448/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

448
ZÁKON
z 5. decembra 2000,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 202/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 11/1999 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 151/1999 Z. z., zákona č. 242/2000 Z. z. a zákona č. 245/2000 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 12 ods. 2 sa číslo „13,7“ nahrádza číslom „14,0“.
2.
V § 12 ods. 3 sa číslo „3,7“ nahrádza číslom „4,0“.
3.
V § 12 ods. 5 sa číslo „13,7“ nahrádza číslom „14,0“.
4.
V § 12 ods. 7 sa číslo „13,7“ nahrádza číslom „14,0“.
5.
V § 13 ods. 13 sa suma „24 000 Sk“ nahrádza sumou „32 000 Sk“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.