387/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

387
ZÁKON
z 30. októbra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 153/1993 Z. z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 153/1993 Z. z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťa slovo „štátnych“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „(§ 4)“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.“.
3.
V § 2 ods. 1 sa slová „Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“.
4.
V § 2 ods. 2 sa slová „minister dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“.
5.
V § 2 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý schvaľuje minister.“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
§ 24 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.“.
8.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová „štátnych ciest“ nahrádzajú slovami „ciest vo vlastníctve štátu“.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
§ 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001 s výnimkou bodov 6 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.