394/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

394
ZÁKON
z 31. októbra 2000,
ktorým sa mení zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností sa mení takto:
1.
§ 4 znie:
㤠4
(1)
Cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou sa podľa tohto zákona rozumie dobrovoľné združenie osôb rovnakej náboženskej viery v organizácii utvorenej podľa príslušnosti k náboženskej viere na základe vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
(2)
Všetky cirkvi a náboženské spoločnosti majú pred zákonom rovnaké postavenie.
(3)
Cirkvi a náboženské spoločnosti podľa tohto zákona sú právnické osoby. Môžu sa vzájomne združovať, utvárať komunity, rehole, spoločnosti a obdobné spoločenstvá.
(4)
Štát uznáva len tie cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré sú registrované.
(5)
Štát môže s cirkvami a náboženskými spoločnosťami uzatvárať zmluvy o vzájomnej spolupráci.“.
2.
V § 10 odsek 1 znie:
(1) Cirkvi a náboženské spoločnosti registruje príslušný ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky6a) (ďalej len „registrujúci orgán“).
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 192/1992 Zb. o registrácii cirkví a náboženských spoločností.“.
3.
V § 11 sa vypúšťajú slová „Českej republiky a Slovenskej republiky“.
4.
V § 13 ods. 2 sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.
5.
V § 19 ods. 2 sa slová „štatistickým úradom republík“ nahrádzajú slovami „Štatistickému úradu Slovenskej republiky“.
6.
Príloha k zákonu č. 308/1991 Zb. znie: „Zoznam cirkví a náboženských spoločností, ktoré na základe zákona alebo na základe súhlasu štátu pôsobia na území Slovenskej republiky (§ 22):
1. Apoštolská cirkev na Slovensku
2. Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike
3. Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie
4. Cirkev bratská v Slovenskej republike
5. Cirkev československá husitská na Slovensku
6. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
7. Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť
8. Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike
9. Kresťanské zbory na Slovensku
10. Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike
11. Pravoslávna cirkev na Slovensku
12. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
13. Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike
14. Starokatolícka cirkev na Slovensku
15. Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.