373/2000 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

373
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 27. októbra 2000
o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 2000 do obehu
Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:
§ 1
Dňa 30. novembra 2000 sa vydávajú do obehu bankovky po 500 Sk vzoru 2000 (ďalej len „bankovka“).
§ 2
Vyobrazenie a použité tlačové techniky v hlavných tlačových obrazcoch na lícnej a rubovej strane bankovky sú rovnaké ako na bankovke po 500 Sk vzoru 19931) a na bankovke po 500 Sk vzoru 1996.2)
§ 3
Na tlač bankovky je použitý papier, v ktorom je okrem lokálneho stupňovitého vodoznaku v 42 mm širokom nepotlačenom okraji bankovky (ďalej len „kupón“) umiestnený vysokosvetlý vodoznak v tvare štylizovaného orlieho pera.
§ 4
(1)
Bankovka sa od bankovky po 500 Sk vzoru 1996 líši na lícnej strane takto:
a)
uprostred spodnej časti kupónu je umiestnené štylizované vyobrazenie hlavy orla, vytlačené technikou sieťotlače opticky premenlivou farbou, ktorej odtieň je pri pohľade kolmo na bankovku zelený a pri zmene uhla pohľadu sa mení na modrý,
b)
v kupóne v hornej časti pod ochrannou líniovou štruktúrou a vpravo v 5 mm širokom bielom okraji bankovky v hornej časti pod ochrannou líniovou štruktúrou sú technikou tlače z plochy žltou farbou vytlačené drobné krúžky,
c)
vo farebnom geometrickom svetelnom pruhu, ktorý je tvorený modelovaným lineárnym rastrom, sú vľavo od portrétu vytlačené technikou tlače z plochy žltohnedou farbou drobné krúžky.
(2)
Bankovka sa od bankovky po 500 Sk vzoru 1996 líši na rubovej strane takto:
a)
na pravom okraji tlačového obrazca je papier bankovky v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky potiahnutý v 23 mm širokom pruhu modrým irizujúcim povlakom s viacnásobne sa opakujúcim štylizovaným vyobrazením hlavy orla, ktorej obrysy sú vytvorené nepotlačenými linkami,
b)
pod a nad mnohonásobne sa opakujúcim negatívnym mikrotextom „500 Sk“ a v 5 mm širokom bielom okraji sú technikou tlače z plochy žltou farbou vytlačené drobné krúžky,
c)
uprostred farebného geometrického svetelného pruhu sú technikou tlače z plochy vytlačené okrovou farbou drobné krúžky,
d)
v 5 mm širokom bielom okraji v nepotlačenej spodnej časti je v smere zhora nadol drobným písmom vytlačený názov tlačiarne bankoviek „DE LA RUE“,
e)
v ľavej časti kupónu v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky sú technikou tlače z hĺbky vytlačené faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska a technikou tlače z plochy miesto vydania a dátum uvedený na bankovke.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Marián Jusko v. r.
1)
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 260/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 500 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 500 Kčs z obehu.
2)
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 282/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 1996 do obehu v znení vyhlášky č. 219/1997 Z. z.