368/2000 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

368
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. októbra 2000,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2000 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 3d sa vkladá § 3e, ktorý znie:
㤠3e
Z tovaru uvedeného v prílohe č. 13 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.“.
2.
Za prílohu č. 12 sa dopĺňa príloha č. 13, ktorá znie:
Číselné znaky Dočasná colná kvóta (HLT) Dočasná colná sadzba (%) Platnosť do
ex: 2204 29 50000 25 31. 12. 2000
ex2 2204 29 50000 25 31. 12. 2000
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Mikuláš Dzurinda v. r.