391/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2000 do 31.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

391
ZÁKON
z 25. októbra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Kritériá pre zisťovacie konanie sú uvedené v prílohe č. 2a tohto zákona.“.
2.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 127/1994 Z. z.
ZOZNAM činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie
1. Ťažobný priemysel
Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
Časť A (povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie konanie)
1. Ťažba a úprava uhlia, lignitu a bituminóznych hornín nad 100 000 t/rok do 100 000 t/rok
2. Ťažba a úprava rúd a magnezitu nad 100 000 t/rok do 100 000 t/rok
3. Ťažba a úprava rádioaktívnych nerastov vrátane odvalov a odkalísk a ich rekultivácie bez limitu
4. Ťažba a úprava ropy nad 50 t/ deň do 50 t/ deň
5. Ťažba a úprava zemného plynu nad 50 000 m3/deň do 50 000 m3/deň
6. Povrchové a priemyselné zariadenia na ťažbu uhlia, lignitu, ropy, zemného plynu, rúd a bituminóznych hornín bez limitu
7. Podzemné uskladňovanie zemného plynu v prírodných horninových štruktúrach nad 100 mil. m3/rok od 10 do 100 mil. m3/rok
8. Podzemné uskladňovanie zemného plynu v umelo vybudovaných podzemných priestoroch nad 500 000 m3 do 500 000 m3
9. Ťažba a úprava azbestu vrátane zariadení na ťažbu a úpravu bez limitu
10. Ťažba nerastov bagrovaním z riek od 100 000 t/rok
11. Lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa; ťažba štrkopiesku a piesku nad 200 000 t/rok alebo nad 10 ha od 100 000 t/rok do 200 000 t/rok alebo od 5 do 10 ha
12. Ťažba kaolínu, keramických a žiaruvzdorných ílov a ílovcov nad 100 000 t/rok alebo nad 10 ha do 100 000 t/rok alebo od 5 do 10 ha
13. Lomy a povrchová ťažba vápenca nad 150 000 t/rok alebo nad 10 ha do 150 000 t/rok alebo od 5 do 10 ha
14. Ťažba sklárskych a zlievárenských pieskov nad 100 000 t/rok do 100 000 t/rok
15. Ťažba ostatných nerastov, ak nie sú uvedené v položkách 1 - 6, 9 - 14 nad 100 000 t/rok alebo nad 10 ha do 100 000 t/rok alebo od 5 do 10 ha
16. Ťažobné vrty (okrem vrtov na skúmanie stability pôdy), najmä: - geotermálne vrty- vrty pre vodné zdroje - vrty na uskladňovanie jadrového odpadu nad 500 m bez limitu do 500 m nad 300 m
2. Energetický priemysel
Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovensekj republiky
Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
Časť A (povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie konanie)
1. Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spaľovanie 300 MW a viac tepelného výkonu od 50 do 300 MW tepelného výkonu
2. Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie (hydroelektrárne) nad 50 MW od 5 do 50 MW
3. Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne)   bez limitu
4. Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi1) vrátane ich vyraďovania a likvidácie bez limitu  
5. Zariadenia určené na výrobu alebo obohacovanie jadrového paliva, na prepracovanie vyhoreného jadrového paliva a výskumné zariadenia na výrobu a konverziu jadrového paliva a jadrových palivových surovín bez limitu  
6. Zariadenia na spracovanie vyhoreného jadrového paliva a vysokoaktívnych odpadov bez limitu  
7. Úložiská vyhoreného jadrového paliva a vysokoaktívnych odpadov bez limitu  
8. Zariadenia na skladovanie a úpravu vyhoreného jadrového paliva a vysokoaktívnych rádioaktívnych odpadov bez limitu  
9. Zariadenia na skladovanie (plánované na viac ako 10 rokov) vyhoreného jadrového paliva alebo rádioaktívneho odpadu na inom mieste, ako bol vyprodukovaný bez limitu  
10. Zariadenia na spracovanie, úpravu a ukladanie stredne a nízkoaktívnych odpadov z prevádzky a vyraďovanie jadrových elektrární a využívanie rádionuklidov bez limitu  
11. Geotermálne elektrárne a výhrevne od 50 MW od 5 MW
12. Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách 1 - 4 a 11 od 50 MW od 5 MW
13. Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody   bez limitu
14. Diaľkové prenosové vedenia elektrickej energie 220 kV a viac alebo s dĺžkou nad 15 km od 110 kV
15. Diaľkové plynovody s potrubím so svetlosťou alebo s tlakom od 500 mm alebo od 1 MPa alebo nad 20 km od 300 do 500 mm alebo od 0,3 do 1 MPa, alebo do 20 km
16. Podzemné uskladnenie horľavých plynov   bez limitu
17. Povrchové skladovanie fosílnych palív   nad 10 000 m3
18. Zariadenia na spracovanie a uskladňovanie rádioaktívnych odpadov, ak nie sú zaradené v iných položkách   bez limitu
3. Hutnícky priemysel
Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
Časť A (povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie konanie)
1. Úprava, praženie alebo aglomerovanie rúd (vrátane sulfidových rúd) nad 100 000 t/rok do 100 000 t/rok
2. Zariadenia na spracovanie železných kovov
- zariadenia na valcovanie za tepla nad 20 t/hod, surovej ocele
- kováčske dielne s kladivami, ktorých energia presahuje 50 kJ/kladivo alebo 20 MW tepelného výkonu
- kovanie výbuchom bez limitu
- aplikácia ochranného taveného kovového náteru (pokovovanie) nad 1 t surovej ocele/hod.
3. Zlievanie železných kovov nad 20 t/ deň
4. Primárna výroba surového železa, liatiny alebo ocele (primárna alebo sekundárna tavba) vrátane kontinuálneho odlievania bez limitu
5. Výroba ferozliatin bez limitu
6. Zariadenia na výrobu surových neželezných kovov z rudy, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými procesmi bez limitu
7. Zariadenia na tavenie vrátane zlievania neželezných kovov okrem vzácnych kovov vrátane recyklovaných výrobkov (rafinovanie, liatie a pod.) nad 100 000 t/rok od 1 000 do 100 000 t/rok
8. Tavenie zliatin s obsahom toxických zlúčenín nad 4 t/ deň
9. Zariadenia na povrchovú úpravu kovov a plastických materiálov, využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy nad 100 000 m2/rok upravenej plochy od 30 000 do 100 000 m2/rok upravenej plochy
4. Chemický, farmateutický a petrochemický priemysel
Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
Časť A Časť B
(povinné hodnotenie) (zisťovacie konanie)
1. Tepelné a chemické spracovanie uhlia, lignitu (plynárne, koksárne) a bituminóznych hornín nad 500 t/deň do 500 t/deň
2. Rafinérie ropy (okrem podnikov, ktoré vyrábajú len mazadlá z ropy) vrátane závodov na regeneráciu opotrebovaných minerálnych olejov 500 t/deň a viac od 50 do 500 t/deň
3. Komplexné chemické zariadenia, t. j. zariadenia na výrobu chemikálií v priemyselnom rozsahu, využívajúce procesy chemickej konverzie, v ktorých za sebou nasleduje niekoľko funkčne navzájom prepojených prevádzok, ktoré sú určené na výrobu: bez limitu
- základných organických chemikálií, ako sú:
a) jednoduché uhľovodíky (lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické),
b) uhľovodíky obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice,
c) uhľovodíky obsahujúce síru,
d) uhľovodíky obsahujúce dusík, ako sú amíny, amidy, dusité, dusné alebo dusičné zlúčeniny, nitrily, kyanáty, izokyanáty,
e) uhľovodíky obsahujúce fosfor,
f) halogénové uhľovodíky,
g) organokovové zlúčeniny,
h) základné plasty (polymérové syntetické vlákna a vlákna na celulózovom základe),
i) syntetické gumy,
j) farby a pigmenty,
k) povrchovo aktívne látky;
- základných anorganických chemikálií, ako sú:
a) plyny (napr. amoniak, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid),
b) kyseliny (napr. chromitá, fluorovodíková, fosforečná, dusičná, chlorovodíková, sírová, óleum a ostatné kyseliny síry),
c) zásady (napr. hydroxid amónny, hydroxid draselný, hydroxid sodný),
d) soli (napr. chlorid amónny, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, peroxoboritan, dusičnan strieborný),
e) nekovy, oxidy kovov alebo iné anorganické zlúčeniny, ako sú napr. karbid vápnika, kremík, karbid kremíka;
- fosforečných, dusíkatých alebo draselných hnojív (jednoduchých alebo zložených);
- základných výrobkov na ošetrovanie rastlín a biocídov;
- základných farmaceutických výrobkov, využívajúcu chemické alebo biologické procesy;
- výbušnín;
- bielkovinových potravinárskych prísad, droždia, fermentov a ďalších bielkovinovýchlátok (proteínov).
4. Výroba uhlíka (grafitu) alebo elektrografitu spaľovaním alebo grafitizáciou bez limitu
5. Používanie alebo regenerácia chlórovaných uhľovodíkov nad 100 t/rok od 10 t/rok
do 100 t/rok
6. Zariadenia na zhodnotenie alebo deštrukciu výbušných látok bez limitu
7. Výroba viskózových vláken celofánu a celofánových derivátov bez limitu
8. Výroba jedov bez limitu
9. Skladovanie jedov a pesticídov nad 100 t od 10 do 100 t
10. Výroba antioxidantov, urýchľovačov a iných gumárenských chemikálií nad 200 t/rok
11. Výroba pesticídov, farmaceutických výrobkov, peroxidov a elastomérov bez limitu
12. Výroba farieb a lakov nad 200 t/rok do 200 t/rok
13. Potrubia na prepravu ropy alebo chemikálií
- so svetlosťou od 500 mm od 300 do 500 mm
- alebo s tlakom od 1 MPa od 0,3 do 1 MPa
- alebo s dľžkou nad 20 km od 5 do 20 km
14. Výroba chemikálií a polotovarov neuvedených v položkách 3-8, 10-12 bez limitu
5. Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel
Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
Časť A (povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie konanie)
1. Impregnácia dreva použitím toxických chemikálií nad 1 000 t/rok použitých chemikálií od 100 do 1000 t/rok použitých chemikálií
2. Výroba drevovláknitých a drevotrieskových dosiek nad 50 000 m3/rok
3. Výroba nábytku nad 10 000 m3/rok vstupných materiálov
4. Priemyselné zariadenia na výrobu
- buničiny z dreva alebo z podobných vláknitých materiálov bez limitu
- papiera a lepenky nad 200 t/deň do 200 t/deň
- a spracovanie celulózy bez limitu
6. Priemysel stavebných látok
Príslušný orgán: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
Časť A (povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie konanie)
1. Cementárne, vápenky (s rotačnými alebo inými pecami) nad 100 000 t/rok do 100 000 t/rok
2. Výroba stavebných hmôt vrátane panelární a stavebných výrobkov nad 100 000 t/rok do 100 000 t/rok
3. Výroba azbestocementových výrobkov s ročnou produkciou finálneho výrobku nad 20 000 t/rok do 20 000 t/rok
4. Obaľovne živičných zmesí nad 10 000 t/rok
7. Strojársky a elektrotechnický priemysel
Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
Časť A (povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie konanie)
1. Výroba a montáž motorových vozidiel a výroba motorov motorových vozidiel bez limitu
2. Lodenice bez limitu
3. Zariadenia na výrobu a opravy lietadiel bez limitu
4. Výroba železničných zariadení bez limitu
5. Testovacie zariadenia na motory, turbíny a reaktory bez limitu
6. Trvalé skúšobné trate pre motorové vozidlá bez limitu
7. Strojárska alebo elektrotechnická výroba s výrobnou plochou nad 3000 m2
8. Ostatné priemyselné odvetvia
Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky1)                               Ministerstvo výstyvby  a regionálenoho rozvoja Slovenskej republiky2)
Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
Časť A (povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie konanie)
1. Zariadenia na výrobu skla alebo sklenených vláken nad 50 000 t/rok do 50 000 t/rok
2. Zariadenia na tavenie minerálnych látok vrátane výroby minerálnych vláken   bez limitu
3. Výroba keramických výrobkov pálením, najmä strešných škridiel, tehál, tvrdených tehál, ostatných kameninových výrobkov, hrubej a jemnej keramiky a porcelánu nad 200 000 t/rok do 200 000 t/rok
4. Zariadenia na predúpravu (pranie, bielenie, macerácia) alebo farbenie vláken alebo textílií nad 10 000 t/rok použitých chemikálií do 10 000 t/rok použitých chemikálií
5. Garbiarne nad 20 000 t/rok vstupnej suroviny do 20 000 t/rok vstupnej suroviny
6. Polygrafické prevádzky nad 10 t/rok použitých chemikálií od 1 t/rok do 10 t/rok použitých chemikálií
7. Priemyselné zariadenia na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, hlavne na apretáciu, tlač, poťahovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, lepenie, lakovanie (natieranie), čistenie alebo na impregnovanie s kapacitou spotreby používanej látky   nad 200 t/rok
8. Sériová veľkovýroba obuvi nad 250 000 párov/rok  
9. Výroba výrobkov z azbestu vrátane zariadení s ročnou produkciou finálnych výrobkov na    
  - trecie materiály nad 50 t/rok do 50 t/rok
  - iné využitie azbestu nad 200 t/rok do 200 t/rok
9. Infraštruktúra
Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky1)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky2)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky3)
Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
Časť A (povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie konanie)
1. Odkaliská, úložiská popolčeka a odvaly hlušiny s kapacitou nad 250 000 m3 do 250 000 m3
2. Skládky na nebezpečný odpad bez limitu  
3. Skládky na zneškodňovanie nie nebezpečného odpadu nad 250 000 m3 od 50 000 m3
  do 250 000 m3
4. Skládky na inertný odpad   nad 250 000 m3
5. Zariadenia na zneškodňovanie ostatných odpadov spaľovaním alebo fyzikálno-chemickou úpravou bez limitu  
6. Zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečných odpadov spaľovaním alebo fyzikálno-chemickou úpravou bez limitu  
7. Stavby, objekty a zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom, ak nie sú uvedené v položkách 2 - 3, 6   bez limitu
8. Skladovanie železného šrotu vrátane autovrakov   bez limitu
9. Zariadenia na zhodnocovanie stavebného odpadu nad 100 000 t/rok od 50 000 t/rok
do 100 000 t/rok
10. Zariadenia na zneškodňovanie odpadov (nezahrnuté v položkách 1-8)   bez limitu
11. Nadzemné sklady s kapacitou    
  - zemného plynu a iných plynných médií nad 100 000 m3 do 100 000 m3
- ropy a petrochemických výrobkov nad 10 000 t do 10 000 t
- chemikálií a chemických výrobkov nad 1 000 t do 1 000 t
12. Podzemné sklady s kapacitou    
  - zemného plynu a iných plynných médií nad 100 000 m3 do 100 000 m3
  - ropy a petrochemických výrobkov nad 10 000 t do 10 000 t
  - chemikálií a chemických výrobkov nad 1 000 t do 1 000 t
13. Projekty rozvoja priemyselných zón   bez limitu
14. Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby    
  - bytových jednotiek nad 500 od 100 do 500
- veľkých obchodných jednotiek   nad 1 000 m2 predajnej plochy
- obchodných reťazcov   nad 5 000 m2 celkovej predajnej plochy
- parkovísk nad 500 stojísk od 100 do 500 stojísk
- garáží nad 300 stojísk od 20 do 300 stojísk
- veľkokapacitných skladov   nad 1 000 m2 skladovacej plochy
15. Krematóriá a cintoríny   bez limitu
10. Vodné hospodárstvo
Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky1)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky2)
Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
Časť A (povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie konanie)
1. Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody    
  - s výškou hrádze nad základovou líniou alebo nad 8 m do 8 m
  - s celkovým novým objemom alebo dodatočne zadržaným objemom alebo nad 1 milión m3 do 1 milióna m3
  - s rozlohou nad 100 ha do 100 ha
2. Zariadenia na prevod zdrojov vody medzi riečnymi tokmi, ak je taký prevod zameraný na prevenciu pred možným nedostatkom vody nad 10 miliónov m3/rok do 10 miliónov m3/rok
3. Zariadenia na prevod zdrojov vody medzi riečnymi tokmi, ak dlhoročný priemerný prietok toku, z ktorého sa má voda čerpať, presahuje nad 2 mld. m3, a keď množstvo prevádzanej vody presahuje 5 % toku do 2 mld. m3
4. Odber podzemných vôd alebo umelé dopĺňanie podzemných vôd 10 miliónov m3/rok a viac do 10 miliónov m3/rok
5. Diaľkové vodovody   nad 20 km
6. Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete pre viac ako 100 000 ekvivalentných obyvateľov do 100 000 ekvivalentných obyvateľov
7. Výstavba kanálov a protipovodňových diel   bez limitu
11. Poľnohospodárska výroba a lesná výroba
Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
Časť A (povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie konanie)
1. Objekty na intenzívnu živočíšnu výrobu vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou - hospodárskych zvierat od 100 stojísk
- ošípaných nad 2 000 miest (nad 30 kg) alebo 750 miest prasníc od 200 miest do 2 000 miest (nad 30 kg) alebo 750 miest prasníc
- hydiny nad 85 000 miest brojlerov alebo 40 000 miest nosníc od 55 000 miest do 85 000 miest brojlerov alebo od 25 000 miest nosníc do 40 000 miest nosníc
2. Intenzívny chov rýb bez limitu
3. Melioračné zásahy, najmä
- odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, pozemkové úpravy nad 500 ha od 10 ha do 500 ha
- lesnícko-technické meliorácie len v chránených územiach
4. Objekty na skladovanie pesticídov, kvapalných a suspendovaných priemyselných hnojív nad 10 t
5. Kafilérie a veterinárne asanačné ústavy bez limitu
6. Ťažba rašeliny nad 200 000 t/rok alebo nad 20 ha ťažobného miesta do 200 000 t/rok alebo od 3 do 20 ha ťažobného miesta
7. Odlesňovanie a prvé zalesňovanie na účel zmeny na iný typ využitia krajiny nad 10 ha od 5 ha do 10 ha
8. Návrhy na využitie neobrábaných alebo poloprírodných oblastí na intenzívne poľnohospodárske účely bez limitu
9. Návrhy na reštrukturalizáciu vidieckych usadlostí bez limitu
12. Potravinársky priemysel
Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
Časť A (povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie konanie)
1. Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov bez limitu
2. Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody bez limitu
3. Priemyselné zariadenia na výrobu škrobu (škrobárne) nad 50 000 t/rok vstupnej suroviny do 50 000 t/rok vstupnej suroviny
4. Cukrovary (výroba a rafinovanie cukru) nad 150 000 t/rok spracovanej suroviny do 150 000 t/rok spracovanej suroviny
5. Priemyselná výroba cukroviniek a sirupov bez limitu
6. Liehovary nad 10 000 t/rok suroviny
7. Tukový priemysel (výroba rastlinných olejov a tukov) a výroba saponátových prostriedkov nad 20 000 t/rok výrobkov do 20 000 t/rok výrobkov
8. Mliekárne a priemyselné výrobne mliečnych výrobkov bez limitu
9. Priemyselné zariadenia na spracovanie rýb a výrobu rybieho oleja bez limitu
10. Konzervárne a baliarne živočíšnych a rastlinných výrobkov nad 100 t/rok výrobkov
11. Ostatné špeciálne technológie potravinárskeho priemyslu nad 100 t/rok výrobkov
12. Ostatné biotechnológie bez limitu
13. Dopravné a spojové stavby a zariadenia
Príslušný orgán: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky1)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky2)
Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
Časť A (povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie konanie)
1. Výstavba diaľnic a ciest pre motorové vozidlá vrátane objektov bez limitu  
2. Výstavba, prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy 10 km a viac súvislej dľžky do 10 km súvislej dľžky
3. Výstavba železničných dráh nad 20 km do 20 km
4. Železničné stanice    
  - osobné nad 3 koľaje do 3 koľají
  - zmiešané (nákladné + osobné) nad 5 koľají do 5 koľají
  - zriaďovacie nad 10 koľají  
  - nákladné, prekladiská kombinovanej dopravy nad 3 koľaje  
  - kontajnerové prekladiská nad 3 koľaje do 3 koľají
  - pohraničné prechodové nad 8 koľají  
5. Rušňové a vozňové depá nad 6 stojísk do 6 stojísk
6. Dezinfekčné stanice (koľajiská) nad 100 vozňov/deň do 100 vozňov/deň
7. Odstavné stanice (koľajiská) nad 30 súprav/deň do 30 súprav/deň
8. Električkové dráhy, lanové dráhy a trolejbusové dráhy   bez limitu
9. Obchodné prístavy, prístavné móla na nakladanie a vykladanie, ktoré sú pripojené k zemi a vonkajšie prístavy (okrem železničných mól) pre plavbu lodí s výtlakom nad 1 350 t pre plavbu lodí s výtlakom do 1 350 t
10. Vnútrozemské vodné cesty a prístavy vrátane prístavných zariadení pre vnútrozemskú vodnú dopravu pre plavbu lodí s výtlakom nad 1 350 t pre plavbu lodí s výtlakom do 1 350 t
11. Výstavba letísk s hlavnou vzletovou a pristávacou dráhou s dľžkou štartovacej dráhy 2 100 m a viac vzletové a pristávacie dráhy do 2 100 m
12. Špeciálne dráhy (ozubnicové dráhy a metro)   bez limitu
13. Objekty na opravy a údržbu automobilovej techniky s kapacitou nad 50 opravárenských miest s kapacitou od 30 do 50 opravárenských miest
14. Zariadenia pre rozhlasové a televízne vysielače   od 500 kW výstupného výkonu
15. Rádiolokačné zariadenia primárne s výkonom nad 750 W a frekvenciou nad 1 GHz  
14. Zmeny vo využívaní krajiny
Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
Časť A (povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie konanie)
1. Vrty na zásobovanie pitnou vodou s očakávanou výdatnosťou nad 100 l/s
2. Zásahy do územia, ktoré môžu spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii ekosystémov bez limitu
3. Odber geotermálnych vôd bez limitu
15. Účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch
Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky1)
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky2)
Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
Časť A (povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie konanie)
1. Výstavba športových, rekreačných a turistických ubytovacích zariadení vrátane kempingov a iných objektov, hotelové komplexy a súvisiace zariadenia v chránených územiach bez limitu v intraviláne nad 500 ubytovacích miest, v extraviláne bez limitu
2. Prístavy na vodné športy (vrátane mól, skladových priestorov, opravárenských dielní a pod.) od 100 miest pre plavidlá
3. Rekreačné prístavy pre jachty a malé člny bez limitu
4. Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky, lanovky a ostatné zariadenia umiestnené v chránených územiach nezahrnuté v časti A
5. Trvalé pretekárske trate a skúšobné trate pre motorové vozidlá bez limitu
6. Trvalé kempy a miesta pre karavany bez limitu
7. Tematické parky bez limitu
16. Vojenské stavby
Príslušný orgán: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
Časť A (povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie konanie)
1. Vojenské priestory a zariadenia na výcvik, ak si vyžadujú plochu nad 100 ha
3. Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá znie:
„Príloha č. 2a k zákonu č. 127/1994 Z. z.
KRITÉRIÁ PRE ZISŤOVACIE KONANIE
I. Povaha a rozsah navrhovanej činnosti
1. Rozsah navrhovanej činnosti (vyjadrený v technických jednotkách).
2. Súvislosť s inými činnosťami (jestvujúcimi, prípadne plánovanými).
3. Požiadavky na vstupy (najmä záber pôdy, potreba vody, potreba surovín a celkové využitie prírodných zdrojov, potreba energetických zdrojov a pod.).
4. Údaje o výstupoch (najmä znečistenie ovzdušia, tvorba odpadov, odpadové vody, iné odpady, hluk, vibrácie, žiarenie, teplo, zápach a iné očakávané vplyvy).
5. Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva.
6. Ovplyvňovanie pohody života.
7. Celkové znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia.
8. Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie, ako aj ďalšie možné riziká spojené s realizáciou činnosti.
II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti
Pri zisťovacom konaní sa musí vziať do úvahy environmentálna citlivosť oblasti, ktorá bude pravdepodobne zasiahnutá navrhovanou činnosťou s prihliadnutím najmä na
1. súčasný stav využitia územia,
2. súlad navrhovanej činnosti s územno-plánovacou dokumentáciou,
3. relatívny dostatok, kvalitu a regeneračné schopnosti prírodných zdrojov v dotknutej oblasti,
4. únosnosť prírodného prostredia, najmä pokiaľ ide o tieto oblasti:
4.1. močiare,
4.2. pobrežné oblasti (riek, jazier, nádrží),
4.3. pohoria a lesy,
4.4. chránené územia (napr. chránená krajinná oblasť, národný park, chránený areál, prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka, chránená oblasť prirodzenej akumulácie vôd),
4.5. oblasti významné z hľadiska výskytu, ochrany a zachovania vzácnych druhov fauny a flóry,
4.6. oblasti, v ktorých už bola vyčerpaná únosnosť prírodného prostredia,
4.7. husto obývané oblasti,
4.8. historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti.
III. Význam očakávaných vplyvov
Význam očakávaných vplyvov sa posudzuje vo vzťahu ku kritériám uvedeným v bodoch I. a II. s prihliadnutím najmä na
1. pravdepodobnosť vplyvu,
2. rozsah vplyvu (napr. veľkosť dotknutej geografickej oblastiĺ a veľkosť dotknutej populácie),
3. pravdepodobnosť vplyvu presahujúceho štátne hranice,
4. veľkosť a komplexnosť vplyvu,
5. trvanie, frekvenciu a vratnosť vplyvu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Jadrové eleketrárne  a jadrové reaktory prestávajú byť takými zariadeniami, keď je z ich územia trvalo odstránené jadrové palivo a kontaminácia rádioaktívnymi nuklidmi.
1)
pre položky č. 1 - 9
2)
pre položku č. 3
1)
pre položky č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14
2)
pre položky č. 1, 8, 10, 11, 12, 13, 14
3)
pre položky č. 14, 15
1)
pre položky č. 1 - 7
2)
pre položku č. 6
1)
pre položky č. 1 - 15
2)
pre položku č. 10
1)
pre položky č. 1, 3, 4, 5, 6, 7
2)
pre položky č. 1, 2, 4, 5, 6