362/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

362
ZÁKON
z 18. októbra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
príslušníci Zboru požiarnej ochrany a zamestnanci obcí v mestských požiarnych zboroch.“.
2.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).
3.
V § 11 ods. 1 sa za slová „ods. 1 písm. g)“ vkladajú slová „a h)“.
4.
V § 11 odsek 3 znie:
„(3)
Poistenie osôb uvedených v § 10 ods. 1 zaniká najskôr po skončení služobného alebo pracovného pomeru alebo štúdia na vojenskej škole odo dňa, ktorý predchádza dňu vzniku poistenia v inej zdravotnej poisťovni okrem vojakov základnej služby alebo náhradnej služby, ktorým poistenie zaniká od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa skončila ich základná služba alebo náhradná služba. Poistenca, ktorý po skončení základnej služby alebo náhradnej služby požiada o ďalšie trvanie poistenia, je poisťovňa povinná poistiť.“.
5.
V § 11 ods. 5 sa slovo „dňom“ nahrádza slovami „odo dňa, ktorý predchádza dňu“.
6.
V § 13 ods. 4 druhá veta znie:
„Za výkon funkcie v samosprávnom orgáne možno členovi samosprávneho orgánu priznať odmenu mesačne do dvojnásobku minimálnej mzdy;15a) odmenu priznáva správna rada.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 22 ods. 4 sa čiarka za slovom „predpis“ nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „ak nie je ďalej ustanovené inak.“.
8.
V § 23 ods. 1 písm. a) sa slová „celkový podiel z prerozdelenia“ nahrádzajú slovami „prídely z prerozdeľovania“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.