400/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

400
ZÁKON
z 31. októbra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 116 ods. 1 sa slová „28 kalendárnych dní za 12 mesiacov“ nahrádzajú slovami „21 kalendárnych dní za deväť mesiacov“.
2.
V § 117 ods. 1 sa slová „28 kalendárnych dní za 12 mesiacov“ nahrádzajú slovami „21 kalendárnych dní za deväť mesiacov“.
3.
Za § 188 sa vkladajú § 188a a 188b, ktoré znejú:
㤠188a
(1)
Vojak, ktorý nastúpil na výkon základnej služby alebo na jej dokončenie pred 1. januárom 2001 a vykonal základnú službu v trvaní najmenej deväť mesiacov, skončí výkon základnej služby dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Nahrádzanie a odpustenie zameškaného času výkonu povinnej vojenskej služby podľa osobitného predpisu77a) zostáva nedotknuté.
(2)
Vojak, ktorý nastúpil na výkon základnej služby alebo na jej dokončenie pred 1. januárom 2001 a k tomuto dňu vykonal základnú službu v trvaní menej ako deväť mesiacov, vykoná základnú službu podľa tohto zákona.
§ 188b
(1)
Vojak, ktorý nastúpil na výkon náhradnej služby alebo na jej dokončenie pred 1. januárom 2001 a vykonal náhradnú službu v trvaní najmenej tri mesiace, skončí výkon náhradnej služby dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Nahrádzanie a odpustenie zameškaného času výkonu povinnej vojenskej služby podľa osobitného predpisu77a) zostáva nedotknuté.
(2)
Vojak, ktorý nastúpil na výkon náhradnej služby alebo na jej dokončenie pred 1. januárom 2001 a k tomuto dňu vykonal náhradnú službu v trvaní menej ako tri mesiace, vykoná náhradnú službu podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 77a znie:
„77a)
§ 33 Branného zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.