401/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 31.08.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

401
ZÁKON
z 31. októbra 2000,
ktorým sa mení zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon sa mení takto:
1.
V § 19 ods. 1 sa slová „12 mesiacov“ nahrádzajú slovami „deväť mesiacov“.
2.
V § 20 ods. 1 sa slová „päť mesiacov“ nahrádzajú slovami „tri mesiace“.
3.
V § 21 ods. 2 sa slová „päť mesiacov“ nahrádzajú slovami „tri mesiace“.
4.
V § 24 ods. 2 sa slová „päť mesiacov“ nahrádzajú slovami „tri mesiace“.
5.
V § 25 ods. 2 písm. b) sa slová „sedem mesiacov“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov“.
6.
V § 25 ods. 2 písm. c) a d) sa slová „štyri mesiace“ nahrádzajú slovami „dva mesiace“.
7.
V § 33 ods. 3 sa slová „60 dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.