435/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2004 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

435
ZÁKON
z 30. októbra 2000
o námornej plavbe
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon ustanovuje
a)
práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb súvisiace s prevádzkou námorných lodí a námorných rekreačných plavidiel,
b)
pôsobnosť orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti námornej plavby.
(2)
Zákon sa primerane vzťahuje aj na plávajúce zariadenia zapísané v námornom registri, plávajúce pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky, určené najmä na preskúmavanie a využívanie prírodného bohatstva na mori, na morskom dne a pod morským dnom.
(3)
Zákon sa nevzťahuje na námorné rybárske lode, námorné prievozné lode námorné osobné lode a vojnové lode.
(4)
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
námornou plavbou prevádzkovanie námorných lodí a rekreačných plavidiel na mori a ostatných vodných cestách, pre ktoré platí právny režim mora alebo ktoré sú s morom spojené, ako aj na ich pobyt v prístave alebo na miestach kotvenia a uviazania,
b)
námornou loďou plavidlo určené na námornú plavbu, plávajúce pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky,
c)
námornou prievoznou loďou plavidlo určené na pravidelnú prepravu cestujúcich, cestných a železničných vozidiel,
d)
námornou osobnou loďou námorná loď určená na prepravu viac ako 12 cestujúcich,
e)
námornou loďou s ochrannou palubou námorná loď vybavená palubou, po ktorú siahajú priečne vodotesné priedely,
f)
námorným rekreačným plavidlom plavidlo určené na rekreačné účely, plávajúce pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky (ďalej len „rekreačné plavidlo“), zapísané v registri námorných rekreačných plavidiel,
g)
uznanou klasifikačnou spoločnosťou spoločnosť, ktorá je spravidla členom Medzinárodného združenia klasifikačných spoločností a ktorá je poverená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky na vykonávanie činností súvisiacich so zabezpečovaním technickej spôsobilosti námorných lodí podľa medzinárodných dohôd,1)
h)
vlastníkom námornej lode zapísanej v námornom registri Slovenskej republiky právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na prevádzkovanie námornej lode pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť,
i)
prevádzkovateľom námornej lode právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na prevádzkovanie námornej lode pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť, ak je na to splnomocnená jej vlastníkom,
j)
registračným prístavom námornej lode a rekreačného plavidla miesto, kde je námorná loď alebo rekreačné plavidlo zapísané do námorného registra.
DRUHÁ ČASŤ
ŠTÁTNA SPRÁVA A ŠTÁTNY DOZOR
§ 3
Ústredný orgán štátnej správy
Ústredným orgánom štátnej správy a orgánom štátneho dozoru pre námornú plavbu je Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
§ 4
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
(1)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
a)
vykonáva štátnu správu v námornej plavbe vrátane štátneho dozoru,
b)
poveruje uznanú klasifikačnú spoločnosť
1.
schvaľovaním technickej dokumentácie rekreačných plavidiel, ak nebola schválená podľa osobitného predpisu,1a) a schvaľovaním technickej dokumentácie námorných lodí,
2.
technickým dozorom počas stavby rekreačných plavidiel, ak nebol realizovaný podľa osobitného predpisu1a), a technickým dozorom počas stavby námorných lodí,
3.
vykonávaním pravidelných technických kontrol námorných lodí a rekreačných plavidiel a vydávaním dokladov o technickej spôsobilosti námorných lodí a rekreačných plavidiel,
c)
kontroluje činnosť uznanej klasifikačnej spoločnosti, a ak pri kontrole zistí, že uznaná klasifikačná spoločnosť nevykonáva svoju činnosť v súlade s poverením podľa písmena b), platnosť poverenia uznanej klasifikačnej spoločnosti pozastaví,
f)
zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách pre námornú plavbu,
g)
uzatvára medzinárodné zmluvy týkajúce sa námornej plavby.
(2)
Ministerstvo plní funkciu námorného úradu, v ktorej rámci
a)
vedie námorný register Slovenskej republiky; prijíma podania týkajúce sa zápisu námornej lode do námorného registra a podania týkajúce sa všetkých zmien vzťahujúcich sa na námornú loď, ktorá je už zapísaná v námornom registri,
b)
vykonáva kontrolu spôsobilosti námorných lodí a rekreačných plavidiel na plavbu,
c)
vydáva vlastníkovi námornej lode alebo rekreačného plavidla registračný list oprávňujúci plávať pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky; vlastníkovi námornej lode vydáva aj dočasný registračný list,
d)
určuje minimálne obsadenie námornej lode lodnou posádkou z hľadiska zaistenia jej bezpečnej prevádzky,
e)
vydáva lodné listiny podľa tohto zákona a medzinárodných dohôd,
f)
schvaľuje a potvrdzuje denníky a iné lodné doklady,
g)
vydáva povolenie na prepravu cestujúcich,
h)
vykonáva kontrolu odbornej spôsobilosti členov lodných posádok a veliteľov rekreačných plavidiel,
i)
vydáva námornícke knižky členom lodných posádok,
j)
vydáva preukazy odbornej spôsobilosti členov lodných posádok, potvrdenia preukazov odbornej spôsobilosti a potvrdenia o uznaní preukazov odbornej spôsobilosti,
k)
v odôvodnených prípadoch povoľuje výnimky z požadovanej odbornej praxe,
l)
vydáva preukazy odbornej spôsobilosti veliteľov rekreačných plavidiel; môže uznať odbornú spôsobilosť na vedenie rekreačného plavidla získanú v zahraničí, vydanú príslušným úradom cudzieho štátu v rozsahu platnom pre danú oblasť plavby,
m)
schvaľuje spôsobilosť rekreačného plavidla na plavbu a vydáva medzinárodné osvedčenie rekreačného plavidla podľa § 54,
n)
vedie evidenciu držiteľov vydaných námorníckych knižiek, preukazov odbornej spôsobilosti, potvrdení preukazov odbornej spôsobilosti, potvrdení o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti a osvedčení o absolvovaní odborných kurzov bezpečnostného výcviku a doplnkových odborných kurzov členov lodných posádok a kurzov na vedenie rekreačných plavidiel (ďalej len „kvalifikačné kurzy“),
o)
poveruje právnické osoby alebo fyzické osoby vykonávaním kvalifikačných kurzov a vykonáva dohľad nad ich priebehom; v prípade zistenia závažných nedostatkov môže odňať poverenie na ich vykonávanie,
p)
schvaľuje učebné osnovy kvalifikačných kurzov a školiteľov,
r)
vyšetruje námorné nehody a ukladá opatrenia na odstránenie závad a nedostatkov, ktoré spôsobili námornú nehodu; na požiadanie poskytuje príslušnému úradu cudzieho štátu informácie o námornej nehode, ak je to potrebné z hľadiska bezpečnosti cudzieho štátu, jeho pobrežia alebo pobrežných oblastí.
§ 5
Štátny dozor
(1)
Orgánom štátneho dozoru nad dodržiavaním tohto zákona právnickými osobami a fyzickými osobami (ďalej len „povinná osoba“) je ministerstvo.
(2)
Ministerstvo vykonáva štátny dozor podľa odseku 1 ministrom poverenými zamestnancami ministerstva (ďalej len „poverený zamestnanec“).
(3)
Poverený zamestnanec má právo pri výkone štátneho dozoru vstupovať na námornú loď alebo na rekreačné plavidlo, ako aj právo vstupovať do objektov a zariadení vlastníka námornej lode alebo rekreačného plavidla, ktoré súvisia s prevádzkou námornej lode alebo rekreačného plavidla.
(4)
Povinná osoba je povinná umožniť poverenému zamestnancovi vstup na námornú loď alebo na rekreačné plavidlo, do všetkých objektov, ktoré súvisia s prevádzkou námornej lode alebo rekreačného plavidla, a umožniť mu nahliadnuť do dokladov súvisiacich s prevádzkou námornej lode alebo rekreačného plavidla, ako aj styk s osobami, s ktorými poverený zamestnanec považuje za nevyhnutné komunikovať. Vlastník námornej lode je povinný poverenému zamestnancovi umožniť pobyt na námornej lodi vrátane pobytu počas plavby a musí mu umožniť používať lodné telekomunikačné zariadenie.
(5)
Ak poverený zamestnanec pri výkone štátneho dozoru zistí porušenie tohto zákona alebo nedostatky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť plavby, posádky, osôb alebo prepravovaného nákladu, nariadi spôsob a lehotu na odstránenie zistených nedostatkov.
(6)
Ak poverený zamestnanec pri výkone štátneho dozoru zistí závažné alebo opakované porušenie tohto zákona alebo medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, môže
a)
odobrať veliteľovi námornej lode alebo členovi lodnej posádky preukaz odbornej spôsobilosti (§ 41) alebo veliteľovi rekreačného plavidla preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla (§ 56),
b)
zadržať registračný list alebo dočasný registračný list (§ 14), alebo registračný list rekreačného plavidla (§ 55), alebo medzinárodné osvedčenie rekreačného plavidla (§ 54 ods. 3).
(7)
Preukaz odobratý podľa odseku 6 písm. a) alebo listiny zadržané podľa odseku 6 písm. b) postúpi poverený zamestnanec ministerstvu na ďalšie konanie.
(8)
Ministerstvo môže rozhodnutím
a)
odňať preukaz odbornej spôsobilosti odobratý podľa odseku 6 písm. a) na určitý čas, najviac na tri roky, a pri strate zdravotnej spôsobilosti držiteľa natrvalo; vrátenie odňatého preukazu je podmienené preskúšaním jeho držiteľa,
b)
odňať registračný list zadržaný podľa odseku 6 písm. b) a vymazať námornú loď z registra, ak neboli odstránené nedostatky v určenej lehote [§ 17 ods. 3 písm. c)],
c)
odňať dočasný registračný list zadržaný podľa odseku 6 písm. b), ak neboli odstránené nedostatky v určenej lehote,
d)
pozastaviť platnosť registračného listu rekreačného plavidla alebo medzinárodného osvedčenia rekreačného plavidla zadržané podľa odseku 6 písm. b) a vymazať rekreačné plavidlo z registra rekreačných plavidiel (§ 52), ak neboli odstránené nedostatky v určenej lehote podľa odseku 5.
(9)
Podaný opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 8 nemá odkladný účinok.
TRETIA ČASŤ
NÁMORNÁ LOĎ
Registrácia námornej lode a rekreačného plavidla
§ 6
Označenie námornej lode
Námorná loď musí byť označená
a)
menom námornej lode,
b)
názvom sídla registračného prístavu,
c)
medzinárodným registračným číslom,
d)
tonážnou značkou, ak ide o námornú loď s ochrannou palubou.
§ 7
Používanie vlajok a štandardy prezidenta
(1)
Námorná loď, ktorej bol vydaný registračný list alebo dočasný registračný list, má právo plávať pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky (ďalej len „štátna vlajka“). Ak je na námornej lodi prítomný prezident Slovenskej republiky, na vrchole zadného sťažňa sa vztyčuje aj štandarda prezidenta Slovenskej republiky.
(2)
Na námornej lodi sa vztyčuje štátna vlajka na najlepšie viditeľnom mieste na zadnej časti námornej lode. Na mieste štátnej vlajky nemôže byť vztýčená iná vlajka alebo znak. Ak sú na námornej lodi spolu so štátnou vlajkou vztýčené aj iné vlajky, veliteľ námornej lode musí zabezpečiť, aby tieto vlajky neboli väčšie ako štátna vlajka.
(3)
Vlastník námornej lode má právo vztýčiť štátnu vlajku dňom vydania registračného listu alebo dočasného registračného listu.
(4)
Právo plávať pod štátnou vlajkou zaniká rozhodnutím ministerstva o pozastavení platnosti registračného listu alebo dočasného registračného listu námornej lode podľa § 16 alebo o výmaze námornej lode z námorného registra Slovenskej republiky podľa § 17.
(5)
Štátnou vlajkou možno pozdraviť inú námornú loď, vzdávať poctu pri oficiálnej návšteve prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, delegácie Národnej rady Slovenskej republiky alebo delegácie vlády Slovenskej republiky, ako aj prejaviť smútok pri úmrtí člena lodnej posádky.
(6)
Používanie štátnej vlajky a štandardy prezidenta republiky podľa odsekov 1 až 5 nie je dotknutý osobitný predpis.1b)
(7)
Na rekreačné plavidlá sa primerane vzťahujú odseky 1 až 4.
(8)
Podrobnosti o používaní štátnej vlajky Slovenskej republiky a iných vlajok na námornej lodi ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 8
Meno námornej lode a názov registračného prístavu
(1)
Meno námornej lode musí byť zreteľne odlíšené od mien ostatných námorných lodí zapísaných v námornom registri Slovenskej republiky. Meno námornej lode nemôže poškodzovať vážnosť Slovenskej republiky.
(2)
Meno námornej lode musí byť umiestnené po oboch stranách jej prednej časti a na jej zadnej časti.
(3)
Názov registračného prístavu musí byť umiestnený v zadnej časti námornej lode pod menom námornej lode. Registračným prístavom námornej lode zapísanej v námornom registri Slovenskej republiky je Bratislava.
(4)
Námorná loď s ochrannou palubou musí byť označená tonážnou značkou; toto označenie vykoná uznaná klasifikačná spoločnosť.
§ 9
Námorný register Slovenskej republiky
(1)
Námorný register Slovenskej republiky (ďalej len „námorný register“) je verejný zoznam obsahujúci súbor údajov o námorných lodiach, o rozostavaných námorných lodiach a o rekreačných plavidlách. Výpisy alebo osvedčenia vydané námorným registrom majú povahu verejnej listiny. Do námorného registra môže nahliadnuť a žiadať z neho výpis alebo odpis ten, kto preukáže právny záujem.
(2)
Námorný register tvoria tri zložky:
a)
národný námorný register,
b)
medzinárodný námorný register,
c)
register rekreačných plavidiel.
(3)
Všetky zložky námorného registra sa vedú oddelene. Každá zložka námorného registra je verejným zoznamom podľa odseku 1. Na vedenie registra rekreačných plavidiel sa vzťahujú § 52 a 53.
(4)
Národný námorný register a medzinárodný námorný register sa skladajú z registrovej knihy, registrových spisov a denníka podaní.
(5)
Register rekreačných plavidiel sa skladá z registrovej knihy a registrových spisov.
§ 10
Národný námorný register
(1)
V národnom námornom registri sa registrujú námorné lode, ktorých vlastníkom je
a)
právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,
b)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2)
Posádku námornej lode registrovanej v národnom námornom registri tvoria spravidla občania Slovenskej republiky.
§ 11
Medzinárodný námorný register
V medzinárodnom námornom registri sa registrujú námorné lode, ktorých vlastníkom je
a)
právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,
b)
právnická osoba registrovaná v zahraničí, ktorá preukáže riadnu registráciu v krajine svojho pôvodu,
c)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo ktorá je bez štátnej príslušnosti.
§ 12
Zápisy v námornom registri
(1)
Do národného námorného registra sa zapisujú tieto údaje:
a)
poradové číslo zápisu,
b)
dátum a čas prvého zápisu námornej lode,
c)
meno námornej lode,
d)
identifikačné číslo námornej lode pridelené Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO),
e)
volacia značka námornej lode,
f)
rok a miesto stavby námornej lode,
g)
základné rozmery námornej lode,
h)
hrubá priestornosť námornej lode v registrovaných tonách a kubických metroch,
i)
spôsob pohonu námornej lode,
j)
klasifikačná trieda a plavebná oblasť námornej lode,
k)
účel, ktorému námorná loď slúži,
l)
vlastník, prípadne spoluvlastníci námornej lode,
m)
predchádzajúci vlastník námornej lode,
n)
predchádzajúci námorný register, v ktorom bola námorná loď registrovaná,
o)
záložné právo a pohľadávky na námornú loď zabezpečované záložným právom,
p)
súbežná registrácia námornej lode,
r)
prevádzkovateľ a právny dôvod užívania námornej lode v prípade jej súbežnej registrácie,
s)
stav rozostavanosti námornej lode,
t)
rozhodnutie o pozastavení registrácie námornej lode,
u)
dôvod a dátum výmazu námornej lode,
v)
dátum vykonania zmien v zápise a podpis toho, kto zápis vykonal.
(2)
Každá námorná loď je v národnom námornom registri a v medzinárodnom námornom registri vedená v osobitnej vložke. Číslo vložky je poradovým číslom námornej lode. O námorných lodiach zapísaných v národnom námornom registri alebo v medzinárodnom námornom registri ministerstvo vedie zoznam zaregistrovaných námorných lodí.
(3)
Každá vložka pozostáva z troch listov:
a)
v liste I sú údaje týkajúce sa námornej lode,
b)
v liste II sú údaje týkajúce sa vlastníka a prevádzkovateľa námornej lode v prípade jej súbežnej registrácie, právneho dôvodu nadobudnutia a používania námornej lode,
c)
v liste III sú právne skutočnosti, ktoré sa vzťahujú na záložné právo, dôvod výmazu námornej lode z námorného registra a iné skutočnosti súvisiace s námornou loďou.
(4)
Predmetom zápisu sú aj zmeny údajov uvedených v odseku 1; chyby v zápisoch sa opravujú z úradnej povinnosti. Vlastník námornej lode je povinný ministerstvu bez zbytočného odkladu oznámiť všetky zmeny údajov zapísaných v námornom registri.
(5)
Údaje zapísané v námornom registri sú pre tretie osoby účinné od vykonania zápisu v ňom.
(6)
Za prvý zápis námornej lode do námorného registra, za každý rok registrácie námornej lode, za zápis rozostavanej námornej lode do námorného registra, opakované zápisy námornej lode do námorného registra, za zápis rekreačného plavidla do registra rekreačných plavidiel, ako aj za vydávanie preukazov odbornej spôsobilosti, lodných listín námornej lode a listín rekreačného plavidla sa vyberá správny poplatok podľa osobitného predpisu.2)
(7)
Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa primerane vzťahujú aj na medzinárodný námorný register.
(8)
Podrobnosti o vedení námorného registra ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 13
Zápis námornej lode do námorného registra
(1)
Námornú loď možno zapísať do námorného registra len na návrh.
(2)
Návrh na zápis do národného námorného registra môže podať
a)
právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,
b)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(3)
Návrh na zápis do medzinárodného námorného registra môže podať aj
a)
právnická osoba registrovaná v zahraničí, ktorá preukáže riadnu registráciu v krajine svojho pôvodu,
b)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo ktorá je bez štátnej príslušnosti.
(4)
Návrh na zápis do námorného registra podáva vlastník námornej lode pre každú námornú loď samostatne.
(5)
Návrh na zápis námornej lode do námorného registra musí byť doložený listinami preukazujúcimi údaje, ktoré sú predmetom zápisu podľa § 12.
(6)
Námornú loď možno zapísať do námorného registra len vtedy, ak osoby uvedené v odsekoch 2 a 3 predložia doklady o tom, že
a)
námorná loď je technicky spôsobilá na plavbu,
b)
námorná loď bola vymazaná z námorného registra iného štátu, alebo doklad o pozastavení registrácie námornej lode v námornom registri iného štátu, ak bola námorná loď súbežne registrovaná podľa § 15; ak ide o novostavbu námornej lode, predložia čestné vyhlásenie o tom, že námorná loď nie je zapísaná v námornom registri iného štátu.
(7)
Rozostavanú námornú loď možno zapísať do námorného registra len vtedy, ak osoby uvedené v odsekoch 2 a 3 predložia doklad o stave rozostavanosti námornej lode a doklad o vlastníctve rozostavanej námornej lode.
(8)
Technická spôsobilosť námornej lode sa preukazuje
a)
osvedčením o klasifikačnej triede námornej lode vydaným ministerstvom poverenou uznanou klasifikačnou spoločnosťou,
b)
osvedčením o bezpečnosti konštrukcie námornej lode, osvedčením o jej vybavení a výstroji a ďalšími osvedčeniami, ktoré boli vydané ministerstvom poverenou uznanou klasifikačnou spoločnosťou v súlade s medzinárodnými dohodami,
c)
ak ide o novostavbu námornej lode, okrem osvedčení uvedených v písmenách a) a b) aj dokladom o technickej spôsobilosti novostavby námornej lode.
(9)
Námornú loď, ktorá bola zapísaná v námornom registri iného štátu, možno zapísať do námorného registra len vtedy, ak bola z námorného registra iného štátu vymazaná alebo ak jej registrácia bola pri súbežnej registrácii pozastavená a ak osoby uvedené v odsekoch 2 a 3 predložia
a)
osvedčenia podľa odseku 8 a platné osvedčenie vydané príslušným orgánom iného štátu potvrdzujúce, že námorná loď je spôsobilá na plavbu,
b)
doklady o tom, že zariadenie a vybavenie námornej lode je schválené v súlade s osobitným predpisom2a) alebo štátom jej pôvodu.
(10)
Ak sa vyskytnú pochybnosti o tom, či je námorná loď podľa odseku 9 spôsobilá na plavbu, môže byť pred jej zápisom do námorného registra vykonaná kontrola spôsobilosti námornej lode na plavbu.
(11)
Ak námorná loď nespĺňa náležitosti uvedené v odseku 6, ministerstvo nemôže jej technickú spôsobilosť uznať.
(12)
O zápise námornej lode do námorného registra rozhoduje ministerstvo na základe návrhu podaného podľa odseku 6. Ak ministerstvo zistí nedostatky alebo neúplnosť predložených dokladov, vyzve navrhovateľa, aby nedostatky odstránil alebo doklady doplnil v lehote do 30 dní. Ak navrhovateľ v určenej lehote nedostatky v dokladoch neodstráni alebo doklady nedoplní, ministerstvo rozhodnutím odmietne zápis námornej lode do námorného registra.
(13)
Ministerstvo môže námornú loď zapísať do námorného registra najdlhšie na obdobie piatich rokov. Pol roka pred uplynutím tejto lehoty môže vlastník námornej lode podať návrh na predĺženie registrácie námornej lode. Predĺženie zápisu námornej lode do námorného registra môže ministerstvo vykonať opakovane vždy na obdobie ďalších piatich rokov.
§ 14
Registračný list a dočasný registračný list
(1)
Ministerstvo osvedčí zápis námornej lode do námorného registra vydaním registračného listu (ďalej len „registrácia“).
(2)
Ak vlastník námornej lode nemôže včas splniť podmienky na získanie registračného listu, môže požiadať ministerstvo o udelenie povolenia na dočasnú prevádzku námornej lode a o vydanie dočasného registračného listu.
(3)
Ministerstvo môže povoliť dočasnú prevádzku námornej lode, ak možno odôvodnene predpokladať, že vlastník námornej lode v čase, na ktorý sa dočasné povolenie na plavbu udeľuje, splní všetky podmienky na riadny zápis námornej lode do námorného registra.
(4)
Čas platnosti dočasného registračného listu môže byť najviac šesť mesiacov.
(5)
Námornú plavbu môže vykonávať len námorná loď, ktorej bol vydaný registračný list alebo dočasný registračný list.
§ 15
Súbežná registrácia a pozastavenie registrácie
(1)
Námorná loď registrovaná v námornom registri v Slovenskej republike môže byť súbežne registrovaná v námornom registri iného štátu, ak jej registrácia v námornom registri v Slovenskej republike bola pozastavená.
(2)
Námorná loď registrovaná v námornom registri iného štátu môže byť súbežne registrovaná v námornom registri v Slovenskej republike, ak jej registrácia v námornom registri iného štátu bola pozastavená.
(3)
Ak je námorná loď súbežne registrovaná v námornom registri iného štátu, môže vlastník námornej lode podať návrh na pozastavenie registrácie v námornom registri v Slovenskej republike. O pozastavení registrácie námornej lode v námornom registri rozhodne ministerstvo.
(4)
Ak ministerstvo rozhodne o pozastavení registrácie námornej lode v námornom registri v Slovenskej republike z dôvodu súbežnej registrácie v námornom registri iného štátu, námorná loď stráca právo plávať pod štátnou vlajkou a jej vlastník je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať registračný list ministerstvu.
§ 16
Pozastavenie platnosti registračného listu
(1)
Ministerstvo pozastaví platnosť registračného listu,
a)
ak sa zmenili údaje, ktoré sa zapisujú do námorného registra,
b)
ak vlastník námornej lode porušil ustanovenia tohto zákona,
c)
ak vlastník námornej lode požiada o pozastavenie platnosti registračného listu z dôvodu súbežnej registrácie v námornom registri iného štátu podľa § 15.
(2)
Pred rozhodnutím o pozastavení platnosti registračného listu podľa odseku 1 písm. a) a b) ministerstvo určí lehotu na odstránenie nedostatku.
(3)
Po odstránení nedostatku ministerstvo vráti registračný list vlastníkovi námornej lode.
(4)
Pozastavením platnosti registračného listu nie sú dotknuté práva tretích osôb, ktoré vznikli pred pozastavením jeho platnosti.
§ 17
Výmaz námornej lode z námorného registra
(1)
O výmaze námornej lode z námorného registra rozhodne ministerstvo
a)
na návrh vlastníka námornej lode,
b)
bez návrhu.
(2)
Ministerstvo vykoná výmaz námornej lode z námorného registra na návrh, ak sa
a)
stratila námorná loď alebo ak sa námorná loď stala trvalo nespôsobilou na plavbu,
b)
zmenila štátna vlajka námornej lode pri zmene jej registrácie.
(3)
Ministerstvo vykoná výmaz námornej lode z námorného registra bez návrhu, ak
a)
sa vykonala prestavba námornej lode alebo jej úprava takým spôsobom, že nezodpovedá pôvodným podmienkam zápisu do námorného registra,
b)
nebola predĺžená platnosť registračného listu,
c)
sa neodstránil v určenej lehote nedostatok podľa § 16 ods. 2.
(4)
Výmazom námornej lode z námorného registra sa končí platnosť registračného listu.
(5)
Zápisy v námornom registri sa uchovávajú počas desiatich rokov od výmazu námornej lode z námorného registra.
§ 18
Zánik práva plávať pod štátnou vlajkou
Ak ministerstvo pozastaví platnosť registračného listu námornej lode z dôvodu súbežnej registrácie podľa § 15 a 16 alebo ak ministerstvo vykoná jej výmaz z námorného registra podľa § 17 ods. 2 a 3, právo námornej lode plávať pod štátnou vlajkou zaniká.
§ 19
Vlastnícke právo a záložné právo na námornú loď
(1)
Vlastnícke právo na námornú loď a záložné právo na námornú loď sú predmetom zápisu do námorného registra.
(2)
Zmluvy o prevode vlastníckeho práva na námornú loď musia mať písomnú formu.
(3)
Na prevod vlastníctva k založenej námornej lodi je potrebný súhlas záložného veriteľa. Právne skutočnosti sa zapisujú do námorného registra podľa poradia došlých návrhov.
(4)
Ak tento zákon neustanovuje inak, platia o vlastníckom práve a záložnom práve na hnuteľné veci na námornú loď alebo na jednotlivé vlastnícke podiely na námornej lodi ustanovenia osobitných predpisov.3)
(5)
Na rekreačné plavidlá sa primerane vzťahujú odseky 1 až 4.
§ 20
Lodné listiny, denníky a iné lodné doklady
(1)
Na námornej lodi musia byť v origináli uložené tieto lodné listiny, denníky a iné lodné doklady:
a)
registračný list alebo dočasný registračný list,
b)
osvedčenie o bezpečnom obsadení námornej lode lodnou posádkou,
c)
osvedčenie o novostavbe námornej lode,
d)
povolenie na zriadenie a prevádzkovanie lodnej rádiostanice,4)
e)
osvedčenie o klasifikačnej triede námornej lode,
f)
ďalšie osvedčenia predpísané medzinárodnými dohodami,
g)
povolenie na prepravu cestujúcich, ak je námorná loď určená na prepravu cestujúcich,
h)
ďalšie listiny predpísané medzinárodnými dohodami,
i)
lodný denník,
j)
strojný denník,
k)
kniha manipulácie s ropnými látkami,
l)
zdravotný denník,
m)
denník rádiokomunikačnej služby,
n)
zoznam členov lodnej posádky,
o)
zoznam cestujúcich, ak je námorná loď určená na prepravu viac ako dvanástich cestujúcich.
(2)
Lodné listiny, denníky a iné lodné doklady uvedené v odseku 1 písm. a), i), j), m) až o) majú povahu verejnej listiny.
(3)
Podrobnosti o vedení lodných listín, denníkov a iných lodných dokladov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 21
Námornícka knižka
(1)
Námornícka knižka je dokladom o totožnosti člena lodnej posádky, o jeho funkčnom zaradení na námornej lodi a o čase služby na námornej lodi.
(2)
Každý člen lodnej posádky, ktorý je občanom Slovenskej republiky, musí mať námornícku knižku vydanú ministerstvom; čas platnosti námorníckej knižky je najviac desať rokov.
(3)
O vydanie námorníckej knižky môže požiadať občan Slovenskej republiky, ktorý predloží doklad o tom, že bol členom lodnej posádky, alebo na základe prísľubu o zamestnaní na námornej lodi.
(4)
O vydanie námorníckej knižky môže požiadať fyzická osoba, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba bez štátnej príslušnosti na základe prísľubu o zamestnaní na námornej lodi.
(5)
Do námorníckej knižky sa zapisujú tieto údaje:
a)
meno a priezvisko člena lodnej posádky,
b)
iné osobné údaje člena lodnej posádky,
c)
meno námornej lode,
d)
volacia značka námornej lode,
e)
hrubá priestornosť námornej lode v registrovaných tonách,
f)
výkon hlavných motorov námornej lode,
g)
štátna vlajka krajiny, v ktorej je námorná loď registrovaná,
h)
registračný prístav námornej lode,
i)
vlastník námornej lode,
j)
funkčné zaradenie člena lodnej posádky,
k)
prístav a dátum nalodenia,
l)
prístav a dátum vylodenia,
m)
čas nalodenia.
(6)
Pri nalodení a vylodení podpíše členovi lodnej posádky námornícku knižku veliteľ námornej lode a potvrdí odtlačkom lodnej pečiatky.
(7)
Člen lodnej posádky, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, musí mať námornícku knižku vydanú podľa medzinárodných dohôd.
(8)
Za vydanie námorníckej knižky sa vyberá správny poplatok podľa osobitného predpisu.2)
§ 22
Zoznam členov lodnej posádky
(1)
Každý člen lodnej posádky musí byť zapísaný do zoznamu členov lodnej posádky.
(2)
Do zoznamu členov lodnej posádky sa člen lodnej posádky zapisuje pri nalodení a zo zoznamu členov lodnej posádky sa člen lodnej posádky vyčiarkne pri vylodení. Zápis o nalodení potvrdzuje začiatok jeho služby na námornej lodi, vyčiarknutie člena lodnej posádky zo zoznamu členov lodnej posádky potvrdzuje skončenie jeho služby na námornej lodi.
(3)
Zápis o nalodení člena lodnej posádky vykoná veliteľ námornej lode ihneď po jeho nalodení. Vyčiarknutie člena lodnej posádky zo zoznamu členov lodnej posádky vykoná veliteľ námornej lode ihneď po jeho vylodení. O týchto skutočnostiach veliteľ námornej lode vykoná aj zápis do námorníckej knižky člena lodnej posádky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
VYKONÁVANIE NÁMORNEJ PLAVBY
§ 23
Zloženie lodnej posádky
(1)
Lodnú posádku tvorí veliteľ námornej lode, dôstojnícky zbor, asistent a lodné mužstvo.
(2)
Veliteľa námornej lode vymenúva a odvoláva vlastník námornej lode.
(3)
Dôstojnícky zbor tvoria tí členovia lodnej posádky, ktorí vlastnia preukaz odbornej spôsobilosti a boli ustanovení do dôstojníckej funkcie (ďalej len „dôstojníci“).
(4)
Lodné mužstvo tvoria ostatní členovia lodnej posádky okrem veliteľa námornej lode a dôstojníckeho zboru.
(5)
Každý člen lodnej posádky musí byť na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi odborne a zdravotne spôsobilý (§ 41).
(6)
Počet členov lodnej posádky a jej zloženie musia zodpovedať požiadavkám medzinárodných dohôd vzťahujúcich sa na bezpečnosť plavby.
(7)
Na zamestnávanie cudzincov alebo osôb bez štátnej príslušnosti ako členov lodnej posádky sa nevyžaduje povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky a povolenie na zamestnanie podľa osobitných predpisov.5)
(8)
O najmenšom počte členov lodnej posádky a jej zložení pre každú námornú loď rozhodne ministerstvo. Prihliadne pritom na druh, typ, vybavenie a veľkosť námornej lode a na oblasť plavby, na ktorú je námorná loď určená. Údaj o najmenšom počte členov lodnej posádky a o jej zložení uvedie do osvedčenia o bezpečnom obsadení námornej lode lodnou posádkou.
§ 24
Povinnosti veliteľa námornej lode
Veliteľ námornej lode je povinný najmä
a)
plniť pokyny vlastníka námornej lode,
b)
zabezpečiť bezpečnú prevádzku námornej lode; na to je oprávnený použiť všetky opatrenia potrebné na bezpečnú plavbu, udržanie poriadku na námornej lodi a na zaistenie spôsobilosti námornej lode v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, s ustanoveniami medzinárodných dohôd, odporučeniami Medzinárodnej námornej organizácie, so zvyklosťami všeobecne prijatými a uznávanými v námornej plavbe a s právnymi predpismi pobrežného štátu,
c)
vytvoriť podmienky na bezpečnú prepravu osôb, bezpečnosť členov lodnej posádky a nákladu; a určiť vhodný pracovný dorozumievací jazyk pre všetkých členov lodnej posádky,
d)
vykonať všetky opatrenia nevyhnutné na odvrátenie škody, ktorá hrozí námornej lodi, prepravovaným osobám, členom lodnej posádky a nákladu,
e)
poskytnúť pomoc osobe v mori, na námornej lodi, na rekreačnom plavidle alebo lietadle v núdzi, ak to môže urobiť bez ohrozenia námornej lode, prepravovaných osôb a členov lodnej posádky,
f)
pri vzniku námornej nehody uvedenej v § 28 ods. 1 písm. b) vykonať všetky opatrenia podľa písmen c) a d), ako aj registráciu námornej nehody,
g)
pri zrážke s inou námornou loďou oznámiť veliteľovi námornej lode, s ktorou sa loď zrazila, meno námornej lode, ktorej velí, názov registračného prístavu, miesto vyplávania a miesto určenia,
h)
bez zbytočného odkladu informovať vlastníka námornej lode o námornej nehode, zrážke alebo o inej udalosti, ktorá spôsobila smrť alebo vážne ublíženie na zdraví osobe na námornej lodi alebo inej osobe v súvislosti s prevádzkou námornej lode alebo ktorá by mohla ovplyvniť spôsobilosť námornej lode na plavbu alebo spôsobiť škodu na náklade,
i)
bez zbytočného odkladu podať správu vlastníkovi námornej lode o prípade nezvestnosti alebo spadnutí osoby cez palubu a urobiť o tom podrobný zápis do lodného denníka,
j)
bez zbytočného odkladu oznámiť vlastníkovi námornej lode akúkoľvek účasť námornej lode pri zrážke alebo škodu, ktorú námorná loď spôsobila na majetku tretích osôb,
k)
zabezpečiť, aby všetky zariadenia na námornej lodi, pracovné postupy a podmienky vyhovovali predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,6)
l)
zabezpečiť riadnu starostlivosť o
1.
zverený náklad pri jeho nakladaní, počas plavby a pri jeho vykladaní,
2.
lodné listiny, lodný denník a ďalšie doklady ustanovené týmto zákonom a medzinárodnými dohodami,
3.
doklady ustanovené týmto zákonom pre členov lodnej posádky,
4.
doklady vzťahujúce sa na náklad,
m)
zabezpečiť, aby sa pri prevádzke námornej lode neznečisťovalo more a aby sa dodržiavali právne predpisy vzťahujúce sa na zhadzovanie alebo vypúšťanie odpadu alebo iných škodlivých látok do mora,
n)
dodržiavať medzinárodné zásady o zákaze prepravy otrokov, potláčaní pirátstva a protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby,
o)
zabezpečiť, aby členovia lodnej posádky nevykonávali v žiadnej forme nedovolený obchod s omamnými a psychotropnými látkami,
p)
zabezpečiť, aby námorná loď nevykonávala neoprávnené vysielanie zo šíreho mora,
r)
bez zbytočného odkladu informovať vlastníka námornej lode o jej zadržaní alebo o akomkoľvek obmedzení práv námornej lode, ako aj členov lodnej posádky,
s)
pri spáchaní trestného činu na námornej lodi postupovať podľa § 30,
t)
vybavovať v rozsahu svojej právomoci sťažnosti členov lodnej posádky a prepravovaných osôb na nedostatky týkajúce sa ubytovania, stravovania, zdravotnej starostlivosti, pracovných podmienok a vzťahov medzi osobami na námornej lodi,
u)
spolupracovať so zastupiteľským úradom Slovenskej republiky (ďalej len „zastupiteľský úrad“), ktorý je najbližšie k miestu, kde sa námorná loď nachádza, alebo k prístavu, do ktorého námorná loď pláva, a prípadne s ďalšími orgánmi, ak to okolnosti vyžadujú,
v)
predložiť lodné listiny na nahliadnutie prístavným orgánom, povereným pracovníkom ministerstva a zastupiteľskému úradu.
§ 25
Vzťah veliteľa námornej lode k osobám prítomným na námornej lodi
(1)
Veliteľ námornej lode je povinný na námornej lodi vykonávať veliteľskú právomoc.
(2)
Všetci členovia lodnej posádky a prepravované osoby sú povinné riadiť sa príkazmi veliteľa námornej lode, ktoré vydáva v súlade so svojou právomocou.
(3)
Veliteľ námornej lode vykoná nevyhnutné opatrenia proti osobe na námornej lodi, ktorá nesplnila jeho príkaz. Ak táto osoba ohrozuje bezpečnosť námornej lode, prepravovaných osôb, lodnej posádky alebo nákladu a ak nemožno toto nebezpečenstvo odvrátiť inak, najmä ak je dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, veliteľ námornej lode je oprávnený umiestniť takú osobu v osobitnom priestore, najdlhšie však počas plavby do najbližšieho prístavu. O tomto opatrení je veliteľ námornej lode povinný urobiť zápis do lodného denníka a bez zbytočného odkladu informovať zastupiteľský úrad, ktorý je najbližšie k prístavu, do ktorého námorná loď pláva. Ak ide o cudzieho štátneho príslušníka, veliteľ námornej lode informuje aj najbližší policajný úrad.
§ 26
Oprávnenie veliteľa námornej lode
(1)
Veliteľ námornej lode je oprávnený vykonávať v mene vlastníka námornej lode a na jeho zodpovednosť právne úkony, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku námornej lode, vrátane právnych úkonov týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov.
(2)
Veliteľ námornej lode je oprávnený predať alebo dať námornú loď a náklad do zálohu, ako aj vymáhať pohľadávky vyplývajúce z prepravných zmlúv alebo vykonávať iné právne úkony, ale len na základe písomného splnomocnenia vlastníka námornej lode alebo vlastníka nákladu, ak sa týka nákladu.
(3)
Ak to vyžaduje naliehavý záujem vlastníka námornej lode, člena lodnej posádky alebo inej osoby prítomnej na lodi, veliteľ námornej lode je oprávnený bezodplatne vykonať overenie a osvedčenie podpisu, kópie alebo odpisu listiny.
§ 27
Námorný protest
(1)
Námorný protest je právny úkon, ktorý smeruje k zachovaniu práv, ak
a)
bola spôsobená smrť alebo vážne ublíženie na zdraví,
b)
vznikla alebo mohla vzniknúť škoda na námornej lodi a náklade.
(2)
Námorný protest musí obsahovať úplný a presný opis všetkých závažných okolností, za ktorých došlo alebo mohlo dôjsť k smrti alebo vážnemu ublíženiu na zdraví osôb prítomných na lodi, k poškodeniu námornej lode a nákladu, ako aj opatrení, ktoré boli použité na odvrátenie alebo zmenšenie škody. Súčasťou námorného protestu je výpis z lodného denníka, strojného denníka alebo, ak je to potrebné, kópia alebo odpis lodných listín a lodných dokladov.
(3)
Námorný protest podáva veliteľ námornej lode zastupiteľskému úradu v najbližšom prístave, do ktorého námorná loď pripláva. Ak nemožno námorný protest podať zastupiteľskému úradu, veliteľ námornej lode podá námorný protest v najbližšom prístave
a)
súdu alebo námornému úradu, alebo
b)
notárovi.
(4)
Veliteľ námornej lode je podľa odseku 1 povinný podať námorný protest do 24 hodín po priplávaní námornej lode do prístavu. Ak k udalosti, v ktorej sa námorný protest podáva, došlo v prístave, veliteľ námornej lode je povinný podať námorný protest do 24 hodín od tejto udalosti.
§ 28
Námorná nehoda
(1)
Námorná nehoda je udalosť, ktorá
a)
spôsobila smrť, nezvestnosť alebo vážne ublíženie na zdraví,
b)
viedla k zničeniu, strate alebo poškodeniu námornej lode v rozsahu, ktorý ovplyvní spôsobilosť námornej lode na plavbu, jej technický stav alebo vážnym spôsobom naruší kvalitu alebo množstvo prepravovaného nákladu,
c)
spôsobila škodu väčšieho rozsahu na cudzom majetku.
(2)
Námornú nehodu prešetruje ministerstvo a podľa povahy zistených nedostatkov, ktoré viedli k jej vzniku, rozhoduje o opatreniach na ich odstránenie; tým nie je dotknutá pôsobnosť dozorných orgánov podľa osobitného predpisu.7)
(3)
Ak pri námornej nehode došlo k spáchaniu trestného činu, ministerstvo postúpi vec orgánom činným v trestnom konaní.
§ 29
Opatrenia pri neodvratnej skaze námornej lode
(1)
Neodvratnou skazou námornej lode sa rozumie skaza námornej lode, ktorú nemožno pri použití všetkých dostupných prostriedkov odvrátiť.
(2)
Ak námornej lodi hrozí neodvratná skaza, veliteľ námornej lode musí zabezpečiť, aby boli vykonané všetky opatrenia na záchranu prepravovaných osôb, členov lodnej posádky a na záchranu lodných listín, máp, denníkov, cenností a pokladničnej hotovosti.
(3)
Veliteľ námornej lode je v prípade neodvratnej skazy námornej lode povinný námornú loď opustiť ako posledný.
§ 30
Opatrenia pri spáchaní skutku so znakmi trestného činu
(1)
Ak skutočnosti nasvedčujú, že na námornej lodi bol spáchaný skutok, ktorý má znaky trestného činu (ďalej len „skutok“), veliteľ námornej lode je povinný
a)
bez zbytočného odkladu vykonať také opatrenia, ktoré by zabránili páchateľovi pokračovať v páchaní skutku alebo vyhnúť sa zodpovednosti,
b)
vyžiadať si nevyhnutné vysvetlenia od osoby podozrivej zo spáchania skutku, ako aj od osôb, ktoré boli svedkami pri jeho spáchaní, a vykonať ďalšie úkony, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie dôkazov,
c)
spísať o spáchaní skutku podrobný zápis, ktorý podpíše veliteľ námornej lode alebo jeho zástupca.
(2)
Veliteľ námornej lode odovzdá zápis podľa odseku 1 písm. c) a dôkazy majúce vzťah k spáchanému skutku zastupiteľskému úradu, ktorý je najbližšie k prístavu, do ktorého námorná loď priplávala. Veliteľ námornej lode súčasne dohodne so zastupiteľským úradom spôsob odovzdania osoby podozrivej zo spáchania skutku. Zastupiteľský úrad, ak ide o osobu, ktorá je občanom Slovenskej republiky, rovnopis zápisu a informácie o opatreniach vykonaných v štáte, do ktorého námorná loď priplávala, bez zbytočného odkladu postúpi Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.
(3)
Veliteľ námornej lode pri spisovaní zápisu a zabezpečovaní potrebných dôkazov postupuje podľa osobitného predpisu.8)
§ 31
Opatrenia pri narodení a úmrtí na námornej lodi
(1)
O každom narodení alebo úmrtí na námornej lodi, pri nezvestnosti a pri spadnutí osoby cez palubu je veliteľ námornej lode povinný spísať do 24 hodín zápis v prítomnosti dvoch členov lodnej posádky, zaznamenať udalosť v lodnom denníku a informovať o tejto skutočnosti vlastníka námornej lode a zastupiteľský úrad, ktorý je najbližšie k prístavu, do ktorého námorná loď pripláva.
(2)
Ak došlo na námornej lodi k úmrtiu, veliteľ námornej lode rozhodne o spôsobe dopravy mŕtveho do najbližšieho prístavu alebo o jeho pochovaní do mora. Ak je to možné, veliteľ námornej lode prijme rozhodnutie na základe konzultácie s lekárom.
(3)
Veliteľ námornej lode v prítomnosti dvoch svedkov vykoná súpis všetkého majetku mŕtveho, ktorý mal na námornej lodi, a vykoná opatrenia na úschovu tohto majetku až do jeho odovzdania vlastníkovi námornej lode alebo blízkym osobám mŕtveho.9) Súpis majetku sú povinní podpísať okrem veliteľa aj obidvaja svedkovia. Veliteľ námornej lode vykoná príslušný zápis do lodného denníka.
(4)
Zápis o narodení alebo zápis o úmrtí na námornej lodi je iná listina o matričnej udalosti podľa osobitného predpisu;10) spolu s majetkom mŕtveho a prípadným závetom mŕtveho ju veliteľ námornej lode odovzdá zastupiteľskému úradu, ktorý je najbližšie k prístavu, do ktorého námorná loď pripláva. Iný postup je veliteľ námornej lode povinný dohodnúť so zastupiteľským úradom a s vlastníkom námornej lode.
(5)
Podrobnosti o opatreniach, ktoré sa majú vykonať pri narodení dieťaťa, úmrtí, nezvestnosti a spadnutí osoby cez palubu na námornej lodi, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
§ 32
Služby lodivoda
(1)
Veliteľ námornej lode je povinný použiť služby lodivoda, ktorý pozná plavebné podmienky v miestach, v ktorých to určujú právne predpisy pobrežného štátu.
(2)
Veliteľ námornej lode je oprávnený použiť služby lodivoda aj v miestach, v ktorých to nie je povinné, ak to pokladá za nevyhnutné s ohľadom na bezpečnosť plavby.
(3)
Veliteľ námornej lode je povinný poskytnúť lodivodovi všetky informácie o námornej lodi, ktoré súvisia s využitím jeho služieb.
(4)
Zodpovednosť veliteľa námornej lode za riadenie námornej lode v prípade použitia služieb lodivoda zostáva nedotknutá s výnimkou oblastí, pre ktoré právne predpisy pobrežného štátu výslovne uvádzajú, že lodivod preberá zodpovednosť za riadenie námornej lode.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÁ HAVÁRIA A ZÁCHRANA MAJETKU
§ 33
Spoločná havária
(1)
Ak je námorná loď a náklad v spoločnom námornom ohrození, veliteľ námornej lode, ak je to možné, so súhlasom vlastníka námornej lode môže rozhodnúť o účelnom a úmyselnom spôsobení škody menšieho rozsahu, aby sa zabránilo vzniku škody väčšieho rozsahu (ďalej len „spoločná havária“).
(2)
Škoda vzniknutá pri spoločnej havárii sa rozdeľuje medzi námornú loď, prepravné a náklad pomerne podľa ich hodnoty na účet vlastníka námornej lode a vlastníka nákladu, ktorí sú povinní znášať pomernú časť škody zo spoločnej havárie.
(3)
Pri náhrade škody, ktorá vznikne na námornej lodi alebo na náklade a ktorá nie je spoločnou haváriou, postupuje sa podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.11)
(4)
Na zaistenie nároku zo spoločnej havárie má vlastník námornej lode záložné právo na náklad, ktorý sa prepravuje námornou loďou.
(5)
Veliteľ námornej lode môže zadržať náklad, na ktorom viazne pomerná časť škody zo spoločnej havárie, ak táto nie je zaplatená alebo ak nie je poskytnutá zodpovedajúca záruka.
(6)
Vlastník námornej lode je povinný na žiadosť ostatných účastníkov spoločnej havárie poskytnúť zodpovedajúcu záruku za pomernú časť škody zo spoločnej havárie, ktorá pripadá na námornú loď, a to pred odplávaním námornej lode z prístavu, v ktorom sa skončila plavba, pri ktorej došlo k spoločnej havárii.
§ 34
Konanie o spoločnej havárii
(1)
Výška náhrad, spôsob a rozdelenie príspevkov sa určia v registračnom prístave námornej lode alebo v prístave, v ktorom sa skončila plavba vzťahujúca sa na spoločnú haváriu, ak medzi účastníkmi spoločnej havárie sa nedohodlo inak.
(2)
Vlastník námornej lode je povinný po vyhlásení spoločnej havárie bez zbytočného odkladu urobiť úkony potrebné na vypracovanie rozdelenia spoločnej havárie (dispaše) a najmä vyhotovením dispaše poveriť jedného dispašéra alebo viacerých dispašérov podľa zoznamu, ktorý vedie Slovenská obchodná a priemyselná komora.
(3)
Dispašér vypracuje dispaš písomne, podpíše ju a označí svojou pečiatkou.
§ 35
Záchrana majetku
(1)
Za dobrovoľne vykonanú záchranu námornej lode a ďalších hodnôt na námornej lodi patrí záchrancovi odmena primeraná stupňu ohrozenia zachraňovaných hodnôt, ohrozenia záchrancu, jeho úsiliu a úspešnosti záchrany.
(2)
Záchrancovi vzniká nárok na odmenu, ak sa zachránili aspoň nepatrné majetkové hodnoty.
(3)
Za záchranu námornej lode alebo majetkových hodnôt patrí odmena vlastníkovi námornej lode, ktorá túto pomoc poskytla. Vlastník tejto námornej lode má nárok na poskytnutie úmerného podielu náhrady aj od vlastníkov ďalších hodnôt na námornej lodi, ktorí mali prospech z úspešnej záchrany.
(4)
Nárok na odmenu za záchranu nevzniká, ak si záchranu veliteľ zachraňovanej námornej lode výslovne a odôvodnene nepraje.
(5)
Odmena za záchranu patrí členom lodnej posádky, ktorí poskytli pomoc, a to aj vtedy, keď zachránená námorná loď patrí tomu istému vlastníkovi ako námorná loď, ktorá bola v nebezpečenstve.
(6)
Nárok na odmenu za záchranu sa premlčuje po troch rokoch od vzniku udalosti.
(7)
Vykonávanie záchrany, spôsob vysporiadania medzi záchrancom a zachraňovaným a podmienky ochrany životného prostredia pri vykonávaní záchrany sa spravujú medzinárodnými dohodami.
ŠIESTA ČASŤ
VLASTNÍK NÁMORNEJ LODE
§ 36
Zodpovednosť vlastníka námornej lode za škodu
(1)
Vlastník námornej lode zodpovedá za škodu spôsobenú veliteľom námornej lode a členmi lodnej posádky pri vykonávaní námornej plavby podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.11)
(2)
Vlastník námornej lode zodpovedá za škodu spôsobenú lodivodom s výnimkou uvedenou v § 32 ods. 4.
(3)
Vlastník námornej lode zodpovedá za škodu spôsobenú veliteľovi námornej lode a členom lodnej posádky, ktorá im vznikla pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi, podľa osobitných predpisov.12)
§ 37
Obmedzenie rozsahu náhrady škody
(1)
Vlastník námornej lode a záchranca môžu v prípadoch ustanovených medzinárodnou dohodou uplatniť právo na obmedzenie rozsahu náhrady škody spôsobenej pri vykonávaní námornej plavby alebo činnosťou námornej lode.
(2)
Obmedzenie rozsahu náhrady škody podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na osoby uvedené v § 36 ods. 1 a 2, ak proti nim boli vznesené nároky na náhradu škody spôsobenej pri vykonávaní námornej plavby.
(3)
Zodpovednosťou vlastníka námornej lode za škodu sa rozumie zodpovednosť za škodu súvisiacu s prevádzkou námornej lode v prípadoch, keď sa zodpovednosť za škodu uplatňuje proti námornej lodi.
(4)
Uplatnenie práva na obmedzenie zodpovednosti za rozsah náhrady škody neznamená priznanie zodpovednosti za škodu.
(5)
Právo na obmedzenie rozsahu náhrady škody nemôže uplatniť osoba, ktorá spôsobila škodu úmyselným konaním.
(6)
Obmedzenie rozsahu náhrady škody a započítanie protinárokov sa spravuje medzinárodnými dohodami.
§ 38
Námorné záložné právo
(1)
Námorné záložné právo vzniká súčasne so vznikom nároku
a)
veliteľa námornej lode a členov lodnej posádky na mzdu vrátane repatriačných nákladov a na poistné na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové zabezpečenie,
b)
veliteľa námornej lode a členov lodnej posádky na náklady poskytované v súvislosti s pracovným úrazom a v prípade úmrtia na náklady na pohreb a na výživu pozostalých, ak došlo k týmto udalostiam v súvislosti s prevádzkou námornej lode,
c)
veliteľa námornej lode a členov lodnej posádky na odmenu za záchranu námornej lode alebo iného majetku,
d)
oprávnených subjektov na náhradu prístavných, prejazdových, lodivodských a iných úhrad,
e)
oprávnených subjektov na náhradu škody z vykonávania námornej plavby s výnimkou škôd na náklade, kontajneroch a na osobných veciach prepravovaných na námornej lodi.
(2)
Pri zabezpečovaní námorného záložného práva sa postupuje podľa osobitného predpisu,13) ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Na zabezpečenie nárokov podľa odseku 1 vzniká námorné záložné právo k námornej lodi a k inému majetku vlastníka námornej lode, ak tieto nároky neboli uspokojené.
(4)
Uspokojenie nárokov podľa odseku 1 má prednosť pred uspokojením iných pohľadávok zabezpečených inými záložnými právami.
(5)
Premlčacia lehota na uplatnenie nárokov podľa odseku 1 je jeden rok od vzniku týchto nárokov.
§ 39
Zodpovednosť vlastníka námornej lode pri preprave nákladu
(1)
Vlastník námornej lode zodpovedá za dodržanie dohodnutých podmienok na prepravu nákladu.
(2)
Podmienky zodpovednosti vlastníka námornej lode pri preprave nákladu sa spravujú medzinárodnými dohodami.
§ 40
Povinnosti vlastníka námornej lode
Vlastník námornej lode je povinný najmä
a)
vykonávať námornú plavbu v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
b)
zabezpečiť, aby veliteľ námornej lode dodržiaval všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa vztyčovania štátnej vlajky, štandardy prezidenta Slovenskej republiky a iných vlajok,
c)
udržiavať námornú loď v stave spôsobilom na plavbu podľa tohto zákona, medzinárodných dohôd a v súlade s medzinárodnými pravidlami a zvyklosťami,
d)
vymenovať za veliteľa námornej lode osobu, ktorá zaručuje bezpečné riadenie námornej lode,
e)
obsadiť námornú loď lodnou posádkou v počte a zložení zodpovedajúcom účelu plavby a požiadavkám medzinárodných dohôd a zabezpečiť, aby každý člen lodnej posádky bol na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi odborne a zdravotne spôsobilý (§ 41),
f)
vybaviť námornú loď výstrojom vyhovujúcim predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia,7) starať sa o námornú loď a zásobovať ju potravinami,
g)
oznámiť bez zbytočného odkladu ministerstvu prípady úmrtia a vážneho ublíženia na zdraví, ku ktorým došlo na námornej lodi alebo v súvislosti s prevádzkou námornej lode,
h)
oznámiť bez zbytočného odkladu ministerstvu účasť námornej lode na námornej nehode, ako aj okolnosti nepriaznivo ovplyvňujúce spôsobilosť námornej lode na plavbu alebo jej technický stav,
i)
oznámiť bez zbytočného odkladu ministerstvu okolnosti, z ktorých vyplýva zodpovednosť veliteľa námornej lode alebo prevádzkovateľa námornej lode voči tretím osobám,
j)
zabrániť, aby námorná loď neporušovala zákaz prepravy otrokov, spolupracovať pri potláčaní pirátstva a protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby,
k)
zabrániť, aby sa na námornej lodi v žiadnej forme nevykonával nedovolený obchod s omamnými a psychotropnými látkami,
l)
zabrániť, aby námorná loď nevykonávala neoprávnené vysielanie zo šíreho mora,
m)
zabrániť, aby námorná loď neznečisťovala životné prostredie a najmä, aby sa dodržiavali právne predpisy týkajúce sa zhadzovania odpadu alebo iných škodlivých látok do mora,
n)
oznámiť bez zbytočného odkladu ministerstvu akékoľvek zmeny údajov, ktoré sú predmetom zápisu do námorného registra,
o)
spolupracovať so zastupiteľskými úradmi v krajinách, do ktorých námorná loď pripláva,
p)
uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti vlastníka námornej lode za škody spôsobené prevádzkou námornej lode tretím osobám, ako aj za škody spôsobené na životnom prostredí pri začatí prevádzky námornej lode a udržiavať tieto poistenia po celý čas jej prevádzky,
r)
uschovávať lodné listiny počas najmenej troch rokov od uplynutia posledného zápisu; po uplynutí tohto času sa lodné listiny odovzdajú do archívu.
SIEDMA ČASŤ
ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ A ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ ČLENA LODNEJ POSÁDKY
§ 41
(1)
Veliteľ námornej lode, dôstojníci a lodné mužstvo musia mať na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi platný preukaz odbornej spôsobilosti zodpovedajúci medzinárodným dohodám.13a) Preukaz odbornej spôsobilosti sa vydáva na neurčitý čas.
(2)
Preukaz odbornej spôsobilosti vydá ministerstvo žiadateľovi, ktorý
a)
dosiahol vek najmenej 18 rokov s výnimkou veliteľa námornej lode, u ktorého sa vyžaduje dosiahnuť vek najmenej 30 rokov,
b)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na danú funkciu,
c)
má zdravotnú spôsobilosť,14)
d)
úspešne absolvoval kvalifikačné a odborné kurzy podľa medzinárodných dohôd,
e)
vykonal odbornú skúšku pred komisiou určenou ministerstvom alebo uznanou ministerstvom.
(3)
Kvalifikačné predpoklady na účely tohto zákona sú
a)
vzdelanie na danú funkciu,
b)
odborná prax vykonaná na námornej lodi.
(4)
Veliteľovi námornej lode a dôstojníkom, u ktorých sa na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi vyžaduje preukaz odbornej spôsobilosti, vydá ministerstvo okrem preukazu odbornej spôsobilosti aj potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti, ktorým potvrdzuje, že žiadateľ spĺňa odborné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa tohto zákona a v súlade s medzinárodnými dohodami. Platnosť potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti je päť rokov. Po tomto čase sa platnosť potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti predĺži, ak žiadateľ preukáže, že jeho odborná spôsobilosť trvá.
(5)
Člen lodnej posádky podľa odseku 1 preukazuje odbornú spôsobilosť pred každým nalodením predložením platného preukazu odbornej spôsobilosti vlastníkovi námornej lode. Veliteľ námornej lode a dôstojníci súčasne predkladajú aj potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti.
(6)
Cudzí štátny príslušník alebo osoba bez štátnej príslušnosti preukazuje odbornú spôsobilosť preukazom odbornej spôsobilosti vydaným oprávneným úradom cudzieho štátu, ak tento preukaz uznalo ministerstvo podľa medzinárodných dohôd. Ak veliteľ námornej lode uzavrel v priebehu plavby v mene vlastníka námornej lode pracovný pomer s cudzím štátnym príslušníkom alebo s osobou bez štátnej príslušnosti, veliteľ námornej lode môže v záujme zaistenia prevádzky námornej lode uznať preukaz odbornej spôsobilosti vydaný oprávneným úradom cudzieho štátu podľa podmienok medzinárodných dohôd. Platnosť preukazu odbornej spôsobilosti cudzieho štátneho príslušníka alebo osoby bez štátnej príslušnosti môže uznať ministerstvo podľa odseku 4.
(7)
Ministerstvo uzná odbornú spôsobilosť občana Slovenskej republiky, ktorú získal v zahraničí, ak podmienky na jej získanie zodpovedajú tomuto zákonu.
(8)
Ministerstvo vydá potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti žiadateľovi, ktorý získal odbornú spôsobilosť v zahraničí, ak uzná jeho odbornú spôsobilosť a ak žiadateľ vykoná na ministerstve skúšku zo znalosti tohto zákona.
(9)
Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku na obsadenie člena lodnej posádky osobou, ktorá nevlastní preukaz odbornej spôsobilosti zodpovedajúci danej funkcii, ale je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti nižšieho stupňa.
(10)
Výnimku z preukazovania odbornej spôsobilosti povoľuje ministerstvo na návrh vlastníka námornej lode menovite pre určenú osobu a na čas neprekračujúci šesť mesiacov; na funkciu veliteľa námornej lode a prvého strojného dôstojníka možno výnimku povoliť len v prípadoch vyššej moci, a to len na najkratší nevyhnutný čas.
(11)
Ministerstvo je oprávnené povoliť výnimku na obsadenie vyššej funkcie, len ak ide o výnimku z požadovanej plavebnej praxe a ak sú splnené ostatné podmienky podľa tohto zákona.
(12)
Pred konaním odbornej skúšky pred komisiou určenou ministerstvom uchádzač preukazuje zdravotnú spôsobilosť lekárskym posudkom, ktorý nemôže byť starší ako tri mesiace. Preukázanie zdravotnej spôsobilosti je podmienkou povolenia na vykonanie odbornej skúšky.
(13)
Člen lodnej posádky musí preukázať zdravotnú spôsobilosť pred nalodením platným lekárskym posudkom.
(14)
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti člena lodnej posádky vydáva lekár preventívnej starostlivosti. Ak ide o cudzieho štátneho príslušníka alebo o osobu bez štátnej príslušnosti, môže uznať jeho zdravotnú spôsobilosť vlastník námornej lode alebo veliteľ námornej lode na základe platného lekárskeho posudku vystaveného lekárom cudzieho štátu, ktorý nemôže byť starší ako tri mesiace.
(15)
Člen lodnej posádky je povinný absolvovať školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
(16)
Podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
ÔSMA ČASŤ
PRACOVNÝ POMER ČLENA LODNEJ POSÁDKY, SLUŽBA NA NÁMORNEJ LODI A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ O ČLENA LODNEJ POSÁDKY
§ 42
Pracovný pomer člena lodnej posádky
(1)
Člen lodnej posádky je v pracovnom pomere k vlastníkovi námornej lode alebo k prevádzkovateľovi námornej lode. Ak je člen lodnej posádky v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi námornej lode, na prevádzkovateľa námornej lode sa primerane vzťahujú § 23, 24, 26, 31, 39 až 42, 44, 47 až 50 a 60.
(2)
Člen lodnej posádky môže vykonávať službu na námornej lodi iba v pracovnom pomere. Pracovný pomer veliteľa námornej lode vzniká jeho vymenovaním.
(3)
Ak sa pracovný pomer člena lodnej posádky dohodne na neurčitý čas, vlastník námornej lode uzatvorí s členom lodnej posádky pri každom nalodení dodatok k pracovnej zmluve, ktorý upravuje účel nalodenia. Ak sa pracovný pomer dohodne na určitý čas, musí byť v pracovnej zmluve dohodnutý čas a miesto nalodenia člena lodnej posádky, meno námornej lode a miesto, kam má člen lodnej posádky právo byť dopravený na náklady vlastníka námornej lode po vylodení (ďalej len „repatriácia“).
(4)
Členom lodnej posádky námornej lode môže byť iba osoba, ktorá dosiahla vek najmenej 18 rokov.
(5)
V pracovnej zmluve nemožno dohodnúť skúšobnú dobu.
(6)
S členom lodnej posádky nemožno dohodnúť vedľajšiu činnosť.
(7)
Člena lodnej posádky nemožno previesť na inú prácu okrem prípadov uvedených v osobitnom predpise,15) ako aj v prípade, ak veliteľ námornej lode rozhodol, že je ohrozená bezpečnosť osôb, námornej lode alebo nákladu.
(8)
Vlastník námornej lode ani člen lodnej posádky počas služby na námornej lodi nemôžu pracovný pomer okamžite zrušiť.
(9)
Ak pracovný pomer člena lodnej posádky dojednaný na určitý čas sa má skončiť vtedy, keď je člen lodnej posádky nalodený alebo v priebehu jeho repatriácie, pracovný pomer sa skončí až dňom ukončenia repatriácie, ak medzi vlastníkom námornej lode a členom lodnej posádky sa nedohodlo inak.
(10)
Člen lodnej posádky sa môže s vlastníkom námornej lode dohodnúť na predĺžení času služby a pracovného pomeru a na jeho vylodení z ekonomických dôvodov v niektorom z prístavov, do ktorých námorná loď pripláva.
(11)
Cesta do prístavu nalodenia a repatriácia sa posudzujú ako zahraničná pracovná cesta.16)
(12)
Pri vzniku pracovného pomeru člena lodnej posádky sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.17)
§ 43
Služba na námornej lodi
(1)
Službu na námornej lodi vykonáva člen lodnej posádky odo dňa nalodenia do dňa vylodenia, ak nie je výkonu služby na námornej lodi zbavený.
(2)
Služba na námornej lodi, počas ktorej člen lodnej posádky nevykonáva prácu, sa s výnimkou vychádzky na pevninu považuje na účely náhrady škody za činnosť vykonávanú v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh.
(3)
Vychádzkou na pevninu sa rozumie čas od vstupu na pevnú zem do opustenia pevnej zeme. Pobyt na pevnine na účely plnenia služobných povinností alebo návštevy zdravotníckeho zariadenia sa nepokladá za vychádzku na pevnine.
§ 44
Pracovný čas a čas odpočinku člena lodnej posádky
(1)
Dĺžka pracovného času člena lodnej posádky je 40 hodín týždenne, ak nie je vnútorným predpisom vlastníka námornej lode upravená. Aj pri upravenom pracovnom čase zostáva výška mzdy člena lodnej posádky rovnaká ako pri 40-hodinovom týždennom pracovnom čase. Dĺžka pracovného času člena lodnej posádky nesmie presiahnuť 14 hodín v priebehu 24 hodín a 72 hodín v priebehu siedmich po sebe nasledujúcich dní.
(2)
Ak pracovný čas člena lodnej posádky nemôže byť rozvrhnutý rovnomerne na jednotlivé týždne, môže byť pracovný čas rozvrhnutý na jednotlivé týždne nerovnomerne. O rozvrhnutí pracovného času rozhoduje veliteľ námornej lode.
(3)
Nepretržitá dĺžka jednej zmeny nemôže presiahnuť 12 hodín vrátane nariadenej práce nadčas. Čas na odpočinok medzi dvoma zmenami nemôže byť kratší ako osem hodín. Tieto obmedzenia neplatia pri mimoriadnych udalostiach, pri ktorých veliteľ námornej lode rozhodol, že došlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, námornej lode alebo nákladu.
(4)
Celkový čas odpočinku člena lodnej posádky, ktorý vykonáva strážnu službu, nemôže byť v priebehu 24 hodín kratší ako desať hodín a nemôže sa deliť na viac ako dve časti, z ktorých jedna trvá aspoň šesť hodín. Celkový čas odpočinku člena lodnej posádky nesmie byť kratší ako 10 hodín v priebehu 24 hodín a 77 hodín v priebehu siedmich po sebe nasledujúcich dní.
(5)
Veliteľ námornej lode je oprávnený nariadiť pracovnú pohotovosť v prípadoch naliehavej prevádzkovej potreby alebo ak je ohrozená bezpečnosť osôb, námornej lode alebo nákladu.
(6)
Ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody, veliteľ námornej lode je povinný počas pobytu námornej lode v prístave umožniť členovi lodnej posádky primerane dlhší odpočinok úpravou rozvrhnutia pracovného času a na žiadosť jednotlivých členov lodnej posádky im poskytnúť náhradné voľno za prácu nadčas a vo sviatok.
(7)
Na námornej lodi musí byť na všeobecne prístupnom mieste umiestnený plán organizácie práce členov lodnej posádky vrátane rozvrhu strážnej služby, dĺžky pracovného času a času odpočinku každého člena lodnej posádky.
§ 45
Odstupné
Ak námorná loď stroskotá, dôjde k jej strate alebo sa stane úplne nespôsobilou na námornú plavbu, pracovný pomer člena lodnej posádky sa tým skončí a patrí mu
a)
odstupné vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku priznané z dôvodu predčasného ukončenia pracovného pomeru podľa osobitného predpisu18) a
b)
mimoriadne odstupné vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku.
§ 46
Pracovné povinnosti člena lodnej posádky
(1)
Člen lodnej posádky je počas služby na námornej lodi povinný
a)
plniť príkazy veliteľa námornej lode a služobne nadriadených členov lodnej posádky,
b)
zachovávať voči veliteľovi námornej lode a služobne nadriadeným členom lodnej posádky úctu a zdvorilosť, a to aj v čase, keď nevykonáva prácu,
c)
podrobiť sa osobitnej právomoci veliteľa námornej lode, ak ide o vynútené predčasné vylodenie,
d)
dodržiavať zásady občianskeho spolužitia vo vzťahu k ostatným členom lodnej posádky a k prepravovaným osobám,
e)
zachovávať námorné zvyklosti a zásady dobrej námorníckej praxe,
f)
poskytnúť pomoc pri hroziacom nebezpečenstve potrebnú pri záchrane osôb, námornej lode alebo nákladu, ak týmto konaním neohrozí svoje zdravie alebo život,
g)
vykonávať strážnu službu, ak má na jej výkon odbornú spôsobilosť,
h)
podrobiť sa kontrole na účely zistenia, či nie je alebo nebol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, ak túto kontrolu nariadil veliteľ námornej lode alebo iný služobne nadriadený člen lodnej posádky, a to
1.
v čase voľna člena lodnej posádky, ak je potrebné zistiť, či nie je pod vplyvom týchto látok pri nástupe do práce alebo pri pracovnej pohotovosti,
2.
ak došlo k pracovnému úrazu člena lodnej posádky,
3.
ak je dôvodné podozrenie, že člen lodnej posádky je alebo bol v službe pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok.
(2)
V priebehu služby na námornej lodi nemôže člen lodnej posádky prechovávať na námornej lodi omamné alebo psychotropné látky, strelné zbrane, strelivo alebo výbušniny a nemôže ani pomáhať inému k takejto činnosti.
§ 47
Osobitná právomoc veliteľa námornej lode
(1)
Pri závažnom alebo opätovnom porušení pracovnej disciplíny je veliteľ námornej lode oprávnený zbaviť člena lodnej posádky výkonu služby na námornej lodi.
(2)
Opatrenie uvedené v odseku 1 môže veliteľ námornej lode uložiť len vtedy, ak člen lodnej posádky porušil pracovnú disciplínu, ohrozil bezpečnosť osôb, námornú loď alebo náklad. V prípade zbavenia výkonu služby na námornej lodi a následnej repatriácie je veliteľ námornej lode povinný vziať do úvahy možnosť vylodenia člena lodnej posádky s ohľadom na dopravné spojenie z prístavu vylodenia. Vylodením nemožno ohroziť život, zdravie ani osobnú slobodu vylodeného. Spôsob vylodenia a repatriácie dohodne vopred veliteľ námornej lode s jej vlastníkom.
(3)
Ak je člen lodnej posádky zbavený výkonu služby, nepatrí mu po tento čas mzda ani náhrada mzdy. Ak bol člen lodnej posádky zbavený výkonu služby odôvodnene, je povinný vlastníkovi námornej lode nahradiť vzniknuté náklady na repatriáciu a na vyslanie náhradného člena posádky námornej lode na námornú loď. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže vlastník námornej lode tieto náklady primerane znížiť.
(4)
Opatrenie podľa odseku 1 možno uložiť do piatich dní odo dňa, keď sa veliteľ námornej lode dozvedel o porušení pracovnej disciplíny členom lodnej posádky, najdlhšie však do jedného mesiaca odo dňa, keď došlo k porušeniu pracovnej disciplíny. Uložené opatrenie musí byť primerané závažnosti porušenia pracovnej disciplíny, forme a miere zavinenia a ďalším okolnostiam prípadu. Použitie osobitného predpisu19) nie je uložením opatrenia dotknuté.
(5)
Veliteľ námornej lode musí umožniť členovi lodnej posádky, ktorému ukladá opatrenie, vyjadriť sa o veci. O jeho vyjadrení, uložení opatrenia a jeho odôvodnení vypracuje veliteľ námornej lode písomný záznam. Do lodného denníka urobí o tejto skutočnosti stručný zápis. Veliteľ námornej lode je povinný rozhodnutie o uložení opatrenia urobiť písomne a doručiť do vlastných rúk členovi lodnej posádky, ktorý porušil pracovnú disciplínu.
(6)
Ak člen lodnej posádky nesúhlasí s uložením opatrenia, môže sa v lehote 30 dní od svojej repatriácie odvolať na ministerstvo. Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení opatrenia nemá odkladný účinok.
(7)
Ministerstvo prerokuje odvolanie proti rozhodnutiu o uložení opatrenia do 30 dní od jeho doručenia a rozhodnutie o uložení opatrenia potvrdí alebo zruší. Ak bolo opatrenie na zbavenie výkonu služby zrušené, posudzuje sa čas, po ktorý bol člen lodnej posádky výkonu služby zbavený až do jeho prípadného návratu na námornú loď ako prekážka v práci na strane zamestnávateľa.
(8)
Veliteľ námornej lode môže v čase do vylodenia člena lodnej posádky svoje rozhodnutie o uložení opatrenia zrušiť. O zrušení opatrenia urobí veliteľ námornej lode zápis do lodného denníka. Zrušenie rozhodnutia o uložení opatrenia je veliteľ námornej lode povinný urobiť písomne a doručiť do vlastných rúk členovi lodnej posádky, ktorého sa zrušenie týka.
(9)
Veliteľovi námornej lode za závažné porušenie pracovnej disciplíny uloží opatrenie vlastník námornej lode. Ak ministerstvo uplatnilo voči veliteľovi námornej lode sankciu podľa tohto zákona, vlastník námornej lode mu z rovnakých dôvodov nemôže uložiť disciplinárne opatrenie.
§ 48
Repatriácia člena lodnej posádky
(1)
Člen lodnej posádky má právo na repatriáciu
a)
v súvislosti so zánikom práva námornej lode plávať pod štátnou vlajkou,
b)
v prípade stroskotania námornej lode,
c)
ak bol na vlastníka námornej lode vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie,20)
d)
po uplynutí dohodnutého času služby na námornej lodi,
e)
po skončení pracovného pomeru,
f)
ak na výkon práce na námornej lodi trvalo alebo dočasne stratil zdravotnú spôsobilosť a podľa posúdenia lekára ju počas predpokladaného času nalodenia nenadobudne,
g)
ak vlastník námornej lode nie je schopný plniť povinnosti voči členovi lodnej posádky pri strate námornej lode, pri jej exekučnom predaji alebo v prípade nespôsobilosti námornej lode na plavbu v dôsledku jej vážneho poškodenia,
h)
pri zbavení výkonu služby, alebo ak je podozrivý zo spáchania trestného činu.
(2)
Náklady na repatriáciu hradí vlastník námornej lode s výnimkou repatriácie podľa odseku 1 písm. h), keď náklady na repatriáciu hradí vylodený člen lodnej posádky.
(3)
Na účely poskytovania cestovných náhrad a zdravotnej starostlivosti sa za čas repatriácie považuje čas od vylodenia člena lodnej posádky do jeho príchodu do miesta určeného v pracovnej zmluve alebo inak dohodnutého s výnimkou času, v ktorom člen lodnej posádky repatriáciu bez vážneho dôvodu prerušil, ak sa s vlastníkom námornej lode nedohodol inak.
§ 49
Zabezpečenie sociálnych podmienok členov lodnej posádky
(1)
Vlastník námornej lode je povinný
a)
poskytovať členom lodnej posádky počas služby na námornej lodi bezplatne ubytovanie a stravovanie, zásobovať ich pitnou vodou a základnými predmetmi osobnej hygieny,
b)
zabezpečiť, aby námorná loď bola vybavená vhodnými ubytovacími a stravovacími priestormi, priestormi a zariadením na skladovanie a chladenie potravín a na prípravu jedál a nápojov, priestormi s vybavením na odpočinok a voľný čas, hygienickým a sanitárnym zariadením, prípadne osobitnými priestormi pre chorých; tieto priestory sa musia dostatočne vetrať, vykurovať, osvetľovať a musí sa v nich udržiavať čistota. Sociálne zariadenia a poskytované služby na námornej lodi musia byť prístupné všetkým členom lodnej posádky, ak nie sú určené výhradne pre prepravované osoby,
c)
zabezpečiť, aby námorná loď bola zásobená vodou a potravinami v množstve, ktoré zodpovedá počtu osôb prítomných na námornej lodi, dĺžke a povahe plavby,
d)
zabezpečiť, aby bol počet osôb spoločne ubytovaných primeraný určeniu námornej lode a umožnil im dostatočný odpočinok,
e)
zabezpečiť úschovu peňazí a cenností cestujúcich a členov lodnej posádky.
(2)
Veliteľ námornej lode alebo ním poverený dôstojník je povinný pravidelne vykonávať kontrolu priestorov, zariadení a služieb uvedených v odseku 1. O priebehu a výsledku kontrol a o prijatých opatreniach je povinný vykonať zápis do lodného denníka.
(3)
Vlastník námornej lode a veliteľ námornej lode sú povinní zabezpečiť pre členov lodnej posádky bezplatne poštové služby, umožniť im a ich rodinným príslušníkom v odôvodnených prípadoch a za primeraný poplatok využitie komunikačných prostriedkov, a ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody, umožniť členom lodnej posádky stretnutie s ich rodinnými príslušníkmi v prístavoch, prípadne návštevu rodinných príslušníkov na námornej lodi.
§ 50
Zdravotná starostlivosť o členov lodnej posádky
(1)
Vlastník námornej lode
a)
zabezpečí, aby námorná loď zodpovedala medzinárodne uznávaným zdravotníckym a hygienickým normám,
b)
umožní členovi lodnej posádky návštevu lekára v prípade nevyhnutného ošetrenia alebo očkovania v prístavoch, do ktorých námorná loď pripláva,
c)
zabezpečí vybavenie námornej lode lodnou lekárničkou, potrebným zdravotníckym materiálom a lekárskou príručkou,
d)
zabezpečí, aby každý člen lodnej posádky absolvoval odborné zdravotnícke kurzy podľa medzinárodných dohôd,
e)
v prípade potreby členovi lodnej posádky umožní lekárske konzultácie počas plavby prostredníctvom rádiového alebo družicového spojenia vrátane konzultácií so špecialistami.
(2)
Zdravotná starostlivosť o členov lodnej posádky, zdravotnícke vybavenie námornej lode, obsah lodnej lekárničky a odborné kurzy zdravotnej starostlivosti sa spravujú medzinárodnými dohodami.
DEVIATA ČASŤ
REKREAČNÉ PLAVIDLÁ
§ 51
Základné ustanovenia pre rekreačné plavidlá
(1)
Rekreačné plavidlo [§ 2 písm. e)] je poháňané
a)
plachtami,
b)
motorom alebo
c)
plachtami a motorom súčasne.
(2)
Rekreačné plavidlo má
a)
celkovú dĺžku väčšiu ako 2,5 m a menšiu ako 24 m,
b)
výkon hlavného motora vyšší ako 4 kW,
c)
plochu základného oplachtenia väčšiu ako 12 m2,
d)
počet osôb na palube nie vyšší ako 12.
(3)
Rekreačné plavidlo musí byť označené
a)
menom rekreačného plavidla,
b)
názvom sídla registračného prístavu,
c)
evidenčným znakom.
(4)
Údaje podľa odseku 3 písm. a) a b) musia byť umiestnené spravidla v zadnej časti rekreačného plavidla; meno rekreačného plavidla môže byť umiestnené aj na jeho bokoch. Evidenčný znak rekreačného plavidla musí byť umiestnený na obidvoch bokoch v prednej časti rekreačného plavidla.
§ 52
Register rekreačných plavidiel
(1)
Ministerstvo vedie register rekreačných plavidiel v námornom registri oddelene od ďalších registrov podľa § 9 ods. 3.
(2)
Podrobnosti o vedení registra rekreačných plavidiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis o vedení námorného registra, ktorý vydá ministerstvo.
§ 53
Zápis rekreačného plavidla do registra rekreačných plavidiel
(1)
Rekreačné plavidlo možno zapísať do registra rekreačných plavidiel len na návrh.
(2)
Návrh na zápis do registra rekreačných plavidiel môže podať
a)
právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,
b)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c)
právnická osoba registrovaná v zahraničí, ktorá preukáže registráciu v krajine svojho pôvodu,
d)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo ktorá je bez štátnej príslušnosti.
(3)
Návrh na zápis rekreačného plavidla do registra rekreačných plavidiel musí byť doložený listinami preukazujúcimi údaje, ktoré sú predmetom zápisu podľa odseku 5.
(4)
Rekreačné plavidlo možno zapísať do registra rekreačných plavidiel len vtedy, ak žiadateľ uvedený v odseku 2 predloží doklady o tom, že
a)
rekreačné plavidlo je technicky spôsobilé na plavbu,
b)
rekreačné plavidlo bolo vymazané z registra rekreačných plavidiel iného štátu, ak v takom registri bolo zapísané.
(5)
Do registra rekreačných plavidiel sa zapisujú tieto údaje:
a)
poradové číslo zápisu,
b)
deň zápisu rekreačného plavidla,
c)
meno rekreačného plavidla,
d)
spôsob nadobudnutia rekreačného plavidla,
e)
číslo klasifikačného certifikátu rekreačného plavidla,
f)
číslo protokolu o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla,
g)
evidenčný znak rekreačného plavidla,
h)
registračný prístav rekreačného plavidla,
i)
plavebná oblasť rekreačného plavidla,
j)
rok a miesto stavby rekreačného plavidla,
k)
typ a výrobné číslo rekreačného plavidla,
l)
povolený počet osôb prítomných na rekreačnom plavidle,
m)
najväčšia dĺžka rekreačného plavidla,
n)
najväčšia šírka rekreačného plavidla,
o)
najväčší ponor rekreačného plavidla,
p)
najväčšia výška rekreačného plavidla,
r)
výtlak rekreačného plavidla,
s)
typ a výrobné číslo hlavného motora rekreačného plavidla,
t)
výkon hlavného motora rekreačného plavidla,
u)
plocha základného oplachtenia (pri plachetnici),
v)
vlastník rekreačného plavidla,
x)
prevádzkovateľ rekreačného plavidla,
y)
číslo medzinárodného osvedčenia rekreačného plavidla, dátum jeho vydania a doba platnosti,
z)
záložné právo na rekreačné plavidlo a pohľadávky na rekreačné plavidlo zabezpečované záložným právom.
(6)
Predmetom zápisu do registra rekreačných plavidiel sú aj zmeny údajov uvedených v odseku 5. Vlastník rekreačného plavidla je povinný ministerstvu bez zbytočného odkladu oznámiť všetky zmeny údajov zapísaných v námornom registri.
(7)
Podmienkou zápisu rekreačného plavidla do registra rekreačných plavidiel je preukázanie platného medzinárodného osvedčenia rekreačného plavidla.
§ 54
Technická spôsobilosť rekreačného plavidla a medzinárodné osvedčenie rekreačného plavidla
(1)
Ministerstvo podľa § 4 ods. 1 písm. b) poveruje schvaľovaním technickej spôsobilosti rekreačného plavidla uznanú klasifikačnú spoločnosť alebo inú právnickú osobu.
(2)
Technická spôsobilosť a vybavenie rekreačného plavidla sa potvrdzujú protokolom o technickej spôsobilosti vydaným uznanou klasifikačnou spoločnosťou alebo inou právnickou osobou poverenou ministerstvom.
(3)
Ministerstvo na základe protokolu o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a dokladov preukazujúcich údaje požadované na zápis do registra rekreačných plavidiel podľa § 53 ods. 5 a vyhlásenia o zhode20a) vydá medzinárodné osvedčenie rekreačného plavidla. Platnosť medzinárodného osvedčenia rekreačného plavidla je najviac päť rokov.
§ 55
Registračný list
Ak rekreačné plavidlo a jeho vlastník spĺňajú podmienky uvedené v § 5254, ministerstvo vykoná zápis rekreačného plavidla do registra rekreačných plavidiel a vydá mu registračný list. Registračný list platí päť rokov, ak k zrušeniu jeho platnosti nedôjde skôr z dôvodu straty rekreačného plavidla, zmeny jeho technickej spôsobilosti, jeho prestavby alebo úpravy takým spôsobom, že nezodpovedá pôvodným podmienkam zápisu do registra rekreačných plavidiel.
§ 56
Odborná spôsobilosť na vedenie rekreačného plavidla
(1)
Rekreačné plavidlo môže viesť len fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pre určenú oblasť plavby.
(2)
Preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla vydáva ministerstvo žiadateľovi, ktorý
a)
dosiahol vek najmenej 18 rokov,
b)
preukáže plavebnú prax pre danú oblasť plavby,
c)
má zdravotnú spôsobilosť,
d)
vykonal teoretickú a praktickú skúšku odbornej spôsobilosti pre danú oblasť plavby pred komisiou určenou alebo uznanou ministerstvom,
e)
je držiteľom osvedčenia rádiotelefonistu pre danú oblasť plavby.
(3)
Platnosť preukazu spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla nie je obmedzená.
(4)
Na rekreačnom plavidle môžu byť okrem veliteľa rekreačného plavidla prítomní členovia posádky rekreačného plavidla a iné osoby; členom posádky rekreačného plavidla môže byť fyzická osoba, ktorá je staršia ako 15 rokov, je zdravotne spôsobilá a schopná podľa pokynov veliteľa rekreačného plavidla pomáhať pri jeho vedení.
(5)
Inou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorá nie je veliteľom rekreačného plavidla ani členom posádky rekreačného plavidla.
(6)
Počas plavby na mori sa všetky osoby prítomné na rekreačnom plavidle zapisujú do lodného denníka.
(7)
Všetky osoby prítomné na rekreačnom plavidle sú povinné riadiť sa príkazmi veliteľa rekreačného plavidla.
(8)
Podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 57
Základné povinnosti veliteľa rekreačného plavidla
(1)
Veliteľ rekreačného plavidla je povinný najmä
a)
riadiť rekreačné plavidlo a zaistiť jeho bezpečné vedenie v súlade s medzinárodnými dohodami, zvyklosťami všeobecne prijatými v námornej plavbe a právnymi predpismi pobrežného štátu,
b)
zaistiť bezpečnosť osôb prítomných na rekreačnom plavidle a vykonať všetky opatrenia potrebné na odvrátenie škôd ohrozujúcich rekreačné plavidlo alebo ohrozujúcich osoby na ňom prítomné,
c)
poskytnúť pomoc osobe v núdzi, ak tak môže urobiť bez vážneho nebezpečenstva pre seba, pre osoby prítomné na rekreačnom plavidle alebo pre rekreačné plavidlo,
d)
zabrániť znečisteniu životného prostredia zo strany rekreačného plavidla,
e)
v prípade námornej nehody primerane postupovať podľa § 29 ods. 2 a 3.
(2)
Na veliteľa rekreačného plavidla sa primerane vzťahuje § 24 písm. a) až u).
§ 58
Listiny a iné doklady rekreačného plavidla
(1)
Na rekreačnom plavidle musia byť uložené:
a)
registračný list,
b)
medzinárodné osvedčenie na plavbu na mori,
c)
lodný denník, ak konštrukcia rekreačného plavidla umožňuje jeho bezpečné uloženie.
(2)
Podrobnosti o vedení listín a o iných dokladoch rekreačného plavidla podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 59
Poistenie
Vlastník rekreačného plavidla je povinný na obdobie prevádzky rekreačného plavidla uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou rekreačného plavidla. Ak vlastník rekreačného plavidla takú zmluvu nemá uzatvorenú, ministerstvo môže rekreačnému plavidlu odňať medzinárodné osvedčenie na plavbu na mori a jeho opätovné vydanie podmieniť dodatočným uzatvorením zmluvy o poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou rekreačného plavidla.
DESIATA ČASŤ
POKUTY
§ 60
(1)
Ministerstvo môže uložiť pokutu do 1 000 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak
a)
vykonáva námornú plavbu pod štátnou vlajkou bez registračného listu alebo dočasného registračného listu,
b)
nezabezpečuje udržiavanie námornej lode v stave spôsobilom na plavbu.
(2)
Ministerstvo môže uložiť pokutu do 500 000 Sk vlastníkovi námornej lode, ak
a)
nemá na námornej lodi pri plavbe na mori lodné listiny a denníky podľa § 20,
b)
nezabezpečil pravidelné technické prehliadky námornej lode podľa medzinárodných dohôd,
c)
nepodal ministerstvu okamžité hlásenie prípadu úmrtia a vážneho ublíženia na zdraví, ku ktorým došlo na námornej lodi alebo v súvislosti s jej prevádzkou,
d)
nezabezpečil okamžité hlásenie udalostí ovplyvňujúcich spôsobilosť námornej lode na plavbu ministerstvu.
(3)
Ministerstvo môže uložiť pokutu do 200 000 Sk vlastníkovi námornej lode, ak
a)
nezabezpečil riadne označenie námornej lode,
b)
nezabezpečil riadne obsadenie námornej lode,
c)
nezabezpečil, aby výkon služby vykonávali iba osoby odborne a zdravotne spôsobilé podľa § 41,
d)
neoznámil ministerstvu zmeny týkajúce sa zápisu námornej lode do námorného registra podľa § 12,
e)
neuzatvoril zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou námornej lode ani za škody spôsobené na životnom prostredí pri začatí prevádzky námornej lode a neudržiaval toto poistenie po celý čas jej prevádzky podľa § 40 písm. p).
(4)
Ministerstvo môže uložiť pokutu do 50 000 Sk veliteľovi námornej lode, ak
a)
narušil svojím konaním spôsobilosť námornej lode na plavbu,
b)
nezabezpečil, aby všetky zariadenia zodpovedali predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
c)
nezabezpečil riadnu starostlivosť o zverený náklad,
d)
nezabezpečil, aby na námornej lodi boli uložené predpísané lodné listiny, denníky a iné lodné doklady podľa § 20,
e)
nezabezpečil, aby osoba, ktorá vykonáva službu, mala zodpovedajúcu kvalifikáciu,
f)
pripustil, aby osoba, ktorá vykonáva službu, bola pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a psychotropných látok,
g)
spôsobil znečistenie životného prostredia.
(5)
Ministerstvo môže uložiť pokutu do 50 000 Sk vlastníkovi rekreačného plavidla, ak
a)
nemal na rekreačnom plavidle pri plavbe na mori listiny podľa § 58 ods. 1 písm. a) a b),
b)
nezabezpečil, aby rekreačné plavidlo viedla fyzická osoba odborne spôsobilá podľa § 56 ods. 1,
c)
neoznámil ministerstvu všetky zmeny údajov zapísaných v námornom registri,
d)
spôsobil znečistenie životného prostredia.
(6)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania a na rozsah jeho následkov.
(7)
Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu.
(8)
Uložením pokuty nie je dotknutá zodpovednosť za náhradu škody.
JEDENÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 61
Vzťah k predpisom o podnikaní
Na podnikanie o námornej plavbe sa vzťahuje všeobecný predpis o podnikaní.21)
§ 62
Ak tento zákon neustanovuje inak, pracovný pomer sa spravuje Zákonníkom práce. U cudzích štátnych príslušníkov sa tieto vzťahy spravujú podmienkami pracovnej zmluvy.
§ 63
Vzťah k správnemu poriadku
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.22)
§ 64
Príslušnosť súdu
Na konanie v sporoch, ktoré vzniknú pri používaní tohto zákona, je príslušný Krajský súd v Bratislave, ak sa medzi stranami nedohodlo inak.
§ 65
Platnosť lodných listín, lodných dokladov a preukazov odbornej spôsobilosti
Lodné listiny, lodné doklady a preukazy odbornej spôsobilosti vydané ministerstvom podľa predpisov platných pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostávajú v platnosti do 31. januára 2002. Preukazy odbornej spôsobilosti veliteľov rekreačných plavidiel a medzinárodné osvedčenia rekreačného plavidla vydané podľa predpisov platných pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostávajú v platnosti do 31. januára 2002.
§ 66
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe v znení zákona č. 42/1980 Zb.,
2.
nariadenie ministra dopravy č. 75/1953 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o námornej plavbe,
3.
nariadenie ministra dopravy č. 39/1955 Zb. o obmedzení zodpovednosti prevádzkovateľa námornej lode,
4.
vyhláška Ministerstva dopravy č. 160/1956 Ú. v. o podmienkach prepravy nákladu po mori,
5.
vyhláška Ministerstva dopravy č. 65/1967 Zb. o plaveckých a námorníckych knižkách,
6.
vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 89/1985 Zb. o úprave niektorých práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov členov posádok československých námorných lodí,
7.
výnos Federálneho ministerstva dopravy č. 7210/75-25 o poplachovej činnosti na československých námorných lodiach (registrovaný v čiastke 11/1975 Zb.),
8.
úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 22 690/1983-025 o vybavení rekreačných plavidiel plávajúcich v režime medzinárodnej plavby lodnými dokumentmi (registrovaná v čiastke 20/1984 Zb.),
9.
výnos Federálneho ministerstva dopravy č. 18 381/1990-040 o odbornej spôsobilosti a oprávnení na výkon funkcie členov lodných posádok československých námorných lodí (registrovaný v čiastke 52/1990 Zb.),
10.
výnos Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 19 404/1988-0320 o odmeňovaní členov posádok československých námorných lodí (registrovaný v čiastke 14/1989 Zb.),
11.
výnos Federálneho ministerstva dopravy č. 18 850/1990-0320, ktorým sa mení výnos Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 19 404/1988-0320 o odmeňovaní posádok československých námorných lodí (registrovaný v čiastke 90/1990 Zb.),
12.
výnos Federálneho ministerstva dopravy č. 17 384/1989-050 o tonážnej značke na česko-slovenských námorných lodiach (registrovaný v čiastke 54/1990 Zb.).
§ 67
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC
Týmto zákonom sa transponujú tieto smernice:
1.
Smernica Rady 94/57/EHS z 22. novembra 1994 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky a pre príslušné činnosti námorných úradov
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 319, 12. 12. 1994, s. 20–27).
2.
Smernica Rady 95/21/ES z 19. júna 1995 týkajúca sa presadzovania medzinárodných štandardov pre bezpečnosť lodí, ochranu proti znečisteniu a životné a pracovné podmienky na lodiach (prístavná štátna kontrola) vzhľadom na lodnú prepravu, ktorá využíva prístavy Spoločenstva a plaví sa vo vodách pod jurisdikciou členských štátov
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 157, 07. 07. 1995, s. 1–19).
3.
Smernica Rady 93/75/EHS z 13. septembra 1993 týkajúca sa minimálnych požiadaviek na plavidlá smerujúce do prístavov alebo opúšťajúce prístavy Spoločenstva a dopravujúce nebezpečné alebo znečisťujúce tovary v znení smernice 96/39 z 19. júna 1996, smernice 97/34 zo 6. júna 1997, smernice 98/55 zo 17. júla 1998 a smernice 98/74 z 1. októbra 1998
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev: L 247, 05. 10. 1993, s. 19–27,
L 196, 07. 08. 1996, s. 7,
L 158, 17. 06. 1997,
L 215, 01. 08. 1998, s. 65–70,
L 276, 13. 10. 1998, s. 7–8).
4.
Smernica Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí v znení Smernice Komisie 98/85/ES z 11. novembra 1998 a Smernice Komisie 2001/53 ES z 10. júla 2001
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev: L 046, 17. 02. 1997, s. 25–56,
L 315, 25. 11. 1998, s. 14–34
L 204, 28. 07. 2001, s. 1–28).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/25/ES zo 4. apríla 2001 o minimálnej úrovni výcviku námorníkov
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 136, 18. 05. 2001, s. 17–41).
6.
Smernica Rady 1999/63/ES z 21. júna 1999 týkajúca sa Dohody o organizácii pracovného času námorníkov uzavretej Združením majiteľov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Odborovou federáciou pracovníkov dopravy v Európskej únii (FST)
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 167, 02. 07. 1999).
Preklad týchto smerníc sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.
1)
Napríklad Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov, Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov, Medzinárodný dohovor o nákladovej značke (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).
1a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 180/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely.
1b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 51/1993 Z. z. o štandarde prezidenta Slovenskej republiky.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
2a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2002 Z. z.
4)
Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.
5)
§ 20 ods. 2 písm. s) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti.
6)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z., § 132 až 138 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
§ 23 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách.
12)
§ 187 až 205c Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
13a)
Napríklad Medzinárodný dohovor o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 v znení zmien a doplnkov z roku 1995 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).
14)
Napríklad Dohovor o ochrane zdravia a lekárskej starostlivosti pre námorníkov (č. 164) (oznámenie č. 445/1991 Zb.), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
15)
§ 37 ods. 3 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
18)
§ 3 ods. 1 zákona č. 195/1991 Zb. o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru.
20)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
20a)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).