436/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

436
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 5. decembra 2000,
ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 143 ods. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami a samosprávnymi krajmi a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti (ďalej len „odborná spôsobilosť“) obsahuje meno a priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa.
(2)
K žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti sa priloží
a)
doklad o dosiahnutom vzdelaní príslušného smeru1) s uvedením špecializácie,
b)
doklad o dĺžke a zameraní praxe, stručný prehľad doterajšej činnosti pri obstarávaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
c)
výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
d)
ak ide o osobu podľa § 2 ods. 2, aj overená kópia osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti alebo overená kópia autorizačného osvedčenia podľa osobitných predpisov.2)
(3)
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti sa podáva Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(4)
Ak žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti neobsahuje náležitosti podľa odsekov 1 a 2, ministerstvo vyzve žiadateľa na jej doplnenie do 30 dní odo dňa doručenia výzvy. Ak žiadateľ v tejto lehote požadované údaje nedoplní, ministerstvo sa nebude žiadosťou ďalej zaoberať.
§ 2
(1)
Odborná spôsobilosť sa overuje skúškou,3) ktorá sa uskutoční najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia odbornej prípravy. Odbornú prípravu organizuje ministerstvo. Náklady na ňu uhrádza žiadateľ.
(2)
Na osobu, ktorá má osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti vydané podľa osobitného predpisu,2) ktoré zahŕňa odbor územného plánovania a spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady, a na autorizovaných architektov v kategórii územné plánovanie4) sa nevzťahuje povinnosť vykonania odbornej prípravy.
(3)
Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorej členov vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky. Skúšobnú komisiu tvoria predseda komisie a členovia komisie vymenovaní zo zamestnancov ministerstva a z odborníkov z teórie a praxe. Skúšobná komisia má nepárny počet členov. Podrobnosti o zložení a činnosti skúšobnej komisie, ako aj o priebehu skúšky upraví skúšobný poriadok.
(4)
Skúška sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Skúšobná komisia po skončení skúšky bez zbytočného odkladu oznámi výsledok skúšky žiadateľovi.
(5)
Ak žiadateľ na skúške nevyhovel, môže podať žiadosť o opakovanú skúšku najskôr po uplynutí piatich mesiacov odo dňa skúšky, pri ktorej nevyhovel. K žiadosti o opakovanú skúšku sa doklady podľa § 1 ods. 2 neprikladajú.
(6)
Žiadateľ sa stáva odborne spôsobilou osobou, ak bol po vykonaní skúšky hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“. Odborne spôsobilú osobu ministerstvo zapíše do registra odborne spôsobilých osôb,5) ktorý zverejňuje ministerstvo najmenej raz ročne vo svojom vestníku.
(7)
Odborne spôsobilej osobe vydá ministerstvo do 30 dní odo dňa vykonania skúšky preukaz o odbornej spôsobilosti.
(8)
Preukazy o odbornej spôsobilosti vydané do 31. decembra 2002 zostávajú v platnosti. Oprávnenie z nich vyplývajúce sa rozširuje aj na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie samosprávnymi krajmi.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
László Miklós v. r.
1)
§ 2a ods. 3 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 163/1992 Zb., ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť v znení neskorších predpisov.
§ 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
3)
§ 2a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
4)
§ 4 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
5)
§ 2a ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.