Pri nervových postihnutiach dolnej končatiny sa posudzuje úplný nervový výpad. Čiastočný nervový výpad sa určuje polovicou príslušnej miery funkčnej poruchy. Izolované senzitívne nervové výpady sa neposudzujú.
Miera funkčnej poruchy sa určí v závislosti od rozsahu funkčných porúch, rtg. zmien v zmysle degeneratívnych zmien a dosiaľ vykonanej liečby.
Miera funkčnej poruchy sa určí podľa následkov zdravotného postihnutia straty hornej končatiny (anatomická alebo funkčná) s prihliadnutím na dominantnosť hornej končatiny a bez ohľadu na kompenzáciu týchto následkov ortopedickými pomôckami.
Pri strate všetkých desiatich prstov sa posudzuje strata celých prstov; neposudzuje sa strata jednotlivých článkov prstov.
Pri nervových postihnutiach hornej končatiny sa posudzuje úplný nervový výpad pri intenzívnej liečbe (jeden rok). Čiastočný nervový výpad sa určuje polovicou príslušnej miery funkčnej poruchy. Izolované senzitívne nervové výpady sa neposudzujú.
XIII.
Močové ústrojenstvo
A.
Postihnutie obličiek
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1 . Strata alebo výpad funkcie obličky pri zdravej druhej obličke 10-20
2. Vývojová anomália obličiek bez podstatných ťažkostí a bez funkčného obmedzenia 0-10
3. Nefirolitiáza bez funkčného obmedzenia
a) s kolikami s odstupom niekoľkých mesiacov 0-10
b) s častejšími kolikami a ťažkosťami 10-20
4. Postihnutie obličiek s obmedzením funkcie (bez ohľadu na etiológiu)
aj lahkeho stupňa (obličkové lunkcie sú trvalé znížené s miernym obmedzením výkonnosti) 20-40
b) stredného stupňa (obličkové funkcie sú značne znížené so značným obmedzením výkonnosti) 40-60
c) ťažkého stupňa (sú prítomné laboratórne známky chronickej obličkovej insuficiencie s podstatným obmedzením výkonnosti) 60-80
5. Strata alebo výpad jednej obličky s funkčným obmedzením druhej obličky
a) ľahkého stupňa
1. bez progresie 20-30
2. s progresiou 30-40
b) stredného stupňa 40-60
c) ťažkého stupňa 60-80
6. Postihnutie obličiek liečených umelou obličkou (dialýzou) s ohľadom na prítomné komplikácie 60-80
7. Transplantácia obličky
a) stav po transplantácii obličky do dvoch rokov 80-100
b) stav po transplantácii obličky s dobrou funkciou štepu po dvoch rokoch 50-60
8. Malígny tumor obličky
a) po odstránení vo včasnom štádiu (T1 NOMO) 40-50
b) po odstránení v iných štádiách 70-90
c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov) 40-50
d) neliečiteľné formy 90-100

B.
Ochorenie močových ciest
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1 . Chronický zápal močových ciest
a) ľahšieho stupňa (bez podstatnej poruchy mikcie) 0-10
b) ťažšieho stupňa (so značnými poruchami mikcie) 10-20
2. Poruchy vyprázdňovania močového mechúra
a) lahšieho stupňa (pri nepatrnej retencii moču, nočné odkvapkávanie moču) 10
b) ťažšieho stupňa (potrebné manuálne vyprázdňovanie, použitie močového stimulátora, značná retencia moču (nad 100 ml), bolestivé močenie 20-30
c) s potrebou pravidelného cievkovania, trvalé nosenie cievky, urinálu, bez podstatných sprievodných prejavov 40-50
3. Malígny tumor močového mechúra (povrchový a infiltratívny)
a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1-2 NOMO) 40-60
b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby 80-90
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) 40-50
d) neliečiteľné formy 90-100
4. Inkontinencia moču
a) relatívna inkontinencia moču
1. stresová I. stupňa 0-10
2. stresová II. stupňa 20-30
3. stresová III. stupňa 40-50
b) úplná inkontinencia moču 50-70
5. Zvráskavený mechúr so značným zmenšením kapacity 20-40
6. Močovodno-kožná píšťala prednej močovej trubice pri inkontinencii moču 20
7. Močovo-črevná píšťala pri análnej inkontinencii 40-60
8. Obličkovo-kožná píšťala, močovodno-kožná píšťala a mechúrovo-kožná píšťala so značnou sekréciou 60-70
9. Umelý vývod moču navonok 60-80
10. Funkčne málo významné anomálie močovo-pohlavného systému 10-20
11. Anomálie so stredne ťažkým postihnutím až ťažkým postihnutím funkcie a telesnej výkonnosti 40-60
12. Vrodené chyby močovo-pohlavného systému s anomálnym vyústením, rázštepové chyby u detí 40-60

Stupeň postihnutia sa určí podľa rozsahu funkčnej poruchy do obdobia rekonštrukčného riešenia.
Miera funkčnej poruchy zdravotného postihnutia močového ústrojenstva sa určí poruchou produkcie moču (overí sa najmä funkčným vyšetrením, lekárskymi nálezmi, urodynamickým vyšetrením, endoskopicky). Treba brať do úvahy aj zdravotné postihnutie iných orgánov (najmä srdca a obehu), aktivitu zápalového procesu, účinky na celkový stav a potrebu obmedzenia spôsobu života. Miera funkčnej poruchy pri zdravotných postihnutiach uvedených v písmene B bode šesť až dvanásť sa určuje len do obdobia rekonštrukčného riešenia.
XIV.
Pohlavné orgány
A.
Mužské pohlavné orgány
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1 . Strata penisu 40-50
2. Čiastočná strata penisu 20-40
3. Malígny tumor penisu
a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1-2 NOMO) 40-50
b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby 80-90
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) 40-50
d) neliečiteľné formy 90-100
4. Strata oboch semenníkov alebo úplná atrofia oboch semenníkov
a) pred skončením telesného vývoja 20-40
b) v produktívnom veku 20-30
c) vo vyššom veku 10
5. Malígny tumor semenníka
a) po odstránení lokalizovaného seminómu alebo lokalizovaného malígneho teratómu bez postihnutia lymfatických uzlín (T1 NOMO) 40-50
b) v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby 70-80
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) 40-50
d) neliečiteľné formy 90-100
6. Chronické zápaly prostaty s trvalými značnými poruchami mikcie 10-20
7. Adenóm prostaty bez porúch mikcie alebo s ľahkou poruchou 0-10
8. Malígny tumor prostaty
a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1-2 NOMO) 40-50
b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby 80-90
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) 40-50
d) neliečiteľné formy 90-100
9. Malígny tumor prsnej žľazy
a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 NOMO) 40-60
b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby 80-90
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) 40-50
d) neliečiteľné formy 90-100
10. Vrodené chyby pohlavných orgánov 40-60

B.
Ženské pohlavné orgány
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1 . Strata prsníka nenádorovej etiológie (vo fertilnom veku)
a) jednostranná 30
b) obojstranná 50
2. Strata atrofického prsníka po menopauze
a) jednostranná 10-20
b) obojstranná 20-30
3. Hypertrofia prsníkov (pubertálna forma, mastoptóza) 10-20
4. Malígny tumor prsnej žľazy
a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 NOMO) 40-60
b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby 80-90
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) 40-50
d) neliečiteľné formy 90-100
5. Strata maternice alebo sterilita vo fertilnom veku (treba prihliadať na psychoreaktívne poruchy) 10-20
6. Malígny tumor krčka maternice a tela maternice (s výnimkou carcinoma in situ)
a) po odstránení tumoru krčka maternice alebo tela maternice v štádiu Ia, Ib (T1 NOMO) 40-50
b) po odstránení tumoru v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby 80-90
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) 40-50
d) neliečiteľné formy 90-100
7. Strata oboch vaječníkov bez výrazného patologického účinku na hormonálny systém 0-10
8. Strata oboch vaječníkov vo fertilnom veku alebo pri nedostatočnej možnosti substitúcie pri vyrovnaní hormonálneho deficitu 20-30
9. Malígny tumor vaječníka
a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 NOMO) 40-50
b) v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby 80-90
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) 40-50
d) neliečiteľné formy 90-100
10. Chronický alebo často sa opakujúci zápal vaječníkov, závesného aparátu maternice alebo maternice
a) ľahkého stupňa 0-10
b) stredného stupňa 10-20
c) ťažkého stupňa (recidívy viackrát v roku) 20-30
11. Endometrióza ťažkého stupňa 20-30
12. Vaginálne píšťaly
a) píšťala močová cesta - pošva 40-60
b) píšťala konečník - pošva 40-60
c) píšťala močová cesta - konečník - pošva 80-90
d) filiformné píšťaly 20-30
13. Pokles pošvovej steny alebo maternice
a) bez močovej inkontinencie alebo s nepatrnou stresovou inkontinenciou moču (I. stupeň) 0-10
b) so silnejšou inkontinenciou moču 20-40
c) s úplnou inkontinenciou moču 50-60
14. Vrodené chyby pohlavných orgánov 40-60
15. Craurosis vulvae
a) ľahkého stupňa bez ťažkostí alebo s minimálnymi ťažkosťami 0-10
b) ťažšieho stupňa so značnými ťažkosťami, sekundárne zmeny (vredy, ekzémy, jazvy) 20-40
16. Malígny tumor pošvy a vonkajších rodidiel (s výnimkou carcinoma in situ)
a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 NOMO) 40-50
b) v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby 80-90
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov) 40-50
d) neliečiteľné formy 90-100

Miera funkčnej poruchy zdravotných postihnutí sa určí na základe klinického obrazu v urologickej, sexuálnej a onkologickej oblasti. Pri zdravotných postihnutiach ženských pohlavných orgánov sa miera funkčnej poruchy určí na základe gynekologického, endokrinologického a onkologického vyšetrenia s prihliadnutím na vek ženy. Pri vrodených poruchách pohlavných orgánov sa miera funkčnej poruchy určí len do obdobia rekonštrukčného riešenia.
XV.
Hlava a tvár
Druh zdravotného postihnutia Miera funkčnej poruchy v %
1. Stavy po traume (úraze) hlavy a mozgu s vnútrolebkovým krvácaním, s trvalými poruchami v neurologickej, psychiatrickej, psychologickej a zmyslovej oblasti
a) poruchy ľahkého stupňa 20-30
b) poruchy stredného stupňa 40-60
c) poruchy ťažkého stupňa 70-100
2. Stavy po zlomeninách lebky bez neurologických príznakov, stavy po otrase mozgu 5-10
3. Zohyzďujúce znetvorenie tváre, ťažké deformity kostných a mäkkých častí ovplyvňujúcich mimiku, artikuláciu, žuvanie a pod. 30-60

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa klinickej symptomatológie v neurologickej, stomatologickej, oftalmologickej a estetickej oblasti.
Príloha č. 2 k zákonu č. 45O/2OOO Z. z.
PRÍLOHA č. 7
Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky a peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
Cena pomôcky, cena potrebnej úpravy bytu, rodinného domu, garáže Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom 36)
do 2 do 3 do 4 do 5 do 6 do 7
do 10 000 Sk 90 % 90 % 70 % 50 % 30 % 20 % Výška príspevku v % z ceny pomôcky, z ceny úpravy bytu, rodinného domu najviac zo sumy 500 000 Sk, z ceny úpravy garáže najviac zo sumy 100 000 Sk
do 50 000 Sk 95 % 85 % 75 % 65 % 55 % 45 %
nad 50 000 Sk 95 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

Príloha č. 3 k zákonu č. 45O/2OOO Z. z.
PRÍLOHA č. 9
Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla
Cena osobného motorového vozidla Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom 36)
do 2 do 3 do 4 do 5 do 6 do 7
Ś 85 % 80 % 70 % 55 % 45 % 35 % Výška príspevku v % z ceny osobného motorového vozidla, najviac zo sumy 400 000 Sk