Predpis bol zrušený predpisom 263/2008 Z. z.

4/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2001 do 31.07.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

4
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
zo 16. decembra 1999,
ktorým sa vyhlasuje charakteristika, základné znaky a štruktúra údajov zisťovaných pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 3 zákona č. 165/1998 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 ustanovuje:
§ 1
Týmto opatrením sa vyhlasujú charakteristiky, základné znaky a štruktúra údajov zisťovaných pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001(ďalej len „sčítanie").
§ 2
(1)
Charakteristika údajov o obyvateľoch:
a)
adresou trvalého bydliska je názov okresu, obce, ulice, súpisné alebo orientačné číslo stavby, v ktorej je obyvateľ prihlásený na trvalý pobyt,
b)
meno a priezvisko sú súčasťou základnej identifikácie obyvateľa,
c)
druh pobytu je vyjadrením charakteru pobytu obyvateľa v mieste sčítania,
d)
vzťah k užívateľovi bytu je vyjadrením príbuzenského alebo iného vzťahu obyvateľa k užívateľovi bytu,
e)
dátum narodenia je údaj o dni, mesiaci a roku narodenia obyvateľa,
f)
pohlavie je biologický znak každého obyvateľa v alternatíve „muž - žena",
g)
rodinný stav je vyjadrením právneho stavu, či je obyvateľ slobodný, v manželskom zväzku, rozvedený alebo ovdovený,
h)
dátum sobáša je časový údaj o uzavretí posledného manželstva,
i)
poradie manželstva je údaj vyjadrujúci počet právoplatne uzavretých manželstiev,
j)
počet živo narodených detí je údaj o počte všetkých detí narodených počas života ženy,
k)
štátne občianstvo je právny vzťah obyvateľa k štátu,
l)
národnosťou je príslušnosť obyvateľa k národu alebo k etnickej skupine,
m)
materinský jazyk je jazyk, ktorým prevažne hovorili rodičia s obyvateľom v jeho detstve,
n)
náboženským vyznaním je účasť na náboženskom živote niektorej cirkvi alebo vzťah k nej,
o)
prvé trvalé bydlisko je trvalé bydlisko matky obyvateľa v čase jeho narodenia,
p)
najvyššie skončené vzdelanie je najvyšší dokončený stupeň školského vzdelania,
r)
ekonomická aktivita je údaj o ekonomickom postavení obyvateľa na trhu práce,
s)
zamestnanie je konkrétna činnosť, ktorú obyvateľ vykonáva alebo naposledy vykonával a ktorá je alebo bola zdrojom jeho pracovných príjmov,
t)
spoločenská skupina je odvodená od postavenia v zamestnaní, od druhu ekonomickej činnosti a od formy odmeny za vykonávanú prácu,
u)
názov a adresa zamestnávateľa alebo navštevovanej školy je konkrétny názov zamestnávateľa alebo navštevovanej školy a ich adresa,
v)
periodicita dochádzky do zamestnania alebo do školy je časový údaj o frekvencii dochádzky z miesta trvalého bydliska do zamestnania alebo do školy,
w)
čas strávený dochádzkou do zamestnania alebo do školy je celkový čas v minútach, ktorý uplynie od opustenia bydliska do registrácie na pracovisku alebo do vstupu do školy,
x)
miesto pracoviska je adresa pracoviska.
(2)
Charakteristika údajov o bytoch:
a)
obývanosť bytu je vyjadrením stavu, či je byt trvale obývaný alebo neobývaný,
b)
právny dôvod užívania bytu je vyjadrením právneho vzťahu, na ktorého základe je byt obývaný,
c)
vek bytu je časový údaj odvodený od roku výstavby alebo rekonštrukcie bytu,
d)
veľkosť bytu je ukazovateľ úrovne bývania zložený z údajov o celkovej podlahovej ploche bytu, podlahovej ploche obytných miestností, podlahovej ploche kuchyne a o počte obytných miestností,
e)
vybavenie domácnosti predmetmi dlhodobej spotreby je ukazovateľ životnej úrovne domácnosti,
f)
poloha bytu je vyjadrením umiestnenia bytu k úrovni okolitého terénu,
g)
technické vybavenie bytu je kvalitatívny ukazovateľ úrovne bývania.
(3)
Charakteristika údajov o domoch:
a)
druh domu je vyjadrením charakteru jeho určenia,
b)
obývanosť domu je vyjadrením stavu, či je dom trvale obývaný, či ide o ubytovacie zariadenie bez bytov, alebo je dom neobývaný,
c)
forma vlastníctva je údaj vyjadrujúci právny vzťah vlastníctva domu,
d)
počet bytov je údaj o počte všetkých trvale obývaných bytov a všetkých neobývaných bytov,
e)
počet nadzemných podlaží,
f)
obdobie výstavby alebo rekonštrukcie domu je časový údaj vyjadrujúci obdobie, v ktorom nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie,
g)
technické vybavenie domu je kvalitatívny ukazovateľ úrovne bývania.
§ 3
Základné znaky a štruktúra údajov o obyvateľoch, domoch a o bytoch zisťovaných pri sčítaní v roku 2001 sú uvedené v prílohe.
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2000.
Peter Mach v. r.
Príloha k opatreniu č. 4/2000 Z. z.
ZÁKLADNÉ ZNAKY A ŠTRUKTÚRA ÚDAJOV O OBYVATEĽOCH, DOMOCH A O BYTOCH ZISŤOVANÝCH PRI SČÍTANÍ V ROKU 2001
ÚDAJE O OBYVATEĽOCH
1. Adresa trvalého bydliska:
ulica, súpisné číslo domu, orientačné číslo domu,
mestská časť, ak ide o Bratislavu a Košice,
obec,
okres.
2. Meno a priezvisko:
meno,
priezvisko.
3. Druh pobytu:
trvalý - prítomný,
trvalý - dočasne neprítomný,
dočasný.
4. Vzťah k užívateľovi bytu:
užívateľ bytu,
manžel, manželka,
druh, družka,
syn, dcéra,
zať, nevesta,
vnuk, pravnuk,
rodič, prarodič, svokor, svokra,
iný príbuzný,
podnájomník,
iná cudzia osoba.
5. Dátum narodenia:
deň,
mesiac,
rok.
6. Pohlavie:
muž,
žena.
7. Rodinný stav:
slobodný, slobodná,
ženatý, vydatá,
rozvedený, rozvedená,
vdovec, vdova.
8. Dátum sobáša:
mesiac,
rok.
9. Poradie manželstva:
jednoznačný číselný údaj.
10. Počet živo narodených detí:
jednoznačný číselný údaj.
11. Štátne občianstvo:
SR,
bez štátnej príslušnosti,
iné (zapíše sa konkrétne štátne občianstvo).
12. Národnosť:
slovenská,
maďarská,
rómska,
česká,
rusínska,
ukrajinská,
iná (zapíše sa konkrétna národnosť).
13. Materinský jazyk:
slovenský,
maďarský,
rómsky,
český,
rusínsky,
ukrajinský,
iný (zapíše sa konkrétny materinský jazyk).
14. Náboženské vyznanie/cirkev:
Rímskokatolícka cirkev,
Evanjelická cirkev augsburského vyznania,
Gréckokatolícka cirkev,
Reformovaná kresťanská cirkev,
Pravoslávna cirkev,
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia,
Evanjelická cirkev metodistická,
Bratská jednota baptistov,
Cirkev bratská,
Cirkev adventistov siedmeho dňa,
Apoštolská cirkev,
Židovské náboženské obce,
Starokatolícka cirkev,
Kresťanské zbory,
Cirkev československá husitská,
bez vyznania,
iné (zapíše sa konkrétne náboženské vyznanie).
15. Prvé trvalé bydlisko:
obec,
okres,
štát.
16. Najvyššie skončené vzdelanie - názov školy:
základné,
učňovské (bez maturity),
stredné odborné (bez maturity),
úplné stredné učňovské (s maturitou),
úplné stredné odborné (s maturitou),
úplné stredné všeobecné (gymnázium, stredná všeobecnovzdelávacia škola),
vyššie (podnikové inštitúty, kurzy na vysokých školách a pod.),
vysokoškolské bakalárske,
vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské,
vysokoškolské doktorandské,
bez školského vzdelania (napr. nar. 25. 5. 1985 a starší),
deti do 16 rokov,
názov školy (pri vysokých školách aj názov fakulty) - slovný údaj.
17. Ekonomická aktivita:
pracujúci (okrem dôchodcov),
učeň, učnica,
študent(ka) strednej školy,
študent(ka) vysokej školy,
osoba na materskej dovolenke (vrátane ďalšej materskej dovolenky),
osoba v domácnosti,
dôchodca, dôchodkyňa,
nezamestnaný(á),
dieťa do 16 rokov,
iné.
18. Zamestnanie:
jednoznačný slovný opis.
19. Spoločenská skupina:
zamestnanec pracujúci za mzdu, plat, iný druh odmeny v štátnom podniku (v rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, štátnej akciovej spoločnosti alebo v inej organizácii patriacej štátu),
zamestnanec pracujúci za mzdu, plat, iný druh odmeny v súkromnom podniku (v spoločnosti, u živnostníka),
zamestnanec pracujúci za mzdu, plat, iný druh odmeny v poľnohospodárskom družstve alebo v inej družstevnej organizácii,
zamestnanec pracujúci za mzdu, plat, iný druh odmeny u iného zamestnávateľa,
člen produkčného družstva,
podnikateľ (spoločník, živnostník) so zamestnancami,
podnikateľ (spoločník, živnostník, samostatne hospodáriaci roľník, slobodné povolanie) bez zamestnancov,
vypomáhajúci (neplatený) člen domácnosti v rodinnom podniku,
iná bližšie nešpecifikovaná.
20. Názov a adresa zamestnávateľa alebo navštevovanej školy:
názov,
mestská časť, ak ide o Bratislavu a Košice,
obec,
okres.
21. Periodicita dochádzky do zamestnania alebo do školy:
denne,
inak ako denne,
nedochádza.
22. Čas strávený dennou dochádzkou do zamestnania alebo do školy v minútach:
číselný údaj.
23. Miesto pracoviska:
ulica, orientačné číslo domu,
mestská časť, ak ide o Bratislavu a Košice,
obec,
okres.
ÚDAJE O BYTOCH
24. Obývanosť bytu:
trvale obývaný,
ubytovanie mimo bytu,
neobývaný z dôvodu zmeny užívateľa,
neobývaný, určený na rekreáciu,
neobývaný, uvoľnený na prestavbu,
neobývaný, nespôsobilý na bývanie,
neobývaný po kolaudácii,
neobývaný v pozostalostnom alebo súdnom konaní,
neobývaný z iných dôvodov.
25. Právny dôvod užívania bytu:
byt vo vlastnom dome (rodinnom dome),
byt vo vlastníctve občana v bytovom dome,
ostatné bezplatné užívanie,
byt v nájme,
družstevný byt,
domovnícky, služobný byt,
iný byt.
26. Vek bytu (obdobie výstavby):
do roku 1899,
1900 – 1919,
1920 – 1945,
1946 – 1960,
1961 – 1970,
1971 – 1980,
1981 – 1985,
1986 – 1990,
1991 – 1995,
1996 – 1999,
2000 a neskôr.
27. Veľkosť bytu (zaokrúhli sa na celé číslo):
celková podlahová plocha bytu v m2,
podlahová plocha obytných miestností v m2,
podlahová plocha kuchyne v m2,
počet obytných miestností.
28. Vybavenie domácnosti vybranými predmetmi dlhodobej spotreby:
chladnička - samostatná chladnička - áno,
                                                                   - nie;
chladnička s mrazničkou - áno,
                                              - nie;
samostatná mraznička (mraziaci box) - áno,
                                                                     - nie;
automatická práčka - áno,
                                    - nie;
farebný televízor - áno,
                              - nie;
telefón v byte - áno,
                        - nie;
mobilný telefón - áno,
                             - nie;
rekreačná chata, domček, chalupa - áno,
                                                                - nie;
osobný automobil - áno,
                                  - nie;
osobný počítač - áno,
                             - nie;
osobný počítač s internetom - áno,
                                                    - nie.
29. Poloha bytu:
prízemie,
prízemie a 1. poschodie,
1. poschodie,
2. poschodie,
3. poschodie,
4. - 6. poschodie,
7. a vyššie poschodie,
v suteréne (v pivnici).
30. Technické vybavenie bytu:
vodovod - vodovod v byte
- vodovod mimo bytu
- bez vodovodu
zdroj teplej vody - mimo bytu
- vlastné ústredné kúrenie
- elektrický bojler alebo prietokový ohrievač
- plynový bojler alebo prietokový ohrievač
- iný
- bez teplej vody
plyn zo siete - plyn z verejnej siete
- bez plynu
prevažujúci spôsob vykurovania - ústredné kúrenie diaľkové
- ústredné kúrenie lokálne
- etážové kúrenie
- kachle
- iné
- ústredné kúrenie lokálne
prevažujúce vykurovacie médium - zemný plyn
- elektrina
- kvapalné palivo (nafta, vykurovací olej)
- pevné palivo (koks, uhlie, drevo)
- iné
príslušenstvo bytu - kúpelňa alebo sprachovací kút - áno
- nie
- splachovací záchod - áno
- nie
ÚDAJE O DOMOCH
31. Druh domu:
rodinný dom,
bytový dom,
internát, študentský domov,
domovy sociálnych služieb,
domov dôchodcov, penzión,
cirkevná inštitúcia,
iné (zapíše sa konkrétny druh domu).
32. Obývanosť domu:
trvale obývaný,
ubytovacie zariadenie bez bytu,
neobývaný z dôvodu zmeny vlastníka,
neobývaný, určený na rekreáciu,
neobývaný, uvoľnený na prestavbu,
neobývaný, nespôsobilý na bývanie,
neobývaný po kolaudácii,
neobývaný, v pozostalostnom alebo súdnom konaní,
neobývaný z iných dôvodov.
33. Forma vlastníctva:
fyzická osoba,
štát,
obec,
bytové družstvo,
Fond národného majetku Slovenskej republiky,
obchodná spoločnosť,
iná právnická osoba,
vlastníctvo cirkvi,
zahraničný vlastník,
kombinácia vlastníkov,
iné vlastníctvo.
34. Počet bytov:
jednoznačný číselný údaj.
35. Počet nadzemných podlaží:
číselný údaj.
36. Obdobie výstavby (rekonštrukcie):
do roku 1899,
1900 – 1919,
1920 – 1945,
1946 – 1960,
1961 – 1970,
1971 – 1980,
1981 – 1985,
1986 – 1990,
1991 – 1995,
1996 – 1999,
2000 a neskôr.
37. Technické vybavenie domu:
materiál nosných múrov - tehly (tvárnice, tehlové bloky)
- kameň a tehly
- nepálené tehly
- kameň
- stenové panely
- drevo
- skelet
- iný
výťah v dome - áno
- nie
vodovod - zavedený v dome - z verejnej siete
- domáci
- mimo domu - z verejnej siete
- domáci
- nezavedený
kanalizácia - prípojka na kanalizačnú sieť
- septik (žumpa)
- bez kanalizácie a septika
plyn zo siete - zavedený
- nezavedený