367/2000 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

367
ZÁKON
z 5. októbra 2000
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní legalizácii príjmov z trestnej činnosti a pri jej odhaľovaní.
§ 2
Legalizácia príjmov z trestnej činnosti
(1)
Legalizácia príjmov z trestnej činnosti (ďalej len „legalizácia“) je použitie alebo iné nakladanie s príjmami alebo s iným majetkom, ktorý pochádza alebo pri ktorom je dôvodné podozrenie, že pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti1) spáchanej na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky.
(2)
Použitie príjmov alebo iného majetku uvedeného v odseku 1 je nadobudnutie vlastníckeho práva, držba alebo užívanie nehnuteľností, hnuteľných vecí, cenných papierov, peňazí a iných hodnôt oceniteľných v peniazoch.
(3)
Nakladanie s príjmami alebo iným majetkom uvedeným v odsekoch 1 a 2 je prevod vlastníckeho práva, držba alebo užívanie tohto majetku s cieľom zatajiť alebo zmariť možnosť zistenia pôvodu takéhoto majetku a jeho vlastníka.
§ 3
Povinná osoba
Povinná osoba je
a)
Exportno-importná banka Slovenskej republiky,2) banka alebo pobočka zahraničnej banky,3)
b)
správcovská spoločnosť a depozitár,4) organizátor trhu cenných papierov, obchodník s cennými papiermi, burza cenných papierov,5) stredisko cenných papierov,6) komoditná burza,7) poisťovňa,8)
c)
pošta,9) audítor,10) daňový poradca,11)
d)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať dražby mimo exekúcií,12) finančný prenájom (finančný leasing) alebo iné finančné činnosti uvedené v osobitnom zákone,13)
e)
prevádzkovateľ kasína, stávkovej kancelárie, realitnej kancelárie, zmenárne, záložne,14)
f)
právnická osoba prevádzkujúca lotérie a iné podobné hry,15)
g)
iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ak to ustanoví osobitný zákon.
§ 4
Neobvyklá obchodná operácia
Neobvyklá obchodná operácia je právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii.
§ 5
Identifikácia
(1)
Identifikácia je zistenie
a)
mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, trvalého pobytu a čísla dokladu totožnosti16) fyzickej osoby a ak ide o cudzinca aj zistenie štátnej príslušnosti, u utečencov pobytu v utečeneckom tábore,17)
b)
obchodného mena, sídla, identifikačného čísla podnikateľa,18) ak ho má pridelené, a fyzickej osoby, ktorá je oprávnená v jeho mene konať,
c)
pri maloletom, ktorý nemá doklad totožnosti, mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, trvalého pobytu a čísla dokladu totožnosti rodiča16) alebo iného zákonného zástupcu podľa osobitných predpisov,
d)
identifikačného čísla alebo obdobného kódu, ktorý na vykonávanie obchodu prostredníctvom technických zariadení pridelila klientovi povinná osoba podľa osobitných predpisov.19)
(2)
Povinná osoba identifikuje každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ak
a)
pripravuje alebo vykonáva obchodnú operáciu presahujúcu hodnotu 100 000 Sk,
b)
ide u nej o viacero na seba naväzujúcich obchodných operácií, ktorých hodnota v období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov presiahne hodnotu uvedenú v písmene a),
c)
hodnota obchodnej operácie v čase prípravy alebo vykonania obchodnej operácie nie je známa, povinná osoba musí identifikovať každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, s ktorou pripravuje alebo vykonáva obchodnú operáciu, akonáhle je informovaná o tom, že hodnota obchodnej operácie presiahne 100 000 Sk.
(3)
Ustanovenia osobitných predpisov20) nie sú odsekom 2 dotknuté.
§ 6
Povinnosti povinnej osoby
(1)
Povinná osoba
a)
vypracúva a aktualizuje program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii, ktorý musí obsahovať najmä prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu svojej činnosti, obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov vykonávanej najmenej raz ročne a metodiku postupu pri predchádzaní legalizácii a pri jej odhaľovaní,
b)
uschováva všetky údaje a doklady o obchodnej operácii a údaje získané identifikáciou počas desiatich rokov,
c)
poskytuje službe finančnej polície Policajného zboru21) (ďalej len „finančná polícia“) na požiadanie informácie a písomné doklady o plnení povinností podľa písmena a).
(2)
Povinná osoba ďalej
a)
posudzuje, či je pripravovaná alebo vykonávaná obchodná operácia neobvyklá,
b)
odmietne vykonanie požadovanej neobvyklej obchodnej operácie, aj keď jej vykonanie patrí do pôsobnosti alebo predmetu činnosti povinnej osoby, ak jej vykonanie nasvedčuje legalizácii,
c)
umožní finančnej polícii prístup ku všetkým písomnostiam alebo k prostriedkom výpočtovej techniky, inej techniky a k záznamom na technickom nosiči dát, ktoré sa týkajú legalizácie, nazerať do nich, robiť si z nich výpisky, poznámky a kópie; poskytne odborné písomné vyjadrenia súvisiace s predmetom jej činnosti,
d)
poskytne finančnej polícii v určenej lehote na písomné požiadanie údaje o obchodných operáciách, na ktoré sa vzťahuje povinnosť identifikácie, predloží doklady o nich a poskytne informácie o osobách, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom obchodných operácií zúčastnili.
§ 7
Ohlasovacia povinnosť
(1)
Povinná osoba ohlási finančnej polícii neobvyklú obchodnú operáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch dní od jej zistenia.
(2)
Ohlasovacia povinnosť je splnená podaním hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii spôsobom zaručujúcim, že informácie v ňom obsiahnuté zostanú utajené pred nepovolanou osobou, a to
a)
ústne,
b)
písomne,
c)
telefonicky, ak vec neznesie odklad, s následným písomným potvrdením do troch dní od prijatia telefonického hlásenia finančnou políciou,
d)
elektronickou formou.
(3)
Hlásenie o neobvyklej obchodnej operácii obsahuje najmä
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo povinnej osoby vrátane mena, priezviska a trvalého pobytu osoby, ktorá hlásenie podáva,
b)
údaje získané identifikáciou právnických osôb a fyzických osôb, ktorých sa neobvyklá obchodná operácia týka,
c)
údaje o neobvyklej obchodnej operácii, najmä dôvod neobvyklosti, časový priebeh udalostí, čísla účtov, údaje o tom, kedy boli založené, kto je ich majiteľom a kto má k nim dispozičné právo, fotokópie dokladov, na ktorých základe boli účty založené, identifikácie osôb oprávnených s účtami nakladať, fotokópie uzavretých zmlúv a ďalších súvisiacich dokumentov a informácií,
d)
údaje o tretích osobách, ktoré majú informácie o neobvyklej obchodnej operácii.
(4)
Povinná osoba oznámi finančnej polícii na základe písomnej žiadosti doplňujúce informácie a poskytne doklady o neobvyklej obchodnej operácii.
(5)
Povinná osoba bez zbytočného odkladu ohlási finančnej polícii aj odmietnutie vykonať požadovanú obchodnú operáciu podľa § 6 ods. 2 písm. b).
(6)
Plnenie povinností podľa § 6 a povinnosti ohlásiť finančnej polícii neobvyklú obchodnú operáciu podľa odseku 1 nie je obmedzené zákonom ustanovenou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov.22)
§ 8
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Povinná osoba zachováva mlčanlivosť o ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii a o opatreniach vykonávaných finančnou políciou.
(2)
Mlčanlivosť je povinný zachovávať aj každý zamestnanec povinnej osoby, ktorá ohlásila neobvyklú obchodnú operáciu, ako aj právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá pre povinnú osobu koná na základe iného zmluvného vzťahu.
(3)
Povinnosť mlčanlivosti osôb uvedených v odseku 2 nezaniká skončením pracovného pomeru, obdobného pracovného vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu.
(4)
Finančná polícia povinnú osobu pozbaví povinnosti mlčanlivosti, ak ide o konanie pred
a)
orgánmi činnými v trestnom konaní,
b)
súdom rozhodujúcim v občianskom súdnom konaní,
c)
orgánom oprávneným podľa osobitného predpisu rozhodovať o návrhu podľa § 10 písm. d).
(5)
Finančná polícia môže povinnú osobu pozbaviť povinnosti mlčanlivosti aj vtedy, ak ide o konanie o náhrade škody (§ 12).
(6)
Porušenie povinnosti mlčanlivosti uloženej podľa odsekov 1 až 3 je priestupok, za ktorý možno v konaní podľa osobitného zákona23) uložiť pokutu až do výšky 100 000 Sk; tým nie je dotknutá zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla osobe, ktorej sa vyzradené údaje týkajú, ani trestná zodpovednosť toho, kto porušil povinnosť mlčanlivosti.24)
(7)
Údaje zhromaždené finančnou políciou podľa tohto zákona sa môžu použiť len v konaní pred orgánmi uvedenými v odseku 4.
§ 9
Zdržanie neobvyklej obchodnej operácie
(1)
Povinná osoba môže ohlásenú neobvyklú obchodnú operáciu zdržať, ak jej vykonanie nasvedčuje legalizácii. O zdržaní neobvyklej obchodnej operácie povinná osoba bez zbytočného odkladu informuje finančnú políciu.
(2)
Neobvyklá obchodná operácia môže byť podľa odseku 1 zdržaná 24 hodín od prijatia hlásenia finančnou políciou.
(3)
Podľa odseku 1 sa nepostupuje v prípade, ak
a)
zdržanie neobvyklej obchodnej operácie nemožno z prevádzkových alebo technických príčin vykonať; o tejto skutočnosti povinná osoba bez zbytočného odkladu informuje finančnú políciu,
b)
zdržanie podľa predchádzajúceho upozornenia finančnou políciou by mohlo zmariť preverovanie neobvyklej obchodnej operácie.
(4)
Povinná osoba zdrží neobvyklú obchodnú operáciu 24 hodín aj vtedy, ak ju o to finančná polícia písomne požiada; o zdržaní písomne informuje bez zbytočného odkladu finančnú políciu.
(5)
Ak si preverovanie neobvyklej obchodnej operácie podľa odseku 1 alebo 4 vyžaduje dlhší čas, môže finančná polícia písomne uložiť povinnej osobe, aby obchodnú operáciu zdržala o ďalších 24 hodín. Ak finančná polícia do 48 hodín od začiatku zdržania neobvyklej obchodnej operácie neoznámi povinnej osobe, že vec odovzdala orgánom činným v trestnom konaní, povinná osoba požadovanú obchodnú operáciu vykoná.
§ 10
Úlohy finančnej polície
Finančná polícia
a)
požaduje a kontroluje plnenie povinností povinných osôb ustanovených týmto zákonom,
b)
podáva návrh na uloženie pokuty povinnej osobe za porušenie alebo neplnenie povinností uložených týmto zákonom orgánu, ktorý je oprávnený podľa osobitných predpisov25) povinnej osobe pokutu uložiť, ak vo veci nekoná sama podľa § 13,
c)
podáva podnet na odobratie oprávnenia na podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť povinnej osobe za opakované porušenie alebo neplnenie povinností uložených týmto zákonom orgánu, ktorý je oprávnený podľa osobitných predpisov25) rozhodnúť o odobratí oprávnenia,
d)
požaduje vyrozumenie o spôsobe vybavenia podaných návrhov a podnetov a o prijatých opatreniach od orgánov, ktorým podala návrh na uloženie pokuty alebo podnet na odobratie oprávnenia podľa písmen b) a c); tieto orgány sú povinné finančnú políciu vyrozumieť,
e)
zachováva mlčanlivosť o obsahu informácií získaných od povinnej osoby plnením jej ohlasovacej povinnosti,
f)
poskytuje informácie získané plnením ohlasovacej povinnosti správcovi dane, ak tieto odôvodňujú začatie daňového konania alebo majú význam pre už prebiehajúce daňové konanie, ak to neohrozí plnenie úloh finančnej polície.
§ 11
Povinnosti policajta služby finančnej polície
Policajt služby finančnej polície21) je povinný podľa tohto zákona spísať úradný záznam o použití § 6 ods. 2 písm. c), ktorý obsahuje najmä zoznam písomností, identifikáciu prostriedkov výpočtovej techniky, inej techniky a záznamov na technickom nosiči dát, ku ktorým bol finančnej polícii umožnený prístup, s vyznačením tých, z ktorých a v akom rozsahu boli zhotovené kópie, a zoznam zúčastnených osôb s ich podpismi.
§ 12
Zodpovednosť za škodu
(1)
Štát zodpovedá za škodu, ktorá vznikla zdržaním obchodnej operácie podľa § 9 ods. 1, ak nešlo o legalizáciu, okrem prípadov, v ktorých sa preukáže, že takýmto zdržaním došlo k porušeniu právneho predpisu.26)
(2)
Štát zodpovedá za škodu, ktorá vznikla zdržaním obchodnej operácie podľa § 9 ods. 4 a 5.27)
§ 13
Správne delikty
(1)
Finančná polícia pri vykonávaní kontroly plnenia povinností ustanovených týmto zákonom môže uložiť pokutu do 2 000 000 Sk povinnej osobe, ak nejde o fyzickú osobu, ktorá poruší povinnosť uloženú v § 5 ods. 2, § 6, § 7 ods. 1, 4 a 5, § 8 ods. 1 a 2 a v § 9.
(2)
Povinnej osobe, ak nejde o fyzickú osobu, ktorá opätovne porušila povinnosť, za ktorú jej bola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta podľa tohto zákona, môže finančná polícia uložiť ďalšiu pokutu do dvojnásobku pokuty ustanovenej v odseku 1.
(3)
Pokutu podľa odseku 1 alebo 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď porušenie povinnosti finančná polícia zistila, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť protiprávneho konania a spôsobenú škodu.
(5)
Uložením pokuty podľa odsekov 1 a 2 nie je dotknutá zodpovednosť povinnej osoby, ak nejde o fyzickú osobu, za spôsobenú škodu ani postih jej zamestnancov podľa pracovnoprávnych predpisov.
(6)
Na konanie o správnych deliktoch podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
§ 14
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
čl. I zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
2.
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 181/1997 Z. z. o podozrivých bankových operáciách.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z. a zákona č. 323/2000 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 29a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Policajti služby finančnej polície uplatňujú oprávnenia pri predchádzaní legalizácii a pri odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa osobitného predpisu.11g)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11g) znie:
„11g)
zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z. a zákona č. 388/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Devízový orgán na písomné požiadanie poskytne službe finančnej polície16a) informácie získané plnením ohlasovacej povinnosti podľa odseku 4.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
§ 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 116/2000 Z. z.“.
2.
V § 8 ods. 7 sa slová „a colné orgány“ nahrádzajú slovami „colné orgány a služba finančnej polície16a)“.
Čl. IV
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 44/1998 Z. z., zákona č. 170/1998 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z. a zákona č. 215/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa na konci pripája táto veta:
„Zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 37 ods. 2 sa vypúšťajú slová „nakladania s vkladmi na vkladných knižkách na doručiteľa v hotovosti, nakladania s vkladmi vo forme cenných papierov na doručiteľa v hotovosti a“.
3.
V § 38 ods. 3 sa v druhej vete na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tieto údaje netreba uvádzať v písomnom vyžiadaní podľa písmen b) a e)“.
4.
V § 38 ods. 4 sa slová „podozrivých bankových operáciách“ nahrádzajú slovami „neobvyklých obchodných operáciách“.
Čl. V
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z. a zákona č. 195/2000 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 24 ods. 2 znie:
„(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 5000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. c) a d) pokutu do 10 000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 100 000 Sk. Zákaz činnosti až do jedného roka možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) a e).“.
2.
V § 52 písm. b) sa za slovo „premávky“ vkladajú slová „a ak ide o priestupky spáchané porušením povinnosti vyplývajúcej z osobitného predpisu,4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 7 až 10 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.
5)
Zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.
6)
Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.
8)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon).
10)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie v znení zákona č. 513/1991 Zb.
13)
§ 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
14)
§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Zb. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.Zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon.
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Zb. o utečencoch v znení zákona č. 309/2000 Z. z.
18)
19)
Napríklad zákon č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
20)
Napríklad zákon č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 116/2000 Z. z.
22)
Napríklad zákon č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákon č. 385/1999 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/1946 Zb., zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.
23)
§ 24 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
24)
§ 178 ods. 2 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
25)
Napríklad zákon č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
26)
Napríklad zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
27)
§ 78 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.