369/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.11.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

369
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. novembra 1994 nadobudnutím platnosti Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sukcesii do dvojstranných medzištátnych zmlúv uzatvorených medzi bývalou Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou (Československou socialistickou republikou, Československou republikou) a Rakúskou republikou, dojednanej výmenou nót v Bratislave 14. januára 1994, bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:
1.
Dohoda medzi republikou Československou a republikou Rakúskou o vedení rakúsko-československej hranice a niektorých súvisiacich otázkach
(Praha 10. marca 1921, č. 288/1922 Sb.)
V znení Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach z 21. decembra 1973, pokiaľ sa táto dohoda týka slovensko-rakúskej hranice.
2.
Zmluva medzi republikou Československou a republikou Rakúsko o úprave právnych pomerov na štátnej hranici opísanej v článku 27, bod 6, mierovej zmluvy medzi mocnosťami spojenými i združenými a Rakúskom, podpísanej v St. Germain en Laye 10. septembra 1919 (Hraničný štatút)
(Praha 12. decembra 1928, č. 139/1930 Sb.)
V znení Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach z 21. decembra 1973, pokiaľ sa táto dohoda týka slovensko-rakúskej hranice.
3.
Dohoda medzi vládou Československej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o úprave dunajskej plavby
(Viedeň 27. januára 1955)
4.
Dohoda medzi vládou Československej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o ťažbe spoločných ložísk zemného plynu a nafty
(Praha 23. januára 1960)
5.
Dohoda medzi vládou Československej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zásadách geologickej spolupráce medzi Československou republikou a Rakúskou republikou
(Praha 23. januára 1960)
Spolu s výmenou listov.
S úpravou, že
a)
v článku 2 dohody sa nahradí slovo „Praha“ slovom „Bratislava“,
b)
článok 10 dohody znie: „Uskutočňovanie tejto dohody za rakúsku stranu prináleží Geologickému spolkovému úradu vo Viedni a Spolkovému ministerstvu pre hospodárske záležitosti a za slovenskú stranu Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky v Bratislave.“.
6.
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o vzájomnom právnom styku v občianskoprávnych veciach, o listinách a o právnych informáciách so Záverečným protokolom
(Praha 10. novembra 1961, vyhláška č. 9/1963 Zb.)
7.
Výmena nót medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zasielaní školských a podobných dokumentov
(Viedeň 13. februára 1962)
8.
Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave pohraničného prechodu železníc
(Praha 22. septembra 1962, vyhláška č. 85/1964 Zb.)
V znení Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc z 22. septembra 1962
(Praha 3. januára 1967, vyhláška č. 3/1968 Zb.)
S úpravou, že v článku 3 ods. 1.3 dohody sa vypúšťajú písmená a) až d) a doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno a).
9.
Dohoda o pohraničnej železničnej doprave medzi Československými štátnymi dráhami a Rakúskymi spolkovými železnicami
(Praha 22. marca 1963)
10.
Dohoda medzi Ministerstvom dopravy Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom dopravy a energetiky Rakúskej republiky o preprave osôb pravidelnou autobusovou dopravou
(Viedeň 21. októbra 1964)
11.
Dohoda medzi Ministerstvom financií Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom financií Rakúskej republiky o zdanení medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy
(Praha 30. júna 1967)
V znení protokolu zo 16. decembra 1970.
12.
Dojednanie medzi Ministerstvom dopravy Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom obchodu, živností a priemyslu Rakúskej republiky o vykonávaní medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy a medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy
(Viedeň 19. októbra 1967, registrované v čiastke 15/1968 Zb.)
13.
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách
(Viedeň 7. decembra 1967, vyhláška č. 57/1970 Zb.)
Spolu so Záverečným protokolom.
14.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o ukončení platnosti Platobnej dohody z 29. októbra 1948 a o prechode na platobný styk vo voľne zameniteľnej mene
(Praha 22. októbra 1971, registrované v čiastke 7/1972 Zb.)
15.
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach
(Viedeň 21. decembra 1973, vyhláška č. 95/1975 Zb.)
Spolu so Záverečným protokolom z 21. decembra 1973, pokiaľ sa táto zmluva týka slovensko-rakúskej štátnej hranice.
16.
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o vysporiadaní určitých finančných a majetkoprávnych otázok
(Viedeň 19. decembra 1974)
Spolu s výmenou listov.
17.
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a majetku
(Viedeň 7. marca 1978, vyhláška č. 48/1979 Zb.)
18.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o vstupe na časti územia dotknuté úpravami hraničných vôd
(Viedeň 11. mája 1978, vyhláška č. 88/1978 Zb.)
19.
Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o konzulárnych stykoch
(Praha 14. marca 1979, vyhláška č. 22/1981 Zb.)
20.
Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci na veterinárskom úseku
(Praha 14. marca 1979, vyhláška č. 99/1981 Zb.)
21.
Dohovor o poštových a telekomunikačných službách medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou
(Viedeň 19. júla 1982, registrované v čiastke 14/1984 Zb.)
22.
Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci v oblasti zdravotníctva
(Viedeň 18. novembra 1982, vyhláška č. 94/1983 Zb.)
23.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva
(Viedeň 18. novembra 1982, vyhláška č. 9/1985 Zb.)
S úpravou, že článok 1 písm. b) dohody znie: „Colná správa“ ústredných colných úradov je v Rakúskej republike Spolkové ministerstvo financií a v Slovenskej republike Ministerstvo financií – Ústredná colná správa, a príslušné colné úrady.
24.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci pri predchádzaní a odhaľovaní súdne trestných činov a zaisťovaní bezpečnosti cestnej dopravy
(Praha 21. júna 1988, oznámenie č. 275/1990 Zb.)
S úpravou, že
a)
článok 5 dohody znie: „Pri vykonávaní tejto dohody sa uskutočňuje bezprostredný styk medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Rakúskej republiky.“,
b)
článok 14 dohody znie: „Táto dohoda sa nedotýka záväzkov obsiahnutých v ostatných dvojstranných, ako aj mnohostranných zmluvách.“.
25.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením
(Viedeň 25. októbra 1989, oznámenie č. 431/1990 Zb.)
S úpravou, že článok 8 ods. 1 písm. b) znie: „za slovenskú stranu Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky“.
26.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti
(Viedeň 18. januára 1990, oznámenie č. 70/1990 Zb.)
27.
Zmluva medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o vzájomnom výkone súdnych rozhodnutí v trestných veciach
(Viedeň 20. mája 1990, oznámenie č. 113/1992 Zb.)
S úpravou, že v článku 3 zmluvy sa vypúšťajú slová: „ministrom spravodlivosti Českej republiky alebo“.
28.
Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o podpore a ochrane investícií
(Viedeň 15. októbra 1990, oznámenie č. 454/1991 Zb.)
29.
Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o uľahčení pohraničného odbavovania v železničnej, cestnej a vodnej doprave
(Viedeň 17. júna 1991)
30.
Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rakúskej republiky o prevzatí osôb na spoločných štátnych hraniciach
(Praha 26. augusta 1991, oznámenie č. 629/1992 Zb.)
S úpravou, že
a)
v článku 3 ods. 2 dohody sa slová „bezpečnostné riaditeľstvo Dolnorakúska“ nahradia slovami „bezpečnostné riaditeľstvá Dolnorakúska a Hornorakúska“,
b)
v článku 4 ods. 3 prvá veta dohody znie: „Žiadosť o policajnú dopravu bude vybavená priamo medzi Ministerstvom vnútra Rakúska a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.“.
31.
Dohoda podľa článku 2 ods. 4 Dohody zo 17. júna 1991 medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o uľahčení pohraničného odbavovania v železničnej, cestnej a vodnej doprave a o zriadení predsunutých odbavovacích hraničných stanovíšť v staniciach Bratislava-Hlavná stanica, Marchegg, Wien-Südbahnhof, ako aj o hraničnom odbavení počas jazdy na trase medzi stanicami Bratislava-Hlavná stanica a Wien-Südbahnhof
(Praha 27. mája 1992)
32.
Bilaterálna dohoda formou výmeny listov medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o určitých dohodách pre poľnohospodárske výrobky a poľnohospodárske spracovateľské produkty spolu s dodatkom, ktorým je stiahnuté rakúske colné povolenie na žabacie stehienka
(Praha 12. júna 1992)
Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.