439/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

439
ZÁKON
z 30. novembra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.
Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.
2.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
3.
V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Úprava súm životného minima sa vykoná tak, že sumy uvedené v § 2
a)
sa vynásobia koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ak koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za obdobie 1. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s 1. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka je nižší ako koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie zistený Štatistickým úradom Slovenskej republiky, alebo
b)
sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ak koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie je nižší ako koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu zistený Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie 1. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s 1. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
4.
V § 6 ods. 3 sa slová „na obyvateľa“ nahrádzajú slovami „na osobu“.
5.
V § 6 sa vypúšťa doterajší odsek 4.
6.
V § 6 ods. 5 sa slová „odsekov 1 a 4“ nahrádzajú slovami „ odseku 2“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.