358/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

358
ZÁKON
z 20. septembra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 14 sa vypúšťa.
2.
V názve § 15 sa slovo „živnosti“ nahrádza slovom „činnosti“.
3.
V § 15 odsek 1 znie:
„(1)
Daňovník, ktorý má príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. a) alebo b) okrem príjmov z činností uvedených v prílohe č. 1, sa môže rozhodnúť pre osobitný spôsob zdaňovania a platenia dane (ďalej len „paušálna daň“) z týchto príjmov na bežné zdaňovacie obdobie, ak spĺňa podmienky podľa odseku 2.“.
4.
V § 15 ods. 2 písmená a) a c) znejú:
a)
ktorý má príjmy z činnosti podľa odseku 1 a
c)
ktorý nemal v predchádzajúcom zdaňovacom období príjmy uvedené v § 6 alebo iné druhy príjmov uvedené v § 7 s výnimkou príjmov, ktoré sú samostatným základom dane na zdanenie osobitnou sadzbou dane (§ 36), a príjmov oslobodených od dane a úhrn príjmov uvedených v § 8 až 10 nepresiahol v predchádzajúcom zdaňovacom období 100 000 Sk s výnimkou príjmov, ktoré sú samostatným základom dane na zdanenie osobitnou sadzbou dane (§ 36), a príjmov oslobodených od dane a“.
5.
V § 15 ods. 5 písmeno b) znie:
b)
daňovníkovi začnú plynúť príjmy uvedené v § 6 alebo iné druhy príjmov uvedené v § 7 s výnimkou príjmov, ktoré sú samostatným základom dane na zdanenie osobitnou sadzbou dane (§ 36), a príjmov oslobodených od dane alebo úhrn príjmov uvedených v § 8 až 10 presiahne v zdaňovacom období 100 000 Sk s výnimkou príjmov, ktoré sú samostatným základom dane na zdanenie osobitnou sadzbou dane (§ 36), a príjmov oslobodených od dane, alebo“.
6.
V § 15 odsek 8 znie:
„(8)
Daňovník, ktorému osvedčenie na poľnohospodársku výrobu, lesné a vodné hospodárstvo44) nadobudlo právoplatnosť po 31. decembri bežného zdaňovacieho obdobia alebo ktorému vzniklo živnostenské oprávnenie po 31. decembri bežného zdaňovacieho obdobia na činnosti, z ktorých príjmy sa môžu zdaňovať paušálnou daňou, a rozhodne sa pre platenie paušálnej dane a spĺňa podmienky uvedené v odseku 2 písm. a), d) a e), je povinný podať daňové priznanie k paušálnej dani do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia na poľnohospodársku výrobu, lesné a vodné hospodárstvo44) alebo vzniku živnostenského oprávnenia. V tomto daňovom priznaní si vypočíta paušálnu daň, najmenej však 3 000 Sk, z predpokladanej výšky úhrnu príjmov podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) okrem príjmov z činností uvedených v prílohe č. 1.“.
7.
§ 15 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
(13)
Ak daňovníkovi v zdaňovacom období, na ktoré zaplatil paušálnu daň, plynuli aj iné druhy príjmov uvedených v § 8 až 10 a úhrn týchto príjmov nepresiahol 100 000 Sk s výnimkou príjmov, ktoré sú samostatným základom dane na zdanenie osobitnou sadzbou dane (§ 36), a príjmov oslobodených od dane, je povinný podať daňové priznanie z týchto príjmov podľa § 38 a zaplatiť daň z týchto príjmov podľa § 13.
(14)
Príjmom podľa odseku 1 je aj hodnota pohľadávky, ktorú daňovník vložil do obchodnej spoločnosti alebo do družstva alebo ktorú postúpil za cenu nižšiu, ako je jej hodnota. Pri vklade pohľadávky alebo pri jej postúpení za cenu vyššiu, ako je jej hodnota, sa za príjem považuje táto vyššia cena.“.
8.
V § 16 ods. 1 úvodná veta znie:
„Daňovníkovi s príjmami podľa § 7 ods. 1 písm. a) alebo b) dosiahnutými z činnosti podľa § 15 ods. 1, ktorému prvé osvedčenie na poľnohospodársku výrobu, lesné a vodné hospodárstvo44) nadobudlo právoplatnosť po 31. decembri 2000 alebo ktorému vzniklo prvé živnostenské oprávnenie po 31. decembri 1999, sa poskytne úľava na paušálnej dani (§ 15) vo výške 100 % tejto dane uvedenej v daňovom priznaní v prvých dvoch rokoch vykonávania činnosti a vo výške 50 % tejto dane uvedenej v daňovom priznaní v treťom roku vykonávania činnosti, ak “.
9.
V § 16 ods. 1 sa v písmene b) bodka na konci nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“ a dopĺňa sa písmeno c), ktoré znie:
„c)
daňovník sa pred začatím vykonávania činnosti pripravoval sústavne na budúce povolanie štúdiom alebo predpísaným výcvikom67) a doba medzi ukončením štúdia alebo predpísaného výcviku a začatím vykonávania činnosti nepresiahla 6 mesiacov.“.
10.
V § 16 ods. 2 sa v prvej vete spojka „a“ nahrádza spojkou „alebo“ a za slová „alebo b)“ sa vkladajú slová „,alebo c).“.
11.
V § 24 ods. 2 sa písmeno j) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
ak pracovnú cestu vykonáva daňovník s príjmami podľa § 7 vlastným motorovým vozidlom, o ktorom neúčtuje alebo neúčtoval ako o majetku využívanom na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť, vo výške náhrady výdavkov za spotrebované pohonné látky a sadzby základnej náhrady;“.
12.
Za § 58 sa vkladá § 58a, ktorý znie:
㤠58a
Daňovník, ktorému vznikol nárok na úľavu na dani podľa § 14 ods. 7 zákona účinného pred 1. januárom 2001 a ktorý sa po 31. decembri 2000 rozhodne pre platenie paušálnej dane, môže si uplatniť úľavu na paušálnej dani v ďalších troch rokoch bezprostredne nasledujúcich po roku 2000, ak dodrží podmienky podľa § 14 ods. 7 zákona účinného pred 1. januárom 2001.“.
13.
Príloha č. 1 k zákonu č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov sa nahrádza prílohou k tomuto zákonu.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 358/2000 Z.z.
Príloha č. 1 k zákonu č. 366/1999 Z. z.
ZOZNAM ČINNOSTÍ, Z KTORÝCH PRÍJMY SA NEMÔŽU ZDAŇOVAŤ PAUŠÁLNOU DAŇOU
- Zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov
- Výroba saponátových, čistiacich a leštiacich prostriedkov
- Výroba kozmetických výrobkov
- Výroba piva a sladu
- Garbiarne
- Irchárne
- Semišové vyčiňovanie kože
- Vulkanizácia
- Stavba člnov a lodí s výnimkou nemotorových športových lodí
- Zlievanie drahých kovov
- Výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení a vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom a periodické skúšky nádob na plyn
- Výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených zdvíhacích zariadení
- Plnenie tlakových nádob na plyn
- Výroba, inštalácie, opravy a výstroje elektrických trakčných vozidiel
- Výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických dopravných zariadení (tlakové, plynové, elektrické a zdvíhacie) a lanových dráh
- Opravy kontajnerov ISO a opravy výmenných nadstavieb
- Výroba zváraných oceľových drážnych mostných konštrukcií, zváranie koľajových vozidiel a vyhradených koľajových zariadení v doprave
- Defektoskopické kontroly, montáž lán, zalievanie koncoviek a spojok lán, spletanie lán lanových dráh
- Revízie a skúšky vybraných technických zariadení a lanových dráh, kontajnerov ISO
- Výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov
- Výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
- Automatizované spracovanie dát
- Poskytovanie softvéru – predaj hotových programov na základe dohody s autorom
- Prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu vykonávania špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry
- Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry
- Inštruktor vstreľovania expanznými prístrojmi
- Vstreľovanie expanznými prístrojmi
- Vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraní
- Zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc
- Prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby
- Úradné meranie
- Výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov
- Výskum, vývoj, výroba, spracovanie, uvádzanie výbušnín do obehu
- Výskum, vývoj, výroba pyrotechnických výrobkov
- Vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
- Pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
- Záložne
- Vnútrozemská plavba
- Letecké práce a iné podnikanie v civilnom letectve
- Asanačný podnik
- Zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
- Poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb
- Sprostredkovanie a služby veľkoobchodu
- Peňažné sprostredkovanie a služby s tým spojené
- Ostatné finančné sprostredkovanie a služby s tým spojené
- Poisťovníctvo a služby s tým spojené
- Sprostredkovateľské služby
- Iné právne služby týkajúce sa právnych dokumentov
- Poradenské služby
- Služby prieskumu trhu a verejnej mienky
- Reklamné služby
- Zostavovanie zoznamov adresárov a expedičné služby
- Maloobchodný predaj (iba v tom prípade, ak v jednej uzatvárateľnej miestnosti prevádzkuje rovnaký druh živnosti viac daňovníkov na samostatné živnostenské oprávnenia)
- Pohostinské služby (iba v tom prípade, ak v jednej uzatvárateľnej miestnosti prevádzkuje rovnaký druh živnosti viac daňovníkov na samostatné živnostenské oprávnenia)
- Činnosť účtovných poradcov
- Vedenie účtovníctva
- Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- Ostatné činnosti s povahou alebo s charakterom činností uvedených v tejto prílohe