413/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002 do 30.06.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

413
ZÁKON
z 30. októbra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 264/1999 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 264/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písmeno d) znie:
„d)
udeľovanie oprávnení vydávať a zrušovať technické osvedčenia,“.
2.
V § 1 sa vypúšťa písmeno i).
3.
V § 2 ods. 1 písm. b) bode 2 sa slová „ohňa a dymu do vnútra stavby“ nahrádzajú slovami „požiaru a splodín horenia v stavbe“.
4.
V § 2 ods. 1 písm. d) sa za slovo „úrazu“ vkladá slovo „najmä“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
V § 4 ods. 2 sa slová „výrobku alebo počiatočné typové skúšky stavebného výrobku“ nahrádzajú slovami „výrobku, počiatočné typové skúšky stavebného výrobku alebo skúšky stavebného výrobku v priebehu výroby“.
7.
V § 4 ods. 3 a v § 24 ods. 4 sa slová „verejných prác“ nahrádzajú slovami „regionálneho rozvoja“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 6 zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 479/1992 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 22 zákona č. 264/1999 Z. z.“.
9.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Ak výrobok má spĺňať technické požiadavky podľa osobitného predpisu3a) a je aj stavebným výrobkom, výrobca a autorizovaná osoba zabezpečí posúdenie zhody podľa osobitného predpisu3a) a preukázanie zhody podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 9 zákona č. 264/1999 Z. z.“.
10.
V § 5 ods. 6 sa slová „môže výrobca označiť značkou zhody a“ nahrádzajú slovami „výrobca označí značkou zhody podľa osobitného predpisu4) a môže“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 18 zákona č. 264/1999 Z. z.“.
11.
V § 5 sa vypúšťa odsek 8.
12.
V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „systému kvality u výrobcu alebo“ nahrádzajú slovami „uplatňovanej vnútropodnikovej kontroly alebo jej“.
13.
V § 6 ods. 4 sa za slovo „inšpekcií“ vkladajú slová „alebo v rámci vnútropodnikovej kontroly;“.
14.
V § 6 odsek 5 znie:
„(5)
Ak výrobca má certifikát systému kvality, obsahom počiatočnej inšpekcie je zistiť, či certifikát systému kvality sa vzťahuje na stavebný výrobok, ktorého zhoda sa preukazuje. Autorizovaná osoba môže upustiť od vykonávania priebežných inšpekcií.“.
15.
V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom určí skupiny stavebných výrobkov a podrobnosti o preukazovaní zhody.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
16.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Vnútropodniková kontrola
(1)
Vnútropodniková kontrola je stála vlastná kontrola výroby uplatňovaná výrobcom, ktorá zabezpečuje, aby výroba stavebného výrobku a vyrobený stavebný výrobok boli v zhode s technickými špecifikáciami a týmto zákonom. Výrobca je povinný uplatňovať vnútropodnikovú kontrolu založenú na kontrolných úkonoch a postupoch (ďalej len „kontrolné postupy“) ako dôveryhodný a účinný systém udržiavaný po celý čas výroby stavebného výrobku.
(2)
Uplatňovanie vnútropodnikovej kontroly výrobcom zahŕňa:
a)
vydávanie prevádzkových predpisov upravujúcich kontrolné postupy,
b)
vykonávanie kontrolných postupov podľa prevádzkových predpisov,
c)
zaznamenávanie vykonaných kontrolných postupov a výsledkov vykonaných skúšok,
d)
využívanie výsledkov uplatnených kontrolných postupov a vykonaných skúšok na
1.
nápravu zistenej nezhody stavebného výrobku s technickými špecifikáciami,
2.
prípadnú úpravu kontrolných postupov s cieľom odstraňovať príčiny nezhôd stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami.
(3)
Podľa druhu a zloženia stavebného výrobku, technológie jeho výroby a citlivosti jeho vlastností na zmeny vo výrobe kontrolné postupy zahŕňajú všetky alebo len niektoré z týchto činností:
a)
opis a kontrolu vstupných surovín a polotovarov alebo len ich častí, alebo zložiek,
b)
kontrolu používaného výrobného zariadenia, najmä nastavenie strojov a ich vybavenie, v medzistupňoch výroby stavebného výrobku, ako aj vykonávanie plánovaných skúšok v priebehu výroby stavebného výrobku (§ 6 ods. 2 písm. b),
c)
overovanie a vykonávanie plánovaných skúšok hotových stavebných výrobkov.
(4)
Uplatňovanie vnútropodnikovej kontroly musí výrobca organizovať tak, aby výrobu opustili len stavebné výrobky, ktoré prešli všetkými kontrolnými postupmi určenými v prevádzkových predpisoch. Ak stavebný výrobok výrobu opustil a bol expedovaný skôr, než výrobca zistil všetky výsledky kontrolných postupov, neodkladne o tom upovedomí odberateľa.
(5)
Výrobca je povinný vypracúvať správy o výsledkoch vykonaných kontrolných postupov a sledovať, či stavebný výrobok prešiel kontrolnými postupmi určenými v prevádzkových predpisoch. Zo správ musí jednoznačne vyplývať, že stavebný výrobok je v zhode s technickými špecifikáciami. Pri vyhodnocovaní výsledkov kontrolných postupov sa prednostne uplatňujú štatistické metódy.
(6)
Ak sa kontrolnými postupmi v niektorej fáze výroby zistí, že vyrábaný stavebný výrobok nie je v zhode s technickými špecifikáciami, výrobca je povinný neodkladne vykonať úkony na odstránenie príčiny zistenej nezhody. Po odstránení nezhody výrobca zabezpečí zopakovanie kontrolných postupov určených prevádzkovými predpismi. Stavebné výrobky, ktoré nie sú v zhode s technickými špecifikáciami, výrobca ihneď vyradí z dodávky určenej na trh, vhodne označí a až do rozhodnutia o ich použití uskladní ich oddelene od ostatných stavebných výrobkov.
(7)
Výrobca je povinný určiť pre každú svoju prevádzkareň, v ktorej sa vyrába stavebný výrobok alebo jeho časť, alebo zložka, ako aj pre každý stupeň výroby stavebného výrobku, zamestnanca povereného zabezpečovať postupy preukazovania zhody na jednotlivých stupňoch výroby stavebného výrobku, zisťovať a zaznamenávať všetky prípady nezhody stavebného výrobku s technickými špecifikáciami a určovať opatrenia a postupy na odstránenie zistených prípadov nezhody. Poverený zamestnanec musí mať potrebné vedomosti o systéme vnútropodnikovej kontroly a o technológii výroby stavebného výrobku.
(8)
Výrobca je povinný zabezpečiť, aby sa na vykonávanie kontrolných postupov používali len zariadenia schopné prevádzky, overené a kalibrované.5) Na vykonávanie kontrolných postupov musí mať výrobca kontrolné, skúšobné a meracie zariadenia a potrebné vybavenie. Ak výrobca nemá také zariadenia alebo vybavenie, je povinný zabezpečiť, aby kontrolné postupy vykonávala iná osoba, ktorá má potrebné zariadenia a vybavenie a zamestnancov spôsobilých na ich vykonávanie. Ak takou osobou je akreditovaná osoba podľa osobitného predpisu5a) s akreditáciou na vykonávanie kontrolných postupov, považuje sa za osobu, ktorá spĺňa požiadavky tohto zákona na vykonávanie kontrolných postupov.
(9)
Výrobca je povinný viesť dokumentáciu vnútropodnikovej kontroly. Dokumentácia vnútropodnikovej kontroly obsahuje
a)
opis výroby,
b)
dátum výroby,
c)
použitý kontrolný postup,
d)
zistené výsledky kontroly,
e)
kritériá zhody.
(10)
Výrobca je povinný po celý čas výroby a desať rokov odo dňa jej skončenia uschovávať úplnú dokumentáciu o stavebných výrobkoch a o jednotlivých šaržiach vyrobených stavebných výrobkov vrátane výrobných detailov a údajov o ich vlastnostiach, ako aj záznamy o tom, komu boli expedované stavebné výrobky alebo ich šarže ako prvému. Stavebné výrobky a ich šarže musia byť jednoznačne identifikovateľné a podrobnosti o ich výrobe spätne sledovateľné.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5a znejú:
„5)
§ 19 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5a)
§ 22 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z.“.
17.
V § 9 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.
18.
V § 9 v novooznačenom odseku 4 sa na konci pripája táto veta:
„Plán skúšok výrobcu musí zabezpečovať, aby kontrolné postupy zahŕňali celý výrobný proces vrátane všetkých zmien vo výrobe a okolností, ktoré majú vplyv na výrobný proces.“.
19.
V § 11 sa vypúšťa odsek 3. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Výsledok počiatočnej inšpekcie a posúdenie účinnosti vnútropodnikovej kontroly sa uvedie v písomnej správe. V nej sa tiež uvedie, či uplatňovaná vnútropodniková kontrola je dôveryhodná a v súlade s technickými špecifikáciami a týmto zákonom (§ 8a) a či sú splnené požiadavky na vyhlasovanie o zhode (§ 6 ods. 1 až 3).“.
20.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Účelom priebežnej inšpekcie je sledovať, či uplatňovaná vnútropodniková kontrola výrobcu je počas výroby stavebného výrobku v súlade s technickými špecifikáciami a týmto zákonom (§ 8a) a či výrobca splnil opatrenia uložené autorizovanou osobou pri počiatočnej inšpekcii alebo pri predchádzajúcich priebežných inšpekciách.“.
21.
V § 12 ods. 3 písmená b) a c) znejú:
„b)
na základe nedostatkov zistených
1.
priebežnou inšpekciou v činnosti vnútropodnikovej kontroly alebo
2.
kontrolou vykonanou orgánom dohľadu nad trhom v kvalite stavebného výrobku,
c)
pri obnovení výroby stavebného výrobku, ak jej prerušenie trvalo dlhšie ako 12 mesiacov,“.
22.
V § 12 ods. 4 sa slovo „šesť“ nahrádza číslom „12“.
23.
V § 12 ods. 6 sa slová „kvality u výrobcu nevyhovuje požiadavkám na riadenie výroby podľa technických špecifikácií“ nahrádzajú slovami „vnútropodnikovej kontroly nie je v súlade s technickými špecifikáciami alebo týmto zákonom (§ 8a)“.
24.
V § 12 ods. 8 sa slová „v riadení výroby, ktoré môžu podstatne ovplyvniť“ nahrádzajú slovami „v technológii výroby stavebného výrobku alebo v použitých surovinách a polotovaroch, ktoré môžu ovplyvniť vlastnosti alebo“.
25.
§ 13 a 14 vrátane nadpisu sa vypúšťajú.
26.
V § 15 odsek 4 znie:
„(4)
Autorizovaná osoba, ktorá je autorizovaná na vykonávanie inšpekcie, je oprávnená
a)
vykonávať počiatočnú inšpekciu (§ 11),
b)
vykonávať priebežnú inšpekciu (§ 12),
c)
vydávať odporúčania, odborné stanoviská a písomné správy, ktoré sú podkladom na certifikáciu preukázania zhody a na vyhlasovanie o zhode (§ 6).“.
27.
V § 17 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
zverejňuje vo svojom vestníku
1.
oznámenia o udelení a odňatí autorizácie, o udelení a odňatí oprávnenia vydávať a zrušovať technické osvedčenia, o zrušení certifikátu zhody, o zrušení technického osvedčenia,
2.
vzory vyhlásenia o zhode,
3.
iné významné informácie a údaje týkajúce sa technických špecifikácií a preukazovania zhody,“.
28.
V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
vydáva na požiadanie výrobcu stanovisko o zatriedení stavebného výrobku do postupu preukazovania zhody, ak je medzi výrobcom a autorizovanou osobou alebo osvedčovacím miestom o tom pochybnosť,
l)
poskytuje na požiadanie autorizovanej osoby alebo osvedčovacieho miesta vysvetlenie, ako používať predpisy o stavebných výrobkoch.“.
29.
V § 17 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
oprávnené odoberať vzorky stavebného výrobku potrebné na vykonanie skúšky (§ 10),“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
30.
V § 18 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
ukladať pokuty.“.
31.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „Zákon č. 174/1968 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 95/2000 Z. z.“.
32.
V § 19 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
pokutu do 1 000 000 Sk tomu, kto
1.
neoprávnene vystupoval ako autorizovaná osoba alebo ako osvedčovacie miesto,
2.
rozmnožil časť technického osvedčenia bez súhlasu osvedčovacieho miesta.“.
33.
V § 19 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Orgán vykonávajúci dohľad nad trhom je oprávnený uložiť pokutu do 5 000 000 Sk výrobcovi alebo predajcovi, ktorý
1.
uviedol na trh stavebný výrobok bez preukázania zhody,
2.
neoprávnene použil certifikát zhody alebo značku zhody,
3.
neoprávnene urobil vyhlásenie o zhode.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
34.
V § 19 v novooznačenom odseku 3 sa slová „podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 a 2“.
35.
V § 19 v novooznačenom odseku 5 sa slová „ministerstvo dozvedelo o konaní podľa odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „orgán oprávnený uložiť pokutu dozvedel o konaní podľa odsekov 1 až 3“.
36.
V § 21 sa odsek 5 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
zistí, že výrobca nemá povolenie alebo iné oprávnenie potrebné podľa osobitných predpisov9a) na výrobu stavebného výrobku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
Napríklad § 55 zákona č. 50/1976 Zb., § 16 ods. 2 zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.“.
37.
V § 21 odsek 8 znie:
„(8)
Certifikát zhody sa vydáva na neurčitý čas. Autorizovaná osoba obmedzí platnosť certifikátu zhody, ak o to požiadal výrobca, a to na dobu, ktorú uviedol v žiadosti alebo uplatnil v konaní. Autorizovaná osoba môže obmedziť platnosť certifikátu zhody na určitú dobu aj vtedy, ak
a)
je v schvaľovacom konaní nová technická špecifikácia, a to na dobu do nadobudnutia jej platnosti,
b)
sa pripravuje zmena technológie výroby stavebného výrobku, a to na dobu do zavedenia novej technológie,
c)
údaje podľa odseku 2 písm. b) až d) majú obmedzenú dobu platnosti, a to na dobu ich platnosti,
d)
odstránenie odchýlky v nepodstatných podrobnostiach podľa odseku 7 vyžaduje vykonať systémové zmeny v technológii výroby stavebného výrobku alebo vo vnútropodnikovej kontrole, a to na dobu do ich vykonania, najviac však na päť rokov.“.
38.
V § 21 ods. 9 písm. b) sa na konci pripájajú slová „a miesta výroby“.
39.
V § 22 odsek 3 znie:
„(3)
Autorizovaná osoba zruší certifikát zhody, ak sa v konaní preukáže, že
a)
výrobca neodstránil v určenej lehote nezhodu stavebného výrobku s technickou špecifikáciou,
b)
stavebný výrobok podľa vykonaných kontrolných skúšok nie je v zhode s technickými špecifikáciami,
c)
systém vnútropodnikovej kontroly trvalo nezabezpečuje požadovanú úroveň kontroly výroby,
d)
zaniklo alebo bolo výrobcovi odňaté povolenie alebo iné oprávnenie potrebné na výrobu stavebného výrobku,
e)
výrobca uskutočnil zmeny v technológii výroby alebo v použitých surovinách alebo polotovaroch, ktoré majú taký podstatný vplyv na vlastnosti alebo kvalitu stavebného výrobku, že je potrebná nová certifikácia preukázania zhody,
f)
výroba stavebného výrobku bola prerušená na dlhšie ako 12 mesiacov,
g)
výrobca je v likvidácii alebo bol na neho vyhlásený konkurz.“.
40.
V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
písomné splnomocnenie výrobcu, ak v mene výrobcu vystupuje dovozca, predajca alebo iný zástupca.9b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
„9b)
§ 22 a 31 Občianskeho zákonníka.“.
41.
V § 26 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Osvedčovacie miesto na základe žiadosti doručí výrobcovi do 15 dní odo dňa, keď je žiadosť úplná, návrh zmluvy o podmienkach vydania technického osvedčenia. Ak výrobca návrh zmluvy odmietne alebo zmluva nevznikne z iného dôvodu, osvedčovacie miesto zastaví konanie a žiadosť vráti výrobcovi.“.
Doterajšie odseky 4 až 15 sa označujú ako odseky 5 až 16.
42.
V § 26 v novooznačenom odseku 9 písmeno h) znie:
„h)
kontrolné postupy overenia vlastností stavebného výrobku,“.
43.
V § 26 sa novooznačený odsek 9 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:
„i)
postupy preukazovania zhody a označovanie stavebného výrobku značkou zhody,
j)
pravidlá a odporúčania týkajúce sa vhodnosti stavebného výrobku na použitie v stavbe,
k)
prílohy, a to
1.
podrobný technický opis stavebného výrobku, prípadne doplnený aj nákresmi,
2.
opis zistených vlastností stavebného výrobku a údaje o nameraných hodnotách preukazujúcich zistené vlastnosti,
3.
zoznam použitých a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a slovenských technických noriem,
4.
zoznam dokumentov použitých pri vydávaní technického osvedčenia.“.
44.
V § 26 sa vypúšťa novooznačený odsek 16.
45.
V § 27 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
údaje o vlastnostiach výrobku a o jeho vhodnosti na použitie v stavbe,“.
46.
Za § 27 sa vkladá § 28, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28
Zákaz uvádzania stavebného výrobku na trh
(1)
Nemožno uvádzať na trh stavebný výrobok,
a)
ktorý bol vyrobený po zrušení alebo skončení platnosti certifikátu zhody alebo vyhlásenia o zhode,
b)
ktorého zhoda sa preukázala na základe technickej špecifikácie zrušenej počas výroby stavebného výrobku.
(2)
Stavebný výrobok dovezený alebo vyrobený predo dňom, ktorým nastala udalosť uvedená v odseku 1, možno uvádzať na trh aj po tomto dni len vtedy, keď skladovaním alebo prepravou stavebného výrobku nedošlo k podstatnému zhoršeniu jeho vlastností, ktoré sú rozhodujúce pre jeho vhodnosť na použitie v stavbe.“.
47.
V § 29 ods. 2 prvá veta znie:
„Oprávnenia a povinnosti výrobcu podľa tohto zákona okrem oprávnenia vyhlasovať zhodu má pri uvádzaní zahraničného stavebného výrobku na trh tuzemský zástupca zahraničného výrobcu, tuzemský dovozca alebo tuzemský predajca.“.
48.
§ 29 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na kontrolu dovážaných zahraničných stavebných výrobkov a na ich prepúšťanie ako tovaru do režimu voľného obehu sa vzťahujú colné predpisy.10)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
§ 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 264/1999 Z. z.“.
49.
§ 30 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak nemožno postupovať podľa odsekov 1 a 2 a vykonanie inšpekcie v zahraničí je ekonomicky veľmi nevýhodné alebo neuskutočniteľné, autorizovaná osoba, ktorá je autorizovaná na preukazovanie zhody (§ 15 ods. 3 a 4), môže namiesto počiatočnej inšpekcie a priebežných inšpekcií vykonávať nepretržitú kontrolu dovážaných zahraničných stavebných výrobkov a vykonávať skúšky podľa zásad štatistickej prebierky.“.
50.
Príloha č. 1 sa vypúšťa.
51.
Slová „systém kvality u výrobcu“, „systém kvality“, „uplatňovaný systém kvality u výrobcu“ a „systém kvality uplatňovaný u výrobcu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „vnútropodniková kontrola“ v príslušnom tvare a slová „Slovenský stavebný register“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Slovenský register stavebných výrobkov“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 264/1999 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001 okrem čl. I bodov 15 a 50, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.