393/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

393
ZÁKON
z 31. októbra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 až 9 vrátane nadpisu druhej časti sa vypúšťajú.
2.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:
㤠18a
Nevybavené návrhy držiteľov nehnuteľností, ktoré boli podané do 1. decembra 2000 podľa tohto zákona, sa posudzujú podľa osobitného predpisu.19a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
§ 56 ods. 1 písm. g) a § 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.