359/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.05.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

359
ZÁKON
zo 4. októbra 2000
o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje vznik, postavenie a pôsobnosť Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl (ďalej len „komora“), jej vzťah k štátnym orgánom, obciam, právnickým osobám a fyzickým osobám, orgány komory, organizáciu komory a práva a povinnosti jej členov.
§ 2
Zriadenie komory
(1)
Komora sa zriaďuje ako samosprávna profesijná organizácia, ktorá združuje na základe dobrovoľnosti fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce v oblasti vykonávania výcviku vodičov motorových vozidiel a dopravnej výchovy.
(2)
Komora je právnická osoba; nezapisuje sa do obchodného registra.
(3)
Sídlom komory je Bratislava.
§ 3
Poslanie komory
Poslaním komory je presadzovať a chrániť práva a oprávnené záujmy svojich členov, napomáhať pri zvyšovaní ich odbornej úrovne, poskytovať im potrebné informácie a poradenské služby v oblasti výcviku vodičov motorových vozidiel a dopravnej výchovy a plniť ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
§ 4
Členstvo v komore
(1)
Členmi komory sa môžu stať fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce v oblasti vykonávania výcviku vodičov motorových vozidiel a dopravnej výchovy.1)
(2)
Členstvo v komore vzniká osobám uvedeným v odseku 1 zápisom do zoznamu členov komory (ďalej len „zoznam členov“) vedeného komorou.
(3)
Komora zapíše do zoznamu členov každého, kto preukáže, že
a)
spĺňa podmienky ustanovené v odseku 1,
b)
vyhlási, že bude plniť povinnosti člena komory,
c)
zaplatí určené zápisné [§ 9 ods. 2 písm. h)].
(4)
Nikto nesmie byť nútený do členstva v komore a do účasti na jej činnosti.
(5)
Komora nesmie zasahovať do práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb podnikajúcich v oblasti vykonávania výcviku vodičov a dopravnej výchovy, ktoré nie sú členmi komory.
(6)
Členstvo zaniká
a)
vystúpením z komory,
b)
vyčiarknutím zo zoznamu členov pre neplatenie členského príspevku najmenej počas jedného štvrťroka po predchádzajúcom písomnom upozornení,
c)
na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy o zrušení oprávnenia na podnikanie v oblasti výcviku vodičov,
d)
vylúčením na základe disciplinárneho rozhodnutia pre závažné porušenie povinností člena komory,
e)
smrťou fyzickej osoby,
f)
skončením s predmetom podnikania právnickej osoby,
g)
zánikom právnickej osoby.
(7)
Členstvo v komore sa dočasne preruší na žiadosť člena.
(8)
Komora vykoná výmaz zo zoznamu členov do 30 dní od zistenia dôvodov na zánik členstva.
DRUHÁ ČASŤ
PÔSOBNOSŤ KOMORY
§ 5
Základné úlohy komory
(1)
Komora
a)
organizuje a zabezpečuje vykonávanie výcviku žiadateľov o udelenie inštruktorského oprávnenia (ďalej len „inštruktorský kurz“),2)
b)
organizuje a zabezpečuje vykonávanie doškoľovacích kurzov inštruktorov,2a)
c)
organizuje a zabezpečuje kurzy na vydanie preukazu skúšobného komisára komory a doškoľovacie kurzy skúšobného komisára komory,2b)
d)
zaznamenáva údaje o začatých a ukončených inštruktorských kurzoch a doškoľovacích kurzoch inštruktorov autoškôl, o účastníkoch kurzov a o udelených vodičských oprávneniach a inštruktorských oprávneniach do informačného systému podľa osobitného predpisu,2c)
e)
zaznamenáva údaje o začatých a ukončených kurzoch podľa písmen a) až d) do informačného systému podľa osobitného predpisu,2c)
f)
zasiela prostredníctvom informačného systému podľa osobitného predpisu2c) Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) bezodkladne po ukončení kurzu hlásenie o ukončení kurzov podľa písmen a) až d),
g)
spolupôsobí s okresným úradom v sídle kraja pri vykonávaní inštruktorských skúškok2d) tým, že zástupcovia komory sú členmi skúšobnej komisie,
h)
spolupôsobí s ministerstvom dopravy pri vykonávaní skúšok na vydanie preukazu skúšobného komisára komory3) a skúšok na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára tým, že zástupcovia komory sú členmi skúšobnej komisie.
(2)
Komora plní ďalej tieto úlohy:
a)
zastupuje záujmy svojich členov vo vzťahu k orgánu štátnej správy,
b)
dohliada, aby jej členovia vykonávali svoju činnosť odborne a spôsobom upraveným všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj v súlade so stanovami komory,
c)
zabezpečuje v spolupráci s príslušnými štátnymi orgánmi alebo vo vlastnej pôsobnosti zvyšovanie odbornosti svojich členov,
d)
spolupracuje so štátnymi orgánmi pri príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť výcvikových zariadení autoškôl a dopravnú výchovu,
e)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri kontrole výcvikových zariadení autoškôl,
f)
vydáva predpisy o vnútornej organizácii a činnosti komory (stanovy komory, organizačný poriadok),
g)
spolupracuje s obdobnými odbornými a profesijnými organizáciami,
h)
poskytuje svojim členom pomoc pri zabezpečovaní schválených učebných pomôcok a tlačív používaných vo výcvikových zariadeniach autoškôl,
i)
spolupôsobí pri vykonávaní dopravnej výchovy v základných školách a stredných školách a na dopravných ihriskách,
j)
organizuje kurzy na zvyšovanie odbornej spôsobilosti vodičov a inštruktorov,
k)
poskytuje svojim členom informačné a poradenské služby vo veciach spojených s podnikaním,
l)
vedie zoznam členov.
§ 6
Práva člena komory
Člen komory má právo
a)
voliť a byť volený do orgánov komory,
b)
zúčastňovať sa na plnení úloh komory a predkladať návrhy na činnosť komory,
c)
žiadať komoru o bezplatnú právnu pomoc v prípade súdneho sporu týkajúceho sa výcviku zabezpečeného výcvikovým zariadením autoškoly,
d)
na finančnú pomoc z prostriedkov komory za podmienok ustanovených stanovami.
§ 7
Povinnosti člena komory
Člen komory je povinný
a)
zabezpečovať výkon činnosti výcvikového zariadenia autoškoly odborne, v súlade s etikou a spôsobom upraveným všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b)
dodržiavať stanovy, rokovací poriadok a volebný poriadok komory,
c)
riadne platiť členské príspevky.
TRETIA ČASŤ
ORGÁNY KOMORY A ORGANIZÁCIA KOMORY
§ 8
Orgány komory
(1)
Činnosť komory riadia volené orgány komory, a to:
a)
valné zhromaždenie,
b)
predstavenstvo,
c)
predseda,
d)
dozorná rada,
e)
disciplinárna komisia.
(2)
Komora zriaďuje odborné komisie a podľa potreby odborné a poradné orgány.
§ 9
Valné zhromaždenie
(1)
Valné zhromaždenie je najvyšší orgán komory. Tvoria ho členovia komory. Právnickú osobu zastupuje na valnom zhromaždení jej štatutárny zástupca.
(2)
Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
a)
schvaľovať stanovy komory a volebné pravidlá komory,
b)
určovať hlavné smery činnosti komory,
c)
voliť a odvolávať predsedu a podpredsedu komory,
d)
voliť a odvolávať členov predstavenstva a dozornej rady komory,
e)
zriaďovať úrad komory a schvaľovať jej organizačný poriadok,
f)
schvaľovať rozpočet komory a ročnú účtovnú závierku,
g)
preskúmavať a schvaľovať správy predstavenstva a dozornej rady o činnosti a hospodárení komory,
h)
určovať výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov a zápisného.
(3)
Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie o ďalších veciach, ktoré patria do pôsobnosti iných orgánov komory.
(4)
Valné zhromaždenie zvoláva najmenej raz ročne predstavenstvo komory. Mimoriadne valné zhromaždenie je predstavenstvo komory povinné zvolať, ak o to písomne požiada najmenej jedna tretina členov alebo dozorná rada.
(5)
Valné zhromaždenie môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komory. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov; na prijatie stanov alebo na ich zmenu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov komory.
§ 10
Predstavenstvo
(1)
Predstavenstvo je výkonný orgán komory, ktorý riadi jej činnosť medzi zasadaniami valného zhromaždenia.
(2)
Členmi predstavenstva sú predseda, podpredseda a ďalší členovia zvolení valným zhromaždením.
(3)
Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré tento zákon, stanovy komory alebo uznesenia valného zhromaždenia nezverujú inému orgánu komory.
(4)
Predstavenstvo zvoláva predseda komory najmenej raz za dva mesiace.
(5)
Predstavenstvo môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie platného uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných.
§ 11
Predseda
(1)
Predseda je štatutárny orgán komory, zastupuje komoru navonok, dozerá na činnosť úradu komory (§ 15) a vykonáva ďalšie činnosti, ktoré mu určia stanovy komory, uznesenia valného zhromaždenia alebo uznesenia predstavenstva.
(2)
Predsedu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje podpredseda; pravidlá zastupovania upravujú stanovy komory.
§ 12
Dozorná rada
(1)
Dozorná rada je kontrolný orgán komory. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
(2)
Dozorná rada
a)
kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva,
b)
podáva návrhy na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia,
c)
kontroluje najmenej raz za rok hospodárenie s majetkom komory a vedenie účtovnej evidencie,
d)
plní ďalšie úlohy podľa stanov komory a uznesení valného zhromaždenia.
(3)
Dozorná rada môže pozastaviť výkon rozhodnutia predstavenstva alebo predsedu, ak zistí, že rozhodnutie odporuje všeobecne záväzným právnym predpisom alebo stanovám komory. Ak predstavenstvo alebo predseda nezabezpečí nápravu, dozorná rada predloží vec valnému zhromaždeniu.
(4)
Členmi dozornej rady nemôžu byť členovia predstavenstva a zamestnanci komory.
(5)
Dozorná rada si zvolí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu. Predseda dozornej rady zvoláva zasadania dozornej rady podľa potreby, najmenej však raz štvrťročne.
(6)
Dozorná rada môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov; na prijatie platného uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných.
(7)
Zástupca dozornej rady sa môže zúčastňovať na zasadnutí predstavenstva.
§ 13
Disciplinárna komisia
(1)
Disciplinárna komisia je iniciatívnym a rozhodcovským orgánom v sporoch medzi orgánmi komory a členmi a medzi členmi komory navzájom.
(2)
Disciplinárna komisia koná a ukladá opatrenia podľa disciplinárneho poriadku schváleného valným zhromaždením.
§ 14
Spoločné ustanovenie o orgánoch komory
(1)
Funkčné obdobie volených orgánov komory je štvorročné.
(2)
Funkcie členov volených orgánov komory sú čestné. Poskytovanie úhrady výdavkov, ktoré vzniknú členom orgánov pri plnení úloh komory, upravujú osobitné predpisy.4)
(3)
V mimoriadnych prípadoch môže valné zhromaždenie schváliť členovi komory za výkon funkcie mimoriadnu finančnú odmenu.
§ 15
Úrad komory
(1)
Komora môže vytvoriť na obstarávanie záležitostí spojených s jej činnosťou úrad komory, ktorý
a)
pripravuje odborné a administratívne podklady na rokovanie orgánov komory,
b)
vykonáva administratívne práce komory,
c)
vedie evidenciu členov komory, inštruktorov, skúšobných komisárov, prevádzkovateľov autoškoly, zodpovedných zástupcov autoškoly a kurzov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d),
d)
vykonáva agendu hospodárskej správy komory,
e)
zabezpečuje plnenie úloh podľa požiadaviek predstavenstva,
f)
zabezpečuje organizovanie kurzov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až c).
(2)
Činnosť úradu komory riadi a za jeho hospodárenie zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva predstavenstvo. Riaditeľ úradu komory sa zúčastňuje na zasadaniach predstavenstva a valného zhromaždenia.
(3)
Podrobnosti o organizácii úradu komory a jeho úlohách určuje organizačný poriadok, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.
§ 16
Financovanie komory
(1)
Činnosť komory je financovaná z vlastných príjmov, najmä z príspevkov členov, prípadne z výnosov z vlastnej činnosti. Ďalšími príjmami komory môžu byť účelové dotácie, dary a ďalšie príjmy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(2)
Komora hospodári podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením a vedie účtovníctvo podľa osobitných predpisov.5)
(3)
Každý člen komory je povinný platiť členské príspevky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 17
Podrobnosti o činnosti komory a jej vnútorných pomeroch upravia stanovy komory, ktoré musia obsahovať najmä
a)
práva a povinnosti členov komory,
b)
dôsledky porušenia členských povinností,
c)
vymedzenia úloh komory,
d)
ustanovenia o organizácii komory a jej orgánoch,
e)
podrobnosti o evidencii členov a členských príspevkov,
f)
výšku členských príspevkov, spôsob ich platenia a lehoty splatnosti,
g)
volebný poriadok a rokovací poriadok.
§ 18
(1)
Do zvolenia výkonných orgánov komory práce súvisiace so zriaďovaním komory zabezpečuje prípravný výbor vymenovaný ministerstvom dopravy do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Prípravný výbor zvolá ustanovujúce zasadnutie valného zhromaždenia do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona a pripraví návrh stanov komory.
(3)
Valné zhromaždenie na svojom prvom zasadnutí schváli stanovy komory, zásady jej hospodárenia, rozpočet komory a zvolí orgány komory.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2000 a ustanovenie čl. II bodu 1 nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
§ 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 11 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2b)
§ 9a zákona č. 93/2005 Z. z. v znení zákona č. 386/2019 Z. z.
2c)
§ 9 ods. 2 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2d)
Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 9a ods. 6 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení zákona č. 386/2019 Z. z.
4)
Napríklad zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.