417/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

417
ZÁKON
z 2. novembra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z. a zákona č. 337/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Štátnou službou na účely tohto zákona sa rozumie plnenie úloh colnej správy,1) riadenie, organizácia a výkon profesnej prípravy colníkov, colníkom v služobnom úrade. Štátna služba sa vykonáva v služobnom pomere.“.
2.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Systemizácia v štátnej službe (ďalej len „systemizácia“) určuje počty miest colníkov v štátnej službe zaradených v služobnom úrade do platových tried v nadväznosti na pôsobnosť a organizačnú štruktúru služobného úradu. Súčasťou systemizácie sú funkčné miesta colníkov a objem finančných prostriedkov na služobné príjmy colníkov v štátnej službe.“.
3.
V § 7 ods. 2 prvá veta znie: „Colník sa zaradí do prípravnej štátnej služby, ktorá plynie odo dňa vzniku služobného pomeru, a počas jej trvania je colníkom čakateľom.“.
4.
V § 13 ods. 2 v druhej vete slovo „internátne“ sa nahrádza slovami „spravidla internátne“.
5.
V § 13 ods. 3 druhá veta znie: „Odborný colný kurz je spravidla internátne štúdium v trvaní minimálne ôsmich týždňov.“.
6.
V § 20 ods. 4 písm. f) sa vypúšťajú slová „písm. n) až p)“.
7.
V § 23 odsek 2 znie:
„(2)
Colník v 1. skupine hodností, aj keď nespĺňa podmienku ustanovenú v odseku 1 písm. b), má nárok na povýšenie do hodnosti colného asistenta, ak je ustanovený alebo vymenovaný do funkcie, pre ktorú je plánovaná 2. skupina hodností, a spĺňa kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania na povýšenie do tejto hodnosti.“.
8.
V § 23 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Colník, ak má vysokoškolské vzdelanie, aj keď nespĺňa podmienky ustanovené v odseku 1, má nárok na povýšenie do hodnosti
a)
colného kontrolóra, ak získal vysokoškolské vzdelanie bakalárskym štúdiom,
b)
hlavného colného kontrolóra, ak získal vysokoškolské vzdelanie magisterským štúdiom, inžinierskym štúdiom alebo doktorským štúdiom.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
9.
V § 23 ods. 4 druhej vete sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 2 a 3“.
10.
V § 23 ods. 4 sa slová „podľa § 23 ods. 2 písm. a)“ nahrádzajú slovami „podľa § 23 ods. 2“.
11.
V § 27 ods. 6 sa v úvodnej vete vypúšťa slovo „stálej“.
12.
V § 28 ods. 1 sa slová „nadriadený, ktorý colníka ustanovuje do funkcie“ nahrádzajú slovami „vyšší nadriadený“.
13.
V § 28 ods. 2 sa slová „návrh služobného hodnotenia“ nahrádzajú slovami „služobné hodnotenie“.
14.
V § 28 sa vypúšťa odsek 3.
15.
§ 29 a 30 sa vypúšťajú.
16.
V § 31 odsek 1 znie:
„(1)
Bezprostredne nadriadený bezodkladne oboznámi colníka so schváleným služobným hodnotením.“.
17.
V § 33 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Colníka bezprostredne podriadeného generálnemu riaditeľovi Colného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „generálny riaditeľ“) vymenúva do funkcie a z funkcie odvoláva nadriadený (3).“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4, ktorý znie:
(4) Generálneho riaditeľa vymenúva do funkcie a z funkcie odvoláva minister.“.
18.
§ 34 vrátane nadpisu znie:
㤠34
Prevedenie na inú funkciu a preloženie
(1)
Colník v služobnom pomere sa prevedie na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby, a ak to nie je možné, preloží sa na tú istú alebo na inú funkciu do iného miesta výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu (ďalej len „preloženie“), ak nemôže naďalej vykonávať doterajšiu funkciu, pretože
a)
v dôsledku organizačných zmien došlo k zrušeniu jeho doterajšej funkcie,
b)
podľa rozhodnutia lekárskej komisie dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon doterajšej funkcie,
c)
podľa záveru služobného hodnotenia nie je spôsobilý vykonávať doterajšiu funkciu,
d)
v dôsledku právoplatne uloženého trestu zákazu činnosti nemôže vykonávať doterajšiu funkciu,
e)
bol odvolaný z funkcie, do ktorej bol vymenovaný, alebo
f)
je osobou blízkou11) nadriadenému alebo inému colníkovi a podlieha jeho pokladničnej alebo účtovnej kontrole, alebo je osobou blízkou11) tomu, kto by mohol ovplyvniť jeho nezávislosť v colnom konaní.
(2)
Organizačnou zmenou na účely tohto zákona sa rozumie zmena, pri ktorej došlo k zrušeniu doterajšej funkcie colníka a nebola vytvorená nová funkcia alebo došlo k zrušeniu doterajšej funkcie colníka a bola vytvorená nová funkcia s inou náplňou činnosti.
(3)
Colník v štátnej službe môže byť prevedený na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby alebo preložený aj na vlastnú žiadosť alebo s jeho písomným súhlasom.
(4)
Po podaní písomnej žiadosti alebo po písomnom súhlase môže colník svoju žiadosť vziať späť alebo písomný súhlas odvolať len vtedy, ak vo veci ešte nebolo rozhodnuté a ak s tým nadriadený súhlasí.
(5)
Prevedenie na inú funkciu alebo preloženie sa vykoná odvolaním colníka z doterajšej funkcie a jeho ustanovením alebo vymenovaním do funkcie podľa § 33.
(6)
Colníkovi, ktorý bol prevedený na inú funkciu alebo preložený podľa odseku 1 písm. a) alebo b), patrí doterajší služobný plat ešte po dobu šiestich mesiacov od prevedenia na inú funkciu alebo preloženia, ak je to preňho výhodnejšie.“.
19.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Časom výkonu štátnej služby na služobnej ceste je čas,
a)
v ktorom colník plní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie alebo plní úlohy spoločného pracovného tímu,
b)
ktorý patrí do dĺžky základného času služby colníka v tomto dni, ak bez svojho zavinenia nevykonáva úlohy ustanovené v písmene a).“.
20.
§ 37 vrátane nadpisu znie:
㤠37
Poverenie zastupovaním alebo výkonom dočasne neobsadenej funkcie nadriadeného
(1)
Colníka v stálej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe, ak s tým súhlasí, možno písomne poveriť na nevyhnutne potrebný čas, najdlhšie však na jeden rok,
a)
zastupovaním iného colníka vo funkcii nadriadeného počas jeho neprítomnosti, ak zastupovanie nevyplýva z jeho funkcie, alebo
b)
výkonom dočasne neobsadenej funkcie nadriadeného.
(2)
Colníka podľa odseku 1 možno poveriť, len ak spĺňa kvalifikačné predpoklady na funkciu, ktorou je poverovaný.“.
21.
V § 40 ods. 1 písm. c) sa za slová „voľnú funkciu“ vkladajú slová „alebo preložiť“.
22.
V § 40 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
je osobou blízkou11) nadriadenému alebo inému colníkovi a podlieha jeho pokladničnej alebo účtovnej kontrole, alebo je osobou blízkou11) tomu, kto by mohol ovplyvniť jeho nezávislosť v colnom konaní, a nemožno ho previesť na inú voľnú funkciu alebo preložiť,“.
23.
V § 40 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
bol odvolaný z funkcie, do ktorej bol vymenovaný, a nemožno ho ustanoviť alebo vymenovať do inej funkcie v štátnej službe.“.
24.
V § 59 ods. 1 sa slová „sa ustanovuje na 37,5 hodiny“ nahrádzajú slovami „je 40 hodín“.
25.
§ 62 vrátane nadpisu znie:
㤠62
Prestávky v službe
(1)
Služobný úrad je povinný poskytnúť colníkovi najneskôr po piatich hodinách nepretržitého výkonu služby prestávku na jedenie a oddych v trvaní najmenej 30 minút. Ak výkon služby presahuje desať a pol hodiny, je služobný úrad povinný poskytnúť colníkovi ďalšiu prestávku na jedenie a oddych v trvaní 15 minút. Ak ide o službu, ktorej výkon nemôže byť prerušený, musí sa colníkovi aj bez prerušenia výkonu služby zabezpečiť primeraný čas na jedenie a oddych.
(2)
Do základného času služby v týždni sa započítava:
a)
prestávka na jedenie a oddych v trvaní 30 minút denne pri rozvrhnutí základného času služby v týždni na päť dní v týždni,
b)
dve prestávky na jedenie a oddych v celkovom trvaní 45 minút pri nepretržitom výkone služby v rozsahu 12 hodín.“.
26.
V § 80 ods. 1 druhá veta znie: „Vykonávanou funkciou sa rozumie funkcia, ktorú colník vykonáva na základe rozhodnutia, ktorým bol do funkcie ustanovený, vymenovaný, poverený zastupovaním nadriadeného alebo poverený výkonom dočasne neobsadenej funkcie nadriadeného.“.
27.
V § 81 ods. 5 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o dobu uvedenú v odseku 3 písm. e),“.
28.
Doterajší text § 82 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Colníkovi patrí hodnostný príplatok, ktorý mu bol priznaný v 1. skupine hodností, aj v prípade jeho povýšenia do 2. skupiny hodností, ako aj v prípade jeho ďalšieho povýšenia v 2. skupine hodností, ak je to preňho výhodnejšie.“.
29.
§ 85 vrátane nadpisu znie:
㤠85
Príplatok za zastupovanie alebo za výkon dočasne neobsadenej funkcie nadriadeného
(1)
Colníkovi poverenému zastupovaním iného colníka vo funkcii nadriadeného alebo colníkovi poverenému výkonom dočasne neobsadenej funkcie nadriadeného patrí od začiatku zastupovania alebo výkonu dočasne neobsadenej funkcie nadriadeného príplatok vo výške príplatku za riadenie určenej pre túto funkciu.
(2)
Ak bol colník, ktorému patrí príplatok za riadenie, poverený zastupovaním nadriadeného vo vyššom stupni riadenia alebo výkonom dočasne neobsadenej funkcie nadriadeného vo vyššom stupni riadenia, patrí mu príplatok za riadenie vo výške určenej pre túto funkciu, ak je to preňho výhodnejšie. Pôvodne určený príplatok za riadenie mu v tomto čase nepatrí.“.
30.
Nadpis § 105 znie:
„Náhrady výdavkov pri prijatí
alebo pri preložení“.
31.
V § 105 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na inú funkciu“.
32.
V § 105 ods. 2 sa slová „prijatia do“ nahrádzajú slovom „vzniku“ a vypúšťajú sa slová „na inú funkciu“.
33.
V § 121 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „písm. a) až f)“.
34.
V § 169 ods. 1 sa za slová „z toho istého dôvodu“ vkladá čiarka a slová „prídavkom k dôchodku“.
35.
V § 171 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Zvlášť nebezpečné podmienky sú podmienky, za akých došlo k služobnému úrazu pri
a)
výkone colnej kontroly v koľajisku, v priestoroch, kde hrozí úraz elektrickým prúdom, otravou plynom, pri výkone služby vo výškach, pri kontrole motorových vozidiel, kontrole živých zvierat, nebezpečných látok, jadrového materiálu, pri výkone služby pod vplyvom ionizujúceho žiarenia alebo iného zdraviu škodlivého žiarenia,
b)
služobnom zákroku alebo pri úkone proti teroristovi alebo proti inému zvlášť nebezpečnému páchateľovi, alebo proti nepríčetnej osobe,
c)
odvracaní škody pri živelnej pohrome alebo v inej zvlášť nebezpečnej situácii,
d)
výkone colnej kontroly osôb alebo vecí v čase epidémií alebo zvlášť nebezpečných chorôb.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
36.
V § 172 ods. 8 sa slová „úrazu, ku ktorému došlo za zvlášť nebezpečných podmienok“ nahrádzajú slovami „úrazu alebo choroby z povolania, ku ktorým došlo podľa § 171“.
37.
V § 183 ods. 1 písm. b) sa slová „previesť ani preložiť“ nahrádzajú slovami „preložiť a ani previesť“.
38.
V § 183 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
počas trvania prípravnej štátnej služby nesplní zákonnú povinnosť získať základné colnícke vzdelanie.“.
39.
V § 190 ods. 2 sa slovo „nadriadený“ nahrádza slovami „služobný úrad“.
40.
V § 204 odsek 4 znie:
„(4)
Na výplatu príspevku, dodatočné priznanie príspevku, zmenu vo výške príspevku, zánik nároku na príspevok a jeho výplatu, termín a spôsob výplaty príspevku, zaokrúhľovanie výšky príspevku, prechod nárokov pri úmrtí oprávneného, vrátenie neprávom vyplatených súm príspevku, postúpenie príspevku a na zrážky z príspevku, povinnosti oprávneného a doručovanie písomností sa primerane použijú ustanovenia týkajúce sa dávok dôchodkového zabezpečenia podľa osobitného predpisu.40)“.
41.
V § 212 ods. 1 sa za slová „§ 191“ vkladajú slová „a dávky výsluhového zabezpečenia“.
42.
V § 212 sa vypúšťa odsek 3. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
43.
V § 217 odsek 3 znie:
„(3)
Ak príslušný odborový orgán odmietol udeliť súhlas podľa odseku 2, rozhodnutie o prepustení odborárskeho funkcionára je neplatné.“.
44.
V § 219 ods. 1 sa slová „colnej správy príslušné služobné orgány“ nahrádzajú slovami „služobného úradu príslušní nadriadení“.
45.
§ 221 vrátane nadpisu znie:
㤠221
Príslušnosť
Konanie v prvom stupni vo veciach služobného pomeru uskutočňuje a rozhoduje v ňom minister a v prípadoch uvedených v tomto zákone služobný úrad (ďalej len „oprávnený orgán“).“.
46.
V § 231 ods. 2 sa za slovom „hodnoteniu“ vypúšťa čiarka a slová „potvrdeniu o zamestnaní“.
47.
V § 232 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „V odôvodnených prípadoch môže odvolací orgán túto lehotu primerane predĺžiť. O tejto skutočnosti je odvolací orgán povinný colníka písomne upovedomiť.“.
48.
V § 235 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odvolanie“.
49.
V § 248 odsek 1 znie:
„(1)
Peňažné nároky colníka jeho úmrtím nezanikajú; nároky zo služobného príjmu do výšky trojnásobku služobného príjmu zo služobného pomeru prechádzajú postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase jeho úmrtia v spoločnej domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet týchto osôb.“.
50.
§ 255 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Služobný plat sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.“.
51.
V § 257 ods. 4 sa za slovo „funkcie“ vkladajú slová „podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 200/1998 Z. z.“.
52.
Za § 268b sa vkladá § 268c, ktorý znie:
㤠268c
Ďalší služobný plat podľa § 95 sa uplatní v roku 2001 len v prvom polroku tohto kalendárneho roka.“.
53.
Za § 268c sa vkladá § 268d, ktorý znie:
㤠268d
Konanie začaté pred 1. januárom 2001 sa posudzuje podľa doterajších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.