405/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 31.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

405
ZÁKON
z 31. októbra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenom ba), ktoré znie:
„ba) historickým vozidlom vozidlo vyrobené pred viac ako 25 rokmi, uchované a udržiavané v historicky správnom stave, ktoré je vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby z dôvodov historických alebo technických, ktoré nie je určené na každodenné používanie a má vystavený preukaz historického vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel (FIVA).“.
2.
V § 88 ods. 2 sa za slovo „ako“ vkladajú slová „vlastník a kto ako“.
3.
V § 90 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Ak vlastník vozidla je právnická osoba oprávnená na podnikanie a predmetom jej činnosti je prenajímanie vozidiel, okresný dopravný inšpektorát zapíše tieto údaje len so súhlasom vlastníka.“.
4.
V § 90 ods. 8 sa vypúšťa tretia veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 35.
5.
V § 108 ods. 1 v druhej vete sa za slovo „údaje“ vkladajú slová „o vlastníkovi vozidla,“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.